Druhá výzva v Interreg Central Europe vyhlášena

Dne 22. března byla vyhlášena 2. výzva v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE pro období 2021 – 2027, do které je zapojeno 9 států střední Evropy.

Program má za cíl podpořit mezinárodní spolupráci partnerů z více států, kteří svým projektem vyvinou a zrealizují nová řešení potřebná pro udržení atraktivity a připravenosti na změny ve středoevropském regionu.

Ilustrační fotografie

Podporovaná opatření a vytvořené výstupy by měly řešit specifické územní výzvy a potřeby, které jsou ze své podstaty lépe řešeny formou nadnárodní spolupráce.

Ve druhé výzvě lze předkládat návrhy projektů v rámci čtyř priorit (rozložených dále na 9 specifických cílů):

 • Cooperating for a smarter central Europe
 • Cooperating for a greener central Europe
 • Cooperating for a better connected central Europe
 • Improving governance for cooperation in central Europe

Výsledkem spolupráce by mělo být:

 • zlepšení v přípravě politik, kvalifikace a v účinnosti změn
 • rozšíření znalostí včetně jejich přenosu a výměny
 • lépe koordinovaná spolupráce a zkvalitnění správy na různých úrovních
 • odstranění bariér
 • nové anebo lepší služby
 • změny v chování
 • efektivnější využití veřejných a soukromých finančních prostředků
Ilustrační fotografie

Z výstupů a aktivit budou dominovat ty měkké (strategie, akční plány, nástroje, školení, struktury např. klastry, hodnotové řetězce atd.), počítá se také s uskutečňováním pilotních aktivit.

Financování:

Míra podpory z ERDF činí max. 80% oprávněných výdajů. Subjekty z ČR mohou získat 5 až 20% spolufinancování v podobě dotace ze státního rozpočtu (při splnění podmínek).

Oprávněnými žadateli jsou:

 • veřejné instituce
 • soukromé instituce, včetně soukromých společností s právní subjektivitou
 • Evropská seskupení pro územní spolupráci
 • mezinárodní organizace (způsobilé jako projektový partner, účast za přísnějších podmínek)

Deadline pro předkládání návrhů je do 17. května.

Více informací na webu Interreg Central Europe.

• Teritorium: Česká republika