Veřejná konzultace EU o ochraně a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích

Do 16. listopadu 2020 mohou podnikatelé a další subjekty přispět svými informacemi a zkušenostmi k určení zemí (mimo Evropskou unii), v nichž je ochrana a vymáhání práv duševního vlastnictví na nedostatečné úrovni a představuje tak překážku či riziko pro podnikání v daném teritoriu.

Veřejná konzultace je součástí procesu analýzy překážek a rizik na zahraničních trzích třetích zemí v oblasti práv duševního vlastnictví („IPR“) z pohledu Evropské unie jako celku. Překážky a rizika jsou vyhodnocována především z hlediska ekonomické újmy pro evropské podnikatele a promítnou se ve  Zprávě o ochraně a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích Evropské komise. Uvedená zpráva je aktualizovaná přibližně ve dvouletých intervalech a je jedním z nástrojů EU v prosazování práv duševního vlastnictví navenek. Jejím účelem je určit přibližně 15 prioritně sledovaných zemí, rozdělit je do tří skupin dle závažnosti porušování IPR a zaměřit na ně svou další pozornost a lidské a finanční zdroje.

Závěry tohoto šetření by se měly rovněž projevit v aktuálně připravované strategii obchodní politiky EU. Na veřejné konzultaci a následné přípravě zprávy spolupracují Generální ředitelství pro obchod Evropské komise (DG TRADE) a Úřad EU pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Konzultace probíhá formou online dotazníku, který je dostupný v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách Evropské komise, přičemž odpovědi lze poskytnout i v českém jazyce.

Výstup celého procesu umožní držitelům práv získat povědomí o možných rizicích pro jejich duševní vlastnictví při podnikání v určitých zemích a umožní jim navrhovat a přizpůsobovat obchodní strategie a činit kroky na ochranu jejich duševního vlastnictví. Je tedy v zájmu firem a případně i jejich zastupujících asociací se na tomto procesu podílet, zejména pokud mají v dané oblasti konkrétní poznatky. Příspěvek do veřejné konzultace lze poskytnout do 16. listopadu 2020.

Poslední Zpráva o ochraně a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích Evropské komise z ledna 2020 je pro informaci k dispozici na stránkách Evropské komise.
• Teritorium: Česká republika