Vyplňujete daňové přiznání? Jaké jsou nejčastější omyly a nejasnosti

Termíny pro odevzdání přiznání k dani z příjmu se blíží. Jak se při jeho vyplňování vyhnout omylům a chybám a jak si poradit s případnými nejasnostmi? Odpoví vám následující text na BusinessInfo.cz.

Nejzazší termín pro odevzdání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob je letos pondělí 3. dubna respektive úterý 2. května (v případě elektronického podání). Ti, kteří mají ze zákona povinný audit nebo využívají služeb daňového poradce, mají čas až do 3. července.

Ilustrační fotografie

Dubnový termín se už letos týká jen minima OSVČ. Zajímá pouze podnikatele, kteří stále nemají aktivní datovou schránku. Datové schránky jsou přitom od letošního roku povinné a podnikatelům jsou postupně zřizovány od ledna do března.

Poté, co je OSVČ aktivována datová schránka (nejpozději patnáct dní od zřízení), musí podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob výhradně elektronicky. Jinak jí hrozí pokuty.

Nejčastější otázky podnikatelů

Jak je to s vracením přeplatků na dani z příjmů?

Obecně platí, že správce daně začíná vyplácet peníze až od 3. dubna 2023. Pro vrácení přeplatku na dani je totiž stanovena třicetidenní lhůta, která se počítá od okamžiku, kdy uplyne deadline pro podání daňového přiznání. I ti, kteří si s daňovým přiznáním pospíšili (nemají-li aktivní datovou schránku), tedy musejí počkat do dubna.

Pokud odevzdáte přiznání v papírové podobě, musí dát správce daně příkaz do banky na vrácení peněz nejpozději 2. května 2023. Pokud podáváte daňové přiznání elektronicky, je nejzazší termín posunut na 2. června.

Jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku

To vše se týká případů, kdy je „stanovena daň v souladu s daňovým přiznáním a nebyl zahájen žádný kontrolní postup.“ Jinými slovy: máte-li všechny náležitosti spojené s přiznáváním daní v pořádku a podáváte řádné (dodatečné) nikoli opravné DAP.

Přeplatek vám finanční správa nevyplatí automaticky, musíte o něj požádat. Žádost najdete na poslední straně formuláře daňového přiznání. Můžete zažádat o převod na účet i o zaslání složenky. Vracejí se ovšem pouze přeplatky, které jsou vyšší než 100 korun.

V případě, že zaměstnanec požádal zaměstnavatele o roční zúčtování, přičemž si uplatnil slevy na dani, přeplatek mu bude vrácen v březnové mzdě v dubnu. Přesné datum není možné stanovit vzhledem k tomu, že je výplatní termín u každého zaměstnavatele v jiný den.

Přehled termínů:

Forma podáníTermín podání daňového přiznáníNejzazší termín vrácení přeplatku
Papírové podání3. duben 20235. květen 2023
Elektronické daňové přiznání2. květen 20232. červen 2023
S daňovým poradcem3. červenec 20232. srpen 2023
Zdroj: FS ČR

2. Podávají daňové přiznání OSVČ přihlášené k paušální dani?

Živnostníci, kteří výhod paušální daně využívají, nemusejí za rok 2022 přiznání k dani z příjmů podávat vůbec a netýká se jich ani odevzdávání přehledů o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu.

3. Jaké jsou nové lhůty pro podání přiznání a sankce z prodlení?

Prodloužení lhůt pro odevzdání daňových přiznání se letos týká majitelů aktivních datových schránek, pro které je povinné elektronické podání (do 2. května 2023). Do pěti pracovních dní po nejzazším termínu mohou plátci přiznat daň bez sankcí.

Zajímají je tedy data 10. dubna, 9. května respektive 10. srpna 2023. Pokud podají přiznání v pozdějším termínu, čeká je postih.

Odevzdáte-li přiznání pozdě, sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud DAP nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu berňáku, pokuta dosáhne minimálně 500 korun.

Jaké jsou sankce v případě pozdního přiznání či zaplacení daně

4. Je sleva na poplatníka nižší, uplatníte-li ji jen za část roku?

Základní sleva ve výši 30 840 korun na poplatníka se nekrátí a v daňovém přiznání se uplatňuje vždy v plném rozsahu bez ohledu na to, kolik měsíců jste v daném roce podnikali.

Nezáleží tedy na tom, zda jste měli zdanitelné příjmy jenom v některých měsících. Sleva se vždycky počítá za celý rok. Nedělí se ani v případě, že jste měli zdanitelné příjmy třeba jen v říjnu. I v tom případě můžete uplatnit celou roční slevu – a to maximálně do výše daně, kterou si vypočítáte.

Nezapomeňte na to, že se sleva pro letošní rok zvýšila o 3 000 korun (z původních 27 840 Kč).

5. Jak je to s podpisy?

Před odevzdáním přiznání by neměl daňový poplatník zapomenout všechny formuláře (často včetně potřebných příloh) pečlivě zkontrolovat. Na poslední stranu tiskopisu je třeba přidat vlastnoruční podpis.

Pokud žádáte v rámci daňového přiznání o vrácení přeplatku, je nutné podepsat přiznání i žádost o vrácení přeplatku. Jedná se totiž o dvě podání.

6. Uložení plné moci pro daňového poradce na finančním úřadě?

Pro podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta nadále platí prodloužená lhůta do 3. července 2023. S nedávnou novelou daňového řádu se ale změnila situace kolem plných mocí, které poplatníci udělují svému poradci.

Podmínka podat finančnímu úřadu do 1. 4. plnou moc udělenou daňovému poradci byla zrušena. Od roku 2021 se plná moc přikládá až společně s odevzdáním přiznání.

V čem ještě poplatníci chybují…

Poplatníci si často neuvědomují, že v případě uplatnění základní slevy na poplatníka mohou využít i ostatních slev a zvýhodnění.

Například student – pokud má dostatečně velké příjmy – může využít nejen základní slevu na poplatníka (za rok 2022 zmíněných 30 840 korun), ale i specifickou slevu na studenta (až 4020 korun za rok). Jeho rodič zase může využít slevy na děti.

Jeden z rodičů nyní na dani ušetří až 1267 korun měsíčně na jednoho potomka, a nově 1860 na druhé a 2320 korun měsíčně na třetí a každé další dítě. Částky jsou dvojnásobné, pokud je váš potomek držitelem průkazu ZTP-P.

Pokud se při výpočtu daně dostanete do záporných čísel, tedy je-li bonus vyšší než vypočtená DPFO, máte dokonce od státu nárok na přeplatek. Více si přečtěte v textu Jaké jsou nově slevy na děti? Zrušil se limit pro daňový bonus.

              Přehled slev na daních. Zvyšuje se i sleva na poplatníka

Už několik let mohou uplatnit slevu na dítě či vyživovaného manžela/manželku všichni podnikatelé bez výjimek. Do roku 2018 tak nemohli činit ti, kteří využívali výdajové paušály.

Novinkou je zvýhodnění takzvaných marných exekucí, které běží bezvýsledně (nic se od dlužníka nevymohlo) déle než tři roky a u nichž původní dluh představoval maximálně 1500 korun. Tyto exekuce se zastavují od začátku roku 2022. Věřitelé si mohou odečíst z daní 450 korun (30 procent z 1500 Kč) za každé takto zastavené vymáhání pohledávky.

Pro úplnost připomínáme, že slevy nevyužívají plátci takzvané paušální daně (pro rok 2022 šlo o 5994 korun měsíčně). Ti si ale zároveň nemusejí lámat hlavu s vyplňováním přiznání. Tato povinnost pro ně neplatí.

Přílohy k přiznání

K přiznání je třeba přidat přílohy dokazující nárok na odečitatelné položky případně slevy na dani.

Pokud příslušné doklady (například o tom, že vaše dítě navštěvuje mateřskou školu a máte nárok na školkovné) berňáku nedodáte, slevy vám při kontrole neuzná.

Příklady dokumentů, které se přidávají k přiznání k dani z příjmů:

 • potvrzení o studiu
 • potvrzení o pobírání důchodu
 • potvrzení o zaplacených částkách na důchodové připojištění
 • potvrzení o zaplaceném pojistném na životní pojištění
 • potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky
 • potvrzení o daru nebo darovací smlouva
 • potvrzení ze školky 
 • potvrzení výše příjmů od zahraničního správce daně
 • důvody pro podání dodatečného přiznání
 • účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví

Školkovné

Školkovné vám umožňuje snížit přímo výslednou daň (nikoli daňový základ) o výdaje, které jste v kalendářním roce vynaložili za mateřskou školu nebo dětskou skupinu. To, že vaše dítě chodí do školky, musíte opět doložit potvrzením, které přiložíte k přiznání.

Maximální sleva na jedno dítě se pro rok 2022 zvyšuje na 16 200 korun, loni si rodiče při vyplňování daňového přiznání polepšili maximálně o 15 200 korun. Sleva se vypočítává výhradně ze školného, nikoli z dalších nákladů na pobyt dítěte v MŠ.

Platíte-li tedy ročně školné ve výši 12 000 korun, odečtete jen tuto částku. Pokud ale platíte za rok například 17 tisíc, nemáte nárok na vyšší odpočet než zmíněných 16 200 Kč.

Odpočet úroků z hypotéky

Stát před několika lety zavedl (kvůli podpoře vlastnického bydlení) novou odečitatelnou položku coby nezdanitelný základ daně. Možnost odečíst si od daní úroky z hypotéky nebo ze stavebního spoření mají všichni, kdo tyto úvěry využívají.

Od základu daně se odečítají pouze zaplacené úroky, nikoli celkové splátky. Potvrzení o tom, kolik jste zaplatili na úrocích, vám dá příslušná banka nebo spořitelna. Odečítat může ovšem ten, kdo je takzvaným „účastníkem úvěru“. Nestačí tedy, když úvěr reálně splácí. Všechny důležité údaje jsou uvedeny ve smlouvě.

Chcete ušetřit na daních? Darujte krev, využijte hypotéku či připojištění

V současné době je tento odpočet od základu daně z příjmu zastropován na 300 000 nebo 150 000 korunách, a to v závislosti na tom, kdy jste hypotéku začali čerpat.

Výše daňového odpočtu totiž byla snížena v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitosti. Snížení se ovšem týká pouze nově čerpaných hypoték. Rozhodným datem je přitom vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud ke vkladu došlo 1. ledna 2021 a později, týká se dané hypotéky nižší limit, tedy 150 000 korun.

Dosud byl od daně z příjmů osvobozený prodej nemovitosti po aspoň pěti letech vlastnictví. Od roku 2021 se časový test prodlužuje na deset let.

Ze základu daně si můžete odečíst i dar

Pozor! Předloni, loni a letos je možné odečíst si ze základu daně výjimečně až 30 procent, a to v případě darů na dobročinné účely.

Co říká zákon?

Za bezúplatné plnění (dar) se považuje poskytnutí jakékoli hmotné věci, finanční částky, služby či nemovitosti jiné osobě (fyzické i právnické) zcela zdarma.

„Pokud například darujete jednou za rok LDN, kde leží vaše babička, 3 000 korun, samozřejmě si je můžete od daňového základu odečíst. Dávejte jen pozor na podmínku, že si lze odečíst jen určité procento ze základu,“ potvrzuje poradce Michal Dvořáček.

Abyste dar mohli zahrnout do svého ročního zúčtování, musí mít hodnotu alespoň 1 000 korun nebo přesáhnout dvě procenta vašeho základu daně. Postačí přitom splnit pouze jednu z obou uvedených podmínek.

Příklad:

Vzhledem k tomu, že příslušnou částku odečítáte z daňového základu, odepíšete z výsledné daně patnáct procent. Pan Novotný daroval sociálnímu zařízení 2000 korun, jeho daň z příjmu fyzických osob tedy bude ve výsledku nižší o 300 korun (15 procent ze základu).

Obvykle není možné mezi odčitatelné položky zahrnout dar, respektive dary, jejichž úhrnná hodnota přesahuje 15 procent základu daně. 

Od předloňského roku je nicméně po dobu tří let možné odečíst si ze základu daně až 30 procent, a to v případě darů na dobročinné účely. Dočasná úprava, která toto umožnila, měla podle legislativců skončit předloni, nakonec ale platí i pro rok 2022.

V § 15 odst. 1 je přitom stále ještě následující věta, která může být matoucí:  “V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně; neplatí to pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.”

Podle zákona o daních z příjmů se v tomto případě neřiďte. O prodloužení výjimky rozhodla ruská invaze na Ukrajinu, kvůli níž byl přijat speciální zákon.

Problematiku daňové uznatelnosti darů od roku 2022 upravuje zvláštní  zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Prodej cenných papírů

Pokud jste loni díky prodeji cenných papírů vydělali, měli byste ze zisku zaplatit daň. Přiznat dokonce musíte i ztrátové investice.

Přesto existují dvě výjimky, kdy jsou příjmy osvobozené a neuvádějí se ani v daňovém přiznání:

 • celkový příjem nepřesáhl 100 tisíc korun za rok,
 • cenné papíry jste prodali nejdříve po třech letech od nákupu.
Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme