Na energetické úspory mohou získat dotace také firmy, první žádosti mohou podat letos

10. 7. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku -  Na energetické úspory mohou získat dotace také firmy, první žádosti mohou podat letos Zatímco pro domácnosti odstartovala Zelená úsporám 2, podniky mohou žádat o finanční podporu například v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tam je na snižování energetické náročnosti české ekonomiky připraveno přes sto miliard korun.

Investiční opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti v různých odvětvích a oblastech, patří ke klíčovým cílům nového programového období evropských dotací pro roky 2014 až 2020.

„Kromě veřejného sektoru je pro firmy a podniky v České republice připraveno více než 100 miliard korun pro realizaci opatření, které povedou ke snížení energetické náročnosti napříč ekonomikou,“ říká Ondřej Čechák z poradenské společnosti Čechák a spol.

„Výnosy z úspor budou znamenat méně energeticky náročnou výrobní základnu, značně se sníží náklady pro nákup energií od třetích dodavatelů a zvýší se konkurenceschopnost,“ popisuje Ondřej Čechák přínosy pro tuzemskou ekonomiku.   

Snížení energetické náročnosti se dosahuje formou pasivních (prosté snížení energetické náročnosti, například formou zateplení objektu) a aktivních (změna způsobu využití energie, například změna systému vytápění) energetických investičních opatření.

„Tato opatření bez přidělení podpory mohou pro podnikatelské subjekty představovat výraznou finanční zátěž,“ upozorňuje Ondřej Čechák. Podnikatelé budou podle něj investici do energeticky úsporných opatření vždy analyzovat s ohledem na porovnatelnou investici v jiných oblastech, zejména do oblasti vlastního podnikání.

Pokud podnik při svém investičním rozhodnutí zváží dostupné příležitosti pro získání dotační podpory v oblasti snižování energetické náročnosti, může toto opatření pro něho v budoucnu představovat značnou konkurenční výhodu a dosáhnout snížení fixních nákladů vydávaných za energie.

V oblasti energetických úspor jsou pro podniky příležitosti získat dotace zejména ve dvou programech, OPPIK a OPŽP:

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora v oblasti energetických opatření je jednou z priorit Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). OPPIK se v oblasti energetických opatření zaměřuje na obnovitelné zdroje energie, dosahování úspor energie a zvýšení použití nízkouhlíkových technologií.

V oblasti obnovitelných zdrojů energie se jedná o soubor aktivních opatření, která vedou k začlenění nebo náhradě stávajících neefektivních zdrojů obnovitelnými zdroji energie. Podpora bude určena pro:

  • výstavbu, rekonstrukciči modernizaci malých vodních elektráren,
  • vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí teplených rozvodných zařízení do místa spotřeby,
  • instalaci vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem užitečného tepla v soustavě zásobování teplem,
  • výstavbu a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.

Nedílnou součástí dotačních projektů mohou být takéinstalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku. Výjimku z podporovaných opatření budou představovat obnovitelné zdroje solární, větrné či zdroje z geotermální energie.

V další oblasti - úspory energie - bude dotace určena pro pasivní i aktivní opatření, v této souvislosti pro:

  • modernizaci a rekonstrukce vlastních rozvodů elektřiny, plynu a tepla v podnikatelských budovách a v průmyslových areálech,
  • zavádění a modernizaci systémů měření a regulace energie,
  • modernizaci a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu,
  • modernizaci soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,
  • realizaci opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru.

Dalším typickým projektem bude provedení opatření pro využití odpadní energie ve výrobních procesech, snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, dále instalace kogenerační jednotky pro vlastní spotřebu.

V oblasti výstavby či rekonstrukce podnikatelských objektu je možné získat podporu na úhradu vícenákladů pro dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu.

Zajímavou oblastí podpory může pro podnik představovat zavádění nízkouhlíkových technologií, v této souvislosti zejména technologií pro zavádění systémů řízení spotřeby energií a inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy, např. pro pořízení nízkouhlíkových flotil firemních vozidel.

Více informací o OPPIK na BusinessInfo.cz

Operační program životní prostředí

Rovněž v OPŽP patří energetické úspory k hlavním prioritám programu. Operační program životní prostředí bude poskytovat dotace pro snížení emisí stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. V této oblasti se bude jednat o provedení opatření ve smyslu modernizace (použití moderních filtrů) a pořízení nových nízkoemisních zdrojů energie.

Vyhlášení výše uvedených jednotlivých dotačních programů bude prováděno formou jednotlivých výzev, kdy každá výzva bude specifikovat oblasti podpory a bude shrnovat detailní informace k řešeným projektům.

Dle specifických potřeb podniku a na základě výzvy je vhodné detailněji specifikovat zadání projektu, aby předložená žádost byla v souladu s podmínkami výzvy a byla zvýšena pravděpodobnost schválení podpory projektu.

K vyhlášení prvních výzev v oblasti úspor energie došlo v červnu, pro příjem předběžných žádostí. Plné žádosti se budou přijímat od září. V oblasti podpory nízkouhlíkových technologií lze vyhlášení prvních výzev očekávat ve čtvrtém kvartálu 2015.

„Výhodou je, že v momentě vyhlášení výzev bude dostatečný časový prostor pro kvalitní přípravu projektu, protože lhůta pro podávání prvních žádostí bude přibližně dva měsíce od vyhlášení výzvy,“ konstatuje Ondřej Čechák. 

V tomto časovém období tak bude prostor pro vyjasnění technického řešení projektů, a tímto by mělo být zajištěna příprava kvalitní žádostí o podporu. 

Dotace jsou určeny pro podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, zejména na malé a střední podniky, ve vybraných oblastech podpory také pro velké podniky.

Jsou využitelné na investice v oblasti úspor energie (zateplování výrobních a podnikatelských objektů, komplexní řešení úspor energie), dále rovněž pro zemědělské podnikatele, pro podnikatele v potravinářství, pro maloobchodní organizace a pro podnikatele v oblasti akvakultury.

Příprava projektu pro snížení energetické náročnosti představuje klíčovou část investice a žádosti. Vzhledem ke značným finančním nákladům je vhodné detailně zhodnotit náklady a výnosy navržených opatření ke snížení energetické náročnosti, zanést do přípravy možná rizika a řídit se zkušenostmi dobré praxe.

Na trhu existují společnosti, které se zabývají jak dotačními projekty ve smyslu dotačních poradenských služeb, tak v oblasti energetických úspor. K úvahám o realizaci projektu je vhodné přizvat spolupracující odborníky, kteří v ideálním případě spojují oba sektory.

V takovém případě lze předpokládat, že přínosy projektu a jeho stanovené cíle, jak ve smyslu získání maximální možné podpory, tak v dosažení maximálních energetických přínosů, budou naplněny.  

Modelové příklady energetických úspor pro firmy

1) Stavební opatření na administrativní budově (malý podnik do 50 zaměstnanců)

Roční spotřeba na vytápění a ohřev TV: cca 1 000 GJ

Cena zemního plynu: cca 350 Kč/GJ bez DPH

Jednotlivá opatření a rekonstruované části obálky budovy počítají s dosažením min. doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540/2011, tzn. pro otvorové výplně UW = max. 1,2 W/(m2.K), pro obvodové stěny bude U = max. 0,25 W/(m2.K), pro střešní plášť U = max. 0,16 W/(m2.K)

  Investice celkem Úspora energie IRR ( vnitřní vnitřní míra výnosu)
bez dotace
TS ( efektivní využití potenciálu úspor energie)
bez dotace
Dotace IRR ( vnitřní míra výnosu)
dotace
TS (efektivní využití potenciálu úspor energie)
dotace
Opatření tis. Kč GJ/rok tis. Kč/rok % let tis. Kč % Let
Soubor stavebních opatření 5 000 640 224 4,5 22,3 3 250 12,8 7,8

Zdroj: Reloca energy solutions

Výše dotace na provedení souvisejících opatření pro snížení energetické náročnosti objektů bude odvozena od velikosti podniku. „Součástí podpory je projektová příprava, v této souvislosti zejména zpracování povinných příloh k žádosti - energetické studie a související projektové dokumentace,“ upozorňuje Jan Škráček, energetický specialista Společnosti Reloca energy solutions.

Ještě doplňuje, že dotace ve výši 65 procent způsobilých výdajů, uvedená v tabulce, bude poskytnuta malému podniku do 49 zaměstnanců. U středního podniku bude výše podpory 55 procent způsobilých výdajů, resp. 45 procent u velkých podniků od 250 zaměstnanců.

2) Stavební a technologická opatření – výrobní podnik (velký podnik od 250 zaměstnanců)

Roční spotřeba el. energie na technologické procesy: cca 8 800 GJ

Roční spotřeba ZP - vytápění a ohřev TV: 15 000 GJ

Cena el. energie: cca 800 Kč/GJ bez DPH

Cena ZP: cca 300 Kč/GJ bez DPH

Jednotlivá opatření a rekonstruované části obálky budovy počítají s dosažením min. doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540/2011, tzn. pro otvorové výplně UW = max. 1,2 W/(m2.K), pro obvodové stěny bude U = max. 0,25 W/(m2.K), pro střešní plášť U = max. 0,16 W/(m2.K). Velikost dotace bude v tomto případě velkého podniku 45 procent způsobilých výdajů.

  Investice celkem Úspora energie IRR ( vnitřní vnitřní míra výnosu)
bez dotace
TS ( efektivní využití potenciálu úspor energie)
bez dotace
Dotace IRR ( vnitřní míra výnosu)
dotace
TS ( efektivní využití potenciálu úspor energie)
dotace
Opatření tis. Kč GJ/rok tis. Kč/rok % let tis. Kč % let
Soubor stavebních opatření 30 000 7500 2 250 7,5 13,3 13 500 13,6 7,3
Rekonstrukce osvětlovací soustavy 1 500 200 160 10,7 9,4 675 19,4 5,2
Výměna zdroje tepla + VZT s rekuperací 10 000 4 500 1 350 13,5 7,4 4 500 24,6 4,1
Nová trafostanice 6 000 160 128 2,1 46,9 2 700 3,9 25,8
Nová kompresorová stanice a využití odpadního tepla 2 000 420 230 11,5 8,7 900 20,9 4,8

Zdroj: Reloca energy solutions

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek