Argentina: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

14. 11. 2019

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

V Argentině existuje celá řada firemních institucí (komor, asociací, federací, svazů), které mohou poskytnout informace vedoucí k navázání obchodních kontaktů. Partneři jsou zvyklí na nabídky zahraničního zboží, protože Argentina vyrábí jen menší část své spotřeby, což platí především u průmslového zboží.

 

U rozsáhlejších obchodů nebo u akcí investičního charakteru jsou obvykle vypisovány tendry. Kritériem úspěšnosti v tendrech je zejména cena a technická úroveň. Lze vstoupit i jako subdodavatel do konsorcia dodavatelů.

 

Centrální a provinční vlády podporují rozvoj obchodní a ekonomické spolupráce, zejména jedná-li se o investiční záměr, fakticky však odkazují zahraniční subjekt do privátního sektoru. Ve většině případů jsou schopny poskytnout dobrý informační servis a často pomohou vytipovat vhodného partnera. Všeobecně lze říci, že argentinská vláda na všech stupních považuje za optimální, pokud se zahraniční firma spojí s místním subjektem, poskytne technologii a know-how a zaměstná pokud možno co největší počet místního personálu. Ve většině případů je na místním trhu velmi důležitá otázka financování. Je to často první otázka, kterou partner položí. Ten, kdo nemá financování, je zde prakticky bez šance. Po propuknutí krize v roce 2018 teneto faktor nabyl na ještě větší důležitosti. 

 

Nemalá část zboží potřebuje schválení ze strany některé národní autority,např. u zdravotních výrobků to je agentura ANMAT. Ty často vyžadují, aby certifikaci zařizoval domácí subjekt, což automaticky znamená mít zde zástupce, ještě před samotným vstupem na trh.

 

Využívání místních zástupců
Klasickým prodejním kanálem v Argentině je využití místního zástupce, specializovaného na danou komoditu. Reprezentanti v příbuzných oborech si mnohdy nekonkurují, nýbrž si trh rozdělí a obhospodařují. Zástupce může pracovat na provizní bázi nebo na vlastní jméno a účet, pokud se spolupráce osvědčí v takové formě, je možné založit firmu, ve které bude mít menšinový podíl tato osoba.

 

Při vyhledávání vhodného zástupce doporučujeme získat co nejvíce údajů o trhu a soustředit se na zástupce se solidními referencemi a nevázat si od začátku ruce udělením exkluzivity. V Argentině běžně fungují výzkumné a marketingové organizace, které za úplatu nabízí marketingové služby nebo výzkum trhu. Jejich specializací je ale spíše PR nebo lobing, technické znalosti a zkušenosti jsou spíše slabé a většina vývozců strojů a techniky tak udělá lépe, spolehne-li se na vlastní síly. Jako možnost se nabízí také vytváření obchodních kooperací s místními výrobci. Tzn., že argentinský výrobce se stane reprezentantem a bude využívat svou distribuční síť s tím, že buď český exportér bude nabízet jeho produkty v ČR, anebo v Argentině bude českému zboží vyráběna podle české technologie nějaká část. Zde upozorňujeme na často složité vlastnické vztahy, které je třeba vyřešt předem. 

 

Nejobvyklejší prodejní techniky a faktory ovlivňující prodej
Situace bankovního a finančního systému je již po prodělané ekonomické krizi v podstatě stabilizovaná a lze použít běžné ekonomické nástroje. Stále však platí, že k novým argentinským partnerům je třeba přistupovat opatrně a zpočátku používat jako podmínku platbu předem. Pokud jde obecně o platební podmínky, je Argentina poněkud specifická v tom, že více než v jakékoliv jiné zemi partneři požadují dodávky na úvěr. Bez možnosti poskytnutí úvěru je dodavatel již předem odsouzen k neúspěchu. V této rovině vystupuje do popředí role České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, jejichž aktivní působení ve směru k teritoriu Argentiny se jeví pro budoucnost jako nezbytné. V dubnu 2018 rozhodl EGAP o zvýšení pojistného limitu pro Argentinu, takže ochota na straně státní podpory exportu určitě nechybí (konkrétní podmínky ale závisí i na momentální makroekonomické situaci v Argentině).

 

Úspěch při obchodním jednání je obvykle založen na osobních kontaktech. Oblečení pro jednání má spíše konzervativní charakter, zejména v bankovních kruzích. Úroveň oblečení zahraničního zákazníka argentinskému partnerovi napovídá rovněž o úrovni jeho mateřské firmy. Argentinec má téměř vždy košili s dlouhým rukávem a kravatu, a to i v největších vedrech. V poslední době se rozmáhá chodit i na obchodní jednání bez kravaty, bez zapnutého horního knoflíčku košile.

 

Oficiální jednání se vedou převážně ve španělštině, veškeré záznamy a dokumenty z jednání se rovněž doporučuje pořizovat ve španělštině, neboť pouze v tomto jazyce mají právní hodnotu a jsou v zemi registrovatelné. Většina Argentinců s vyšším vzděláním ovládá obvykle další cizí jazyk, zejména angličtinu, ale více je upřednostňována španělština. Argentinští obchodní partneři většinou vyžadují od svých zahraničních partnerů dochvilnost, i když sami ji často nedodržují. Mimo hlavní město je někdy ještě zvykem zachovávat polední klid - siestu (13,00 - 17,00). V tuto dobu je neslušné žádat o schůzky, pokud argentinský hostitel nepozve svého partnera na pracovní oběd. Avšak i tato zvyklost postupně ustupuje a český obchodník se v Argentině může po větinu času chovat jako v Evropě. Musí být však připraven na některé odlišnosti, především na téměř neexistující osobní zónu a velkou srdečnost partnerů. Pro obdarovávání lze použít evropská pravidla, k obdarování se hodí české sklo, dárkové balení piva, za hodnotnější dárky se hodí manžetové knoflíčky nebo šperky pro ženy, které se hodí pro obchodní jednání.

 

 

 

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

V Argentině se dovozními a daňovými předpisy zabývá jedna organizace, AFIP, která je také tvůrcem příslušných předpisů, kterými se dovoz zboží řídí. Režim zahraničního obchodu upravuje Código Aduanero (Celní kodex) č. 22415. Dovozce i vývozce musí být zapsáni v rejstříku Dirección Nacional de Aduana (Národní ředitelství celnic) a musí být držitelem C.U.I.T. (obdoba našeho DIČ). Účastník zahraniční obchodní operace musí celnici předložit Jednotný celní dokument (formulář OM-1993/3) a další potřebné doklady (originální fakturu, originální doklad o přepravě, doklad o původu). Detailní popis procedury lze najít na stránkách AFIP. Vyřizování záležitostí spojených s celnicí probíhá v naprosté většině případů prostřednictvím celních agentů. Ti musí zanést vše související s obchodní operací do informačního systému SIM, Sistema Informático Malvinas. Celá procedura ze strany argentinských dovozců by měla fungovat elektronicky, bez použití papírů. Je však lepší být připraven na to, že někdy může být potřeba dodat celníkům originály nebo kopie obchodních dokumentů v papírové podobě (i když ve stále menší míře). Pro svou práci využívají detailní systém informující je podle celní položky o všech souvisejících náležitostech, včetně nejaktuálnějších změn. Na webových stránkách je k dispozici seznam celních agentů.

 

Argentina ulatňuje systém automatických a neuatomatických licencí. Většina položek spadá pod automatické licence, jejich dovoz je tedy volný. Nicméně existuje cca 1.400 výrobků, které podléhají neuatomatickým licencím. Od nástupu Macriho vlády se tento systém postupně uvolňuje i zjednodušuje, i když někdy si domácí firmy stěžují na zdlouhavé vyřizování dovozních licencí (stát má 60 dní na prozkoumání žádosti a rozhodnutí

 

Cla

AFIP je správcem národního celního systému, informuje o výši dovozního cla na jednotlivé položky a clo i vybírá. O výši cel informuje na svých stránkách. Argentina je bohužel jedna z ekonomicky nejvíce uzavřených ekonomik světa a tento fakt se mění jen velice pomalu. Zde uplatňované sazby jsou tady většinou o hodně vyšší než třeba v EU nebo USA.

 

Ostatní důležité předpisy

U zemědělských výrobků jsou při dovozu požadovány  sanitární certifikáty, které schvaluje SENASA. Certifikáty musí být legalizovány argentinským konzulátem v zemi exportéra. Potraviny a léčiva je nutno před dovozem do Argentiny registrovat na agentuře ANMAT (certifikaci ale musí provádět Váš místní zástupce, ne zahraniční firma).

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Při založení cizí firmy doporučujeme využít služeb místních poradenských a právních kanceláří. Veškeré překlady z českého jazyka do jazyka španělského je nutno v Argentině provést prostřednictvím oprávněného tlumočníka, který je v současné době pouze jeden.

Jako ve většině zemí Jižní Ameriky, v Argentině existují tři základní druhy právních subjektů, provozující obchodní a výrobní činnost:

akciová společnost (S.A., Sociedad Anónima)
společnost s ručením omezeným (S.R.L., Sociedad de Responsabilidad Limitada)
pobočka cizí firmy (Sucursal)

 

Založení pobočky společnosti je v Argentině poměrně jednoduché. V prvé řadě je nutno prověřit, zda navrhované jméno společnosti již nepoužívá jiná firma (Inspectorado de Justicia, Calle San Martín 665, Buenos Aires). Toto prověření trvá nejdéle dva týdny. Následuje registrace firmy, ke které je zapotřebí notářsky ověřená zakladatelská smlouva. Pokud chce cizí společnost provozovat svoji obchodní nebo výrobní činnost takovouto formou, musí:

dokázat svoji existenci podle zákonů země-sídla firmy (např. být zapsána v obchodním rejstříku),
ustanovit místo (domicilium) své činnosti,
provést registraci,
vyjádřit a materiálně podpořit rozhodnutí založit argentinskou pobočku,
jmenovat místního zástupce nebo ředitele firmy,
pokud se zahraniční firma rozhodne pro tuto formu, musí mít místní pobočka vlastní kapitál (není určena maximální ani minimální výše).

 

Jmenování ředitele pobočky musí být zaneseno v obchodním rejstříku. Ředitelé poboček mají stejné povinnosti, jako ředitelé argentinských firem. Zahraniční firmy, operující v Argentině, musí vést oddělené účetnictví pro jejich argentinské aktivity. Musí také vypracovávat roční zprávu o finančním hospodaření.

Další možností je založení akciové společnosti. Metodologie je podobná jako v České republice. Musí být sepsána zakládací listina, základní kapitál musí být nejméně 50 mil. pesos, v okamžiku založení musí být splaceno nejméně 25 % kapitálu, zbytek do dvou let. Akciovou společnost musí vytvořit nejméně dva akcionáři. Nejméně čtyři měsíce před skončením finančního roku musí být svolána valná hromada akcionářů ke schválení finanční bilance společnosti, rozdělení dividend a jmenování a odvolání řídících a dozorčích orgánů. Mimořádná valná hromada musí být svolána v případě úmyslu navýšení kapitálu formou emise nových akcií. Valná hromada také jmenuje ředitele. Více než polovina ředitelů musí mít trvalé bydliště v Argentině. Řediteli nemusí být držitelé akcií.

 

Většina zahraničních firem operujících v Argentině dává přednost formě akciové společnosti.

U společnosti s ručením omezeným není stanoven minimální kapitál. Kapitál musí být plně upsán a alespoň 25 % musí být uhrazeno v hotovosti. Zbytek je možno uhradit do dvou let od založení, pokud nejde o naturální vklad. Pokud je zbývajících 75 % (nebo tohoto podílu) realizováno v naturáliích, musí být takový vklad proveden ihned při založení společnosti. Společnost s ručením omezeným musí být založena a provozována alespoň dvěma společníky, maximální počet společníků je 50, přičemž společníkem nemůže být akciová společnost. Státní příslušnost a trvalý pobyt není rozhodující.

Ředitel společnosti nemusí mít ani trvalý pobyt v Argentině, ani argentinskou národnost. Ředitelé nemusí být společníci firmy. Pokud základní kapitál převyšuje 25 000 USD, musí být roční hospodaření zveřejněno obdobně jako u akciové společnosti, včetně provedení auditu. Rovněž podmínky pro konání schůze společníků a přijímání rozhodnutí jsou stejné jako u akciové společnosti. Řada zahraničních firem, které se ještě nerozhodly zda budou v Argentině podnikat dlouhodobě, si zde napřed zaregistruje pobočku, například některé z jejich latinoamerických společností (např. působí-li již v Chile, může se do firemního registru zapsat jako chilská společnost). První kroky a jednání s úřady tak může řešit touto cestou a teprve pokud se rozhodne začít v zemi podnikat, přistoupí k založení firmy v Argentině, podle argentinského práva.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Propagace je v Argentině nezbytnou podmínkou komerčního úspěchu, není to však levná záležitost. Nejefektivnějším způsob je inzerce ve specializovaných časopisech nebo se účast na specializovaných výstavách a veletrzích. Doporučujeme mít vždy prospekty ve španělštně. Pro ilustraci lze uvést, že 1 barevná inzertní stránka formátu A4 ve specializovaném časopise (tedy nikoliv s celoplošným dopadem na obyvatele, ale s celoplošným dopadem v dané komoditě) stojí přes 1.000 USD. Celostránkový inzerát v některém z předních deníků (La Nación, Clarín-X apod.) stojí 8.000 USD. Za televizní šot v kabelové TV (např. 3x půlminutový vstup v půlhodinovém pořadu) zaplatí zájemce kolem 2.000 USD, na veřejnoprávním kanálu je sazba mnohem vyšší. Pokud jde o pronájem plochy na veletržní či výstavní akce, sazby za metr čtvereční se pohybují od 300,- USD výše, přičemž jako minimální rezervovaná plocha je organizátorem obvykle požadováno 12 m2. Inflace a devalvace pesa mohly způsobit, že v přepočtu na dolary vyjde nyní marketing nebo účast na veletrhu levněji než dříve.

 

Argentinci milují sport. Nejpopulárnější je samozřejmě fotbal, velké oblibě se těší i koňské polo a rugby, v menší míře také pozemní hokej. Mezi sportovními fanoušky existuje sociální stratifikace: zatímco fotbal je lidovou zábavou, o koňské polo nebo zemní hokej se zajímají spíše bohatší lidé. Daří-li argentinským sportovcům, zajímají se Argentinci i hodně o tenis. Firmy a značky proto mohou využít těchto kanálů a podporou některého týmu nebo sportovce zacílit na svoji cílovou skupinu. Argentinci také velice pozorně sledují vývony svých sportovců v cizině (především fotbalistů v Evropě a basketbalistů v USA). Firmy aspirující na oslovení fanoušků v celé Argentině, především se spotřebním zbožím, nápoji nebo potravinami by proto měly velice seriózně zvážit využití sportovního marketingu pro svoje cíle.

 

Argentina je rozlohou osmá největší země na světě a velká část země je velice nehostinná. Výrobky používané ve vnějším prostředí by se proto měly prezentovat jako velice pevné a spolehlivé, které vydrží velkou zátěž a rychle se neopotřebují (platí třeba pro auta, nářadí, ale i oblečení).

 

Argentinci mají rádi pěkné věci a architekturu, marketingové materiály by proto měly být naprosto srovnatelné s evropskými nebo americkými standardy, s profesionálně zhotovenými fotografiemi a celkově velice dobře vypadající. Na tomto staví úspěch třeba italské nebo francouzské firmy, které zde sice kvůli menší kupní síle neprodají tolik zboží jako např. v EU, ale díky zvýšenému statutu své značky získávají pozici, na kterou Argentici aspirují a pokud mají dostatek prostředků, klidně si výrobek, i když je drahý, koupí.

 

V Argentině se každoročně koná celá řada veletrhů a výstav. Na konkrétní výstavní akce lze získat reference na Subsecretaría de Negociaciones Económicas y Comercio Internacional, Dirección de Servicios de Apoyo a la Promoción del Comercio Exterior, Reconquista 1088, 1003 Buenos Aires, tel.: 0054 11 43108360, fax: 43108359.

Nejvýznamnější mezinárodní veletrhy a výstavy se zemědělskou tématikou jsou:

ExpoAgro - 12.-15. března 2019, San Nicolás, Rosario, Santa Fe
AgroActiva (ČR má prostřednictvím veletrhu Země Živitelka část plochy zdarma) - 26.-29. června 2019, Armstrong, Sante Fe
Sociedal Rural Argentina - 24. července - 4. srpna 2019, Buenos Aires

 

Stavebnictví:
Batev - 12.-16. května 2018, Buenos Aires
Expovivienda - 15.-17. března 2019, Buenos Aires

 

Telekomunikace a informační technologie:
Konference SegurInfo - 23. dubna 2019, Buenos Aires

 

Strojírenství:
FIMAQH -12.-16. května 2019, Buenos Aires (podporuje CzechTrade)

 

Potravinářství:
FIAR - 10.-13. dubna 2019, Rosario, Santa Fe

 

Nakladatelství:
Feria del Libro - 25. dubna - 17. května 2019, Buenos Aires

 

Hornictví a energetika:
Feria Minera v provincii San Juan - červen 2020
Arminera - 7.-9. května 2019, Buenoa Aires
Oil and Gas - 23.-25. září září 2019, Buenos Aires

 

Turistika
Feria Internacional de Turismo - 29. září - 2. října 2018, Buenos Aires (účastní se CzechTourism)

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Argentina má v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví řadu zákonů:
patenty – zákon 24.481/95 a dekret 260/96
obchodní značky – zákon 22.362/81 a protokol 8/95
průmyslový design – dekret 6673/63, zákon 16.478/64 a zákon 16.748/65
duševní vlastnictví – zákon 11.723/33, 17.648/68 a 20.115/73
geografický původ – zákon 19.983/72, 22.802/83 a rozhodnutí 8/95
nekalá konkurence – zákon 17.086/67, 17.088/67, 22.802/83 a 24.786/96
převod technologií – zákon 22.426/81 a dekret 1853/93
počítačové programy – dekret 165/94
ochrana rostlinných druhů – zákon 20.247/73

 

Členstvím v mezinárodních organizacích a přistoupením k řadě úmluv se Argentina zavazuje k dodržování mezinárodně uznávaných pravidel na tomto poli. Jedná se o následující:
WIPO (Světové organizace na ochranu duševního vlastnictví) – člen od roku 1980, v rámci jejích dohod WTC o autorských právech – 2002 a WPPT o filmových a hudebních nahrávkách – 2002
WTO – dohody TRIPs o ochraně a vymáhání práv duševního vlastnictví – 1995
Pařížská dohoda o průmyslovém vlastnictví – 1967
Bernská dohoda o uměleckých a literárních dílech – 1967
Římská dohoda o filmových, producentských, nahrávacích a vysílacích organizacích – 1992
Ženevská dohoda o neautorizovaných nahrávkách – 1973
Nairobská dohoda o olympijských symbolech – 1986

 

I přesto jsou v Argentině stále porušovány výše uvedené právní normy a mezinárodní dohody. Delegace Evropské komise zaznamenává porušování práv duševního vlastnictví v oblastech:
obchodních značek a patentů – v případě farmaceutických a agrochemických produktů jsou zpomalovány  procesy udělování ochrany a naopak jsou udělovány licence kopiím
ochrana názvů a geografického původu – vína a další alkoholické nápoje, jiné potravinářské produkty – legislativa je nejčastěji obcházena užíváním slova „typ“ nebo překlad do španělštiny
registrace ochranných známek – proces je velmi zdlouhavý

 

V Argentině jsou dva hlavní původci resp .kanály obchodování s paděleným zbožím: fyzický trh La Salada a on-line tržiště Mercado Libre. Na obou se často objevují padělané výrobky, na Mercado Libre v nedávné minulosti i jedné české firmy (kosmeti Mercado Libre má mechanizmus jak se mohou držitelé práv a značek bránit, na La Saladě doporučujeme na nekalé praktiky upozornit prostřednictvím místního advokáta policii, osobní kontakt z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme.

 

Převody technologií, know-how, licence

Argentina se v roce 1946 připojila k meziamerickým konvencím na ochranu duševního vlastnictví, v roce 1952 k Ženevským dohodám a k Bernským konvencím. Je členem World Intelectual Property Organization (WIPO). Základními zákony v této oblasti jsou zákony č. 11723 z r. 1933, o duševním vlastnictví, zákon č. 22362 z r. 1981, o ochranných známkách a názvech a zákon č. 22426 z r. 1981 o transferu technologie.

Argentinské firmy ve značné míře využívají výrobní licence zahraničních společností, rozšířené je i využívání frančízingu jako nástroje marketingu a distribuce.

Licenční dohody jsou velmi rozšířené ve výrobě elektrospotřebičů, motorových vozidel, obuvnického a textilního průmyslu. Nejenže se tímto způsobem ušetří náklady na vlastní vývoj, ale mnohdy je to jediná možnost, jak dostat na argentinský trh kvalitní výrobky za přijatelnou cenu.

V oblasti obchodu jsou však licenční smlouvy nebo frančízy do jisté míry nevýhodné, protože místní společnosti mají snahu zastupovat nebo jinak spolupracovat s několika zahraničními partnery ze stejného oboru zároveň. Některé zahraniční firmy kombinují přímé investice s licenční smlouvou (obvykle koupí část argentinské společnosti, které předtím prodali výrobní licenci). Licenční dohoda mezi "spřízněnými" firmami vyžaduje souhlas argentinských úřadů. V ostatních případech není  souhlas vyžadován, je však nezbytné provést registraci pro daňové a statistické účely. Licenční dohody nejsou publikovány. Licenční poplatky se v Argentině obvykle pohybují mezi 3–4 % z čistého objemu prodeje.

Transfer technologií, licence a využívání ochranných známek se řídí zákonem č. 22426 z roku 1981. Tato norma definuje patent, průmyslový vzor a know-how a jejich aplikace ve výrobě a službách. Nedostatečně jsou chráněny patenty ve farmaceutickém průmyslu, nehledě na novelizaci výše uvedeného zákona, která byla odsouhlasena argentinským parlamentem v prosinci 1996.

 

Ochrana patentu:

Lhůta ochrany se pohybuje od 5 do 15 let. Dodatkový patent je chráněn buď po zbývající dobu původního patentu nebo po dobu 10 let podle jeho důležitosti.

Ochranná známka:

Zákon neumožňuje chránit jméno společnosti jako takové, ale chrání jméno služby, kterou firma provádí. Ochrannou známku výrobku lze registrovat na dobu 10 let, u používané známky lze registraci obnovit. Součástí názvu nesmí být  slova a znaky používané běžně vládou nebo oficiálními zahraničními subjekty, dále obecně používané výrazy, popis zboží nebo jeho tvar či barva. Nelze též používat cokoliv, co je v rozporu s obecnou morálkou. Poplatky za registraci a následné zveřejnění činí 300 dolarů. Vlastnictví známky a její exkluzivní používání je vázáno na provedenou registraci.

 

Autorská práva:

Autorská práva náleží autorovi díla a trvají po celou dobu jeho života plus 50 let. V případě, že neexistují zákonní dědici, náleží po smrti autora tato práva po dobu 50 let argentinskému státu. Zahraniční autorská práva jsou v zemi uznávána de iure, nikoliv de facto. Zákonem 165.094 jsou chráněna autorská práva pro počítačový software. Registrace je nutná pro zajištění ochrany, provádí se u Národního úřadu pro autorská práva. Žádost se dokládá třemi kopiemi příslušné práce. Žádosti se publikují a jsou vyřizovány do 30 dní.

 

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Pro eventuální úspěch české firmy je nezbytné dokonale znát podmínky veřejné soutěže, jejich formu a perfektně představit firmu. Vzhledem k administrativní složitosti Argentiny a množství veřených organizací s různým statutem patří oblast veřejných zakázek mezi nejsložitější oblast podnikání. Tendry vypisují ministerstva a jim podřízené organizace, podniky ve veřejném vlastnictví, provincie i města, velice často podle různých předpisů a pravidel. Uchazeč o veřejnou zakázku se musí zaregistrovat u agentury pověřené organizací celé akce. Vyplněním podrobného formuláře dochází v podstatě k prvé části prezentace uchazeče. Obvykle se požaduje, aby zahraniční uchazeč o státní zakázku měl v Argentině zástupce. Firma, která se o zakázku uchází, musí prokázat, že je likvidní a že má vypořádány všechny závazky.

 

Vládní orgány se řídí jednotnou federální legislativou. Instituce, které jsou decentralizované ale zároveň pod kontrolou některého z ministerstev (ADIF, Vialidad – ministerstvo dopravy atd.), mají vlastní pravidla pro výběr dodavatelů. Jim nadřízená ministerstva mají právo dohlížet na jejich činnost, právní zodpovědnost mají ale tyto decentralizované organizace a společnosti. Argentinské legislativě nejsou podřízeny zakázky udělované z peněz, které poskytly zahraniční finanční instituce, jako Světové banka aj. (např. na rozvoj solární energetiky a další). Výzva k přihlášení do soutěže musí být uveřejněna v oficiálním listu (Boletín Oficial) obvykle 12 dnů před termínem podání nabídky, u menších zakázek alespoň 8 dní předem. Přihláška musí být ve španělštině, formu stanoví vypisující organizace. Veřejná výběrová řízení jsou uváděna na internetových stránkách jednotlivých ministerstev nebo jim podřízeným organizací. 

 

Zahraniční firmy se mohou v Argentině účastnit soutěží o veřejné zakázky dvojím způsobem: prostřednictvím zde registrovaných poboček nebo přímo z centrály, jako zahraniční uchazeč. Tendry musí být v tomto případě označeny jako „Internacional“, což se nejčastěji děje u soutěží s výraznou technologickou částí, která se v Argentině nevyrábí nebo vyrábí jen částečně. Zahraniční firmy jsou podle zákona znevýhodněny tím, že místní firmy mohou podat nabídku o max. 5 % dražší, aby jim byla zakázka udělena (u SMEs může být tento rozdíl 7 %). Za fungování systému a určování jednotných pravidel zodpovídá Národní kancelář pro zakázky ONC (Oficina Nacional de Contrataciones), za samotný výkon a jednání s uchazeči zodpovídají jednotlivá ministerstva nebo decentralizované organizace.

 

Země bloku Mercosur (kromě Argentiny ještě Brazílie, Uruguay a Paraguay) podepsaly loni v prosinci protokol o stejném zacházení s firmami, které se účastní výběrového řízení v jiném státě Mercosuru. Argentina toto právo zahraničním firmám ze zemí bloku již začala poskytovat, Brazílie, Paraguay a Uruguay tak mají učinit co nejdříve. Zároveň se všechny čtyři země zavázaly do systému vzájemného uznávání začít zahrnovat i regionální správy, v Argentině tedy 23 provincií a hlavní město Buenos Aires.

 

Ministervo modernizace spravuje portál Comprar

Evropská unie nechala zpracovat dokument., který mapuje desítky organizací a provincií, které v Argentině vypisují výběrová řízení. Dokument je zde.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Zásadní podmínkou uspokojivého vyřešení sporů je dobrý advokát. Jde však o záležitost mimořádně nákladnou a dlouhodobou. Proto je lepší zabránit případnému soudnímu sporu již v počátcích obchodního případu, například zajištěním spolehlivého způsobu placení. V Argentině je celkem solidně rozvinutá nbídka finančních služeb, přesto však nedosahuje zatám evropské úrovně a je proto lepší mít za sebou českou nebo velkou evropskou banku.

 

Soudní procesy jsou charakteristické značnou zdlouhavostí. Proces může trvat několik let, než se dospěje k soudnímu rozhodnutí. Vymahatelnost práva a právní nejistota jsou jednou z překážek odrazujících zahraniční investory. Soudnictví patřilo k oblatem nejvíce poškozených vládou rodiny Kirchnerů, hodně soudců za delikty spáchané v minulosti čelí soudnímu řízení nebo je proti nim vedeno kárné řízení. České firmy udělají dobře, pokud napnou maximum sil k tomu, aby nemusely svoje spory řešit prostřednictvím argentinských soudů.

 

Vzhledem k nedostatku vnitřních zdrojů, je většinou vyžadováno externí financování, u investičních celků financování dlouhodobé. Na počátku 90. let, kdy došlo k masové privatizaci argentinské ekonomiky, se české podniky nemohly nebo neuměly do tohoto procesu zapojit. Firmy, které získaly kontrolu nad privatizovanými společnostmi, preferují při dalších dodávkách opět zboží ze stejné země původu, je-li cenově a kvalitativně srovnatelné s konkurencí. České podniky tento multiplikační efekt tedy využívat nemohou a pokud chtějí uspět, musí mít výjimečnou cenu a kvalitu, nebo se musí soustředit na roli subdodavatelů. Protože jak státní správa tak místní podnikatelé často mění názory a stanoviska, je někdy nejdůležitější vlastností trpělivost a ne nejlepší cenová nabídka nebo nejvyšší kvalita. Argentinští nákupčí někdy rozhodnutí odkládají na co nejpozdější dobu a potom se musejí rozhodovat ve spěchu a koupit zboží které je nejrychleji dostupné.

 

Zahraničně obchodní výměna mezi ČR a Argentinou se uskutečňuje na bázi volně směnitelných měn. Při sjednávání platebních podmínek je třeba opatrnosti, neboť standardní podmínky v sobě nesou jisté riziko. Na počátku nové obchodní spolupráce je vhodné trvat na platbě předem. Na nového zákazníka doporučujeme vyžádat si bankovní informaci. S nástupem nové vlády Mauricia Macriho byla zrušena devizová omezení a platební styk je volný. Kurs je sjednocený a peso volně směnitelné za obchodní kurs.

 

Při investování je nesmírně důležité pochopit roli odborů, především ve větších výrobních firmách. Velké odborářské organizace a jejich šéfové mají moc srovnatelnou třeba s rezortními ministry. Spory s nimi jen málokdy skončí pro podnikatele dobře, běžné jsou narychlo organizované veřejné prostesty, blokáda ulic nebo silnic a neochota akceptovat přímou souvislost mezi produktivitou práce a její odměnou.

 

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
Úředním jazykem je španělština. V Buenos Aires se lze někdy domluvit anglicky, v rámci jednotlivých přistěhovaleckých komunit také italsky a německy. Kromě toho v některých provinciích hovoří původní obyvatelstvo indiánskými jazyky (především guaraní a quechua).

Státní svátky
V Argentině se státní svátky vždy dodržují. V případě, že svátek vyjde na čtvrtek či úterý, je velmi pravděpodobné, že si argentinští partneři vezmou v pracovní den mezi svátkem a víkendem volno. Často je to stát, kdo tyto dny spojí a vyhlásí volno např. ve dnech sobota - úterý. V těcto termínech je obvyklé, že velká část Argenticů vyrází na krátkodobou dovolenou a zahraniční obchodníci by v tomto termínu v Argentině nic nepořídili.

Rozlišují se dva druhy volna: národní svátek (feriado nacional) a volný den (día no laborable). Některé z nich jsou nepohyblivé a některé pohyblivé jsou.

2019:

20. června – Den vlajky (úmrtí generála Manuela Belgrana)
8. července – Den nezávislosti
19. srpna – úmrtí generála San Martína
14. října – Den úcty ke kulturní rozmanitosti
18. listopadu - Den národní suverenity
18. listopadu – Den národní suverenity

8. prosince – Neposkvrněné početí P. Marie
25. prosince – Vánoce
2020:

1. ledna – Nov
24.–25. března – Karneval
24. března – Výročí vojenského převratu
2. dubna – Den veteránů a padlých v bitvě o Malvíny
10. dubna – Velký pátek (i když oficiální není svátkem, většina institucí nepracuje)
1. května – Svátek práce
25. května – Květnová revoluce.


Argentina je zemí s velkou náboženskou svobodou a respektem ke zvykům různých náboženství. Příslušníci židovské, katolické, islámské a arménské víry proto mají v roce několik svátků a výročí, kdy mají den pracovního volna, pokud jsou příslušníky některého z těchto náboženství.

Pracovní doba
Pracovní doba je velmi různá. Např. kulturní instituce pracují zpravidla odpoledne, státní instituce zpravidla od 9:00 do 17:00. Banky od 10:00 do 15:00 (v sobotu a neděli zavřeno), od roku 2001 jsou velmi časté „bankovní prázdniny“ s celostátní působností), pošty pracují od 9:00 do 18:00, o sobotách a nedělích mají zavřeno (a to i na hlavní poště v Buenos Aires).

Prodejní doba velkých nákupních středisek je od 8:00 do 22:00, a to i o víkendech, menší obchody mívají obvykle otevřeno od 8:00 do 20:00, v sobotu do 15:00, v neděli bývá zavřeno (není to však pravidlem). Alkohol je dovoleno prodávat ve stáncích a obchodech pouze do 22:00.

Argentina svým národnostním složením (především potomci Španělů a Italů) přebírá i kulturu těchto zemí. Zejména Buenos Aires (Capital Federal – hlavní město) má evropský ráz a z toho i vyplývá např. způsob oblékání. Úzkostlivě se dodržuje osobní hygiena ve všech společenských vrstvách a ve všech věkových skupinách. Při pozdravu je běžné naznačení polibku na tvář (i muži mezi sebou), a fráze „Jak se daří?“, v opačném případě by se mohl dotyčný urazit. Nelze spoléhat na dochvilnost, nicméně u obchodních jednání je dochvilnost na místě. Doba oběda v pracovní dny nezačíná dříve než ve 13:00 hod. na české poměry se večeří značně pozdě, nejdříve ve 21:00 hod., výjimkou není ani 22:00 hod.

Cestování
Cestování do zahraničí je jedním z nejoblíbenějších tradicí místních obyvatel a s ohledem na všeobecný nedostatek peněz a opakující se krize je až obdivuhodné, jak velký podíl svých příjmů jsou Argentinci ochotni do svých dovolených investovat. Dovolené v kuse 4-5 týdnů nejsou výjimkou, včetně např. dvoutýdenních cest do Evropy, spojených s návštěvou klidně i tří-čtyř evropských zemí. Je proto daleko více Argentinců kteří navštívili ČR, než našich obyvatel, kteří pobývali v Argentině. Počítejte proto s tím, že hodně Vašich obchodních partnerů již u nás bylo a při osobním setkání na to budou rádi vzpomínat. Přivézt jim z Česka malý dárek (dárkové balení piva, Becherovku, sklo,...) je velice dobrým způsobem jak rozvíjet nejen obchodní, ale i mezilidské vztahy.

 

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Mezi Českou republikou a Argentinou je bezvízový styk. Držitelé cestovních pasů musí mít pro vstup do Argentiny platné vízum pouze v případě, přijíždějí-li do země za účelem výdělečné činnosti a studia. Nezletilí argentinští občané (do 18 let) musí mít při výjezdu ze země notářsky ověřené povolení rodičů k vycestování (to se týká i případů, kdy nezletilí cestují pouze s jedním rodičem). Na základě notifikace ZÚ by nemělo být podobné povolení na českých občanech vyžadováno.

 

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
Argentina patří v rámci Latinské Ameriky k bezpečnějším zemím. Ve srovnání s Evropou je zde ale vyšší stupeň kriminality, včetně ozbrojených přepadení. Zásadně se nedoporučuje navštěvovat chudinské čtvrti a na ulicích si dávat pozor na kapsáře, a to i v lepších čtvrtích. Není vhodné nosit viditelné šperky a mít u sebe větší částky peněz. V případě ozbrojeného přepadení doporučujeme bez průtahů odevzdat požadované, v žádném případě se nebránit, protože zločinci zbraně použijí. Tato pravidla platí především pro pohyb velkých městech. Pobyt v turisticky populárních místech (přírodní krásy) je naopak většinou naprosto bezoečný, bez rizika okradení nebo fyzického násilí. Všeobecně se ale doporučuje zvýšit ostražitost nad úroveň běžnou např. v Evropě, hranice mezi bezpečím a nebezpečím je v zemích Latinské Ameriky tenčí než jak jsme zvyklí my.

 

Speciálním fenoménem jsou tzv. motochorros, výrostci na motocyklech, kteří okrádají, často s pohrůžkou použití zbraně, turisty i domácí obyvatele. Ženy by měly věnovat zvýšenou pozornost kabelkám, pokud je to možné, raději je nenosit. Turisté také na sebe občas upozorňují příliš barevným oblečením, videtelnými šperky, fotografováním všeho zajímavého z mobilu apod. Při pobytu ve městech se proto doporučuje na sebe příliš neupozorňovat.

 

 

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Argentina je zemí s již tradičně přiznivým vztahem k imigraci a příchodu nových obyvatel. Proces získání povolení k pobytu a pracovního povolení byl značně zjednodušen zákonem o migracích z roku 2004 (Ley 25871 de Migraciones), kdy získání povolení k pobytu současně dává právo pracovat.

Postup při získání povolení k pobytu je následující:

  • žadatel musí podat na División de Radicaciones de la Dirección de Admisión de Extranjeros, Dirección Nacional de Migraciones (Divize usazení, Ředitelství pro vstup cizinců, Národní ředitelství pro migrace) žádost, kterou bude doplňovat řada dokumentů – platný pas s vyznačeným posledním vstupem do země, rodný list, výpisy z rejstříku trestů ze země trvalého pobytu a Argentiny. Všechny doklady musí být přeloženy oficiálním překladatelem do španělštiny a potvrzeny příslušným konzulárním oddělením argentinského velvyslanectví (v případě občanů ČR, v Praze) nebo apostillou. Kromě toho je třeba uhradit hotově poplatek, jehož výše se mění s inflací.
  • kromě výše uvedených obecným dokladů se poté prezentace dalších liší podle druhu pracovníka (např. akademické profese, reprezentant českého zastoupení, pracovník argentinské firmy atd.). Podle toho se požaduje např. potvrzení od místního vzdělávacího zařízení nebo doklad o ustavení zastoupení spolu s výpisem z obchodního rejstříku nebo pracovní smlouva atd.
  • po podání dokladů obdrží žadatel dočasné povolení k pobytu (Residencia Precaria), které mu umožní v zemi pobývat legálně do doby vyřízení statusu jeho pobytu na území Argentiny (dočasný nebo trvalý). Na základě tohoto povolení získá tzv. CUIL (osobní číslo, Código Único de Identifación Laboral), které mu umožní začít vyřizování sociálního (v Argentině v jednom obdoba českého sociálního a zdravotního) a důchodového pojištění. Tento krok probíhá u ANSeS, státní organizace sociálního pojištění. 

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Argentina poskytuje zdravotní péči zdarma a to i cizincům, navštící-li s akutní potřebou veřejné zdravotní zařízení. V takovém případě je třeba mít u sebe cestovní pas.Při cestě do Argentiny je ale přesto vhodné sjednat si připojištění, ve veřejných zařízeních mohou být fronty neho i horší vybavení. Často je v nich také těžké se domluvit anglicky, neovládá-li člověk španělštinu.  Proto je lepší využívat soukromých nemocnic a doktorů.

 

V takovém případě je nutné mít pojištění typu „pro celý svět“, protože s běžným pojištěním pro EU tu návštěvník nepořídí. Platební karty ani šeky většinou akceptovány nejsou, platí se nejčastěji v hotovosti (počet ordinací příjimajících karty ale roste).  Pro potřeby pozdějšího nárokování proplacení zákroku od české pojišťovny se doporučuje si nechat potvrdit, že jste za ošetření skutečně zaplatili (např. razítkem 'pagado' s datem a podpisem někoho ze zdravotnického zařízení). 

 

V případě potřeby lze na čísle 107 nahlásit zdravotní obtíže a požádat o odvoz sanitkou (SAME, Sistema de Atención Médica).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: