Přiznání ke všem typům daní: Kdy a kdo je musí podávat?

Vyznat se v přiznáních a hlášeních k různým typům daní je pro daňové poplatníky složité.

Portál BusinessInfo.cz proto pro podnikatele připravil přehled, jaké dokumenty, v jakých termínech a jakou formou musejí finančnímu úřadu odesílat.

Daně z příjmů

Podnikateli nejsledovanější povinností je každoročně vyplnění přiznání k daním z příjmů a jejich zaplacení.

Počítání daní s kalkulačkou, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Téměř všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) podávají přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DAP) do začátku dubna, respektive května.

Výjimku mají ti, kteří měli za předchozí rok nižší příjmy než 15 tisíc korun. Pokud měl podnikatel v daném roce příjmy i ze zaměstnání, příjmový limit se snižuje na šest tisíc korun. A nemusí jít pouze o výdělky z hlavní samostatně výdělečné činnosti. Patří sem i příjmy z pronájmu, kapitálového majetku, příjmy z výher či prodeje nemovitosti či vedlejší závislé činnosti.

Zástupci firem nesmějí zapomenout na přiznání k dani z příjmu právnických osob, a to ve stejných termínech.

Růžový formulář jste letos na svůj místně příslušný finanční úřad museli doručit nejpozději do 1. dubna a zároveň zaplatit daň. Obvyklým datem, dokdy musí mít berňák peníze na účtu a podnikatel přiznanou daň je totiž první pracovní den čtvrtého měsíce v roce.

„V případě, že daň přiznáváte elektronickou formou, máte čas do počátku května. Má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává daňový poradce, prodlužuje se mu lhůta do pátku 1. července 2022,“ popisuje daňová poradkyně Blanka Štarmanová.

Podrobnosti najdete v textu Jak na daňové přiznání řádek po řádku

Pro úplnost dodáváme, že od zdaňovacího období 2021 mnozí živnostníci využívají výhod takzvané paušální daně, která znamená, že jim odpadla povinnost podávat daňové přiznání i přehledy zdravotním pojišťovnám či sociálce.

Opozdíte-li se o pět pracovních dnů, žádné sankce vám nehrozí. V případě delšího zdržení už se ale pokutě nevyhnete.

Penále za neodevzdání daňového přiznání činí každý den 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty), přičemž maximální postih může být pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu „berňáku“, pokuta se vyšplhá minimálně na 500 korun.

Podobný postih vás čeká, když nezaplatíte včas daň. Než napraví svou chybu, naskakuje opozdilcům úrok z prodlení, a to každých 24 hodin o několik desetin promile. Jeho aktuální výše je 19,75 procenta z výše daně za rok. Penále je tvořeno platnou repo sazbou ČNB, která letos už několikrát narostla, tradičně navýšenou o 14 procentních bodů.

Pozor! Finanční úřad vám může vyměřit daň kdykoli, a to celé tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného DAP.

Neplatiče a opozdilce čekají přísné postihy. Jak si jim vyhnout?

OSVČ připomínáme, že už tři roky existuje možnost prominutí postihu. Berní úředníci vám ale rozhodně neodpustí sankci automaticky, musíte si na váš FÚ podat žádost, za níž ale zaplatíte správní poplatek ve výši 1000 korun. 

Až do roku 2020 museli podnikatelé, kteří měli zpřístupněnou datovou schránku (DS), podávat daňové přiznání pouze elektronicky přes DS. Pokud tak neučinili, dostali pokutu ve výši 2000 korun. Nově musejí přes datovku vyřizovat přiznání jen subjekty, které ji mají zřízenou ze zákona. Typicky se jedná o firmy. Lidé s dobrovolně zřízenou datovou schránkou se nově sankce obávat nemusejí. Od roku 2023 budou mít datovku povinnou všichni podnikatelé.

Už pět let ovšem platí, že vám berňák neudělí pokutu automaticky, ale nejdříve vás vyzve k nápravě.

V případě, že se vám zdá elektronická komunikace s úřadem složitá a chcete se vrátit ke klasickým růžovým tiskopisům, datovou schránku si můžete deaktivovat. Deaktivaci vám zařídí na každém CzechPointu. Schránka je znepřístupněna nejpozději tři dny po podání žádosti.

O tom, jaká jsou další podání na finanční úřad k dani z příjmu, například elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021, si přečtěte v daňovém kalendáři.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

V poslední době je jedním nejdiskutovanějších odvodů do státní kasy – a to především kvůli zavedení kontrolního hlášení či rozšiřování systému reverse charge – daň z přidané hodnoty.

DPH zajímá samozřejmě jen omezený počet podnikajících subjektů. Aktuálně je jich v tuzemsku zhruba půl milionu. K dani se musíte povinně registrovat, pokud váš obrat překročí milion korun, a to kdykoli během dvanácti uplynulých měsíců.

Od ledna 2023 by mohlo dojít k navýšení příjmového limitu (kdy je přihlášení k DPH povinné) na dva miliony.

Kdo, kdy a proč platí DPH? Provedeme vás labyrintem daňové legislativy

K tomu, aby se stal podnikatel povinným plátcem DPH, mohou být i jiné důvody. Můžete se například stát členem sdružení, jehož některý z dalších členů je plátcem daně, nabýt majetek privatizací nebo prodejem podniku, pokračovat v podnikání po zemřelém, který DPH platil atd.

„Upozorňujeme, že zaregistrovat se musíte do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém překročíte zákonem stanovený obrat, případně, kdy se stanete povinným plátcem z jiného důvodu,“ popisuje poradce Michal Dvořáček. Kdo je takzvanou osobou povinnou k dani (DPH) si přečtěte v textu Daň z přidané hodnoty na BusinessInfo.cz. 

A jak často musejí podávat podnikatelé daňové přiznání k DPH? Již více než deset let platí, že buď jednou měsíčně, nebo jednou za čtvrtletí, od roku 2016 navíc s vyplněným kontrolním hlášením.

Pokud je obrat za kalendářní rok vyšší než 10 milionů korun, má subjekt povinně měsíční zdaňovací období – a daňové přiznání k DPH i kontrolní hlášení musí odevzdat poprvé 25. února (a každý další měsíc ke stejnému datu).

Pokud je váš obrat do 10 milionů, můžete si dobrovolně zvolit, zda budete platit daň a posílat na úřad daňové přiznání jednou za měsíc nebo jednou za čtvrtletí. Jste-li plátcem kvartálním, odevzdáte letos daňové přiznání i kontrolní hlášení do 25. dubna, 25. července, 26. září a konečně za čtvrté čtvrtletí 2022 do 25. ledna 2023.

To, jak často podnikatelský subjekt DPH platí, ovlivnila i změna pravidel před několika lety. „Pokud se plátci DPH registrovali v roce 2011 nebo dříve, zůstalo jim automaticky čtvrtletní zdaňovací období. Pokud jsme se za plátce DPH zaregistrovali v roce 2012, museli jste zachování čtvrtletního zdaňovacího období oznámit správci daně,“ uvádí Generální finanční ředitelství. Od roku 2013 už jsou automaticky registrováni pouze měsíční plátci.

Měsíční nebo kvartální plátce? Změny

Chcete-li se stát měsíčním plátcem (a dosud jste odevzdával přiznání jednou za tři měsíce), oznámíte to bernímu úřadu vyplněním příslušného kódu v oddíle A daňového přiznání k DPH za poslední čtvrtletí předcházejícího roku. Pokud váš obrat nebyl vyšší než 10 milionů korun a nejste tzv. nespolehlivý plátce, můžete přejít i opačně na plátce čtvrtletního. V takovém případě oznámíte změnu zdaňovacího období vyplněním kódu Q na první straně daňového přiznání k DPH za prosinec, v kolonce „Kód zdaňovacího období následujícího roku“. Změny jsou možné každoročně jen k 1. lednu.

Silniční daň

Jednou z prvních povinností, kterou by neměli plátci opomenout hned po Novém roce, je podání přiznání k dani silniční a její zaplacení. Standardně tak musí učinit do konce ledna.

Ti, kteří využívají auto k podnikání, v roce 2022 přiznali a doplatili roční daň do 31. ledna. Příští rok si v kalendáři podtrhnou stejné datum. Přiznání se totiž podává pouze jednou ročně. V průběhu letošního roku ale nastala zásadní změna. Zrušena byla silniční daň pro majitele a provozovatele vozidel do 12 tun. A ve hře je i úplné zrušení dávky.

Kdo platí silniční daň? Od roku 2022 už se netýká majitelů aut do 12 tun

Na rozdíl od daně z příjmu fyzických osob, u které je v případě, že máte ze zákona povinný audit nebo využíváte služeb daňového poradce možné odevzdat DAP s tříměsíčním zpožděním, plátci silniční daně musejí splnit svou povinnost ve zmíněném termínu všichni a bez výjimky. Pozor! Přiznání musíte na finanční úřad podat i v případě, že je vozidlo od daně osvobozeno. Pokud v daném období vaše auto stojí v garáži a k podnikání ho nevyužíváte, platit nemusíte.

Běžně se zálohy hradí čtyřikrát ročně. Pro rok 2022 si zapište do diáře data 16. dubna, 16. července, 16. října a 17. prosince. Běžně jde o první pracovní den po polovině měsíce, následujícího po zdaňovacím období (v tomto případě čtvrtletí). Vzhledem ke zrušení daně u velké části poplatníků, mají ti, kteří už zálohy zaplatili, nárok na jejich vrácení.

Spotřební daň a další odvody

Velmi specifickou daní je daň spotřební. Jedná se o odvody z minerálních olejů, z lihu a alkoholických nápojů včetně vína a meziproduktů, a daň z tabákových výrobků. Komu vzniká povinnost zaplatit tuto daň, se dočtete v textu Spotřební daň na Businessinfo.cz.

Obecně ovšem platí, že je plátcem ten, kdo zmíněné produkty vyrábí na území EU, a tím pádem je uvádí do oběhu, nebo je do Unie dováží.

„Plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla,“ uvádí finanční správa.

Protože se zdaňovacím obdobím (až na výjimky) rozumí kalendářní měsíc, v praxi to znamená, že plátci spotřební daň přiznávají 25. dne každého měsíce, pokud toto datum nevychází na sobotu či neděli. Pak se příslušná lhůta posouvá na následující pondělí. V červnu je tedy datem splatnosti pondělí 27. 6., v červenci pondělí 25. 7. Při dovozu výrobků se za DAP považuje celní prohlášení.

Podrobnosti o takzvaném dodatečném daňovém přiznání ke spotřební dani a o termínech, do kdy je daň splatná najdete v oddíle Daňové přiznání a splatnost daně (§ 18). 

Daň z nemovitostí

 Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají majitelé domů, bytů či pozemků přiznání do konce ledna, ovšem pouze v případě, že v předchozím kalendářním roce nemovitost koupili či dostali. Tato povinnost neplatí každoročně, ale daň samozřejmě každý rok zaplatit musíte, a to do konce května.

Kvůli koronaviru došlo ke zpětnému zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí se od roku 2021 neplatí a daňové přiznání se nepodává, pokud se nejedná o výjimečné případy. Daňové přiznání se podává pouze v případech, kdy byla obvyklá lhůta pro podání daňového přiznání z nabytí nemovitosti v termínu před 31. březnem 2020.

Pokud jde o ostatní v textu nezmiňované daně, prostudujte si podrobně Daňový kalendář za rok 2022 na BusinessInfo.cz.

Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika