Kdo a kdy platí zálohy na povinná pojištění. Jaké hrozí sankce opozdilcům?

Nejnižší možnou zálohu na sociální pojištění platí OSVČ, které v daném roce s podnikáním začaly, a dále ti podnikatelé, jejichž roční hrubý zisk nebyl vyšší než průměrná mzda v zemi. To je přitom v Česku stále více než polovina lidí se živnostenským oprávněním.

Pro rok 2021 je průměrná mzda stanovena na 35 441 korun. Roční hrubý zisk plátců minimálních záloh tedy musí být nižší než 425 292 korun (12 x 35 441).

Hrubým ziskem se rozumí rozdíl mezi příjmy a výdaji. „Můžete si tedy vydělat více, ale díky paušálům si zisk snížíte a zařadíte se mezi plátce minimálních záloh. Pokud si za rok přijdete na víc, odvody státu se vám zvyšují přiměřeně výdělku,“ říká poradce Michal Dvořáček.

Výše záloh na sociální pojištění se mění každým rokem a platíte je vždy až po odevzdání přehledů o příjmech a výdajích. U zdravotního pojištění je situace poněkud odlišná (viz níže)

Kdy odevzdat přehledy ČSSZ? Měsíc po přiznání

OSVČ musejí přehled o příjmech a výdajích odevzdat správě sociálního zabezpečení do jednoho měsíce od podání daňového přiznání (DAP).

Nejzazším termínem pro odevzdání přiznání k daním z příjmů je standardně první dubnový pracovní den, přehled od vás tedy musí mít příslušná OSSZ nejpozději do počátku května.

V letošním roce byli ovšem vláda a správce daně kvůli pandemii covid-19 shovívavější. Vláda posunula deadline pro odevzdání DAP dokonce dvakrát.

V případě, že lidé podávají přiznání elektronickou formou nebo využívají datovou schránku, mohli přiznání bez hrozby sankcí odložit do 1. června.  Klasické růžové tiskopisy musely na berňák dorazit do 3. května 2021. Přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení tedy bylo potřeba podat do 30. června.

Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je obvyklou nejpozdější lhůtou pro jeho odevzdání 1. červenec. Přehledy o příjmech a výdajích pak musíte OSSZ dodat do počátku srpna.

Přehledy pro zdravotní pojišťovnu se změnou

Termín odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 změnila novela zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění z 10. dubna 2021. Nový termín odevzdání přehledu na vaši zdravotní pojišťovnu je počátek srpna, letos tedy 2. 8. Upozorňujeme, že doplatek za pojistné musí mít zdravotní pojišťovna na účtu do osmi dnů od podání přehledu (letos 11.8.)

„O datu, dokdy je potřeba přehledy dodat, zdravotní pojišťovny tradičně informují na svých webových stránkách. Osoba samostatně výdělečně činná je samozřejmě povinna doložit přehledy o zaplacených zálohách na zdravotním pojištění všem pojišťovnám, u kterých byla v předchozím roce pojištěna,“ upřesňuje partner společnosti V4 Group Michal Jelínek.

Zatímco daňové přiznání musí podat každá OSVČ, jejíž příjmy převyšovaly 15 tisíc korun (pokud má podnikatel v daném roce příjmy i ze zaměstnání, příjmový limit se mu snižuje na šest tisíc korun), přehledy na zdravotní a sociální pojišťovnu je nutné odevzdat vždy, pokud jste – byť i jen část roku – aktivně podnikali.

Výjimkou jsou plátci paušální daně

Ušetřit na daních z příjmů i povinném pojistném a nemuset každoročně podávat daňové přiznání ani přehledy pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ. To jsou hlavní výhody paušální daně, která byla schválena loni na podzim. Měsíčně platíte jen minimální zálohy na pojistné a daň z příjmu ve výši 100 korun.

Do tohoto režimu se může OSVČ s ročním příjmem do milionu korun hlásit každoročně do ledna.

„Spuštěním paušální daně od ledna 2021 plníme náš slib zjednodušovat živnostníkům jejich podnikání. Přinese jim zejména významnou úlevu od byrokracie a papírování, některým i finanční úsporu. Na jednoduchém formuláři se přihlásíte na finančním úřadu a nic dál už neřešíte. Žádná daňová přiznání, přehledy pojistného ani komunikace se třemi různými úřady najednou. Jedinou platbou (pro rok 2021 ve výši 5 469 Kč měsíčně) vše vyřešíte a máte splněno,“ shrnuje výhody ministryně financí Alena Schillerová.

Osvobození od placení záloh pro ČSSZ

OSVČ není povinna platit zálohy

  • za kalendářní měsíce, v nichž po celý měsíc měla nárok na výplatu nemocenského, PPM nebo dlouhodobého ošetřovného z nemocenského pojištění OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemocenské OSVČ nevyplácí.
  • od kalendářního měsíce, ve kterém doložil živnostník, který má podnikání jako vedlejší zdroj příjmů, příslušné OSSZ potvrzení od zaměstnavatele, případně od více zaměstnavatelů, že ze zaměstnání dosáhl maximálního vyměřovacího základu, a to až do kalendářního měsíce, který předchází měsíci, „ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, který následuje po roce, v němž OSVČ tohoto maximálního vyměřovacího základu dosáhla“.

Jak se zálohy vypočítají?

Průměrnou mzdu (PM) stanovuje každý rok vládní vyhláška jako součin tzv. všeobecného vyměřovacího základu (VVZ) za předchozí rok, který činí 34 766 korun, a koeficientu pro úpravu VVZ – 1,0194. Rozhodná průměrná mzda je nyní 34 766 x 1,0194, což je 35 441 korun. Pro hlavní výdělečnou činnost činí minimální měsíční vyměřovací základ u soc. pojištění 25 procent z průměrné mzdy. Měsíční záloha je 29,2 procenta z této částky. U zdravotního pojištění je to 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy.

Placení záloh

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění se dlouhodobě zvyšují, a to podle výše průměrné měsíční mzdy v zemi za předchozí rok. V případě sociálního pojištění platí, že novou výši zálohy musíte uhradit nejpozději od měsíce, ve kterém podáte přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok.

Pro placení zdravotního pojištění naopak platí, že se zvýšené pojistné hradí od začátku roku. Zálohy na zdravotní pojištění fungují zpětně, takže novou vyšší zálohu zaplatíte zdravotní pojišťovně již v únoru, konkrétně do 8.2. Splatnost zálohy je totiž vždy do osmého dne následujícího měsíce.

Jaká je letos výše minimálních záloh u zdravotního a sociálního pojištění?

Účast na zdravotním pojištění je ze zákona povinná a nemůže být nahrazena komerčním pojištěním. Na trhu působí sedm zdravotních pojišťoven a jednou za rok je možné zdravotní pojišťovnu změnit.

Když začnete v roce 2021?

Podnikáte-li prvním rokem, platíte minimální zálohu ČSSZ automaticky. Příklad: Pan Novák zahájí hlavní samostatnou výdělečnou činnost od září 2021. Do 8. října tak bude muset uhradit první zálohu ve výši 2352 korun a bude ji odvádět pojišťovně i ve zbývajících měsících roku bez ohledu na výši výdělků.

Pozor na sankce!

Velká část živnostníků platí zálohy prostřednictvím trvalého příkazu a peníze odcházejí z jejich bankovních účtů. Pokud nechcete doplácet a zároveň hradit penále, musíte si hlídat příslušné termíny.

Loni se změnily i lhůty, dokdy musí mít Česká správa sociálního zabezpečení peníze na důchodové (sociální) pojištění na účtu. Podle nového znění zákona jste povinni uhradit zálohu za daný měsíc do jeho konce. U sociálního pojištění je nicméně rozhodující odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Měsíční zálohu v nové výši odvedete až za měsíc, kdy odevzdáte přehled za předchozí rok. 

U zdravotního i sociálního pojištění představuje penále 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den od okamžiku, kdy nebylo pojistné zaplaceno (ve stanovené lhůtě). Stejně je to i v případě, že zaplatíte méně, než bylo vaší povinností. Dlužné pojistné samozřejmě následně doplatit musíte.

Jste-li přesvědčeni, že si pojišťovna nebo ČSSZ nárokují sankci neprávem, můžete se do 15 dní od obdržení platebního výměru písemně odvolat a požádat o prominutí nebo snížení penále.

„Pokud neodevzdáte včas přehled, budete příslušnou institucí vyzváni, abyste tuto povinnost splnili. Za pozdní odevzdání nebo za neodevzdání přehledu pak hrozí pokuta až 50 000 korun,“ doplňuje Michal Dvořáček. Pozor! Platí to nejen u sociálního pojištění, ale i u přehledu pro vaši zdravotní pojišťovnu.

Živnostníci, kteří platí sociální pojistné složenkou, musejí každoročně žádat svou místně příslušnou OSSZ o doručení poukázek, protože je úředníci neposílají automaticky. Žádost na správu sociálního zabezpečení můžete podat písemně poštou, e-mailem (a to i bez ověřeného elektronického podpisu), prostřednictvím vaší datové schránky či osobně na pobočce.

Podnikání na „vedlejšák“

Pokud máte podnikání jen jako činnost vedlejší, například vedle běžného zaměstnaneckého poměru, zálohy na sociální pojištění se vám každoročně zvyšují pouze minimálně. Letos například oproti roku 2020 jen o 18 korun (viz tabulku) na 1036 Kč, a to ještě ne ve všech případech.

Minimum totiž platí jen ti, kteří s podnikáním začínají, nebo ti, kteří mají dlouhodobě vyšší zisky než 2,4násobek průměrné měsíční mzdy. Pro rok 2021 jde o částku 85 059 korun (2,4 x 35 441).

Minimální zálohy u soc. pojištění 
Rok2015201620172018201920202021
Průměrná mzda v Kč26 61127 00628 23229 97932 69934 83535 441
Minimální záloha (u hlavní činnosti) v Kč 1 9431 9722 0612 1892 3882 5442 588
Minimální záloha (u vedlejší činnosti) v Kč77878982587695510181036

Minima na zdravotní pojištění pak platit v průběhu roku nemusíte, vše uhradíte najednou, a to až v roce následujícím. Odvody vám pojišťovna vypočítá podle toho, jaké máte za předchozí rok příjmy. Příklad: Přivyděláte-li si podnikáním za rok pouze 30 tisíc korun, zaplatíte zdravotní pojištění za celých dvanáct měsíců – a to jen ve výši 2025 korun (tedy 13,5 procenta z poloviny výdělku).

Jak na přehledy o příjmech a výdajích pro ČSSZ a ZP

„S podáním přehledu doplatí zaměstnanec, který má podnikání jako vedlejší činnost, plnou částku na zdravotní pojištění. Velkou výhodou vedlejší pracovní činnosti je, že pokud příjmy po odečtení výdajů nepřekročí stanovenou hranici, nevzniká povinnost platit sociální pojištění,“ upřesňuje daňová poradkyně ze společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.

„Za vedlejší činnost je považován například výkon samostatné výdělečné činnosti zaměstnanců, důchodců, studentů nebo OSVČ na rodičovské dovolené,“ připomíná poradkyně Gabriela Ivanco.

Jakub Procházka
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika