Čínský sociální kreditní systém

V roce 2014 čínská vláda oznámila zavedení národního kreditního systému, který nyní vstupuje do své finální fáze a bude kompletně spuštěn do konce roku 2020. Tento systém neovlivní pouze jednotlivé osoby, ale také obchodní a vládní organizace. Hlavním cílem tohoto kreditního systému je vybudování důvěryhodné společnosti a transparentního obchodního prostředí.

Co je firemní sociální kreditní systém?
Čínský korporátní sociální kreditní systém (CSCS) zahrnuje všechny oblasti a cílí na monitorování a uchovávání informací ohledně chování organizací a jednotlivců, včetně obchodních informací. Systém spoléhá na vývoj internetu (5G), dohled nad internetem a dalších technologií.

Díky tomuto systému budou schopny lokální vlády předávat a získávat informace přes jednu platformu a vytvoří tak „Národní finanční kreditní informační databázi“, a to do konce roku 2020. Tato databáze bude propojena s kreditním informačním systémem pro mikro a malé společnosti a venkovské oblasti. Systém by měl povzbuzovat k důvěryhodnému chování mezi jednotlivci a organizacemi.

Složky CSCS

Hodnocení
Navzdory tomu, že národní kreditní databáze má být celonárodní projekt, systém je stále velmi rozdroben mezi jednotlivé regiony a lokální distrikty. To znamená, že standardy se liší mezi různými regiony a odvětvími. 

Nicméně základními prvky hodnocení mají být dvě hlavní kategorie, jmenovitě „důvěryhodnost“ a „nečestnost/nepoctivost“. Byznys označený jako „důvěryhodný“ obdrží odměny a výhody v různých úrovních a perspektivách. Zatímco pro „nečestný“ byznys budou aplikovány postihy a tresty. Byznys, který bude několikrát opakovaně označen jako „nečestný“, bude uveden na blacklist, který bude publikován on-line.

Časové hledisko
Kreditní záznamy za určité období mohou být vydány na požádání, obecně za období min. šest měsíců do max. pěti let. Nicméně budou možné i výjimky. Např. v Šanghaji bude maximální doba pro zveřejnění pěti let.

Doba pro zveřejnění se ale může lišit podle úrovně „nečestnosti“, nicméně pro jakýkoliv byznys, který byl několikrát opakovaně označen jako „nečestný/nepoctivý“ a je uveden na blacklistu, platí, že informace o „nečestnosti“ může být vymazána pouze v případě, že bude odstraněn z tohoto blacklistu.

Podmínky pro sběr dat
Čínské úřady mohou prověřovat kreditní záznamy pro administrativní účely, např. při inspekcích či postizích, imigračních a vízových kontrolách a při výměně zahraničního managementu.

Informace jsou obecně rozděleny do tří kategorií: základní informace, nepoctivé informace a ostatní. Informace jako např. vážené uznání, obdržené ocenění, dobrovolnictví nebo CSR (Corporation Social Responsibility) účast povedou k pozitivnímu kreditnímu skóre. Zatímco záznamy jako např. odmítnutí výkonu na základě soudního usnesení, nedodržení práva a regulací, daňové úniky nebo pozdní platby daní, budou brány jako abnormální operace, které způsobí snížení kreditního skóre.

Odměny a postihy
Důvěryhodný byznys může obdržet různé odměny jako např. priorita či zjednodušení administrativních procesů, optimalizace frekvence monitorování, prioritní příležitosti ve fiskální a projektové podpoře a nižší bankovní poplatky.

Podobná pravidla se aplikují na nepoctivý byznys, který bude potrestán v různých úrovních podle závažnosti prohřešků.

Navíc kreditní záznamy společnosti dopadnou i na osobní kreditní záznamy jednotlivců pracujících na pozicích seniorního managementu jako např. zákonného zástupce, ředitelé a finančně odpovědné osoby.

Blacklisty
Typickým postihem zahrnujícím omezení vstupu na trh nebo do jednotlivého odvětví, omezení použití relevantních finančních služeb a vyjmutí z preferenčních politik.

Tyto blacklisty budou veřejné a budou rovněž pravidelně aktualizovány.

Zákonní zástupci a ostatní seniorní manažeři by měli být připraveni na to, že jejich osobní kreditní záznamy budou přímo ovlivněny, neboť jsou propojeny s firemními záznamy. Nemusí čelit přímo postihům od relevantních orgánů, ale mohou čelit omezením při použití finančních produktů, pro které jsou vyžadovány osobní kreditní záznamy, jako např. půjčky, hypotéky, žádosti o vydání kreditní karty, apod. Navíc mohou čelit omezením při nominaci na funkce zákonných zástupců pro jiné společnosti.

Cizinci pracující v Číně by měli být připraveni na to, že jejich kreditní záznamy mohou ovlivnit jejich žádosti o pracovní povolení a o povolení k pobytu.

Rovněž spolupráce se společnostmi uvedenými na blacklistu může vést k různým formám postihů. V některých případech mohou být tyto společnosti více monitorovány a častěji navštěvovány místními orgány, případně mohou čelit omezením vládních podpor.

Společné disciplinární akce
Jeden klíčový termín v CSCS je „společné disciplinární akce“. Tento mechanismus umožňuje různým čínským orgánům požádat o postihy a administrativní akce pro společnosti uvedené na blacklistu, a to na základě nejen kreditních záznamů z jejich oblasti působnosti, ale také ve všech oblastech kreditního hodnocení. Tzn., že postihy nebudou pouze vertikální, ale budou rozšířeny horizontálně do všech různých vládních autorit používajících sdílené kreditní informace.

I když jsou stále technické mezery, které omezují sdílení informací v celé zemi přes jednu platformu, místní vlády již mohou dohlížet na vybudování provinčních a regionálních databází. Např. provincie (Anhui, Jiangsu a Zhejiang) a města (Šanghaj) v oblasti Delty Dlouhé Řeky mají již možnost sdílet data mezi provinciemi.

To umožňuje čínským autoritám sledovat kreditní data společností z různých provincií. Např. v Šanghaji podle současných regulí odměny a postihy nejsou vydávány pouze administrativními orgány, ale také orgány řídící tržní podmínky, průmyslovými asociacemi a finančními institucemi, které mohou požádat na základě kreditních záznamů o příslušná opatření.

Závěry
Cílem implementace sociálního kreditního systému je zlepšení otevřenosti, férovosti a efektivity kontrolního systému, stejně tak jako zlepšení konkurenceschopnosti a transparentnosti obchodního prostředí.

Dodržování všech pravidel se stává více a více důležitým. Obcházení práva a předpisů může vést nejen k peněžním trestům, ale také k přísnějšímu administrativnímu sledování, nebo dokonce k uvedení na blacklist.

Z finanční perspektivy – čím lepší kreditní úroveň máte, tím menší poplatky platíte. Další důsledky mohou rovněž ovlivnit cizince i Číňany v žádostech o povolení k pobytu v některých městech nebo při povolování žádostí o pracovní povolení nebo povolení k pobytu, případně povolení ke jmenování seniorních manažerů v obchodních organizacích.

Zatímco se čínský trh otevírá více světu a zahraničním obchodním společnostem, sociální kreditní systém umožňuje vládním autoritám sledování a regulaci tržního chování. Dodržování zásad a spolupráce s tímto systémem povede bezpochyby k prospěchu všech hráčů na trhu a porušování pravidel bude znamenat pro společnosti různé administrativní nepříjemnosti.

Zpracoval: kolektiv kanceláře CzechTrade v Šanghaji
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Čína