Ruská Republika Karélie vydala podmínky pro investiční spolupráci

Strategickou prioritou všech orgánů státní moci Republiky Karélie je lákání investorů, kteří by na území republiky implementovali inovační technologie a budovali zde nové, vysoce technologické podniky umožňující nahrazovat dovoz místní výrobou.


 • Země: RU – Rusko
 • Datum zveřejnění: 04.05.2019

Za tímto účelem byly v Karélii vytvořeny žádoucí a příznivé podmínky, na jejichž zdokonalování region neustále pracuje. Rovněž je v regionu realizována státní podpora investiční činnosti: 

 • pozemky potřebné pro realizaci investičních projektů, které odpovídají příslušným požadavkům ze strany legislativy republiky, jsou investorům poskytovány bez výběrového řízení. Jejich pronájem je přitom zvýhodněn: výše nájemného činí 0,01 procenta jejich katastrové ceny;
 • investorům jsou poskytovány daňové úlevy – jsou osvobozeni od placení daně z majetku organizace a daně z pozemků. Sazba daně z příjmu je po dobu až 7 let snížena na 5 procent;
 • investorům je kompenzována část nákladů spojených se splácením úrokových sazeb úvěrů. V případě úvěrových prostředků region pokrývá část úrokové sazby v následujícím rozsahu. Klíčová úroková sazba Centrální banky RF + 2 procentní body;
 • nízké tarifní ceny elektrické energie v regionu. Republika Karélie byla zařazena na seznam teritorií se specifickým fungováním velkoobchodního a maloobchodního trhu s elektrickou energií a výkonem (dle nařízení Vlády Ruské federace ze dne 19 ledna 2018 č. 29);
 • region disponuje průmyslovými areály s již vybudovanou dopravní a komunální infrastrukturou (zásobování zemním plynem, elektrickou energií, vodou), kde je možné rozmisťovat průmyslové podniky;
 • region může poskytnout záruky pro zajištění závazků úvěrového charakteru a to až do výše 70 procent z celkové hodnoty úvěru;
 • region nabízí kompenzaci ve výši až 50 % nákladů vynaložených na technologické zapojení nových objektů do elektrické sítě;
 • region nabízí kompenzaci ve výši až 90 % v případě nákladů spojených s pořizováním techniky a zařízení;
 • region nabízí kompenzaci ve výši až 75 % v případě nákladů spojených s výstavbou a (nebo) rekonstrukcí či nákupem budov a staveb, které jsou určeny pro průmyslovou výrobu;
 • region může nabídnout částečnou kompenzaci nákladů spojených s výstavbou objektů, které jsou určeny pro ubytování turistů (hotelové pokoje; penziony);
 • region rovněž nabízí subjektům MSP částečnou kompenzaci nákladů spojených s výstavbou a (nebo) rekonstrukcí objektů, které nabízí služby podél pozemních komunikací;
 • na území regionu se nachází několik tzv. teritorií přednostního sociálně-ekonomického rozvoje. Rezidenti těchto teritorií mají čtyřnásobně sníženou sazbu odvodů pojistných příspěvků do státních mimorozpočtových fondů;

Vláda Republiky Karélie je připravena zvažovat možnosti rozšíření seznamu regionálních podpůrných opatření.

Kromě výše uvedených výhod Karélie disponuje vysokým vědeckým potenciálem a dostatkem kvalifikovaných pracovních sil. V rámci regionu funguje dobře nastavený systém odborné přípravy a rekvalifikace pracovníků. Vysokou kvalitu lidských zdrojů zajišťuje rozvinutá síť vzdělávacích a vědeckých zařízení, stejně jako přítomnost vysoce technologických výrobních podniků.

Nyní se region připravuje na vybudování zvláštní ekonomické zóny, která se bude rozkládat na území obce Vjartsilja a obce Kaalamo v Sortavalském okresu republiky. V areálu ZEZ bude platit zvýhodněný měnový, celní a daňový režim.

Vláda Republiky Karélie je připravena spolupracovat a vybízí vás k realizaci investičních projektů na území republiky.

Zpracoval kolektiv pracovníků Zahraniční kanceláře CzechTrade v Petrohradu.

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme