Nové zákony, které ovlivní podnikání v Číně od 1. ledna 2022

Zahraniční investoři a podniky zabývající se kosmetikou, potravinami a nápoji, dovozem a vývozem a péčí o seniory by těmto zákonům měli věnovat zvláštní pozornost.

Dva negativní seznamy pro přístup k zahraničním investicím vyjmenovávají odvětví, kde budou zahraniční investice buď zakázány, nebo omezeny. Všechny zahraniční investice se musí řídit zvláštními administrativními opatřeními, jako je strop podílu zahraničních investic stanovený v příslušných negativních seznamech.

Ilustrační fotografie

Národní negativní seznam 2021 a negativní seznam FTZ 2021 byly zkráceny na 31, resp. 27 položek. Oba seznamy dále rozšířily otevření odvětví výroby automobilů a výroby rádiových a televizních zařízení.

Negativní seznam FTZ odstranil všechny položky týkající se výrobního sektoru a navrhl prozkoumat možnost uvolnění přístupu zahraničních investic do sektoru služeb, včetně průzkumů trhu a sociálních průzkumů. Negativní seznamy také objasňují omezení pro čínské společnosti působící v oblastech, které mají omezený příjem zahraničního kapitálu, včetně kotování takových společností v zámoří.

Plán úpravy celních tarifů

Od 1. ledna 2022 Čína uvalila prozatímní sazby dovozní daně na 954 komodit, které dříve podléhaly výchozím clům podle doložky nejvyšších výhod (MFN), které jsou vyšší. Tyto komodity zahrnují protirakovinné léky a lékařské produkty, produkty pro vodní sporty a sportovní vybavení, olejomalby a starožitná umělecká díla, vysoce účinné autodíly, materiály pro obnovu životního prostředí, výrobní komponenty a suroviny a nerostné zdroje.

Na podporu vysoce kvalitního otevírání trhů bude Čína v roce 2022 uplatňovat dohodnuté daňové sazby na vybrané zboží pocházející z 29 zemí a regionů v souladu s čínskými dohodami o volném obchodu (FTA), včetně Regionálního komplexního hospodářského partnerství (RCEP) a Číny.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

Čína zvýší dovozní a vývozní cla na některé komodity, aby vyrovnala domácí poptávku a nabídku, a také modernizuje svá průmyslová odvětví, včetně opětovného zavedení cel podle doložky nejvyšších výhod na některé aminokyseliny, části olověných baterií, želatinu, vepřové maso a m-kresol a zvýšení dovozní a vývozní cla na fosfor a bublinkovou měď.

Čína navíc v zájmu zachování souladu s revidovaným Harmonizovaným systémem názvů a kódů komodit a příslušnými pravidly WTO provede technické přeměny některých celních položek. Po úpravě bude mít Čína celkem 8930 celních položek. Dále od 1. července 2022 Čína zavede sedmou fázi snížení sazeb MFN pro 62 produktů z oboru IT. Po úpravě zůstane celková úroveň čínských cel na 7,4 procenta.

Směrnice pro zkoušku ochranné známky a soudní proces

Tato nová směrnice poskytuje podrobná a aktualizovaná pravidla pro registraci ochranných známek v Číně s novými kapitolami týkajícími se zkoumání madridských ochranných známek, přihlášek ochranné známky ve špatné víře a také podrobných pravidel pro zkoumání ochranných známek. 

Správní opatření Čínské lidové republiky pro bezpečnost potravin pro dovoz nebo vývoz

Vyhláška GAC ​​č. 249 pokrývá širokou škálu požadavků na vývoz potravin do Číny, včetně registrace zámořských zařízení, podávání záznamů dovozci a vývozci, karantény a inspekce a označování produktů, mimo jiné.

Ve srovnání s aktuálně platnými opatřeními přináší vyhláška GACC č. 249 tyto zásadní změny:

  • Zdůrazňuje, že výrobci a provozovatelé jsou odpovědní za bezpečnost potravin, které vyrábějí a s nimiž manipulují.
  • Zavádí koncepci posuzování shody, které zahrnuje hodnocení zahraničních systémů řízení bezpečnosti potravin, registraci zařízení pro vývoz potravin do zámoří a povinné archivování záznamů ze strany dovozců a vývozců.
  • Požaduje, aby dovozci potravin zavedli systém kontroly svých dodavatelů, včetně zámořských vývozců a výrobních zařízení.
  • Vypracovává postupy kontroly na místě prováděné celními orgány v přístavech vstupu.
  • Stanovuje potenciální kontrolní opatření v reakci na incidenty související s potravinami v zámoří, které mohou mít dopad na bezpečnost potravin v Číně.

Vyhláška GAC ​​č. 248 rozšiřuje okruh podniků, které potřebují provést registraci, mění způsob registrace a aplikační materiály, ukládá nové požadavky na balení a označování a upřesňuje, kdo je kompetentním orgánem.

Opatření pro dozor a správu výroby a provozu kosmetiky

Jako podpůrný zákon k nařízení o dozoru a správě kosmetiky stanoví vyhláška SAMR č. 46 podrobnější pravidla pro řízení licencí na výrobu kosmetiky a výrobu a prodej kosmetických přípravků. Jejím zavedením jsou stanoveny bezpečnostní odpovědnosti a další povinnosti podniků ve výrobě a provozu. Příslušné podniky by měly co nejdříve porozumět novým bodům opatření a provést včasné úpravy, aby zajistily soulad se zákonem.

Vyhláška SAMR č. 46 mimo jiné uvádí:

  • Zavést systém oznamování a závazků pro obnovení licence na výrobu kosmetiky, posílit regulační opatření a odejmout licence nekvalifikovaným výrobcům a provozovatelům.
  • Požadovat, aby žadatelé o registraci a pověření výrobci kosmetiky zavedli řádný systém řízení kvality výroby a zavedli systém odpovědnosti za kvalitu a bezpečnost.
  • Upřesnit a vyjasnit požadavky na kosmetický management.
  • Požadovat od organizátorů obchodních trhů a výstav, aby prověřovali, kontrolovali a hlásili nezákonné aktivity, a zpřísnili regulační opatření a povinnosti.

Rozhodnutí o změně odborového práva Čínské lidové republiky

Rozhodnutí deleguje rozšíření působnosti odborových organizací na nejnižší úrovni. Uvádí, že dělníci pracující v podnicích, veřejných institucích, vládních orgánech a společenských organizacích na území Číny, jejichž hlavním zdrojem příjmu je mzdový příjem, bez ohledu na jejich národnost, rasu, pohlaví, povolání, náboženské vyznání, úroveň vzdělání – všichni mají ze zákona právo vstupovat do odborů a organizovat je. Žádná organizace ani jednotlivec nesmí bránit nebo omezovat jejich práva.

Základní specifikace bezpečnosti služeb pro organizaci péče o seniory

Jedná se o první povinnou národní normu v oblasti služeb péče o seniory v Číně, která objasňuje červenou linii bezpečnosti služeb v ústavech péče o seniory a pomáhá předcházet, zkoumat a napravovat potenciální bezpečnostní rizika v institucích péče o seniory.

V základních požadavcích stanoví, že instituce pro seniory by měly splňovat závazná ustanovení a požadavky požární ochrany, hygieny a zdraví, ochrany životního prostředí, potravin a léků, výstavby a standardů zařízení a vybavení. Zároveň je zřejmé, že hodnocení rizika bezpečnosti služby by mělo být provedeno před přijetím seniorů do domu s pečovatelskou službou a rozsah hodnocení rizika bezpečnosti služby by měl zahrnovat dušení, náhodné požití potravin a léků, proleženiny, vředy, pád z postele a jiná zranění, sebepoškozování, nehody při rekreačních aktivitách a podobně.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade Čína se sídlem v Šanghaji.
Zdroj: Dezan Shira & Associates

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí