Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu odevzdejte do 30 dnů po přiznání

Podnikatelé, kteří odevzdávají daňové přiznání elektronicky do 2. května, mají na odevzdání přehledů o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny čas maximálně do 2. června. Někteří ale musejí splnit svou povinnost dříve.

Rozhodující je totiž den, kdy daně přiznali. OSVČ musejí přehled o příjmech a výdajích odevzdat správě sociálního zabezpečení i své zdravotní pojišťovně do jednoho měsíce od podání daňového přiznání (DAP) respektive tři měsíce od ukončení zdaňovacího období.

Ilustrační fotografie

Ti, kdo ručně vyplňovali klasický růžový tiskopis a podávali přiznání v termínu do 3. dubna, musejí přehledy doručit do 2. května 2023.

Při přiznání elektronickou cestou, které už se letos týká všech OSVČ s aktivními datovými schránkami, platí nejzazší termín 2. května 2023, přehled proto musíte odevzdat nejpozději do 2. června. Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je nejpozdější lhůtou pro jeho odevzdání 3. červenec (první pracovní den po běžném termínu). Pak máte čas až do počátku srpna.

Upozorňujeme, že spolupráci s poradcem musíte oznámit do konce dubna jak na správu sociálního zabezpečení, tak i na svou zdravotní pojišťovnu.

„Přehledy pro ČSSZ odevzdáváte vždy. Povinnost je podat není podmíněna výší příjmů,“ připomíná ještě Gabriela Ivanco, daňová poradkyně Mazars. Výjimkou jsou plátci paušální daně, kteří už od loňského roku daňové přiznání ani zmíněné přehledy odevzdávat nemusejí.

„Výše zmíněný deadline ovšem neznamená, že mohou všichni odkládat svoji povinnost do 2. 6. Klíčové je doručit přehled do jednoho měsíce od daňového přiznání. Pokud přiznáte daně 21. 4., nečekáte do června. Platí pro vás termín 21.5.,“ upozorňuje poradce Michal Dvořáček.

Zatímco daňové přiznání podává pouze OSVČ, jež má roční příjmy převyšující 15 tisíc korun (případně šest tisíc u vedlejší činnosti), přehledy je nutné odevzdat vždy, a to i tehdy, pokud jste podnikali například jen měsíc nebo nevydělali ani korunu. Majitelé živnostenského listu s nižšími nebo nulovými příjmy ovšem měli čas jen do 11. dubna 2023.

Výjimkou jsou plátci paušální daně

Ušetřit na daních z příjmů i povinném pojistném a nemuset každoročně podávat daňové přiznání ani přehledy pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ. To jsou hlavní výhody paušální daně, která platí od loňského roku.

Měsíčně platíte jen minimální zálohy na zdravotní pojistné, nejnižší možné platby za sociální pojištění navýšené o 15 procent, a konečně daň z příjmu ve výši 100 korun. Celkově se k paušální dani přihlásilo zhruba sto tisíc živnostníků s ročními příjmy do jednoho milionu.

Kdy jsou podnikatelé osvobozeni od placení záloh pro ČSSZ?

  • za kalendářní měsíce, v nichž po celý měsíc měli nárok na výplatu nemocenského, PPM nebo dlouhodobého ošetřovného z nemocenského pojištění OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemocenské OSVČ nevyplácí.
  • od kalendářního měsíce, ve kterém doložil živnostník, který má podnikání jako vedlejší zdroj příjmů, příslušné OSSZ potvrzení od zaměstnavatele, případně od více zaměstnavatelů, že ze zaměstnání dosáhl maximálního vyměřovacího základu, a to až do kalendářního měsíce, který předchází měsíci, „ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, který následuje po roce, v němž OSVČ tohoto maximálního vyměřovacího základu dosáhla“.

Jak a komu přehledy podat?

´Přehledy odevzdáváte místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (v Praze rozděleno dle obvodů) a své zdravotní pojišťovně. Přestože by již v dubnu 2023 měly mít všechny OSVČ povinně zřízené datové schránky a měly by komunikovat s úřady elektronicky (podat daňové přiznání mají všichni majitelé datovek povinně elektronickou cestou), zdravotní pojišťovny ani ČSSZ na elektronickém podání netrvají.

Přehledy tedy, pokud je nepodáváte elektronicky, můžete poslat poštou nebo osobně odevzdat na pobočce.

„Podnikateli preferovanou a zároveň nejjednodušší formou je elektronické podání prostřednictvím interaktivního formuláře dostupného na ePortálu ČSSZ. Interaktivní formulář lze použít a vytisknout i bez nutnosti následného zaslání prostřednictvím ePortálu ČSSZ,“ upozorňuje ČSSZ na svých webových stránkách.

Jak na podání přehledů (podrobné informace na ČSSZ)

K tomu, aby mohl vyplňovat formuláře na ePortálu ČSSZ, nemusí zde být podnikatel nutně přihlášen.

Pokud se nicméně k ePortálu ČSSZ – prostřednictvím své datové schránky nebo Národní identitní autority (identita občana) – přihlásí, jsou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ a také další potřebné údaje.

Přehled můžete poslat také poštou na adresu místně příslušné OSSZ, a teoreticky využít schránku pro příjem fyzických podání, kterou obvykle najdete u vstupu do budovy sociálky.

U zdravotních pojišťoven je postup obdobný.  Některé pojišťovny nabízejí také online samoobsluhu.

Například u VZP se můžete zaregistrovat na portále VZP Point, přehled vyplnit on-line a odeslat jeho prostřednictvím. V navigaci zde vyberete možnost Nové podání, kliknete na „Přehled o výši daňového základu OSVČ“ a následně na tlačítko „Vyplnit formulář“. Jakmile jsou informace zpracovány, v záložce „Odeslaná podání“ najdete výsledek a dozvíte se případně i to, jestli jsou v přehledu nějaké nesrovnalosti.

Jak vyplnit přehledy o příjmech a výdajích na sociální a zdravotní pojištění?

Nedoplatky na pojistném zaplaťte obratem

Případný nedoplatek pojistného za rok 2022 musíte zaplatit do osmi dnů od doručení přehledu. A platí to znovu v případě, že si OSVČ pospíší a splní svoji povinnost s předstihem.

Příklad: Ten, kdo přiznal daně finančnímu úřadu už 14. března a 13. dubna doručil příslušné dokumenty zdravotní pojišťovně i OSSZ, doplatí pojistné nejpozději do 21. dubna.

Pouze v případě, že přehled odevzdáte poslední den, nebo ho dokonce nedodáte včas, začíná se osmidenní lhůta pro zaplacení počítat od data, do kterého jste měli povinnost splnit. Opozdilci tedy nemohou počítat s osmidenním odkladem.

Pozor na pokuty

OSSZ hříšníky na nesplnění povinnosti nejprve upozorní. Když ale ani poté nereagují, mohou za neodevzdání nebo zpoždění dostat tučnou pokutu.

„Pokud neodevzdáte včas přehled, budete sociálkou vyzváni, abyste tuto povinnost splnili. Za pozdní dodání nebo nedodání přehledu pak hrozí pokuta až 50 000 korun,“ doplňuje Michal Dvořáček.

Pozor! Platí to nejen u sociálního pojištění, ale i u dokumentu pro vaši zdravotní pojišťovnu. Maximální sankce je přitom ve stejné výši.

„Za nesplnění povinnosti předložit přehled o příjmech a výdajích může zdravotní pojišťovna podle zákona č. 592/1992 Sb. podle § 26 odst. 1 uložit pokutu až do výše 50 000 korun,“ potvrzuje mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jana Schillerová.

Podle zákona může pojišťovna potrestat hříšníka pokutou do dvou let ode dne, kdy se o nesplnění nebo porušení povinnosti dozvěděla a nejpozději do pěti let od zmíněného data

Jak je to s novými zálohami?

Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní samostatné výdělečné činnosti se pro rok 2023 zvýšila na 2944 korun měsíčně (u vedlejší činnosti na 1178 Kč), minimum u zdravotního pojištění pak narostlo na 2722 korun.

Živnostníci si připlatí i letos. Zálohy na zdravotní pojištění se opět zvyšují

Důvodem je rychlejší růst průměrné mzdy, která je pro výši záloh určující. Celkově si OSVČ (na nejnižších možných zálohách) letos oproti loňsku připlatí 198 korun měsíčně.

U zdravotního pojištění je nutné platit nový odvod už od ledna. Nová minimální záloha byla splatná nejpozději 8. února.

U sociálního pojištění se pak zálohy mění až od „měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být přehled podán“. Podáte-li přehled v květnu, zvyšují se vám platby počínaje červnovou zálohou. Výjimkou je případ, kdy vám z přehledu vycházejí nižší zálohy než v předchozím roce – ty pak můžete platit už od měsíce, v němž přehled odevzdáte.

Kdo platí minimální zálohy?

Nejnižší možnou zálohu platí OSVČ, které s podnikáním v daném roce začínají, případně ti, jejichž roční hrubý zisk nepřesáhl dvanáctinásobek průměrné měsíční mzdy. Pro rok 2022 byla průměrná mzda stanovena na 38 911 korun. Roční hrubý zisk plátců minimálních záloh tedy musel být nižší než 466 932 korun (12 x 38 911).

Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika