Exportní garanční a pojišťovací společnost EGAP

Úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky. EGAP pojišťuje zejména bankovní úvěry se splatností delší než 2 roky na financování vývozu velkých energetických, strojních a technologických zařízení, investičních celků, dopravních staveb a investic, a to především do zemí, kde politické, ekonomické a právní prostředí přináší větší míru nejistoty a vyšší riziko nezaplacení na straně kupujících.

Hlavní produkty EGAP:

 • Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
 • Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
 • Pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru
 • Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru
 • Pojištění vývozního odběratelského úvěru
 • Pojištění potvrzeného akreditivu
 • Pojištění úvěru na předexportní financování
 • Pojištění investic českých právnických osob v zahraničí
 • Pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí
 • Pojištění prospekce zahraničních trhů
 • Pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu
 • Pojištění bankovních záruk vystavených v souvislosti s exportním kontraktem

Průvodce pojistnými produkty

Podpora malých a středních podniků:

Malé a střední podniky (MSP) představují pro EGAP významnou klientelu a podpora jejich vývozních aktivit patří k prioritám pojišťovny. Vzhledem k mezinárodním pravidlům pro státem podporované vývozy, omezujících působnost státních úvěrových pojišťoven pouze na tu část trhu, kterou nepokrývají komerční úvěrové pojišťovny, leží těžiště podpory MSP ze strany EGAP zejména v oblasti předexportního financování a bankovních záruk vystavovaných v souvislosti s exportními kontrakty.

Semináře pro exportéry:

Jsou určené všem vývozcům českého zboží, služeb a investic bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a objemu pojištěného vývozu. Slouží zejména k pochopení role EGAP v podpoře vývozu státem a základnímu seznámení s pojistnými produkty.

Další potřebné kontakty najdete v rubrice kontakty.