Argentina: Zahraniční obchod a investice

27. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoj obchodní bilance (v mld. USD)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Export

81,660

71,935

56,752

57,733

58,449

Import

73,656

65,249

59,787

55,610 

63,971

Saldo

8,004

6,686

- 3,035

2,124 

* 5,522

Zdroj: www.indec.gov.ar

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura argentinského vývozu, řazeno dle objemu (v mil. USD)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Brazílie

15 949 13 883 10 098 9 039 9 307
Čína 5 837 4 792 5 387 4 669 4 592
Spojené státy 4 182 4 082 3 435 4 491 4 517
Chile 3 823 2 792 2 405 2 306 2 621
Španělsko 1 669 1 694 1 364 1 648 1 504
Nizozemí 1 913 1 575 1 214 1 183 1 392
Kanada 1 703 1 656 1 292 1 148 1 332

Uruguay

1 753 1 563 1 233 1 139 1 203
Německo 1 637 1 537 1 344 1 272 1 165
Paraguay 1 299 1 215 1 055 983 1 139
Teritoriální struktura argentinského dovozu, řazeno dle objemu (v mil. USD)

 

2013

2014

2015

2016

 2017

Brazílie

19 161

14 341 13 044 13 605 17 870

Čína

11 341

10 811

11 861 10 489 12 329

Spojené státy

8 069

9 107

7 937

6 985 7 635

Německo

3 892

3 533

3 129 3 054 3 229

Mexiko

2 161

1 647

1 828 1 785 2 081

Itálie

1 666

1 638

1 376 1 436 1 675

Španělsko

1 371

1 078

960 921 1 452

Francie

1 740

1 423

1 453 1 553 1 345

Bolívie

2 844

2 545

1 468

871 1 249

Paraguay

531

499

422 712 1 088

Zdroj: INDEC

Tři největší obchodní partneři Argentin jsou již roky stejní: Brazílie, Čína a USA. Ostatní parteři následují až s velkým odstupem. Obnovený zájem zahraničních dodavatelů vede k rostoucímu deficitu zahraničního obchodu, který v roce 2017 dosáhl historického rekordu: 8,5 mld. USD. Kvalita a velikost úrody zemědělských plodin jsou nejdůležitější proměnlivou položkou, která dokáže rozhodnout o tom, jestli obchodní bilance celé země bude kladná nebo záporná. 

Podíl EU na argentinském vývozu a dovozu není velký, pohybujeme se v rozmezí 15 - 20 % vývozu a dovozu. V EU srovnání je největším partnerem Německo, společně s Itálií, Španělskem a Francií. Ve skupině partnerů z EU jsou nejdůležitějšími faktory dlouhověkost obchodních vztahů a potřeba Argentiny dovážet průmyslové a spotřební zboží (Německo, Itálie) a také kulturní blízkost a společná historie ((Španělsko). S EU jako obchodním partnerem má Argentina rostoucí deficity, v posledních letech v řádu 2-3 miliard USD ročně.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Argentina je primárně zemědělskou zemí, která má ambice se stát 'supermarketem' světa, podle slov prezidenta Macriho. Argentina je také bohatá na nerostné suroviny. To se odráží i na struktuře vývozu, kde okolo 26 % tržeb z vývozu primárních produktů. 38 % expotu jsou zemědělské nebo potravinářské výrobky a 32 % exportu je spojeno s průmyslovou výroboou. Malá část, asi čtyři procenta, připadá na výcoz paliv a energií.

Pro svůj rozvoj musí Argentina dovážet především kapitálové statky, protože domácí průmysl spoustu výrobků a strojů vůbec nevyrábí. Kapitálové zboží proto představuje přes 22 % všech dovozů. Zboží k dalšímu zpracování jsou 26 % dovozů, v dalším pořadí následují části kapitálových statků (19 %), spotřební zboží (13 %), automobily (9 %) a paliva a maziva (8,50 %).

Zdroj: INDEC

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Podle báze argentinských celních orgánů jsou registrovány následující zóny volného obchodu:

Embassy Zona Franca S.A. (Depósitos Mercadería General e I.M.O.)
Buenos Aires
Web: www.grupoembassy.com.ar
E-mail: ventas@grupoembassy.com.ar

SELSA
Buenos Aires
Web: www.selsa.com.ar
E-mail: info@selsa.com.ar

AMDEK Anrgentina Zona Franca La Plata
Ensenada
Web: www.amdek.com.ar
E-mail: customerservice@amdlogistica.com

America INTERCORP S.R.L.
Los Tilos
E-mail: americaintercorp@uolsinectis.com.ar

COTIA Almacenes La Plata
Buenos Aires
Web: www.cotia.com.ar
E-mail: info@cotia.com.ar

Depósito Franco Paraguayo
Buenos Aires
E-mail: depositofrancoparaguayo@yahoo.com.ar

Depósitos Francos Internacionales S.A.
Buenos Aires
Web: www.depositosfrancos.com
E-mail: depositosfrancos@arnet.com.ar

LOGRO Zona Franca S.A.
Endenada
E-mail: logrozonafranca@netverk.com.ar

ZOFRACOR S.A. – Zona Franca de Córdoba
Estación Juárez Celman
Web: www.zofracor.com.ar
E-mail: zfc@zofracor.com.ar

Zona Franca Mendoza
Lujan de Cuyo
Web: www.zfmendoza.com.ar
E-mail: info@zfmendoza.com.ar

Zona Franca Bioceanica de Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Web: www.zonafranca.com.ar

Zona Franca de La Plata
La Plata
Web: www.zonafranca.com.ar

Zona Franca de Santa Fe, Villa Constitución
Villa Constitución
Web: www.zfs.org.ar

Zona Franca Tucuman
Banda del Río Salí
E-mail: zftucuman@infovia.com.ar

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Argentinská agentura na podporu investic a zahraničního obchodu počítá výši investic včetně domácích firem, navíc jen od prosince 2015, tedy nástupu prezidenta Macriho do funkce. Deklarované hodnoty investic sou proto větší, než kdyby šlo pouze o přímé zahraniční investice. V roce 2017 byly oznámeny investice za 56,3 mld. USD, většina ale pochází z domácích zdrojů. Agentura také nerozlišuje mezi zahraničními investicemi podle jednotlivých roků, ale uvádí kumulativní hodnoty u jednotlivých zemí. Nejvíce investic přišlo z Kanady, USA, Brazílie a Číny. Oborově jsou největším příjemcem investic těžba ropy a plynu a těžba surovin, díle telekomunikace, nemovitosti a výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční kapitál má stejné postavení jako kapitál domácí. Argentina je členem mezinárodních pojišťovacích společností jako je Multilateral Investment Guarantee Agency a Overseas Private Investment Corporation, které sice pokrývají rizika investorů, včetně rizik politických, avšak pojišťovny odmítají tato rizika na sebe brát. Je rovněž členem International Center for the Settlement of Investment Disputes, což dává investorovi teoretickou šanci dovolávat se svého práva u mezinárodní nezávislé arbitráže.

Argentina podepsala v uplynulých letech více než 30 bilaterálních smluv o podpoře a ochraně investic se zeměmi, odkud investice převážně pocházejí (USA, Kanada, Velká Británie, Itálie, Španělsko, SRN, Švýcarsko, Švédsko, Francie, Nizozemí, Čína, Polsko, Maďarsko, Rakousko). S ČR podepsala Argentina tuto dohodu v roce 1996. V souvislosti se vstupem ČR do EU byl Argentině předložen návrh na změnu této smlouvy. Argentina o návrzích na změnu uvedených dohod nechce mluvit s žádnou z vyzývaných zemí.

Podpora zahraničních investic

Argentina je členem Mezinárodní agentury pro bezpečnost investic (Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA), Organizace soukromých investic (Organización de Inversiones Privadas en Ultramar - OPIC) a Mezinárodního centra pro řešení sporů v oblasti investic (Centro Internacional de Arreglo de Diferendos sobre Inversiones - CIADI). Žádný z uvedených nadnárodních nástrojů nedokázal v dubnu 2012 zabránit vyvlastnění většinového podílu španělské společnosti REPSOL v argentinské YPF. Repsol byl nakonec po vleklých sporech odškodněn částkou 5 mld. USD.

Mezi nástroje podpory investic patří:

 • zvláštní režim pro podporu průmyslové výroby
 • zóny volného obchodu
 • všeobecné investiční pobídky
 • sektorové investiční pobídky

Zvláštní režim pro podporu průmyslové výroby

Ve všech provinciích existují tzv. zvláštní režimy pro podporu průmyslové výroby, které jsou nástrojem podpory investic do výrobních odvětví. Většina z těchto režimů se skládá z daňových úlev, preferenčních poplatků za energie, podpory v oblasti infrastruktury a vybavení, ulehčení procedury při administrativních úkonech, např. při koupi a převodu majetku a slev při poplatcích za tyto administrativní úkony a preferenčního přístupu k těmto investorům při zadávání veřejných zakázek. 

Zóny volného obchodu

V Argentině existuje celkem 27 celních zón s tím, že každá provincie musí mít alespoň jednu.

Všeobecné investiční pobídky

V roce 2004 Ministerstvo ekonomie Argentinské republiky zákonem č. 25.924 přijalo tzv. „Režim investičních pobídek pro nové hmotné statky a infrastrukturu“. Součástí tohoto režimu jsou například i některé daňové výhody (např. zrychlená návratnost daně z přidané hodnoty, možnost zrychleného odepisování, nižší daň z přidané hodnoty – 10,5 % místo obvyklých 21% apod.) a celní výhody (nulové clo na dovoz výrobních zařízení a hmotných statků, nespadají-li pod zákon č. 24.051 o nebezpečném odpadu a pod zákon 2 400 o chemických látkách a jsou-li vyrobené v zemích Mercosuru). Pro dovoz nových hmotných statků nevyrobených v zemích Mercosur je stanovena daň 3 %.

Dále je v rámci těchto pobídek možný tzv. zvýhodněný liesingový režim na pronájem s možností opce na koupi.

Sektorové pobídky:

 • Zvláštní režim pro lesnictví (zalesňování) – řídí se zákonem č. 25.080/2000.
 • Zvláštní režim na podporu důlní těžby – je řízen zákonem č. 24.196 a dekrety č. 2686/93 a 779/95.
 • Zvláštní režim pro podporu automobilového průmyslu.
 • Zvláštní režim na podporu vývoje softwaru (zákon č. 25922).
 • Zvláštní režim pro podporu alternativních zdrojů energie – dekrety č. 1395/2001 a 1396/2001, např. se tak podporuje produkce bionafty v zemi nebo používání plynu na pohon motorových vozidel.
 • Zvláštní režim pro průmyslové podniky podnikající na území provincie Tierra de Fuego.
 • Zákon 27.191 na podporu produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů

Za sektorové pobídky lze považovat i program RenovAR, který podporuje vznik nových zdrojů elektrické energie z obnovitelnných zdrojů. Vláda v něm poptává výrobní kapacity podle regionálního a energetického členění a investoři nabízejí výstavbu nových kapacit, za předem garantované ceny. Nejlepším tedy nejnižším nabídkám jsou přiděleny jednotlivé poptávky a firmy mají 18 měsíců na postavení zdrojů a jejich připojení do sítě. Např. rozvoj soláních projektů vláda podpořila 18-měsíčním osvobozením od dovozních cel na výrobky, používané při výstavbě solárních elektráren.

Informace o základních podmínkách pro zahraniční investory lze najít na adrese: www.prosperar.gov.ar. Na tuto instituce se lze přímo obrátit s konkrétním dotazem: info@prosperar.gov.ar.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: