Jaká jsou nová celní opatření na dovoz oceli a hliníku do USA z EU?

Od 1. ledna 2022 vstoupil v platnost režim celních kvót vztahující se na dovoz oceli a hliníku z EU do USA. Výjimky podle zákona o rozšíření obchodu z roku 1962, budou Spojené státy nadále respektovat.

Spojené státy nahradí stávající 25% clo na výrobky z oceli z EU celní kvótou s datem účinnosti od 1. ledna 2022.

Ilustrační fotografie

V rámci režimu celních kvót vstoupí na trh USA historicky založené objemy výrobků z oceli z EU bez uplatnění cel podle § 232 takto:

 1. Výše celní kvóty (TRQ): Celkový roční objem dovozu v rámci celní kvóty je stanoven na 3,3 metrické tuny (TMT) v rámci 54 kategorií výrobků a přidělen na základě členského státu EU v souladu s historickým obdobím let 2015-2017.
 2. Odvozené produkty: Dovoz odvozených výrobků z oceli z EU, nebude podléhat clům podle § 232.
 3. Způsobilé výrobky: Aby byly výrobky způsobilé pro osvobození od cla, musí být roztaveny a nality v EU podle současných požadavků USA. Dovozce předloží příslušnou dokumentaci dokládající soulad s těmito požadavky.
 4. Výjimky: Spojené státy budou nadále respektovat vyjímky podle zákona o rozšíření obchodu z roku 1962, který je k dispozici pro výrobky z oceli dovážené z EU, ale nebudou započítávat dovoz vyloučených výrobků z oceli z EU do celní kvóty.
 5. Celní sazba: Výrobky z oceli z EU, které jsou v rámci kvóty, budou osvobozeny od cla podle § 232, všechny výrobky z oceli nad rámec kvóty budou i nadále podléhat clu ve výši 25 % za předpokladu, že nepodléhají vyjímkám podle bodu 4 výše.
 6. Správa: Celní kvóta (TRQ) se vypočítá pro každý rok opatření a spravuje se čtvrtletně. Celní kvóta bude přidělována podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ pro každou kategorii produktů z každého členského státu EU.
 7. Úprava: Spojené státy provedou roční přezkum celní kvóty za účelem výpočtu úrovně poptávky po oceli v USA (zdánlivé spotřeby) v předchozím roce, jakmile budou tyto údaje k dispozici od Světové ocelářské asociace.
 8. Přezkum: Nejpozději od 1. dubna 2022 budou Spojené státy každé tři měsíce vyhodnocovat využití a správu celní kvóty.

HLINÍK

Spojené státy nahradí stávající 10% clo na hliníkové výrobky EU celní kvótou s datem účinnosti 1. ledna 2022. V rámci režimu celních kvót vstoupí na trh USA historicky založené objemy výrobků z hliníku z EU bez uplatnění cel podle § 232 takto:

 1. Výše celní kvóty: Celkový roční objem dovozu v rámci celní kvóty je stanoven na 18 tisíc metrických tun (TMT) pro netvářený hliník ve dvou kategoriích výrobků a 366 TMT pro polotovary ve 14 kategoriích výrobků. Objemy dovozu budou alokovány na základě členských států EU v souladu s historickým obdobím let 2018-2019, s výjimkou fólie (7607), kde budou použity anualizované údaje za rok 2021.
 2. Odvozené produkty: Dovoz odvozených výrobků z hliníku nebude podléhat clům podle § 232.
 3. Vstupní dokumentace: Dovozce musí poskytnout osvědčení o analýze pro každý hliníkový výrobek dovážený do Spojených států, s souladem s aktuálními zákony USA.
 4. Výjimky: Spojené státy budou pokračovat v implementování vyjímek podle zákona o rozšíření obchodu z roku 1962, který je k dispozici pro výrobky z hliníku dovážené z EU.
 5. Celní sazba: Hliníkové výrobky podle § 232 z EU, které jsou v rámci kvóty, vstoupí bez cla, zatímco všechny hliníkové výrobky dovezené nad rámec budou i nadále podléhat clu ve výši 10 % za předpokladu, že nepodléhají vyloučení podle bodu 4 výše.
 6. Správa: Celní kvóta se vypočítá pro každý rok opatření a spravuje se na pololetním základě, přičemž v první polovině roku má být vyplněno nejvýše 60 % celní kvóty.
Zdroj: www.commerce.gov
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade USA v Chicagu.