Pomohou vládní subvence ve Francii k realizaci firemních investic?

Štědrý francouzský vládní plán na obnovu ekonomiky umožňuje mimo jiné čerpání dotací na investiční projekty jednotlivých firem. Ve světě dnešní nejistoty a nízké celkové poptávky však není zcela jisté, zda firmy budou dostatečně investovat.

Francouzslý národní plán na obnovu ekonomiky, tzv. France Relance, umožňuje firmám také čerpat dotace na podporu investic, které se mohou v závislosti na konkrétním případě pohybovat od 10 do 80 % nákladů na projekt. Zatím však není zcela jisté, zda toto velké vládní úsilí bude bez opětného oživení poptávky postačující.

Podniky, které se během jarního uzavření ekonomiky dostaly do takzvaného „režimu přežití“, byly nuceny odložit své investiční plány na pozdější dobu a to s rizikem ztráty konkurenceschopnosti a nenapravitelných ekonomických důsledků po skončení krize. 

Vládní plán obnovy by měl tento bludný kruh pomoci překročit. Vláda již uvolnila téměř 800 milionů eur, které jsou již nyní k dispozici na modernizaci továren, nákup robotů a digitalizaci výrobních procesů. Do prosince tohoto roku musí být také rozdělena obálka ve výši 100 milionů eur na granty s projekty relokalizace výrob zpět do Francie. 40 milionů eur dotací dostanou také malé a střední podniky, které se přeorientují na odvětví průmyslu budoucnosti, 200 milionů eur podpoří průmysl s ekologickými projekty a 300 milionů projekty na modernizaci automobilového a leteckého průmyslu.

Bude však dostatek dobrých projektů k financování zajištěn tak rychle, jak si vláda přeje? Ve hře je nejen modernizace průmyslu, ale také opětné spuštění aktivity podniků. Zda bude toto řešení financování úspěšné není zcela jisté. Podniky se snaží urychlit realizaci již probíhajících projektů, přičemž ve většině případů se jedná o projekty započaté již před krizí. Ministerstvo obchodu a financí od počátku léta schválilo z celkem 1300 podaných návrhů 24 prvních projektů, které získají financování z fondů na podporu modernizace automobilového a leteckého průmyslu. 

To není tak špatné. Mechanismus podpory podle odvětví průmyslu, který poskytuje 80 % dotací až do výše jednoho milionu eur na výdaje, je jedním z nejštědřejších. Podpora ekologické „dekarbonizace“ pokrývá 30 % až 50 % nákladů na instalované vybavení, v závislosti na velikosti společností, s využitím dočasného uvolnění evropského režimu státní podpory.

Tato forma podpory je nepopiratelná. Po efektu mrtvé váhy vyvstává otázka, zda si průmyslníci mohou dovolit ji využít. Podniky v posledních měsících využily výhodných půjček, aby obnovily své preventivní finanční rezervy. V odvětvích nejvíce zasažených krizí je však manévrovací prostor nízký. „Nelze vyloučit, že napětí ve finanční situaci společností a jejich kapitálových požadavcích výrazně zpomaluje investiční výdaje,“ uvádí  Banque de France ve svém posledním hodnocení ekonomické situaci. Zlepšení marží díky nižším daním z výroby má často jen velmi dlouhodobé dopady na obchodní investice. Celkem 22 % společností nemá představu o tom, kdy obnoví své ekonomické aktivity.

Zvláště zůstává jedna překážka. Je obtížné plánovat návrat k investicím do projektu, pokud chybí perspektiva poptávky. Jak ve Francii, tak i v zahraničí zůstává počet zakázek na nízké úrovni i když během srpna došlo k mírnému vzestupu. Podle vyjádření Banque de France jen polovina  podniků doufá, že se do konce roku vrátí k normálnímu chodu společnosti. Jen 9 % podniků z celkového počtu průmyslových odvětví počítá s normálním obnovením chodu až v roce 2022 a později. Znamením extrémní úrovně nejistoty je, že 22 % průmyslových společností prohlašuje, že budoucnost svých aktivit nedokážou vůbec odhadnout.

Účinnost plánu obnovy bude tedy do značné míry záviset na schopnosti získat důvěru v neustále se měnícím kontextu. I zde se situace v jednotlivých odvětvích liší. Například potravinářský a farmaceutický průmysl neztratily odbyt, takže mohou plánovat do budoucna bez větších obav. V automobilovém a leteckém průmyslu, které jsou závislý na struktuře subdodavatelů, může být cesta delší.

Zdroj: Usine Nouvelle
Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Paříži
• Témata: Koronavirus svět
• Oblasti podnikání: Investice | Ostatní
• Teritorium: Francie