ROP Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad je určen pro region soudržnosti Severozápad sestávající z Karlovarského a Ústeckého kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

Regionální operační program NUTS II Severozápad (ROP SZ) spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 745,91 mil. € (cca 21,03 mld. Kč), což činí přibližně 2,79 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 131,63 mil. €.

Kdo může žádat o podporu?

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku, profesní a zájmová sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé a další.

Kdo má ROP Severozápad na starosti?

Řídícím orgánem ROP SZ je Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad.

Jak je ROP Severozápad financován?

ROP SZ je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)

Jaké projekty jsou z ROP Severozápad financovány?

ROP SZ obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Operační programy jsou nyní posuzovány Evropskou komisí. Následující příklady podporovaných projektů je proto nutné brát jako nezávazné, protože operační programy ještě mohou doznat na základě připomínek Evropské komise změn.

Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst

Z fondů EU vyčleněno: 259,3 mil. €, což je 34,8 % ROP SV

Např. stavební obnova nebo dostavba budov včetně související dopravní a technické infrastruktury, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity, regenerace brownfields, související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, modernizace a fyzická obnova základních a středních škol, modernizace vybavení základních, středních a vyšších odborných škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociální péče (např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením), modernizace a rekonstrukce a vybavení krajských zdravotnických zařízení apod.

Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje

Z fondů EU vyčleněno: 53,9 mil. €, což je 7,2 % ROP SV

Např. společná setkání k ustavení neformálního místního partnerství, vyhodnocení místních potřeb a vypracování jednoduchého místního akčního plánu, zpracování informačních materiálů a médií k iniciativě místního rozvoje, území aj., stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, vč. značení a úprav pro tělesně postižené, rekonstrukce a výstavba chodníků, pěších zón, veřejného osvětlení, místních komunikací vč. parkovacích ploch, renovace a zakládání veřejných parků, rekreačních zón, rekonstrukce a obnova historických a kulturních památek bez vazby na cestovní ruch, rekonstrukce a výstavba dětských hřišť, ploch pro volnočasové aktivity, výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení vzdělávacích, sociálních a zdravotnických institucí, rekonstrukce a regenerace využití zchátralých objektů a výrobních areálů brownfields pro ekonomické aktivity nevýrobní povahy a občanskou vybavenost apod.

Prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost

Z fondů EU vyčleněno: 269,6 mil. €, což je 36,2 % ROP SV

Např. rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. třídy, příprava projektů a související projektové dokumentace, modernizace a rozvoj regionálních letišť, rozvoj labské vodní cesty, rekonstrukce a budování dopravních terminálů, rozvoj tratí MHD, budování parkovišť v rámci systému "park & ride", budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné dopravy, rekonstrukce a modernizace železničních stanic, nákup, popř. rekonstrukce vozidel kolejových systémů MHD a veřejné hromadné dopravy a vozidel MHD apod.

Prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Z fondů EU vyčleněno: 142,9 mil. €, což jsou 19,2 % ROP SV

Např. obnova, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku (cyklostezky, naučné stezky, hippostezky, lyžařské trasy a areály, vč. odpočívadel aj.), modernizace a úpravy lázeňské infrastruktury, revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví, výstavba a modernizace lehkých sezónních ubytovacích zařízení vč. související doplňující infrastruktury (např. veřejná tábořiště, chatové osady), výstavba nových či přístavba rozšiřující ubytovacích či stravovacích kapacit, rozvoj informačních a rezervačních systémů a vytvoření regionální sítě informačních center, podpora marketingu a propagace akcí regionálního významu apod.

Prioritní osa 5 - Technická asistence

Z fondů EU vyčleněno: 20,2 mil. €, což jsou 2,7 % ROP SV

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení ROP SZ, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, zajištění publicity programu, podpora přípravy a realizace projektů apod.

zpět na začátek