Test elektronických nástrojů pro veřejné zakázky

A to hlavní – přestože stát investoval stovky milionů do vývoje Národního elektronického nástroje, který měl být centrální platformou pro digitální veřejné zakázky, používají ho de facto jen ministerstva a jimi řízené organizace.

Ostatní zadavatelé si našli komerční nástroje, kterých je na trhu minimálně desítka, tedy těch jakžtakž funkčních. Vyznat se v téhle džungli není snadné, proto jsme se rozhodli podrobit všechny nástroje srovnávacímu testu. Z dodavatelsko-uživatelského pohledu. Co jsme hodnotili a jak?

Vybrali jsme oněch deset aktuálně živých elektronických nástrojů (EN) vytvořených a provozovaných za účelem publikace veřejných zakázek a provádění elektronických úkonů dle současně platné legislativy. Jeden z nich je státní, zbylých devět je komerčních. Na všech je víceméně denně zaznamenáván nějaký provoz. Každý EN má registrované zadavatele.

V tabulce níže je stručně popsán výčet parametrů, podle kterých jsme je hodnotili. Parametry jsou to víceméně měřitelné, pohled je zadavatelsko-dodavatelský.

Hodnocení se zaměřuje také na subjektivní dojmy, snadnou či nesnadnou dostupnost zveřejňovaných informací o veřejných zakázkách, srozumitelnost, intuitivnost, jinými slovy to, jak moc ten který produkt klade uživateli překážky pro snadné a plnohodnotné využití.

Vyberte si ten svůj

A jak jednotlivé nástroje dopadly? Tvrdé hodnotící parametry jsou v tabulce přehledně sumarizovány za každý EN formou plusů a minusů, znamének, která říkají, zda daný EN parametr splňuje, či ne. Pořadí v tabulce vyjadřuje hodnocení od nejlepšího po nejhoršího, jak vychází ze součtu plusových znamének.

(Kliknutím tabulku zvětšíte)

Tvrdá data však nejsou všechno, existují i pocity a dojmy a často jsou pro rozhodování a oblibu důležité. V následujícím hodnocení se budeme snažit postihnout, jak snadné je ovládání, jaká je dostupnost zveřejňovaných informací o VZ, jejich srozumitelnost, jak velké překážky produkt klade uživateli. Pro přehlednost vše zastřešujeme slovní kategorizací, která jednotlivé EN charakterizuje takzvaně na celkový první dojem – Sexy, Na míru turbulentnímu zákonu, Všeobjímající a Z jiné galaxie.

Sexy jsou ty přívětivé, primárně zaměřené na dodavatele, aby se rychle dostal k cíli. Uživateli nekladou překážky a mají informační hodnotu v tom, že neobsahují nic navíc. Rovněž mají dobře zvládnutou ergonomii. Převažuje v nich život, akce, akčnost.

Na míru turbulentnímu zákonu se nám zdají ty, kde návrh řešení viditelně kopíroval turbulence zákona uplynulé dekády. Přitom moc nemyslel na budoucí uživatele, ale hlavně myslel na předpisy. Orientoval se pak především na zadavatele. Výsledek je poněkud předčasně zestárlý, sem tam ospalý, byť stále v kondici. Nic moc neusnadňuje a občas se tváří i přihlouple a nechápavě.

Všeobjímající je ten, kdy nelze dohlédnout konce z důvodu složitosti. Spotřebovává velmi vydatně čas uživatele, doslova jím plýtvá a jeho uživatelé jsou uživateli z donucení. Je málo intuitivní, vyžaduje trpělivost nad rámec běžných softwarových řešení podobného typu.

Z jiné galaxie jsou nástroje vymykající se zvyklostem, obtížně uchopitelné, nesrozumitelné, ačkoliv z hlediska předpisů splňují vše. Bohužel se míjejí účinkem tak, až jsou nepoužitelné, když paralyzuje uživatele tisíckrát opakovaným požadavkem klikat a klikat.

 

eVEZA – sexy

Seznam VZ napříč profily poskytovatele existuje, aktuální VZ jsou publikovány na homepage, je možno vyfiltrovat i jen publikované VZ pro elektronická podání nabídek, seznam umožňuje fulltext vyhledávání, detail VZ se zobrazí proklikem na název VZ. Detail je velmi dobře strukturovaný a srozumitelný, dokumenty jsou zobrazeny v řádkovém seznamu, z detailu VZ ke stažení dokumentu je to na jeden klik.

Stav VZ informuje o tom, zdali probíhá elektronický příjem nabídek. Zakázku lze sledovat. Obchodní podmínky zmiňují ceník, ten ale není na stránkách EN k nalezení. Registrace zadavatele a dodavatele je umožněna online formuláři. Používání EN zadavatelem je pravděpodobně zpoplatněno.

 Zadavatel.cz/e-zakazky.cz – sexy

Seznam aktuálně publikovaných VZ napříč registrovanými profily poskytovatele je dostupný z homepage e-zakazky.cz. Detail VZ se zobrazí proklikem na název VZ, prvky elektronické komunikace jsou v detailu VZ viditelné a aktivní i pro nepřihlášeného uživatele.

Detail VZ je strukturovaný, dokumenty zobrazeny v řádkovém seznamu, cesta ke stažení dokumentu z detailu VZ je na jeden klik. Tento profil dodavateli neklade překážky. Obchodní podmínky a ceník jsou veřejně přístupné v tiráži Zadavatel.cz, elektronické úkony nejsou nikomu zpoplatněny. Registrace a ověření identity nového subjektu jsou online a bezplatná.

Profily zadavatelů/JOSEPHINE – sexy

Seznam VZ napříč profily je dostupný z homepage, detail VZ se zobrazí proklikem na název VZ. Deje strukturovaný, dokumenty zobrazeny v řádkovém seznamu, z detailu VZ je cesta ke stažení dokumentu na jeden klik. Informace o možném elektronickém podání odkazuje link do JOSEPHINE.

Proklik přesměruje uživatele do jiné web app. Ceník je součástí homepage Profily zadavatelů, používání JOSEPHINE je pro zadavatele první 2 měsíce zdarma, elektronické úkony jsou tedy pro zadavatele zpoplatněny, ceny nejsou uvedeny. Všeobecné obchodní podmínky jsou veřejně přístupné jen v EN Profily zadavatelů. Registrace je umožněna online separátními formuláři. Zadavatelé se registrují v EN Profily zadavatelů, dodavatelé v EN JOSEPHINE.

E-ZAK – na míru turbulentnímu zákonu

Seznam VZ napříč registrovanými profily zadavatelů neexistuje, homepage slouží k propagaci produktu, nikoli k propagaci zveřejněných veřejných zakázek. VZ publikované na izolovaných profilech E-ZAKu jsou zobrazovány v agregátoru VZ FEN a v seznamu VZ na PVU. Detail zobrazení informací o VZ je nepřehledný, záložky nenapovídají, co a kolik se toho uvnitř skrývá, je zapotřebí každou rozbalovat, není předem známo, co je uvnitř, většinou tam není NIC, návštěvníka-uživatele to vede k jalovému klikání.

Vzhled E-ZAK je zakonzervovaný. Seznam dokumentů je v řádkovém uspořádání, klikat lze na Název, ten zobrazí metadata s historií jednotlivého dokumentu nebo na Jméno souboru, kde proklik vede ke stažení dokumentu. Stažení každého dokumentu probíhá separátně. Cesta z detailu VZ ke stažení dokumentu vede přes 2 až 3 kliky. Obchodní podmínky a ceník nejsou online veřejně přístupné. Registrace dodavatele je možná prostřednictvím online formuláře. Doba ověření a schválení není uvedena.

Tender arena – na míru turbulentnímu zákonu (ale chtěla být spíš sexy)

Seznam VZ napříč profily poskytovatele neexistuje, VZ publikované na izolovaných profilech Tender arény jsou zobrazovány v agregátoru VZ FEN. Jednoduchá MENU struktura pro vhled do metadat VZ, detail zobrazení dat je strukturovaný, položky MENU ale nenapovídají, co a kolik se toho uvnitř skrývá. Dokumenty jsou vizualizovány ve dvousloupcovém dlaždicovém uspořádání, je to nepřehledné při větším počtu dokumentů, není uveden nikde jejich počet. Z detailu VZ ke stažení dokumentu je to na dvojklik. Možnost stažení celé dokumentace k VZ najednou má jako jediný.

Prvky elektronické komunikace dodavatele se zadavatelem pro nepřihlášeného uživatele nejsou viditelné ani v seznamu ani v detailu VZ. V detailu VZ je uvedeno: Lhůta pro podání nabídek na profilu a text uvozující datum jen napovídá pravděpodobně možný elektronický úkon. Registrace zadavatele (včetně používání nástroje) je zpoplatněna dle ceníku obsaženého v aktuálních Všeobecných obchodních podmínkách. Dokument Všeobecných obchodních podmínek není na stránkách EN veřejně přístupný. Registrace zadavatele i dodavatele je umožněna online formulářem. Ověření identity subjektu žadatele proběhne do 48 hodin.

NEN – všechno, jen ne sexy

Seznam VZ napříč profily poskytovatele je dostupný z menu aplikace, nejaktuálnější VZ jsou na homepage, NEN jako jediný poskytuje i chronologický seznam událostí v čase. Detail VZ se zobrazí proklikem na Detail v seznamu VZ. Detail informací o VZ je nepřehledný, položky MENU nic nenapovídají o kvantitě obsahu, uživatel musí klikat a vnořovat se, aby zjistil, že tam třeba není žádná informace. Zdržuje to, otravuje to, není to poplatné současné technologické gramotnosti.

Seznam dokumentů v detailu VZ je v řádkovém zobrazení, je srozumitelný, stažení každého dokumentu probíhá separátně. Z detailu VZ ke stažení dokumentu to je na 2 kliky. Používání NENu je pro zadavatele i dodavatele zdarma. Tato informace je ale zavádějící. Vývoj a provoz stál a stále stojí obrovské finanční prostředky. Zdrojem je rozpočet ČR a dotační tituly. Registrace zadavatele i dodavatele je pomocí online workflow formulářů. Doba ověření identity žadatele a odsouhlasení žádosti není uvedena.

CENT – na míru turbulentnímu zákonu

Seznam VZ existuje na homepage, rovněž seznam registrovaných profilů s abecední statistikou, NE všechny profily jsou ale aktivní, což není vyznačeno a může to být zavádějící. Vzhled nápadně připomíná EZAK, mírně nepřehledný detail VZ, mnoho záložek, které je třeba rozbalovat, není předem známo, co je uvnitř, většinou tam není NIC, uživatele to vede k jalovému klikání. Seznam dokumentů je v řádkovém uspořádání, ten je srozumitelný, stažení každého dokumentu probíhá separátně proklikem na název dokumentu. Z detailu VZ je to ke stažení dokumentu na 2 kliky.

Obchodní podmínky a ceník nejsou viditelně veřejně přístupné. Používání EN pro zadavatele je zpoplatněno. Registrace dodavatele je možná z homepage aplikace CENT, o registraci zadavatele není žádná zmínka.

X-EN – od každého kousek

Seznam VZ napříč profily poskytovatele existuje. Agreguje však publikované VZ i z jiných uveřejňovacích zdrojů, což může být nesrozumitelné, neboť detail VZ z externích zdrojů se zobrazuje jen přihlášenému uživateli. Seznam aktuálních VZ není defaultně umístěn na homepage, ta slouží k propagaci produktu. Seznam VZ je dostupný prostřednictvím položky v MENU.

Vyhledávání v seznamu VZ je omezené, pokročilá filtrace je zpoplatněna (systematické kladení překážek vedoucí k registraci, přihlášení a zpoplatnění). Prvky elektronické komunikace se zadavatelem nejsou nepřihlášenému uživateli viditelně přístupné. Po přihlášení se v detailu VZ prvky elektronické komunikace zobrazí v nevýrazném grafickém provedení. Metadata VZ a dokumentace je umístěna v záložkovém uspořádání. Pro získání obsahu čtením očima návštěvníka je nutno se záložkami proklikávat. Dokumenty jsou vizualizovány ve dvousloupcovém dlaždicovém uspořádání. Při větším počtu dokumentů je to nepřehledné. Z detailu VZ je to ke stažení dokumentu na 2 kliky.

Ceník pro zadavatele a dodavatele je dostupný online. Skutečnost, že jsou elektronické úkony pro zadavatele zpoplatněny, je ukryta v položce ceníku Elektronické procesy. Zadavatel, chce-li dodržet zákon a zůstat u tohoto poskytovatele, musí tedy za používání EN platit. Všeobecné OP jsou veřejně přístupné v tiráži web stránek. Registrace je umožněna zadavateli i dodavateli společným jednoduchým online formulářem. Doba ověření a schválení není uvedena.

KDV – všeobjímající a z jiné galaxie

Seznam VZ napříč profily poskytovatele existuje, je dostupný volbou v MENU, barevná indikace stavů VZ v nabídce, vyhledávací maska v záhlaví seznamu, NEfulltext, v seznamu VZ je všechno, ne pouze to, co čeká na nabídku, ve výsledku je to nepřehledné, jste nuceni seznam nejprve odfiltrovat. Informace o možné elektronické komunikaci je vetknuta do pasivního textu v detailu VZ.

Pro podání nabídky musíte být přihlášeni, pro zobrazení komunikačního rozhraní musíte být přihlášený a oprávněný uživatel. Žádný viditelný prvek aktivního prokliku. Dobře čitelná struktura informací Zadavatel/Detail VZ. Dokumentace není viditelná, není co stahovat, asi je třeba se přihlásit. Obchodní podmínky zmiňují ceník, ten ale není na stránkách EN k nalezení. Registrace je umožněna jednoduchým online formulářem. Z obsahu formuláře nevyplývá, zda se jedná o registraci subjektu v roli zadavatele či dodavatele.

Profilzadavatele.cz – z jiné galaxie

Seznam aktuálních VZ existuje, není defaultně zobrazený na homepage, propracujeme se k němu náhodně skrze MENU, odkazem ze stránky. Zobrazení metadat v detailu VZ je nepřehledné, vizualizace je exotická. Pokud je seznam dokumentů delší, zobrazení je opět nepřehledné. Cesta ke stažení jednotlivého dokumentu z detailu VZ vede přes 2 kliky. V popisu je uvedeno, že tento profil je „nástěnka“ pro bezplatné uveřejňování informací zadavatele.

Funkce elektronické komunikace nejsou pravděpodobně umožněny a podporovány. Registrace nového uživatele je ukryta v poslední položce MENU Administrace profilu, poměrně hluboko ve struktuře webu. K online formuláři se tak budoucí uživatel musí propracovat. Zde má rovněž k dispozici Všeobecné obchodní podmínky, které jsou smlouvou. Registrací tak budoucí zadavatel potvrzuje souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami. Registrace i další užívání nástroje je bezplatné. Role registrovaného dodavatele v tomto EN neexistuje.

(Kliknutím tabulku zvětšíte)

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Simon