Jaké programy lze využít pro podporu digitalizace v podnicích?

BIC Plzeň připravil přehled chystaných dotačních programů, které pomohou s financováním digitalizace ve firmách.

Obsahuje programy zaměřené přímo na podporu digitální transformace podniků, tak programy, které lze do jisté míry a za určitých podmínek k tomuto účelu také využít, přestože to není jejich hlavní cíl.

Ilustrační fotografie

Digitalizace podniků je významným tématem pro aktuální projektové období. Bez zavádění nových digitálních technologií se dnes neobejde téměř žádný podnik, pokud si chce udržet svou konkurenceschopnost.

BIC Plzeň, partner sítě EEN, připravil přehled chystaných dotačních programů, které pomohou s financováním těchto aktivit. Obsahuje programy zaměřené přímo na podporu digitální transformace podniků, tak programy, které lze do jisté míry a za určitých podmínek k tomuto účelu také využít, přestože to není jejich hlavní cíl.

Programy určené přímo na podporu digitální transformace podniků:

Národní plán obnovy, aktivita 1.5.1.3 Digitální podnik

Podporovány budou aktivity vedoucí k digitální transformaci podniku, spočívající v pořízení ICT produktů (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících) anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb (např. SaaS – Software as a Service), včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci (nikoliv však pořízení výrobních strojů a zařízení).

Alokace: 2,5 mld. Kč na I. výzvu (4 mld. Kč na celé období)

Hlavní cílová skupina: podnikatelské subjekty (malé a střední podniky i velké podniky)

Předpokládané vyhlášení výzvy: 1. dubna 2022

Předpokládané zahájení příjmu žádostí: 2. května 2022

Cílové území: území České republiky, včetně území hl. m. Prahy

Míra podpory: 20–60 localhost (na území NUTS II Jihozápad nejvýše 45 localhost)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, výzva Digitální podnik

Podpora bude poskytována na pořízení ICT produktů formou investic do hmotného i nehmotného majetku (do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících) i na využívání ICT produktů formou nákupu služeb (např. SaaS – Software as a Service), včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci (nikoliv na pořízení výrobních strojů a zařízení).

Alokace: 0,5 mld. Kč na výzvu (1,5 mld. Kč za celé období)

Hlavní cílová skupina: malé a střední podniky

Další cílová skupina: Mid Caps (s podporou finančními nástroji, nikoliv dotacemi)

Předpokládané avízo: 3. Q 2022

Předpokládané vyhlášení: 2023

Místo realizace projektu: území České republiky, mimo hl. m. Prahy

Míra a výše podpory: 30-45 localhost (pro NUTS II Jihozápad), max. 15 mil. Kč na 1 projekt

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, výzva Technologie 4.0

Podporovány budou projekty digitální transformace podniků a automatizace výrobních procesů, spočívající v pořízení technologických zařízení (propojených se stávajícími technologiemi i mezi sebou informačním systémem a jeho dalšími implementovanými moduly) nebo integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti (plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika).

Alokace: 1 mld. Kč na výzvu (3 mld. Kč za celé období)

Hlavní cílová skupina: malé a střední podniky

Předpokládaní avízo: 3.Q 2022

Předpokládané vyhlášení: 2023

Cílové území: území České republiky, mimo hl. m. Prahy

Míra a výše podpory: 30-45 localhost (pro NUTS II Jihozápad), max. 50 mil. Kč na 1 projekt

Zpět na začátek

Programy podpory výzkumu, vývoje a inovací, které upřednostňují projekty s prvky digitalizace:

Program Trend (TA ČR), podprogram 1 „Technologičtí lídři“

Dotace se poskytují na provozní náklady víceletých projektů výzkumu a vývoje, jejichž výsledkem má být například prototyp nového výrobku nebo poloprovoz nové technologie, ale také software (ne však SW vytvořený pouze pro vlastní potřebu). Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniku. Podporovány budou projekty předpokládající zavedení výsledků výzkumu a vývoje do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Předpokládaná alokace: 2 mld. Kč

Hlavní cílová skupina: podnikatelské subjekty (malé a střední podniky i velké podniky) samostatně nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (VŠ)

Předpokládané vyhlášení 5. veřejné soutěže: 1. Q 2022

Cílové území: území České republiky, včetně území hl. m. Prahy

Míra a výše podpory: max. 70 localhost uznaných nákladů, max. 40 mil. Kč na 1 projekt

Program The Country for the Future (MPO), podprogram 3 „Inovace do praxe“

Tento program podporuje projekty, u kterých může být výzkum a vývoj již zcela či zčásti dokončen, zbývá však urazit ještě kus cesty, než bude inovace procesu, popř. produktu prakticky hotová a bude možné ji začít komerčně využívat. Obsahem projektu může být dokončení vývoje procesu (popř. produktu), instalace, zavedení a testování nové výrobní technologie, vytvoření potřebného SW nebo další aktivity směřující k dokončení inovace.

Hlavní cílová skupina: malé a střední podniky

Předpokládané vyhlášení 4. veřejné soutěže: 1. pololetí 2022

Cílové území: území České republiky, včetně území hl. m. Prahy

Míra a výše podpory: max. 50 localhost uznaných nákladů, max. 25 mil. Kč na 1 projekt

Zpět na začátek

Programy, které lze za určitých podmínek využít i pro podporu digitalizace:

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (nepřímé možnosti podpory digitalizace):

  1. Výzva Inovační vouchery

Dotace až 85 localhost výdajů na nákup služeb výzkumných organizací, které může podnik využít mimo jiné i na inovace spočívající v digitalizaci jeho činností (např. vývoj SW a HW, návrh technologických postupů, simulace procesů a provozů). Žádosti lze aktuálně podávat ještě v OP PIK.

  1. Výzva Aplikace

Dotace na provozní náklady několikaletých projektů výzkumu a vývoje nových (inovovaných) produktů a technologií, které mohou vést mimo jiné i k digitalizaci podnikových procesů. Avízo výzvy se očekává ve 2. Q 2022, vyhlášení ve 3. Q 2022 (alokace 2 mld. Kč).

  1. Výzva Inovace

Dotace na investice do zařízení potřebného k uvedení výsledků výzkumu a vývoje do výrobní praxe, tyto investice často vedou i k automatizaci a robotizaci, zavedení aditivní výroby či uplatnění dalších prvků konceptu Průmysl 4.0. Avízo výzvy se očekává ve 2. Q 2022, vyhlášení ve 3. Q 2022 (alokace 800 mil. Kč).

  1. Výzva Partnerství znalostního transferu

Dotace až 70 localhost výdajů na inovační projekty založené na práci čerstvého absolventa, který přenáší do podniku znalosti z vysoké školy a aplikuje je ve spolupráci s jeho pracovníky při zavádění konkrétních inovací. Cílem projektu může být i inovace spočívající v digitalizaci podnikových procesů. Vyhlášení výzvy se očekává v červnu 2022 (alokace 150 mil. Kč).

  1. Výzva Technologie MAS (v režimu CLLD – komunitně vedený místní rozvoj)

Dotace na drobné produktivní investice do technologií, též s prvky digitalizace (max. 1 mil. Kč). Avízo výzvy se očekává ve 2. Q 2022, vyhlášení ve 4. Q 2022 (alokace 1 mld. Kč).

  1. Výzva Vývoj SW

Dotace na provozní náklady projektů výzkumu a vývoje softwaru s významným prvkem novosti. Avízo výzvy se očekává ve 3. Q 2022, vyhlášení ve 4. Q 2022 (alokace 0,5 mld. Kč).

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme