Paušály jsou pro některé živnostníky méně výhodné. Jak mohou přejít na daňovou evidenci?

Novela zákona značně snížila příjmy, na které mohou být paušály uplatněny. Podnikatelé, za které zpracovávají daňové přiznání poradci, si mohou do 1. července rozmyslet, zda uplatní výdaje podle starých nebo nových pravidel.Živnostníky, kteří byli v minulých letech zvyklí danit paušálem, čeká v letošním roce rozhodování, zda u paušálů zůstat nebo raději přejít k daňové evidenci. Na základě novely o dani z příjmu totiž došlo k zásadním úpravám v oblasti paušálních výdajů. Ačkoliv mohou díky změně podnikatelé využívající paušály opět uplatňovat daňové slevy na děti nebo na manžela či manželku, pro mnohé z nich už nemusí být paušály výhodné.

Novela totiž značně snížila příjmy, na které mohou být paušály uplatněny. „Za zdaňovací období roku 2017 si podnikatelé ještě mohou vybrat, zda uplatní výdaje podle starých pravidel s vyššími limity, nebo podle těch, která zavedla novela. Nicméně od roku 2018 už se budou muset řídit jen novým ustanovením. Pokud jim tyto podmínky nevyhovují, je vhodné se včas rozhodnout, zda nepřejít na skutečné výdaje,“ uvádí Andrea Kleinová, daňová poradkyně společnosti Crowe Horwath.

Změnu v uplatňování výdajů je možné udělat v podstatě kdykoliv, když se podnikatel rozhodne. „Často toto rozhodnutí přichází při zpracování daňového přiznání, kdy se vychází z údajů – příjmů a výdajů – za celý rok. Vzhledem ke změně zákona a nižším limitům pro paušální výdaje od roku 2018 je velmi vhodné posoudit nyní, při zpracování daňového přiznání za rok 2017, jak se budou uplatňovat výdaje v daňovém přiznání za rok 2018,“ doplňuje Blanka Štarmanová z poradenské společnosti Tax Vision. Podnikatelé, kterým daňové přiznání zpracovávají poradci, tak mají na rozhodování čas ještě do 1. července.

Jednoduchost a nižší administrativa

Paušální výdaje doposud využívá naprostá většina podnikatelů, kteří svou činnost vykonávají na základě živnosti. Pro řadu z nich je tato možnost lákavá především svou jednoduchostí a nižší administrativní náročností oproti uplatňování skutečných výdajů. „Zatímco v případě skutečných výdajů je třeba vést standardní daňovou evidenci, jejíž součástí musí být všechny doklady o výdajích, u paušálů jsou výdaje stanoveny procentem z příjmu a není třeba doklady uchovávat,“ uvádí Andrea Kleinová.

Výjimkou jsou však ti podnikatelé, kteří jsou plátci DPH. „I ti samozřejmě mohou paušální výdaje využívat, ale pokud platí DPH při nákupu, je jejich povinností vedení evidence a archivace tak, jak to stanovuje zákon o DPH,“ doplňuje Andrea Kleinová.

Právě nutnost evidovat a archivovat doklady kvůli DPH byla důvodem, proč loni došlo ke snížení limitu z původních dvou milionů na polovinu. „Snížení uvedené mezní částky pro stropy výdajových paušálů na 1 milion korun vychází z původního záměru, pro který byly výdajové paušály do zákona o daních z příjmů zavedeny, a to zjednodušit administrativu drobných podnikatelů. Proto byla zvolena uvedená částka – úzce navazuje na povinnosti v oblasti DPH, protože při obratu nad 1 milion korun se podnikatel stává plátcem DPH a je tak povinen zavést i příslušnou evidenci pro účely uvedené daně,“ říká mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

„Nedává tedy příliš smysl rozšiřovat možnost uplatnění výdajových paušálů u daně z příjmů, když vznikne poplatníkovi povinnost evidence pro účely DPH a administrativa mu tudíž nijak neklesne. V takovém případě by výdajové paušály u plátců DPH byly čistě daňově optimalizačním nástrojem,“ dodává Michal Žurovec.

Snížené paušální výdaje nemusí být vhodné úplně pro všechny. Pokud mají podnikatelé vyšší příjmy, než je stanovená hranice, na níž mohou paušály uplatnit, může pro ně být podstatně výhodnější uplatňování výdajů ve skutečné výši. Stejně je tomu i v případě, že jejich reálné výdaje překračují částku, kterou by mohli odečíst v případě paušálů.

Paušály od 30 do 80 procent

„Paušál je možné využít i při vyšších příjmech, než je stanoveno, ale je nutné počítat s tím, že lze uplatnit jen výdaje odvozené od mezní hranice příjmů,“ upozorňuje Andrea Kleinová. Úměrně horní hranici příjmů se samozřejmě snižuje i maximální výše paušálu. Ta se liší podle oboru podnikání a pohybuje se v intervalu od 30 do 80 procent. Na druhé straně novela přinesla i výhodu v podobě možnosti znovu uplatňovat slevy na vyživované osoby – děti, manželku či manžela, které při aplikaci starých pravidel není možno uplatnit.

Od roku 2018 tak platí pro podnikatele pouze nová ustanovení. „Ačkoliv se podnikatelům navrátily některé daňové slevy, razantní snížení hranice příjmu, na které lze paušály uplatnit, je pro mnohé důvodem pro změnu,“ uvádí Andrea Kleinová. Zároveň také upozorňuje, že by podnikatelé měli vzít do úvahy i fakt, že výše výdajů má vliv nejen na daň z příjmu, ale také na výši odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Pokud se podnikatelé rozhodnou, že v daňovém přiznání nově uplatní skutečné výdaje, měli by být připraveni na to, že je může čekat několik administrativních úkonů.

Hlavní povinností je upravit základ daně z příjmu za předcházející období v případě, že evidují nespotřebované zásoby, nezaplacené faktury a pohledávky. „Pokud podnikatelé žádnou z těchto skutečností neevidují, mohou od nového roku na daňovou evidenci přejít snadno a úpravu základu daně provádět nemusí. Pokud však například evidují pohledávky z titulu neuhrazených faktur od svých zákazníků, musí upravit základ daně z příjmu, a to buď prostřednictvím řádného nebo dodatečného daňového přiznání v závislosti na tom, od kdy se pro změnu uplatňování výdajů rozhodli,“ upozorňuje Andrea Kleinová.

Jestliže podnikatelé chtějí přejít na daňovou evidenci od roku 2018 a k poslednímu dni předchozího roku, tedy k 31. prosinci 2017, evidují nějaké pohledávky, provedou úpravu základu daně již v řádném daňovém přiznání za rok 2017. „Podnikatelé musí počítat s tím, že pokud chtějí přejít na daňovou evidenci, musí i tyto pohledávky již zahrnout do daňového přiznání a zvýšit o ně základ daně z příjmu,“ podotýká Andrea Kleinová.

Jestliže se pro přechod na daňovou evidenci rozhodnou až po skončení roku 2018 a ke konci roku 2017 evidovali nějaké pohledávky, musí obdobný krok učinit prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za rok 2017. „Vzhledem ke zvýšení daňového základu je potřeba počítat i s vyšší vyměřenou daní z příjmu. Tu musí poplatník zaplatit nejpozději v termínu pro zaplacení daně z příjmu za rok, ve kterém ke změně dochází. V takovém případě mu nehrozí sankce,“ podotýká Andrea Kleinová.

V souvislosti s dodatečným daňovým přiznáním je třeba podat také opravný přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení. „Zatímco u přehledu pro zdravotní pojišťovnu není třeba změny uvádět, v případě přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení je třeba podat opravný přehled, a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se podnikatelé dozvěděli o změně výše vyměřovacího základu,“ upozorňuje Andrea Kleinová. Doplatek sociálního pojištění je pak třeba uhradit nejpozději do 8 dní ode dne, ve kterém přehled podali nebo podat měli.

U evidence je opět nutné schovávat doklady

Podnikatelé, kteří uvažují o přechodu na daňovou evidenci, by se měli na tuto alternativu připravit také v dalším ohledu. „V průběhu roku je vhodné si schovávat doklady o výdajích, pokud je možné, že skutečné výdaje budou vyšší než paušální. Rozhodnutí o tom, jaké výdaje poplatník uplatní v daňovém přiznání, je možné udělat až při zpracování daňového přiznání,“ konstatuje Blanka Štarmanová.

Rozhodnutí, jakou formou uplatnit výdaje, by si podnikatelé měli dobře rozmyslet. „Upozorňuji, že způsob uplatnění výdajů nelze zpětně měnit, takže pokud již byly v daňovém přiznání uplatněny výdaje paušální, nelze podat dodatečné přiznání a uplatnit skutečné výdaje,“ zdůrazňuje konstatuje Blanka Štarmanová.

Naopak pokud živnostníci zjistí, že jim v dalším roce bude vyhovovat jiný způsob, nemusí se bát, že by na něj nemohli opět přejít. „Způsob uplatnění výdajů je možné měnit bez jakéhokoliv omezení z roku na rok,“ uzavírá Blanka Štarmanová.

Dalibor Dostál
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby