Argentina: Zahraniční obchod a investice

14. 11. 2019

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoj obchodní bilance (v mld. USD)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Export

81,660

71,935

56,752

58,428

61,559,

 

Import

73,656

65,249

59,787

66,899

54,441

Saldo

8,004

6,686

- 3,035

-8,471

-3,882

Zdroj: www.indec.gov.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura argentinského vývozu, řazeno dle objemu (v mil. USD)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Brazílie

13 883 10 098 9 039 9 097 11 291
Čína 4 792 5 387 4 669 4 592 4 482
Spojené státy 4 082 3 435 4 491 4 517 4 278
Chile 2 792 2 405 2 306 2 621 3 037
Španělsko 1 694 1 364 1 648 1 504 1 589
Nizozemí 1 575 1 214 1 183 1 392 1 702
Kanada 1 656 1 292 1 148 1 332 1 294

Uruguay

1 563 1 233 1 139 1 203 1 227
Německo 1 537 1 344 1 272 1 165 1 052
Paraguay 1 215 1 055 983 1 139 1 253

 

Teritoriální struktura argentinského dovozu, řazeno dle objemu (v mil. USD)

 

2014

2015

2016

2017

 2018

Brazílie

14 341 

13 044 13 605 17 870 15 573

Čína

10 811 

11 861

10 489 12 329 12 086

Spojené státy

9 107 

7 937

6 985

7 635 7 697

Německo

3 533 

3 129

3 054 3 229 3 350

Mexiko

1 647 

3 129

1 785 2 081 1 877

Itálie

1 638 

1 376

1 436 1 675 1 559

Španělsko

1 078 

960

921 1 452 1 431

Francie

1 423 

1 453

1 553 1 345 1 110

Bolívie

2 545 

1 468

871

1 249 1 442

Paraguay

499 

422

712 1 088 2 175

Zdroj: INDEC

 

Tři největší obchodní partneři Argentiny jsou již roky stejní: Brazílie, Čína a USA. Ostatní parteři následují až s velkým odstupem. V loňsém roce silně oslabená hodnota domácí měny vedla k tomu, že na konci roku se po dlouhé době měsíční statitistky dostaly do přebytku. Celoroční výsledek byl ale deficitní, 3 820 mil. USD. 

 

Podíl EU na argentinském vývozu a dovozu není velký, pohybujeme se v rozmezí 15 - 20 % vývozu a dovozu. V EU srovnání je největším partnerem Německo, společně s Itálií, Španělskem a Francií. Ve skupině partnerů z EU jsou nejdůležitějšími faktory dlouhověkost obchodních vztahů a potřeba Argentiny dovážet průmyslové a spotřební zboží (Německo, Itálie) a také kulturní blízkost a společná historie ((Španělsko). S EU jako obchodním partnerem má Argentina rostoucí deficity, v posledních letech v řádu 2-3 miliard USD ročně.

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Argentina je primárně zemědělskou zemí, která má ambice se stát 'supermarketem' světa, podle slov prezidenta Macriho. Argentina je také bohatá na nerostné suroviny. To se odráží i na struktuře vývozu, kde okolo 25 % tržeb z vývozu primárních produktů. 45 % expotu jsou zemědělské nebo potravinářské výrobky a 29 % exportu je spojeno s průmyslovou výroboou.  Hlavními položkami jsou potraviny pro lidskou a zvířecí spotřebu, cereálie, automobily a aoučástky, jedlé tuky a oleje, minerální paliva, maso, perly a vzácné kovy, semena, chemikálie, jaderné reaktory a kotle, plasty.

Pro svůj rozvoj musí Argentina dovážet především kapitálové statky, protože domácí průmysl spoustu výrobků a strojů vůbec nevyrábí. Kapitálové zboží proto představuje 19 % všech dovozů. Zboží k dalšímu zpracování reprezentují 31 % dovozů, spotřební zboží 13 %, paliva a maziva 10 %. Nejvíce se dováží automobilů a jejich dílů (14,5 %), jaderných zařízení a kotlů (12 %) elektrických zařízení (10 %), produktů organické chemie (3,7 %), plastů (3,6 %) a farmaceutických výrobků (2,7 %).

 

Zdroj: INDEC

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Embassy Zona Franca S.A. (Depósitos Mercadería General e I.M.O.)
Buenos Aires
Web: www.grupoembassy.com.ar
E-mail: ventas@grupoembassy.com.ar

 

SELSA
Buenos Aires
Web: www.selsa.com.ar
E-mail: info@selsa.com.ar

 

AMDEK Anrgentina Zona Franca La Plata
Ensenada
Web: http://www.bazflp.com/
E-mail: customerservice@amdlogistica.com

 

America INTERCORP S.R.L.
Los Tilos
E-mail: americaintercorp@uolsinectis.com.ar

 

COTIA Almacenes La Plata
Buenos Aires
Web: www.cotia.com.ar
E-mail: info@cotia.com.ar

 

Depósito Franco Paraguayo
Buenos Aires
E-mail: depositofrancoparaguayo@yahoo.com.ar

 

Depósitos Francos Internacionales S.A.

Buenos Aires
Web: www.depositosfrancos.com
E-mail: depositosfrancos@arnet.com.ar

 

LOGRO Zona Franca S.A.
Endenada
E-mail: logrozonafranca@netverk.com.ar

 

ZOFRACOR S.A. – Zona Franca de Córdoba
Estación Juárez Celman
Web: www.zofracor.com.ar
E-mail: zfc@zofracor.com.ar

 

Zona Franca Mendoza

Lujan de Cuyo
Web: www.zfmendoza.com.ar
E-mail: info@zfmendoza.com.ar

 

Zona Franca Bioceanica de Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Web: www.zonafranca.com.ar

 

Zona Franca de La Plata
La Plata
Web: www.zonafranca.com.ar

 

Zona Franca de Santa Fe, Villa Constitución
Villa Constitución
Web: www.zfs.org.ar

 

Zona Franca Tucuman
Banda del Río Salí
E-mail: zftucuman@infovia.com.ar

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

V roce 2018 došlo ke zhoršení ekonomické situace v Argentině, což vedlo k poklesu výše ohlášených investic. Za celý rok domácí a zahraniční firmy oznámily investice ve výši 23 mld. USD, což je o více než polovinu méně než v roce 2017 Pro Argentinu jsou klíčové investice do výroby automobilů (Volkswagen a General Motors plání do roku 2021 investovat 1,2 miliardy dolarů), logistiky (s ohledem na velikost zmeě a špatnou stávajícíc infrastrukturu) a energetiky (rozvoj plynového naleziště Vaca Muerta, vládou podporované investice do obnovitelných zdrojů a obnova zastaralé přenosové sítě).  I když v Argentině existují velké průmyslové a finanční skupiny, kteé disponují značnými prostředky, většina velkých investic se neobejde bez zahraničních investorů.  

 

Geoficky stic pochází z Brazílie, pojených států a Německa. V posledních letech je aktivníČína, která argentinské vládě nabízí finance na investice do prioritních projektů (jaderná energie, solární parky, nákladní železnice Mendoza – Buenos Aires, plynovod v Entre Ríos).

 

S výjimkou obranného průmyslu jsou zahraniční investoři stavěni na stejnou úroveň jako domácí. Servis investorům poskytuje Agentura pro podporu investic a zahraničního obchodu.

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční kapitál má stejné postavení jako kapitál domácí. Argentina je členem mezinárodních pojišťovacích společností jako je Multilateral Investment Guarantee Agency a Overseas Private Investment Corporation, které sice pokrývají rizika investorů, včetně rizik politických, avšak pojišťovny odmítají tato rizika na sebe brát. Je rovněž členem International Center for the Settlement of Investment Disputes, což dává investorovi teoretickou šanci dovolávat se svého práva u mezinárodní nezávislé arbitráže.

ČR podepsala s Argentinou  dohodu o ochraně investic v roce 1996. 

 

Podpora zahraničních investic
Argentina je členem Mezinárodní agentury pro bezpečnost investic (Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA), Organizace soukromých investic (Organización de Inversiones Privadas en Ultramar - OPIC) a Mezinárodního centra pro řešení sporů v oblasti investic (Centro Internacional de Arreglo de Diferendos sobre Inversiones - CIADI).

 

Mezi nástroje podpory investic patří:

zvláštní režim pro podporu průmyslové výroby
zóny volného obchodu
všeobecné investiční pobídky
sektorové investiční pobídky.


Zvláštní režim pro podporu průmyslové výroby
Ve všech provinciích existují tzv. zvláštní režimy pro podporu průmyslové výroby, které jsou nástrojem podpory investic do výrobních odvětví. Většina z těchto režimů se skládá z daňových úlev, preferenčních poplatků za energie, podpory v oblasti infrastruktury a vybavení, ulehčení procedury při administrativních úkonech, např. při koupi a převodu majetku a slev při poplatcích za tyto administrativní úkony a preferenčního přístupu k těmto investorům při zadávání veřejných zakázek. Jednotlivé provincie mají pro tyto účely vlastní zákony. tzv. leyes provinciales, které platí jen na jejich území. Mezi těmito zákony jsou značné odlišnosti a k těmto normám je třeba přistupovat velice pečlivě, protože některá zvýhodnění mohou převyšovat i ty incventivy, které nabízí Argentina na celonárodní úrovni. 

 

Zóny volného obchodu
V Argentině existuje celkem 27 celních zón s tím, že každá provincie musí mít alespoň jednu.

 

Všeobecné investiční pobídky
V roce 2004 byl schválen zákon č. 25.924, tzv. „Režim investičních pobídek pro nové hmotné statky a infrastrukturu“. Součástí tohoto režimu jsou například i některé daňové výhody (např. zrychlená návratnost daně z přidané hodnoty, možnost zrychleného odepisování, nižší daň z přidané hodnoty – 10,5 % místo obvyklých 21% apod.) a celní výhody (nulové clo na dovoz výrobních zařízení a hmotných statků, nespadají-li pod zákon č. 24.051 o nebezpečném odpadu a pod zákon 2 400 o chemických látkách a jsou-li vyrobené v zemích Mercosuru). Pro dovoz nových hmotných statků nevyrobených v zemích Mercosur je stanovena daň 3 %.

Dále je v rámci těchto pobídek možný tzv. zvýhodněný lízingový režim na pronájem s možností opce na koupi.

 

Sektorové pobídky:

Zvláštní režim pro lesnictví (zalesňování) – řídí se zákonem č. 25.080/2000.
Zvláštní režim na podporu důlní těžby – je řízen zákonem č. 24.196. Tento zákon je postupně doplňován o další zvýhodnění, protože těžba nerostných surovin patří k investičním prioritám argentinské vlády.
Zvláštní režim pro podporu automobilového průmyslu.
Zvláštní režim na podporu vývoje softwaru (zákon č. 25922). Je umožněn až 70 % daňový odpočet z výše odvedených sociálních plateb, až o 60 % je možné snížit vypočtenou daň ze zisku.
Zvláštní režim pro průmyslové podniky podnikající na území provincie Tierra de Fuego.
Zákon 27.191 na podporu produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Za sektorové pobídky lze považovat i program RenovAR, který podporuje vznik nových zdrojů elektrické energie z obnovitelnných zdrojů. Vláda v něm poptává výrobní kapacity podle regionálního a energetického členění a investoři nabízejí výstavbu nových kapacit, za předem garantované ceny. Nejlepším tedy nejnižším nabídkám jsou přiděleny jednotlivé poptávky a firmy mají 18 měsíců na postavení zdrojů a jejich připojení do sítě. Např. rozvoj soláních projektů vláda podpořila 18-měsíčním osvobozením od dovozních cel na výrobky, používané při výstavbě solárních elektráren.

 

Argentina má národní agenturu pro lákání investorů, Argentina Investment and Trade Promotion Agency.  Jednotlivé provincie disponují vlastními kapacitami pro jednání o investicích, investoři by proto měli jednat jak na národní tak i provinční úrovni o míře investičních pobídek a zajíštění investice.

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: