Česká exportní banka ČEB

Česká exportní banka podporuje české vývozce, aby jejich výrobky a služby obstály na světových trzích. Za patnáct let existence financovala mnoho obchodních transakcí, jimiž pomohla naplnit očekávání obou stran - kupujícího i prodávajícího.

Úvěry

Poskytování úvěrů za zvýhodněných podmínek:

Trade Finance

Záruky za vaše obchody, odkup vašich pohledávek:

Program pro MSP

Produkty a služby pro malé a střední podniky:

Cílovou skupinou České exportní banky jsou vývozci bez ohledu na velikost obratu. Činnost banky se zaměřuje jak na velké české exportéry a vývozní transakce velkých objemů, tak na malé a střední podniky a obchodní případy i s menšími objemy exportu.

Příjemcem podpořeného financování ze strany ČEB může být vývozce (tj. právnická osoba se sídlem v ČR, výjimečně i fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR), či jeho zahraniční odběratel. Příjemcem některých druhů úvěrů může být také výrobce produkující pro vývoz či český subjekt investující v zahraničí. Do těchto transakcí může vstupovat i tuzemská banka vývozce nebo zahraniční banka dovozce. Při poskytování krátkodobého financování banka poskytuje své služby za standardních tržních podmínek.

Servis banky se vymezuje nejen s ohledem na unikátní schopnost ČEB poskytovat produkty a služby vázané na dlouhodobé projekty v rizikových teritoriích, ale rovněž ve vazbě na hlubokou znalost těchto teritorií, oborů a klientských segmentů, s nimiž banka pracuje. Přirozenou součástí služeb je tedy také podpůrné poradenství v každé fázi obchodního případu.

Veškeré aktivity ČEB jsou plně v souladu s pravidly WTO (World Trade Organization), příslušnými doporučeními Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a směrnicemi Evropské unie.

Kontakty na jednotlivé útvary a specialisty České exportní banky naleznete v rubrice kontakty