Vyplňujete daňové přiznání? Jaké jsou nejčastější omyly a nejasnosti

Termín pro odevzdání přiznání k dani z příjmu se blíží. Jak se při jeho vyplňování vyhnout omylům a chybám? Jak si poradit s některými nejasnostmi? Odpoví vám následující text.

Připomínáme, že nejzazší termín pro odevzdání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob je letos 1. dubna respektive 2. května (při elektronickém podání). Ti, kteří mají ze zákona povinný audit nebo využívají služeb daňového poradce, mají čas až do 1. července.

Ilustrační fotografie

Na co se podnikatelé nejčastěji ptají:

1. Jak je to s vracením přeplatků na dani z příjmů?

Obecně platí, že správce daně začíná vyplácet peníze až od dubna 2021. Pro vrácení přeplatku na dani je totiž stanovena třicetidenní lhůta, která se počítá od okamžiku, kdy uplyne deadline pro podání daňového přiznání.

I ti, kteří si s daňovým přiznáním pospíšili a odevzdali ho již v lednu nebo únoru (s tím, aby přeplatek na daních z příjmů dostali co nejdříve), tedy musejí počkat do dubna.

SPECIÁL: Daně z příjmů 2021

Standardně vzniká nárok na přeplatek 1. 4. To znamená, že nejpozději 1. května 2022 musí dát správce daně příkaz do banky na vrácení peněz. Pokud podáváte daňové přiznání elektronicky, jsou tyto termíny posunuty na 2. května respektive 1. června.

To vše se týká případů, kdy je „stanovena daň v souladu s daňovým přiznáním a nebyl zahájen žádný kontrolní postup.“ Jinými slovy: máte-li všechny náležitosti spojené s přiznáváním daní v pořádku.

Přeplatek vám finanční správa nevyplatí automaticky, musíte o něj požádat. Žádost najdete na poslední straně formuláře daňového přiznání. Můžete zažádat o převod na účet i o zaslání složenky. Vrací se ovšem pouze přeplatky, které jsou vyšší než 100 korun.

Přehled termínů:

Termín přiznání daníVracení přeplatku
Zaměstnanec, kterému zaměstnavatel provedl roční zúčtování15. února 2022Výplata za březen,
duben 2022
OSVČ podávající přiznání v řádném termínu1. dubna 20221. května 2022
OSVČ podávající daňové přiznání elektronicky2. května 20221. června 2022
Daňové přiznání s daňovým poradcem1. července 202231. července 2022
Zdroj: FS ČR

2. Podání daňového přiznání u OSVČ přihlášených k paušální dani

Paušální režim byl ještě loni omezený, letos už platí v plném rozsahu. Živnostníci, kteří výhod paušální daně využívají, tudíž už nemusejí za rok 2021 přiznání k dani z příjmů vůbec podávat a netýká se jich ani odevzdávání přehledů o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu.

3. Nové lhůty pro podání přiznání a sankce

Prodloužení lhůt pro podání daňových přiznání se týká jen elektronických podání, kde nově platí termín 2. května 2022.

Zpět na začátek

4. Krácení slevy na poplatníka jen za část roku?

Základní sleva ve výši 27 840 korun na poplatníka se nekrátí a v daňovém přiznání se uplatňuje vždy v plném rozsahu bez ohledu na to, kolik měsíců jste v daném roce podnikali.

Nezáleží tedy na tom, zda jste měli zdanitelné příjmy jenom v některých měsících. Sleva se vždycky počítá za celý rok. Nedělí se ani v případě, že jste měli zdanitelné příjmy třeba jen v listopadu. I tak můžete uplatnit celou roční slevu – a to maximálně do výše daně, kterou si vypočítáte.

Nezapomeňte na to, že se sleva pro letošní rok zvýšila o 3 000 korun z původních 24 840 Kč.

5. Chybějící podpisy

Před odevzdáním přiznání by neměl daňový poplatník zapomenout všechny formuláře (často včetně potřebných příloh) pečlivě zkontrolovat. Na poslední stranu tiskopisu je třeba přidat vlastnoruční podpis.

Jak je to s podpisem u elektronických podání?

Pokud žádáte v rámci daňového přiznání o vrácení přeplatku, je nutné podepsat přiznání i žádost o vrácení přeplatku. Jedná se totiž o dvě podání.

6. Uložení plné moci pro daňového poradce na finančním úřadě?

Pro podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta nadále platí prodloužená lhůta do 1. července 2021. Plnou moc pro poradce bylo do roku 2020 třeba odevzdávat příslušnému finančnímu úřadu (a to do konce března). Od roku 2021 se plná moc přikládá až společně s podáním přiznání.

Zpět na začátek

V čem ještě poplatníci chybují…

Poplatníci si často neuvědomují, že v případě uplatnění základní slevy na poplatníka mohou využít i ostatních slev a zvýhodnění.

Například student – pokud má dostatečně velké příjmy – může využít nejen základní slevu na poplatníka (za rok 2021 zmíněných 27 840 korun), ale i specifickou sleva na studenta (až 4020 korun za rok). Jeho rodič zase může využít slevy na děti. Různá výše bonusů platí pro jedno dítě, dvě ratolesti a tři a více potomků.

Přehled slev na daních. Zvyšuje se i sleva na poplatníka

Od roku 2018 mohou uplatnit slevu na dítě či vyživovaného manžela/manželku všichni podnikatelé bez výjimek. Do té doby tak nemohli činit pouze ti, kteří využívali výdajové paušály.

Přílohy k přiznání

K přiznání je třeba doložit doklady – ve formě příloh – dokazující nárok na odečitatelné položky či slevy na dani. Pokud příslušné doklady (například o tom, že vaše dítě navštěvuje mateřskou školu a máte nárok na školkovné) berňáku nedodáte, slevy vám při kontrole neuzná.

Příklady dokumentů (jež se přidávají k DAP jako přílohy):

 • potvrzení o studiu
 • potvrzení o pobírání důchodu
 • potvrzení o zaplacených částkách na důchodové připojištění
 • potvrzení o zaplaceném pojistném na životní pojištění
 • potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky
 • potvrzení o daru nebo darovací smlouva
 • potvrzení ze školky
 • potvrzení výše příjmů od zahraničního správce daně
 • důvody pro podání dodatečného přiznání
 • účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví

Školkovné

Školkovné vám umožňuje snížit přímo výslednou daň (nikoli daňový základ) o výdaje, které jste v kalendářním roce vynaložili za mateřskou školu. To, že vaše dítě chodí do školky, musíte opět doložit potvrzením, které přiložíte k přiznání.

Letos je sleva ve výši 15 600 korun, tradičně odpovídá výši minimální mzdy pro daný rok. Z daní si ale můžete odečíst vždycky jenom skutečné výdaje, nikoli automaticky maximální školkovné. Platíte-li tedy ročně školné ve výši 12 000 korun, odečtete jen tuto částku. Pokud ale platíte za rok například 17 tisíc, nemáte nárok na vyšší odpočet než zmíněných 15 600 Kč.

Covidové podpory v daňovém přiznání

Lidé se správce daně často ptají, zda jsou finanční podpory zdaňovány a jestli jsou započítávány do vlastního příjmu manžela nebo manželky. Finanční správa proto připravila základní shrnutí v přehledné tabulce:

Obdržený příjemJedná se o příjem zdanitelnýZapočítává se do vlastního
příjmu manžela/manželky
Jednorázový příspěvek důchodcůmNeNe
Kompenzační bonusNeAno
Ošetřovné pro OSVČNeAno
Provozní dotace v souvislosti s COVID – 19AnoAno
Antivirus pro OSVČ se zaměstnanciNeAno
Zdroj: FS ČR

Obecně se dá říci, že se příjmy z většiny covidových programů a podpor nezdaňují. Výjimkou jsou jen provozní dotace.

Zpět na začátek

Odpočet úroků z hypotéky

Od základu daně (nikoli od daně samotné) se odečítají pouze zaplacené úroky, ne celkové splátky. Potvrzení o tom, kolik jste zaplatili na úrocích, vám dá příslušná banka nebo spořitelna.

Odečítat může ovšem jen ten, kdo je takzvaným „účastníkem úvěru“. Nestačí, když úvěr reálně splácí. Všechny důležité údaje jsou uvedeny ve smlouvě.

Limit pro možnost odpočtu úroků z hypoték je od roku 2021 poloviční. Nový strop 150 tisíc korun ročně se však uplatní jenom pro úvěry sjednané od roku 2021. Dříve byl limit 300 tisíc a ten nadále platí pro starší smlouvy uzavřené do roku 2020.

Dosud byl od daně z příjmů osvobozený prodej nemovitosti po aspoň pěti letech vlastnictví. Od roku 2021 se časový test prodlužuje na deset let.

Chcete ušetřit na daních? Darujte krev, využijte hypotéku či připojištění

Ze základu daně si můžete odečíst i dar

Pozor! Loni a letos je možné odečíst si ze základu daně výjimečně až 30 procent, a to v případě darů na dobročinné účely. Obvykle je to maximálně 15 procent.

„Češi si letos mohou o poskytnutý dar snížit daňový základ ve dvojnásobné výši než obvykle, právnické osoby dokonce trojnásobně,“ potvrzuje Marek Šedivý z Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

Abyste dar mohli zahrnout do svého ročního zúčtování, musí mít hodnotu alespoň 1 000 korun nebo přesáhnout dvě procenta vašeho základu daně.

„Pokud například darujete jednou za rok LDN, kde leží vaše babička, 3 000 korun, je vcelku lhostejné, jak vysoký máte původní daňový základ. Zmíněnou částku si samozřejmě můžete od daňového základu odečíst,“ potvrzuje poradce Michal Dvořáček.

Příklad:

Vzhledem k tomu, že příslušnou částku odečítáte z daňového základu, odepíšete z výsledné daně patnáct procent. Pan Novotný daroval sociálnímu zařízení 2000 korun, jeho daň z příjmu fyzických osob tedy bude ve výsledku nižší o 300 korun (15 procent ze základu).

Prodej cenných papírů

Když jste loni díky prodeji cenných papírů vydělali, měli byste ze zisku zaplatit daň. Přiznat dokonce musíte i ztrátové investice.

Přesto existují dvě výjimky, kdy jsou příjmy osvobozené a neuvádějí se ani v daňovém přiznání:

 • celkový příjem nepřesáhl 100 tisíc korun za rok,
 • cenné papíry jste prodali nejdříve po třech letech od nákupu.

Zpět na začátek

Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika