Přiznání k dani z nemovitých věcí podejte do konce ledna

Pořídili jste si v loňském roce dům, byt či pozemek? Pak musíte odevzdat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, letos do 31. ledna.

Loni ministerstvo financí přistoupilo k „prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí“ kvůli epidemii covid-19 a sní spojeným restrikcím. Proto mohli majitelé domů, bytů či pozemků odevzdat přiznání do dubna. Letos platí obvyklý termín.

Ilustrační fotografie

Přiznat výše zmíněnou daň musejí majitelé nemovitosti, kteří si ji pořídili v roce 2021. Nemusí jít ani o koupi, přiznání se týká i těch, již dostali dům či byt darem.

Pokud vlastníte nemovitou věc déle, musíte sice zaplatit (platí všichni s výjimkou majitelů některých pozemků), ale ostatním povinnostem se vyhnete. Na úhradu daně je letos čas do 31. května, respektive do 31. srpna. Do poloviny května by měl každý majitel objevit ve schránce složenku.

Přiznání nemusíte vyplňovat ani v případě, že se v obci změnil místní koeficient, z něhož se dávka vypočítává. Pro rok 2022 se tak rozhodla učinit i mnohá okresní města. Novou daň – v jiné výši než v roce 2020 – vám automaticky vyměří finanční úřad.

Vyhledávání koeficientů pro výpočet daně

Někteří majitelé pozemků jsou od placení daně osvobozeni a neplatí pro ně pak ani povinnost odevzdávat přiznání. Podrobnosti najdete v paragrafu 4 zákona 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí.

Od roku 2022 dochází i tady k určitým změnám. které se týkají pozemků, jež jsou spojené s ochranou krajiny či životního prostředí.

Přistavujete či bouráte? Daň přiznejte i vy

Přiznat daň musejí i ti, kteří v uplynulém roce svou nemovitost přestavěli, případně její část zbourali, nebo pokud došlo ke změně výměry jejich pozemku. Příkladem může být situace, kdy katastrální úřad sám změnil výměru (tzv. obnova katastrálního operátu).

Podrobnější informace k dani z nemovitých věcí

„Povinnost podat daňové přiznání jednoduše nemá poplatník, který jej podával v uplynulých letech a nedošlo v jeho případě k žádným změnám,“ shrnuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Ti, kteří v roce 2020 přišli o všechny své nemovité věci v příslušném kraji, doručí berňáku písemné oznámení. Pokud jim ještě nějaký dům, byt, nebytový prostor či pozemek po částečném prodeji majetku zbyl, podávají dílčí daňové přiznání.

Kde podat přiznání?

Přiznání logicky odevzdáváte v místě, kde dům, byt či jinou nemovitost vlastníte. Jinými slovy místně příslušnému správci daně, tj. finančnímu úřadu, „v jehož obvodu územní působnosti nemovitost leží“. Jde celkem o čtrnáct finančních úřadů v krajských městech a v Praze. Každý z nich má několik územních pracovišť.

Majitelé nemovitostí mohou DP podat osobně na berňáku, poslat poštou, či elektronicky (přes datovou schránku).

Seznam finančních úřadů dle jednotlivých krajů

„Mnohdy může dojít ke změně druhu pozemku, k přečíslování či slučování parcel, ke změně výměry dle digitalizace, apod. Vlastníci nemovitých věcí a ostatní poplatníci daně by si tak měli ověřit stav zapsaný v KN a podat aktualizované přiznání k této dani v případě, že by měla tato změna vliv na její výši,“ sděluje daňová poradkyně KODAP Jana Melicharová.

Pokud máte místo trvalého pobytu nebo sídlo firmy v jiném regionu, než kde leží nemovitost, plníte své daňové povinnosti právě tam, kde bydlíte, nebo kde máte podnik.

Příklad

Pan Novák žije trvale ve Veleslavíně na Praze 6 a chalupu má na okraji Modřanské rokle – ve čtvrtém městském obvodu. Přiznání tedy odevzdá na územní pracoviště pro Prahu 6. Může jej osobně odnést na berňák, poslat poštou nebo elektronickou cestou přes datovou schránku.

Dávejte pozor na zpoždění a pokuty

V případě, že poplatníci nedodrží termín a dokumenty neodevzdají včas, hrozí jim samozřejmě pokuta. Úředníci mohou být ze zákona shovívaví pouze týden, respektive pět pracovních dní. Sankce se vám tedy budou v roce 2022 počítat od 7. února.

Pokud nepodají daňové přiznání včas, zaplatí hříšníci 0,05 % vyměřené daně za každý den prodlení (za dva měsíce to budou jednotky procent). Pokuta se přitom vyšplhá maximálně na pět procent vyměřené daně či daňové ztráty a nikdo nesmí být potrestán sankcí vyšší než 300 tisíc korun. Pokud bude postih nižší než 200 korun, správce daně vám jej odpustí.

Pokutu 1000 korun (do loňského roku 2000 Kč) mohou dostat ti, již mají aktivní datovou schránku, ale odevzdají DP v listinné podobě. V případě, že správce daně rozhodne, že jste mu nesplněním své povinnosti záměrně zkomplikoval práci, může vám napařit dokonce padesátitisícovou pokutu.

Od srpna 2017 platí, že majitele aktivních datovek nečeká postih automaticky. Chybujícího plátce vyzve berňák ke korekci, a pouze v případě, že svůj omyl nenapraví, potrestá jej následně.

Jakub Procházka

• Teritorium: Česká republika