Věda a výzkum – statistický přehled

V dokumentru Věda a výzkum v rubrice Oborové statistiky naleznete vysvětlení těchto pojmů a statistické publikace týkající se vědy a výzkumu.Věda představuje konzistentní systém verifikovatelných poznatků o dané množině jevů stejně jako metod spojených s jejich získáváním, zpracováním, teoretickým vysvětlením a využitím.

Vývoj je systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení a nebo k zavedení nových č i zlepšených technologií, systémů a služeb, včetně pořízení a ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení.

Výzkum je systematickou tvůrčí prací rozšiřující poznání, včetně poznání člověka, kultury nebo společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků. Výzkum lze rozdělit na:

  • základní výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků;
  • aplikovaný výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získání nových poznatků zaměřených na budoucí využití v praxi.

Vývoj v roce 2017

V roce 2017 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj v Česku rekordních 90,4 mld. Kč a meziročně vzrostly o 10,3 mld. Kč. Přesto byl podíl těchto výdajů na HDP ve výši 1,79 % nižší než v letech 2013 až 2015, kdy Česká republika překračovala v tomto ukazateli hranici 1,9 % a blížila se průměru EU. 

K meziročnímu 13% nárůstu přispěly všechny zdroje financování, nicméně největší měrou šlo o zdroje podnikatelské, které se meziročně zvýšily o 5,6 mld. Kč. Podniky tak představují nejdůležitější zdroj financování výzkumné a vývojové činnosti prováděné v České republice. V roce 2017 se podílely na celkových výdajích na výzkumu a vývoji již z 60 %.

Ze státního rozpočtu bylo na výzkum a vývoj vynaloženo v roce 2017 poprvé více než třicet miliard korun (31,2 mld. Kč), tedy o desetinu více než tomu bylo v letech 2015 a 2016. Největší část z těchto prostředků byla vynaložena na výzkum a vývoj prováděný na veřejných vysokých školách (14,0 mld. Kč) a v jednotlivých ústavech Akademie věd ČR (8,8 mld. Kč). Podniky ve stejném roce obdržely na výzkum a vývoj 4,0 mld. Kč.

V roce 2017 čerpalo nepřímou veřejnou podporu 798 domácích podniků. Počet zahraničních podniků byl poloviční. Z hlediska odečtených výdajů a získané veřejné podpory byla situace opačná. Zahraniční podniky uplatnily dvě třetiny odečtených výdajů na VaV, čímž získaly nepřímou podporu ve výši 1,7 mld. Kč.

Vývoj v letech 2013 – 2016

Výpadek v čerpání prostředků z EU znamenal v roce 2016 výrazný meziroční propad výdajů na výzkum a vývoj (VaV). Ten se projevil především ve velkém poklesu investic do výzkumu a vývoje ve veřejném sektoru a byl natolik výrazný, že ho nevyvážily ani trvale rostoucí výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelské sféře.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj činily v roce 2016 v České republice 80,1 mld. Kč. Po mnoha letech nepřetržitého růstu se jednalo o téměř 10 % meziroční pokles.

V letech 2013 až 2015 se Česká republika mohla pyšnit slušným každoročním výsledkem přesahujícím 1,9 % HDP. To ji přiblížilo na dohled průměru členských zemí EU. V posledních letech tento průměr nedoznává výkyvů, pohybuje se v rozmezí 2,01 až 2,03 %.

V ČR se výzkum a vývoj dlouhodobě provádějí asi na 2 800 pracovištích. Více než 80 % z nich se nachází v podnicích. Z hlediska výše výdajů na výzkum a vývoj jsou nejvýznamnější podniky pod zahraniční kontrolou s 64 % podílem na podnikatelském sektoru v roce 2016, přičemž tento podíl v posledních šesti letech stále roste.

V roce 2016 dostaly subjekty vládního sektoru na VaV činnost od státu celkem 11,2 mld. Kč (77 % výdajů na výzkum a vývoj vládního sektoru). Na vysokoškolský výzkum šlo 14,2 mld. Kč (87 % výdajů na výzkum a vývoj vysokoškolského sektoru).

Pravidelné novinky e-mailem