Platíte minimální zálohy na povinná pojištění? Kdy odevzdat přehledy a co hrozí opozdilcům

Nejnižší možnou zálohu na sociální pojištění platí OSVČ, které v daném roce s podnikáním začaly, a dále ti podnikatelé, jejichž roční hrubý zisk nebyl vyšší než průměrná mzda v zemi. To je přitom v Česku stále více než polovina lidí se živnostenským oprávněním.

Pro rok 2022 je průměrná mzda stanovena na 38 911 korun. Roční hrubý zisk plátců minimálních záloh tedy bude letos muset být nižší než 466 932 korun (12 x 38 911). Pokud tento zisk přesáhnou, čekají je vyšší odvody.

Ilustrační fotografie

U těch, kteří mají velmi vysoké příjmy, existuje i horní limit. Měsíčně mohou letos na sociálním pojištění odvést státu nejvýše 48 718 korun (viz tabulku).

Dopady růstu průměrné mzdy na odvody sociálního pojištění

Sociální pojištění20212022
Maximální měsíční odvod zaměstnance i OSVČ44 37348 718
Minimální měsíční zálohy OSVČ u hlavní podnikatelské činnosti2 5882 841
Minimální měsíční zálohy OSVČ u vedlejší podnikatelské činnosti 1 0361 137
Limit pro změny z vedlejší podnikatelské činnosti na činnost hlavní85 05893 387
Dobrovolné měsíční důchodové pojištění2 482 Kč2 724 Kč
Zdroj: ČSSZ

Hrubým ziskem se rozumí rozdíl mezi příjmy a výdaji. „Můžete si tedy vydělat více, ale díky paušálům si zisk snížíte a zařadíte se mezi plátce minimálních záloh. Pokud si za rok přijdete na víc, odvody státu se vám zvyšují přiměřeně výdělku,“ říká poradce Michal Dvořáček.

Výše záloh na sociální pojištění se mění každým rokem a platíte je vždy až po odevzdání přehledů o příjmech a výdajích. U zdravotního pojištění je situace poněkud odlišná (viz níže).

Kdy odevzdat přehledy? Měsíc po přiznání

OSVČ musejí přehled o příjmech a výdajích odevzdat správě sociálního zabezpečení do jednoho měsíce od podání daňového přiznání (DAP).

Nejzazším termínem pro odevzdání přiznání k daním z příjmů je standardně první dubnový pracovní den, přehled od vás tedy musí mít místně příslušná správa sociálního zabezpečení nejpozději do počátku května.

Pokud tedy letos daňové přiznání podáte až na poslední chvíli 1. dubna, jste povinni přehled odevzdat do 2. května 2022.

Při přiznání elektronickou cestou je nejzazší termín 2. května 2022, přehled proto musíte odevzdat do 2. června.

Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je nejpozdější lhůtou pro jeho odevzdání 1. červenec.  Pak máte čas až do počátku srpna.

Přehledy pro zdravotní pojišťovnu

Termín odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 změnila loni novela zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Termín odevzdání přehledu na vaši zdravotní pojišťovnu byl loni výjimečně až 2. 8.

SPECIÁL: Daně z příjmů 2021

Letos ale opět platí, že musejí plátci splnit svou povinnost měsíc po přiznání daně z příjmu, tedy do 2. 5. respektive 2.6. 2022, stejně jako v případě sociálního pojištění. Jsou ale i OSVČ, které sice nemají povinnost podávat daňové přiznání, přehledu pro zdravotní pojišťovny (nově se formulář jmenuje Přehled o výši daňového základu) se ale nevyhnou. Ti mají čas jen do do 8. 4. 2022.

„O datu, dokdy je potřeba přehledy dodat, zdravotní pojišťovny tradičně informují na svých webových stránkách. Osoba samostatně výdělečně činná je samozřejmě povinna doložit přehledy o zaplacených zálohách na zdravotním pojištění všem pojišťovnám, u kterých byla v předchozím roce pojištěna,“ upřesňuje partner společnosti V4 Group Michal Jelínek.

Zatímco daňové přiznání musí podat každá OSVČ, jejíž příjmy převyšovaly 15 tisíc korun (pokud má podnikatel v daném roce příjmy i ze zaměstnání, příjmový limit se mu snižuje na šest tisíc korun), přehledy na zdravotní a sociální pojišťovnu je nutné odevzdat vždy, pokud jste – byť i jen část roku – aktivně podnikali.

Výjimkou jsou plátci paušální daně

Ušetřit na daních z příjmů i povinném pojistném a nemuset každoročně podávat daňové přiznání ani přehledy pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ. To jsou hlavní výhody paušální daně, která byla schválena předloni na podzim. Měsíčně platíte jen minimální zálohy na pojistné a daň z příjmu ve výši 100 korun.

Do tohoto režimu se může OSVČ s ročním příjmem do milionu korun hlásit každoročně do konce ledna.

Osvobození od placení záloh pro ČSSZ

  • za kalendářní měsíce, v nichž po celý měsíc měla nárok na výplatu nemocenského, PPM nebo dlouhodobého ošetřovného z nemocenského pojištění OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemocenské OSVČ nevyplácí.
  • od kalendářního měsíce, ve kterém doložil živnostník, který má podnikání jako vedlejší zdroj příjmů, příslušné OSSZ potvrzení od zaměstnavatele, případně od více zaměstnavatelů, že ze zaměstnání dosáhl maximálního vyměřovacího základu, a to až do kalendářního měsíce, který předchází měsíci, „ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, který následuje po roce, v němž OSVČ tohoto maximálního vyměřovacího základu dosáhla“.

Jak se zálohy vypočítají?

Průměrnou mzdu (PM) stanovuje každý rok vládní vyhláška jako součin tzv. všeobecného vyměřovacího základu (VVZ) za předchozí rok, který činí 36 119 korun, a koeficientu pro úpravu VVZ – 1,0773. Rozhodná průměrná mzda je nyní 36 119 x 1,0773, což je 38 911 korun. Pro hlavní výdělečnou činnost činí minimální měsíční vyměřovací základ u soc. pojištění 25 procent z průměrné mzdy. Měsíční záloha je 29,2 procenta z této částky. U zdravotního pojištění je to 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy.

Placení záloh

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění se dlouhodobě zvyšují, a to podle výše průměrné měsíční mzdy v zemi za předchozí rok. V případě sociálního pojištění platí, že novou výši zálohy musíte uhradit nejpozději od měsíce, ve kterém podáte přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok.

Pro placení zdravotního pojištění naopak platí, že se zvýšené pojistné hradí od začátku roku. Zálohy na zdravotní pojištění fungují zpětně, takže novou vyšší zálohu zaplatíte zdravotní pojišťovně již v únoru, konkrétně do 8.2. Splatnost zálohy je totiž vždy do osmého dne následujícího měsíce.

Účast na zdravotním pojištění je ze zákona povinná a nemůže být nahrazena komerčním pojištěním. Na trhu působí sedm zdravotních pojišťoven a jednou za rok je možné zdravotní pojišťovnu změnit.

Když začnete v roce 2022?

Podnikáte-li prvním rokem, platíte minimální zálohu ČSSZ automaticky. Příklad: Pan Novák zahájí hlavní samostatnou výdělečnou činnost od srpna 2022. Do 8. září tak bude muset uhradit první zálohu ve výši 2841 korun a bude ji odvádět pojišťovně i ve zbývajících měsících roku bez ohledu na výši výdělků.

Pozor na sankce!

Velká část živnostníků platí zálohy prostřednictvím trvalého příkazu a peníze odcházejí z jejich bankovních účtů. Pokud nechcete doplácet a zároveň hradit penále, musíte si hlídat příslušné termíny.

Loni se změnily i lhůty, dokdy musí mít Česká správa sociálního zabezpečení peníze na důchodové (sociální) pojištění na účtu. Podle nového znění zákona jste povinni uhradit zálohu za daný měsíc do jeho konce. U sociálního pojištění je nicméně rozhodující odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Měsíční zálohu v nové výši odvedete až za měsíc, kdy odevzdáte přehled za předchozí rok.

Jaká je letos výše minimálních záloh u zdravotního a sociálního pojištění?

U zdravotního i sociálního pojištění představuje penále 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den od okamžiku, kdy nebylo pojistné zaplaceno (ve stanovené lhůtě). Stejně je to i v případě, že zaplatíte méně, než bylo vaší povinností. Dlužné pojistné samozřejmě následně doplatit musíte.

Jste-li přesvědčeni, že si pojišťovna nebo ČSSZ nárokují sankci neprávem, můžete se do 15 dní od obdržení platebního výměru písemně odvolat a požádat o prominutí nebo snížení penále.

„Pokud neodevzdáte včas přehled, budete příslušnou institucí vyzváni, abyste tuto povinnost splnili. Za pozdní odevzdání nebo za neodevzdání přehledu pak hrozí pokuta až 50 000 korun,“ doplňuje Michal Dvořáček. Pozor! Platí to nejen u sociálního pojištění, ale i u přehledu pro vaši zdravotní pojišťovnu.

Živnostníci, kteří platí sociální pojistné složenkou, musejí každoročně žádat svou místně příslušnou OSSZ o doručení poukázek, protože je úředníci neposílají automaticky. Žádost na správu sociálního zabezpečení můžete podat písemně poštou, e-mailem (a to i bez ověřeného elektronického podpisu), prostřednictvím vaší datové schránky či osobně na pobočce.

Podnikání na „vedlejšák“

Pokud máte podnikání jen jako činnost vedlejší, například vedle běžného zaměstnaneckého poměru, zálohy na sociální pojištění se vám každoročně zvyšují méně. Letos naroste minimum oproti roku 2022 minimum jen o 101 korun (loni jen o 18 Kč) na 1137 Kč, a to ještě ne ve všech případech.

Minimum totiž platí jen ti, kteří s podnikáním začínají, nebo ti, kteří mají dlouhodobě vyšší zisky než 2,4násobek průměrné měsíční mzdy. Pro rok 2021 jde o částku 93 386 korun (2,4 x 38 911).

Minimální zálohy u soc. pojištění
Rok20182019202020212022
Průměrná mzda v Kč29 97932 69934 83535 44138911
Minimální záloha (u hlavní činnosti) v Kč2 1892 3882 5442 5882841
Minimální záloha (u vedlejší činnosti) v Kč876955101810361137

Minima na zdravotní pojištění pak platit v průběhu roku nemusíte, vše uhradíte najednou, a to až v roce následujícím. Odvody vám pojišťovna vypočítá podle toho, jaké máte za předchozí rok příjmy. Příklad: Přivyděláte-li si podnikáním za rok pouze 30 tisíc korun, zaplatíte zdravotní pojištění za celých dvanáct měsíců – a to jen ve výši 2025 korun (tedy 13,5 procenta z poloviny výdělku).

„S podáním přehledu doplatí zaměstnanec, který má podnikání jako vedlejší činnost, plnou částku na zdravotní pojištění. Velkou výhodou vedlejší pracovní činnosti je, že pokud příjmy po odečtení výdajů nepřekročí stanovenou hranici, nevzniká povinnost platit sociální pojištění,“ upřesňuje daňová poradkyně ze společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.

„Za vedlejší činnost je považován například výkon samostatné výdělečné činnosti zaměstnanců, důchodců, studentů nebo OSVČ na rodičovské dovolené,“ připomíná poradkyně Gabriela Ivanco.

Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme