Komentáře k publikovaným předpisům ve Sbírce zákonů ČR (2018)

Přinášíme Vám komentáře k nejdůležitějším předpisům publikovaným ve Sbírce zákonů České republiky v roce 2018. Komentáře advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková upozorňují na ty nejpodstatnější dopady nových zákonů či novel na podnikatelské prostředí.

Dosud publikované komentáře k novelám a novým zákonům o:

Ke komentářům vybíráme nejdůležitější novely zákonů a vládních vyhlášek. 

V rubrice monitoring Sbírky naleznete kompletní přehled ve sbírce publikovaných právních předpisů. Na portále BusinessInfo.cz jsou Vám též k dispozici nejdůležitější vzory právních dokumentů a smluv a též komplexní právní průvodce nejen pro podnikatele.

Komentáře k vybraným publikovaným předpisům ve Sbírce zákonů ČR v roce 2019

Zákon o zdanění zaměstnanců v rámci EU, EHP či Švýcarska – (306/2018 – částka 153)

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 153 (198 kB)

Novela zákona o daních z příjmů mění způsob zdanění zaměstnanců ve vztahu k sociálním systémům jiného státu EU, EHP či Švýcarska. Superhrubá mzda je u těchto zaměstnanců nyní zvýšena o pojistné hrazené zaměstnavatelem do zahraničí.

zpět na začátek

Zákon o pomoci v hmotné nouzi – (309/2018 – částka 153)

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 153 (198 kB)

U příjemců, kteří pobírají příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců v posledních 12 měsících, novela upravuje povinný způsob výplaty prostřednictvím poukázek k nákupu zboží, a to zejména u některých zranitelných skupin osob, jako například klienti sociálních služeb a osoby hospitalizované ve zdravotnickém zařízení.

zpět na začátek

Novela trestního zákoníku (287/2018 – částka 143)

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Plné znění částky 143 (387 kB)

Novela trestního zákoníku, která nabyla účinnosti dne 1. 2. 2019, v první řadě zavádí nový trestný čin, a to v ust. § 347a – Maření spravedlnosti.

Skutková podstata tohoto trestného činu je vymezena zejména předložením padělaného nebo pozměněného důkazního prostředku v řízení před soudem, nebo takovým paděláním či pozměněním, případně pak zprostředkování či podněcování k trestným činům křivého obvinění, křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku nebo křivého tlumočení.

Novela dále včleňuje skutkové podstaty trestného činu podílnictví (úmyslného i nedbalostního) do skutkových podstat trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti, a původní TČ podílnictví je zrušen.

V souvislosti s výše uvedeným trestní zákoník po novele nově definuje nástroj trestné činnosti, tedy věc určenou nebo užitou ke spáchání trestné činnosti, včetně plodů a užitků, a výnos z trestné činnosti, tedy jakoukoliv ekonomickou výhodu pocházející z trestné činnosti.

Novela bude účinná od 1. února 2019.

zpět na začátek

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel – (193/2018 – částka 95)

Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 95 (196 kB)

Novela je svou materií poměrně obsáhlou a jejím hlavním cílem je zlepšení prostředků odhalování kradených vozidel, a zároveň tak i zvýšení bezpečnosti motoristů. Kromě toho úprava nově omezuje povinnou výbavu motorových vozidel a celkově směřuje ke zjednodušení některých řízení a procesů.

Konkrétně se mění rovněž takzvaná „záchranářská ulička“, prostor pro průjezd záchranných vozidel, a to z dosavadního systému, kdy vozy uhýbají na levou stranu, budou nově uhýbat na stranu pravou. Důvodem je kromě harmonizace s ostatními státy EU také skutečnost, že na pravé straně je na většině pozemních komunikací více místa pro odstavení vozidel.

Zdroj obrázku: MD ČR

Další změna se týká státní technické kontroly vozidel a měření emisí, kde se autorizace vydávat tato osvědčení rozšiřuje oproti dosavadním státním STK i na servisy. Subjektům také nově hrozí pokuta až 500.000 Kč za falšování údajů o najetých kilometrech, takzvané „stáčení tachometrů“.

Novela bude účinná od 1. října 2018.

zpět na začátek

Novela zákona o důchodovém pojištění – (191/2018 – částka 93)

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 93 (89 kB)

Základní výměra důchodů bude podle nové úpravy činit 10 % průměrné mzdy oproti původním 9 %.

Novela zákona o důchodovém pojištění dále zvyšuje důchody o fixní částku 1000 Kč osobám starším 85 let a 2000 Kč osobám starším 100 let, která má pomoci pokrýt výdaje na zdravotní péči ve značně pokročilém věku.

zpět na začátek

Novela zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého zdravotního pojištění – (180/2018 – částka 88)

Zákon č. 180/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 88 (271 kB)

Novela zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého zdravotního pojištění má v první řadě za cíl usnadnit volný pohyb pracovníků v rámci Evropské unie a směřuje tak k harmonizaci a unifikaci práva.

zpět na začátek

Novela zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (178/2018 – částka 88)

Zákon č. 178/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Plné znění částky 88 (271 kB)

Novela zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních zavádí do českého právního systému evropský vyšetřovací příkaz, který má plně nahradit dosavadní bilaterální dohody o justiční spolupráci v trestních věcech.

Pomocí evropského vyšetřovacího příkazu budou nově zajišťovány důkazy či majetek na území jiného státu, úprava se dotýká rovněž extradice osob, přičemž zákon detailně popisuje příslušné nástroje orgánů činných v trestním řízení. Nad součinností bude dohlížet Ministerstvo spravedlnosti ČR, příslušné soudy a Nejvyšší státní zastupitelství.

zpět na začátek

Zákon o ochraně ovzduší – (172/2018 – částka 88)

Zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 88 (271 kB)

Změna zákona o ochraně ovzduší upřesňuje řadu povinností subjektů. Zavádí povinnosti zejména pro lokální topidla na pevná paliva, kterým se zejména v zimním období připisuje vina za značnou část znečištění ovzduší. Lokálním topidlům se nově zpřísňují emisní požadavky již pro uvádění na trh, a od roku 2022 se kritéria zpřísní ještě výrazněji.

Zákon po uvedené novele taktéž vyžaduje pravidelné kontroly stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva napojených na teplovodní otopnou soustavu, tedy běžných kotlů na pevná paliva.

zpět na začátek

Zákon o distribuci pojištění a zajištění (170/2018 – částka 87)

Plné znění částky 87 (315 kB)

Nový zákon, který na základě vládního návrhu prošel legislativním procesem, bude účinný od prosince 2018 a současně ruší stávající zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Zákon zejména reaguje na evropskou Směrnici o distribuci pojištění (Insurance Distribution Directive – IDD).

Úprava klade velký důraz na ochranu spotřebitele, a to prostřednictvím rozšíření působnosti zákona na všechny distribuční kanály pojištění, specifikací požadavků na odbornost distributora, a v neposlední řadě ustanoveními o střetu zájmů, transparentnosti a o zvláštním poradenství u vymezených produktů, zejména pak investičně-pojistných produktů. Také je nově posílena odpovědnost pojišťovacích zprostředkovatelů ve vztahu k jejich distribuční síti. Kromě výše uvedeného zákon směřuje k jednotné úpravě k regulaci distribuce pojištění na českém finančním trhu.

zpět na začátek

Zákon o urychlení výstavby infrastruktury – (169/2018 – částka 86)

Zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 86 (120 kB)

Nová podoba zákona o urychlení výstavby infrastruktury v mnohém přispívá k naplnění účelu stanovenému v názvu právního předpisu. V příloze obsahuje seznam dopravních staveb, u nichž se výrazně usnadní proces vyvlastňování pomocí tzv. mezitímního rozhodnutí, aby výstavba mohla být zahájena, zatímco výše náhrady za vyvlastněný pozemek je dosud předmětem řízení. Jedná se o vybrané dálnice, silnice, železnice i další významné dopravní stavby.

Zákon rovněž zavádí fikci souhlasu a stanovuje státnímu orgánu lhůtu 60 dní na vydání závazného stanoviska, nevztahuje se to však na procesy posuzování vlivu záměrů a koncepcí na životní prostředí (EIA, SEA).  Novela usnadní rovněž budování přípojek elektronických komunikací, které v případech, že není vyžadována EIA a přípojka je do 100 metrů, nebude vyžadovat územní rozhodnutí, územní souhlas ani kolaudační rozhodnutí.

zpět na začátek

Novela zákona o vodách (113/2018 – částka 56)

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 56 (328 kB)

Zákon, který mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyšel ve Sbírce zákonů dne 15.6.2018.

Novela přenese pravomoc správy poplatků za odebrané množství podzemní vody a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí České republiky. Upřesněna je definice odpadních vod a způsoby likvidace odpadních vod. Za odpadní vody se nově považují i srážkové vody z dešťových oddělovačů. Novela dále zpřesňuje podmínky vodoprávního dozoru a ustanovení týkající se ochrany před povodněmi a záplavových území.

zpět na začátek

Novela zákona o cestovním ruchu (111/2018 – částka 56)

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 56 (328 kB)

Dne 15.6.2018 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, která přináší změny i do dalších zákonů včetně několika paragrafů zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti novela nabude 1.7.2018.

Nová úprava má zejména sjednotit pravidla pro zájezdy v rámci vnitřního trhu Evropské unie a zvýšit tak ochranu spotřebitele. Tohoto dosahuje mimo jiné zpřesnění některých pojmů a podmínek. Podstatným krokem k ochraně spotřebitelů je zejména zřízení nového garančního fondu, do kterého budou cestovní kanceláře ročně odvádět procentuální část tržeb na základě koeficientu stanoveného vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj pro každý běžný rok. V roce 2018 půjde o 0,1% z celkových tržeb. Za neuhrazení příspěvku do garančního fondu společnosti hrozí pokuta. Finanční prostředky z garančního fondu následně poslouží k úhradě nároků klientů nad limit sjednaného pojistného plnění.

Novela definuje nový pojem „spojené cestovní služby“, u nichž se jedná o alespoň dva různé typy služeb cestovního ruchu zakoupené pro účely téže cesty či pobytu, které nejsou zájezdem a na jejich poskytnutí jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli, jestliže cestovní kancelář zákazníkovi samostatný výběr a platbu služeb zprostředkuje, nebo zprostředkuje od jiného poskytovatele a smlouva je uzavřena do 24 hodin po potvrzení rezervace služby první. Novela tak bere v úvahu stále častější prodávání zájezdů přes internet.

Zákon dále upřesňuje podmínky udělování koncesí pro provozování cestovním kanceláře a v tomto smyslu mění i zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon.

V občanském zákoníku se změna dotkne zejména § 2521 a násl. OZ, kde novela upřesňuje povinnosti pořadatele nebo zprostředkovatele informovat zákazníka jasným a srozumitelným způsobem o podstatných náležitostech poskytovaných služeb. Potvrzení zájezdu se mění na Potvrzení o zájezdu a jeho náležitosti se podstatně rozšiřují. Novela dále rozvíjí § 2541 o pomoci v nesnázích, kde k velmi stručnému ustanovení, že ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu pořadatel neprodleně pomoc, přidává další specifikaci druhu takové pomoci a stanovuje také nárok pořadatele na náhradu nákladů v případě, že si zákazník nesnáze způsobil sám.

zpět na začátek

Novela daňového řádu (94/2018 – částka 48)

Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 48 (105 kB)

Dne 5.6.2018 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 280/2009, daňového řádu, která transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/2258, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, o přístupu daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz. S ohledem na promeškanou transpoziční lhůtu, která byla do konce roku 2017, zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Novela má umožnit správci daně přístup k vybraným údajům pro účely mezinárodní spolupráce a boje proti praní špinavých peněz, ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML zákon). Správce daně již má ve smyslu zmíněné směrnice přístup k informacím z evidence skutečných vlastníků právnických osob a z evidence svěřenských fondů, novela navíc zavádí povinnost osob povinných podle AML zákona poskytnout správci daně informace získané při identifikaci a dalším poskytování služeb klientovi.

Povinnými osobami podle předchozího odstavce jsou zejména banky, spořitelní a úvěrní družstva a další poskytovatelé platebních služeb. Prolamuje se tak jejich dosavadní povinnost mlčenlivosti dle zákona 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Povinnou osobou podle AML zákona však v určitých případech může být i advokát, notář, soudní exekutor, daňový poradce nebo auditor. U těchto osob novela zákona stanovuje, že údaje může vyžádat pouze ústřední kontaktní orgán, a to pouze za účelem výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní. Povinnost mlčenlivosti a ochrana soukromí klientů tak je v případě alespoň těchto povinných osob zachována.

Zákon č. 94/2018, který výše popisovanou novelu daňového řádu přináší, zároveň novelizuje další zákony (zákon o advokacii, notářský řád a další) ve smyslu výše popsaných změn u povinnosti mlčenlivosti.

zpět na začátek

Vit též na BusinessInfo.cz: Monitoring SbírkyVzory právních dokuemntů a smluvPrávní průvodce.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme