Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro obchodní politiku v kontextu jednotného trhu EU a proexportní politiku. Koordinuje přípravu legislativy a implementace evropského práva v působnosti resortu, koordinuje zahraničně obchodní politiku ČR ve vztahu k jednotlivým státům, zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod atd.

Odbor exportních služeb

Do gesce odboru exportních služeb MPO spadá metodické řízení činnosti zahraničních zastoupení MPO a dále též koordinace spolupráce s ostatními partnery při podpoře českého exportu. Jedním z výstupů práce odboru je i vznik sekce Zpravodajství pro export v rámci portálu BusinessInfo.cz, které právě čtete.

Odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu

Nabízíme poradenské a asistenční služby těm podnikatelům, kteří chtějí v rámci vnitřního trhu rozšířit své aktivity do dalších členských států EU. Tato integrovaná síť služeb zahrnuje tzv. Jednotná kontaktní místa (JKM) a centra ProCoP a SOLVIT. S Vaším dotazem se můžete obrátit na kterýkoliv článek této sítě nebo přes oficiální portál pro podnikatele a exportéry Businessinfo.cz, čímž odpadá složité hledání konkrétní kontaktní osoby.

Jednotná kontaktní místa (JKM) jsou součástí celoevropské sítě EUGO, která zjednodušuje podnikatelům vstup na vnitřní trh EU v oblasti služeb. V ČR jsou tvořena sítí 15 fyzických JKM umístěných na obecních živnostenských úřadech a centrálním elektronickým JKM na portále Businessinfo.cz. JKM informují o podmínkách poskytování služeb v ČR i v dalších členských státech unie a zprostředkovávají podání na příslušné úřady v ČR. Jejich hlavním přínosem je možnost získat všechny potřebné informace a vyřídit veškeré formality související se vstupem do podnikání na jednom místě nebo elektronicky skrze portál BusinessInfo.cz.

Kontaktní místo pro výrobky (ProCoP)informuje podnikatele o technických požadavcích kladených na výrobky národními a evropskými předpisy při jejich uvádění na trh v ČR nebo v jiném státě EU. Poskytuje obecné informace o fungování Nařízení o vzájemném uznávání a o uplatňování principu vzájemného uznávání na vnitřním trhu EU.

Na SOLVIT centrum pro neformální řešení sporů se může obrátit každý český občan či podnikatel se stížností na postup zahraničních úřadů, který je v rozporu s principy volného pohybu zboží, služeb i osob v rámci Evropské unie. Centrum problémy řeší bezplatně, ve lhůtě max. 10 týdnů a dosahuje přitom 90% úspěšnosti.

Teritoriální odbory MPO (odbory zahraničně-ekonomických politik)

Zpracovávají dvoustrannou rovinu obchodně-politických vztahů ČR s jednotlivými zeměmi. Iniciují sjednávání mezivládních a mezirezortních dohod o hospodářské spolupráci a zabývají se jejich prováděním. Zajišťují činnost všech společných orgánů, které na základě těchto dohod vznikly a organizují jejich zasedání, včetně doprovodných podnikatelských akcí.

Další oblastí činnosti teritoriálních odborů je příprava podkladů pro oblast společné obchodní politiky EU zejména spolupráce při formulaci národních stanovisek a pozic k obchodně-politickým otázkám ve vztahu k mimounijním zemím v působnosti teritoriálních odborů. 

S využitím sítě zastupitelských úřadů ČR a vlastní sítě zahraničních kanceláří MPO (které věcně řídí) monitorují činnost českých subjektů v zahraničí s cílem usnadnit jejich pronikání a usazování se na třetích trzích či řešení problémů obchodně-politické povahy, které se mohou při tom vyskytnout.

Podílejí se na exportním vzdělávání českých exportérů formou přímého poradenství, účastmi na exportně orientovaných akcích typu business fórum, semináře, kulaté stoly a podobně.

V rámci svých dalších činností především připravují obchodně ekonomické části podkladů pro jednání našich vrcholných ústavních činitelů se zahraničními partnery (v ČR i zahraniční) a udržují kontakty se zastupitelskými úřady partnerských zemí v ČR.

Rozdělení teritoriální působnosti:

Odbor zahraničně-ekonomických politik I (OZEP I): státy EU, ESVO, Západní Balkán a oblast bývalého SSSR.

Odbor zahraničně ekonomických politik II (OZEP II): země Afriky a Blízkého východu, Asie (kromě asijských států bývalého SSSR) a Tichomoří včetně Austrálie a Nového Zélandu a státy Severní, Střední a Jižní Ameriky a Karibiku:

Odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací

Odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací prosazuje ofenzivní a defenzivní zájmy ČR při tvorbě nových obchodně-politických opatření EU. Soustřeďuje se především na odstraňování překážek, kterým čelí české firmy při přístupu na třetí trhy; účinnou pomoc firmám při iniciování či obraně proti opatřením na ochranu obchodu; zjednodušování celních procedur, ochranu práv k duševnímu vlastnictví apod.

  • Prosazování zájmů českých firem při sjednávání dohod o volném obchodu a v rámci dalších obchodních vyjednávání
  • Informace o dohodách o volném obchodu a systému všeobecných celních preferencí (GSP)
  • Poskytování informací o pravidlech mezinárodního obchodu vyplývajících z členství ve Světové obchodní organizaci (WTO)
  • Informace o možnostech využívání Databáze překážek obchodu na trzích mimo EU a pomoc při vyhledávání konkrétních podmínek pro export či investice na zahraničních trzích. Zároveň je prostřednictvím MPO možné upozornit na existující překážky obchodu a usilovat o jejich odstranění.
  • Poskytování odborné pomoci týkající se používání nástrojů na ochranu obchodu jak v EU, tak vůči EU. Zprostředkování informací, prosazování zájmů českých zainteresovaných subjektů.
  • Snížení nákladů na vstupy pro české výrobce skrze systém autonomních celních suspenzí. Předání a prosazování žádostí či naopak námitek českých podnikatelských subjektů.
  • Kontakt na pracovníky odboru MPO

Odbor ekonomických analýz

Odbor ekonomických analýz zpracovává a pro české podnikatele zveřejňuje celou řadu analýz. Mimojiné též ve statistickém týdeníku pravidelně shrnuje hlavní ekonomické události uplynulého týdne.

  • finanční analýza podnikové sféry
  • analýzy vývoje ekonomiky ČR
  • Panorama zpracovatelského průmyslu

Uvedené analýzy jsou k dispozici ke stažení v příslušné rubrice Zpravodajství pro export.

Kompletní přehled kontaktů na pracovníky MPO naleznete v rubrice kontakty.