Daně nebo účetnictví? Malé firmy často tápou, může je to vyjít draho

Účetní a daňoví poradci mají rozdílné kompetence, řada živnostníků i menších firem však mezi nimi často nedokáže rozlišit. Daňoví poradci jsou ze zákona pojištění za škody, podle právníků se však ani účetní nemohou řešení způsobených škod vyhnout.Zatímco velké firmy mají na daně a účetnictví specializovaná oddělení, živnostníci nebo malé firmy se s jejich zpracováním obvykle obracejí na externí účetní nebo daňové poradce. Informace o povinnosti podat daňová přiznání obvykle plní stránky novin a webových portálů, ale na druhou stranu výrazně menší pozornost je věnována zákonné povinnosti sestavit a schválit účetní závěrku.

Zaměňování účetnictví a daňového poradenství pak často vede k tomu, že se firmy obracejí na špatné odborníky. Chtějí účetnictví po daňových poradcích nebo daňové přiznání po účetních. Podle odborníků by si proto firmy měly udělat jasno v tom, co která z těchto dvou oblastí pokrývá.

Zákon o daních z příjmů jasně stanoví, že při zjištění základu daně se vždy vychází z výsledku hospodaření u poplatníků, kteří vedou účetnictví. Účetnictví je totiž regulováno speciálním zákonem, dalšími vyhláškami a státem vydávanými účetními standardy. Právní úprava účetnictví tak nemá o nic nižší právní sílu než úprava daní.

Účetnictví je nutný základ

Správně zpracované účetnictví je nutným základem pro to, aby z něj podnikatel či daňový poradce mohl vyjít při výpočtu daní a zpracování přiznání. Nesplňuje-li účetnictví striktní požadavky samostatné právní úpravy, vystavuje se podnikatel riziku, že neprokáže základ daně, a důsledky tak mohou být velmi vážné.

„Je proto žádoucí, aby byl účetní z titulu výkonu své funkce pojištěn. Nedávný průzkum provedený Svazem účetních ČR prokázal, že výkon účetní živnosti má pojištěno zhruba 80 procent respondentů. Přesto lze klientům jen doporučit, aby se při sjednávání smlouvy na pojištění poskytnuté služby zeptali. Toto pojištění kryje i případné škody z doměrku daně z příjmů, pokud vznikl porušením účetních předpisů,“ zmiňuje Magdalena Králová, víceprezidentka Svazu účetních ČR a předsedkyně Výboru pro otázky účetní profese.

Zákon o daních z příjmů obsahuje celou řadu ustanovení, která pracují s výsledkem hospodaření, aby jej převedla na základ daně. „Kvalitní profesní účetní pozná situaci, kdy je již třeba doporučit klientovi následnou spolupráci s daňovým poradcem. Tento postup vyplývá například pro členy Komory certifikovaných účetních i z jejich etického kodexu, v němž se zavázali, poskytnout jen takové služby, ke kterým má profesní účetní náležité odborné znalosti. Etickým kodexem je povinen řídit se každý certifikovaný účetní,“ doplňuje Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních.

Účetnictví může v návaznosti na poskytnuté daňové poradenství zpracovat i daňový poradce. Pokud však není zároveň účetním, bude jeho postup v návaznosti na poskytovanou službu veden zpravidla jen cílem sestavit správně daňové přiznání, případně s využitím zákonných možností optimalizovat daň z příjmů.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Připravili jsme pro vás speciál Daně z příjmů za rok 2016

Účetnictví ovšem obsahuje celou řadu operací, které nemají na základ daně žádný vliv – může jít například o snížení hodnoty starých zásob či budov, tvorbu nejrůznějších rezerv na finanční výdaje, které však mají v daném období ekonomickou podstatu. Sem patří například reklamační řízení, nevybraná dovolená nebo i zmíněná daň z příjmů, která je také účetním nákladem.

„Rok 2016 navíc vnesl do zákona o účetnictví řadu novinek. Mimo jiné poprvé vymezil účel účetní závěrky. Smyslem sestavených příslušných výkazů je, aby uživatel, který s nimi pracuje, mohl na jejich základě činit svá ekonomická rozhodnutí. I tady mají význam položky, které s daněmi přímo nesouvisejí, nebo se dokonce odehrávají jen ve složkách majetku a závazků, aniž by měly vliv na výsledek hospodaření. Při opomenutí těchto principů hrozí účetní jednotce pokuta za porušení účetních předpisů,“ zdůrazňuje Libor Vašek.

Finanční úřady budou častěji pokutovat

V polovině roku 2017 navíc začne platit nový přestupkový zákon, který upraví řízení o správních deliktech napříč celým veřejným právem. Odborníci proto očekávají, že díky formalizovanému postupu přistoupí finanční úřady k těmto pokutám častěji. Pokud byl v celém procesu účetnictví jen daňový poradce, případnou škodu kvůli pokutě za účetnictví mu podle účetních jeho profesní pojistka nemůže pokrýt.

Daňoví poradci se však dívají na problém poněkud jinak. „Daňový poradce vést účetnictví svému klientovi může, musí ale být navázáno na poskytování daňového poradenství. Samostatné vedení účetnictví totiž není kryto oprávněním k výkonu daňového poradenství. Daňoví poradci proto mají téměř vždy i živnostenský list na účetní služby,“ vysvětlila základní rozdíly Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

Také ona však doporučuje, aby firmy velmi dobře zvažovaly, na koho se obrátí s účetnictvím, a na koho s daněmi. „Stav, který zpočátku vypadá poměrně nevinně, může mít ale ve výsledku nepříjemné až závažné důsledky pro klienta i pro účetního či daňového poradce. Náplň práce účetních v rovině OSVČ spočívá zejména v poskytování účetního poradenství a vedení účetnictví, případně daňové evidence v rámci právních předpisů. Účetní už ale nemůže sestavovat daňová přiznání za svého klienta. Zpracování daňových přiznání totiž do rozsahu jeho živnostenského oprávnění nespadá,“ podotýká Blanka Štarmanová.

Podle ní je přitom mezi účetními a daňovými poradci rozdíl v možných rizicích pro firmy a podnikatele. S daňovými povinnostmi je spojena i řada pokut, některé mohou dosáhnout i milionové výše. V případě chyby v daňovém přiznání jsou pokuty hrazeny z pojištění daňových poradců, v případě účetních tomu tak není.

„Případné sankce jsou vždy vyměřeny podnikateli. Ten pak může vymáhat náhradu škod na svém poradci. Pokud dojde k pochybení, je poradce povinen spolupracovat při zjednání nápravy, a pokud sankce vznikla jeho zaviněním, tak ji uhradit. V případě samostatných účetních je ale situace jiná,“ podotýká Blanka Štarmanová.

„Pokud klient bude chtít od svého účetního, který není zároveň daňovým poradcem, zpracovat daňové přiznání, měl by ho účetní sám upozornit na to, že tato činnost není v rozsahu jeho živnostenského oprávnění, a proto s sebou nese jistá rizika. Případné chyby vzniklé při zpracování daňového přiznání účetním obvykle nepokryje jejich pojištění odpovědnosti. Klient i účetní se tak mohou snadno dostat do nepříjemné finanční i právní situace,“ doplnila Blanka Štarmanová.

Ani účetní odpovědnosti za škodu neunikne

Podle právníků však v případě uplatňování náhrady škod záleží velmi na tom, jak je formulována smlouva s účetním nebo poradcem. „Textu smlouvy je třeba věnovat vždy dostatečnou pozornost, a to i přestože zákon o daňovém poradenství stanoví výslovně odpovědnost daňových poradců za škodu,“ podtrhuje Martin Pelikán, advokát kanceláře Pelikán & Schelle.

„Ačkoli by to nemělo být podle mého názoru zásadně možné, nelze ostatně vyloučit ani snahy o vzdání se práva na náhradu škody ze strany klienta ve smlouvách o poskytování daňového poradenství. Rovněž lze náhradu škody například paušalizovat ujednáním o smluvní pokutě, což má ovšem také některá svá rizika,“ dodává Martin Pelikán.

Ani v případě účetních však podle něj neplatí, že by za škody, které způsobí, neodpovídali, jen proto, že to není speciálně ošetřeno zákonem. „Smlouva s účetním nemá zvláštní právní úpravu jako je tomu v případě daňových poradců. Řídí se tak obecnou právní úpravou, především § 2950 občanského zákoníku o poskytnutí nesprávné či neúplné informace nebo rady a § 2913 o způsobení škody porušením smluvní povinnosti,“ shrnuje Martin Pelikán.

„Odpovědnost v těchto případech by tak mohla být považována paradoxně za ještě přísnější, než tomu je u daňových poradců. Dobře formulovaným textem smlouvy však mohou být práva klienta ještě více posílena,“ zdůrazňuje Martin Pelikán.

Důležitá je zastupitelnost

Jak se tedy mají malé firmy a živnostníci zachovat? „S účetnictvím by měl podnikatel jednoznačně navštívit účetní firmu. Výběr by však neměl být podceněn. Ptejte se určitě na profesní pojištění. V případě certifikovaného účetního máte jistotu, že kromě vzdělávacího systému na něj dopadá i disciplinární a etická odpovědnost. Výhodou může být i účetní právnická osoba, kde je zajištěna zastupitelnost. Nezřídka ve větší účetní kanceláři funguje i daňový poradce, tady pak můžete najít službu komplexní a získat nejen daňové přiznání, ale i profesionální účetní služby,“ doporučuje Magdalena Králová.

Na spolupráci s většími firmami, které garantují zastupitelnost svých pracovníků, odkazují i daňoví poradci. „Výhodou společností je, že garantují zastupitelnost poradců. Důležitost zastupitelnosti potvrdilo právě kontrolní hlášení, kdy jsou lhůty na jeho případné doplnění či opravení velmi krátké. Pokud účetní například skončí v nemocnici, může se velmi snadno stát, že termín nestihne, klientovi by pak byla vyměřena pokuta. V případě daňových společností se vyřízení výzvy věnuje jiný poradce,“ popsala Blanka Štarmanová.

Rozdíl mezi účetnictvím a daněmi podle odborníků dokresluje i odlišný účel obou oblastí. Zatímco daně jsou pro stát, účetnictví vzniklo historicky hlavně pro vlastníky. Účetní položky, které sice neovlivní základ daně, ale někdy velmi významně ovlivňují výsledek hospodaření, tak mají v konečném výsledku zásadní vliv na výši vlastního jmění společnosti. A to je důležitou základnou pro vypořádání mezi společníky, ale i dědictví a podobně.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme