Austrálie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

31. 8. 2018

© Konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Dopravní průmysl

V celosvětovém měřítku je Austrálie lídrem v nákladní železniční přepravě, má sedmou nejdelší železniční trať na světě (40 000 km). Většina železniční infrastruktury je ve vlastnictví australské vlády, jednotlivými dopravci jsou ale soukromé společnosti. Nové technologie jako vlaky bez strojvedoucích, nové druhy oceli pro železnici, vyšší nápravová nosnost nebo zvýšená bezpečnost jsou vítané. V dlouhodobém horizontu se očekává nárůst objemu nákladní železniční dopravy na dvojnásobek do roku 2030 a trojnásobek do roku 2050. Na poli osobní přepravy železnice zaznamenává dynamický růst. Za posledních 8 let počet osobních cest na železnici vzrostl na dvojnásobek a to ze 7,25 mil. na 15,5 mil. vykonaných cest v roce 2012. Ve výhledu dalších 20 let se očekává růst o 40 %.  Výsledkem těchto předpokladů je potřeba investic do kolejové dopravy, kde například po dobu dalších 20 let bude nutné každý rok uvést do provozu 300 nových železničních vagonů pro osobní přepravu. Rovněž lehká kolejová doprava v jednotlivých městech a tzv. “High Speed Rail” spojující hlavní populační centra na východním pobřeží země jsou znovu na pořadu politických jednání. Na Gold Coast byla dokončena 13 km dlouhá tramvajová linka v r. 2014. Další australská města jsou v různých stádiích plánování tramvajových linek -  (Sydney, Canberra, Perth, Hobart). Vybudování dosud chybějící vysokorychlostní železniční trati, která by měla spojovat Brisbaine, Sydney, Canberru a Melbourne je zatím plánováno až na rok 2035. Uvažuje se také o vybudování spojení mezi Brisbaine a Melbourne bez průjezdu Sydney, které by urychlilo dopravu o 7 hodin a zkrátilo cestu o 170 km.

Australský letecký průmysl generuje roční obrat 4 mld. AUD. Za posledních 20 let se objem letecké nákladní dopravy zdvojnásobil a do roku 2030 by měl vzrůst o dalších 120%. Zdvojnásobit do roku 203 se má i počet cestujících v letecké dopravě. Firmy se soustředí na poskytování služeb, údržbu, ale i výrobu inovativních produktů jako jsou např. bezpilotní letouny. Austrálie má dobrou výchozí pozici pro vývoz do asijsko-pacifického prostoru, kde má být ve středně dobém horizontu vyšší poptávka po leteckých produktech a službách.

Do roku 2030 by se měla o 50 % zvýšit velkoobjemová nákladní námořní doprava a stoupá také počet cestujících v námořní dopravě.

V roce 2018 ohlásila ukončení výroby - poslední v Austrálii vyrábějící - domácí automobilka Holden. Australský trh se tak stal zcela závislý na dovozu osobních automobilů ze zahraničí.

 • 7302 – Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli
 • 8602 –  Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy
 • 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem
 • 8606 – Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez vlastního pohonu
 • 8607 – Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
 • 8609 – Kontejnery speciálně konstruované a vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy
 • 8801 – Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání
 • 8803 – Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
 • 8805 – Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
 • 8901 – Lodě pro osobní dopravu, turistické, trajektové ap. plavidla pro přepravu osob nebo nákladů

Důlní, těžební a ropný průmysl

Jedním z nejdůležitějších, bohatství generujících a exportně nejvýkonnějších odvětví v Austrálii je průmysl těžební, v němž je zaměstnáno téměř 220 000 pracovníků. Austrálie je významným světovým exportérem celé řady nerostných surovin (bauxitu, železná ruda, hliník, zlato, stříbro, uhlí, nikl, zemní plyn, surová ropa). V roce 2012-13 dle Australské centrální banky kulminoval přítok domácích i zahraničních investic do rozšiřování stávajících kapacit (železná ruda, uhlí) a budování nových (LNG). Banka odhaduje, že investice dosáhly 8 % HDP, v minulosti se pohybovaly okolo 2 % HDP. Základnou těžebního průmyslu je Západní Austrálie (45 % celkového objemu), významná je však též těžba v Queenslandu (23 %) a Novém Jižním Walesu (16 %). V současné době vzhledem k nižším cenám komodit na světových trzích je již těžební průmysl za fází boomu, nicméně dle odhadů by měl do roku 2020 i nadále stoupat, a to o 6 % ročně. Nové doly, zejména na strategické suroviny, se otevírají v Jižní Austrálii a v Severním teritoriu. Významný potenciál do budoucna mají ložiska plynu v uhelných pánvích na severovýchodě země ve státě Queensland. Jedná se o Coal Seam Gas (CSG) a břidličný plyn. V roce 2020 by měla být Austrálie největším vývozcem zkapalněného zemního plynu.

 • 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
 • 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
 • 8419 – Stroje, laboratorní přístroje, pro zpracovávání materiálů výrobními postupy změnou teploty
 • 8425 – Kladkostroje a zdvihací zařízení, jiné než skipové výtahy; navijáky a vrátky; zdviháky
 • 8428 – Ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
 • 8431 – Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
 • 8474 – Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
 • 8501 – Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
 • 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
 • 8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Z demografického hlediska má Austrálie stárnoucí populaci, což klade zvýšené nároky na výdaje na zdravotnictví. Dle zprávy Treasury (Intergenerational Report) z roku 2015  se během příštích 40 let dvojnásobně zvýší počet Australanů starších 65 let - z 3.6 mil v letech 2014-15 na 8.9 mil v letech 2054-55. Za poslední dekádu se rozpočet do zdravotnictví a starobní péče v Austrálii více než zdvojnásobil - na finanční rok 2016-2017 federální vláda vyčlenila 17.8 mld AUD, veřejné výdaje se dále dvojnásobně zvýší do roku 2055. Austrálie má od roku 1998 zřízen post ministra pro Aged Care. Trh zdravotnických technologií v Austrálii je závislý na dovozu, přestože se na trhu vyskytují místní výrobci a dodavatelé. Mezi nejrychleji se rozšiřující chronickou nemoc v zemi se řadí cukrovka, která je diagnostikována u zhruba 100 tisíce nových pacientů ročně. Australané jsou proporcionálně jedním z nejobéznějších národů na světě. Mezi závažná onemocnění se řadí rovněž rakovina kůže a chronická srdeční onemocnění.

 • 7017 – Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží
 • 9402 – Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek
 • 8421 – Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů
 • 9012 – Mikroskopy jiné než optické, difraktografy
 • 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.
 • 9019 – Přístroje pro mechanoterapii; masážní; psychotechnické aj. přístroje
 • 9021 – Ortopedické pomůcky a přístroje, berle, chirurgické pásy aj.
 • 9022 – Rentgenové přístroje aj. používající záření, pro lékařské, zubolékařské, zvěrolékařské účely aj. Farmaceutické zboží specifikované

 Zemědělský a potravinářský průmysl

Australské zemědělství je velmi dobře rozvinuté, zemědělská produkce i potraviny jsou kvalitní a mají ve světě velmi dobré jméno, velká část produkce jde na vývoz – zejména do Asie, ale i USA a EU, nejvíce se vyváží obilí, vlna, maso, mléko a mléčné výrobky a nápoje. V zemědělském a potravinářském průmyslu je zaměstnáno přes 500 tis. lidí. Do AU se importují zejména nealkoholické nápoje a sirupy, alkoholické nápoje, cukrovinky a tuky a oleje.

 • 1302 – Šťávy, výtažky rostlin, pektiny, slizy a ostatní
 • 1704 – Cukrovinky bez kakaa (vč bílé čokolády)
 • 2203 – Pivo ze sladu
 • 2201 – Vody minerální sodovky neslazené led
 • 2202 – Vody minerální sodovky slazené
 • 8707 – Karosérie vozidel motor traktorů vč kabin
 • 8708 – Části součásti vozidel motor osob aj traktorů
 • 8432 – Stroje nářadí pro zem.lesnictví apod.
 • 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů
 • 8437 –Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn aj.

Stavební průmysl

Stavební průmysl v Austrálii je perspektivním sektorem, a to jak v rezidenční, tak i v nerezidenční výstavbě. Australská vláda má investice do infrastruktury jako jednu ze svých priorit. V největších městských aglomeracích v Sydney a Melbourne trvale rostou ceny nemovitostí i nájmů a stoupají také ceny stavebních materiálů.

 • 8428 – ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
 • 8429 – Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem
 • 8431 – Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
 • 8467 – Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr.
 • 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

Vodohospodářství a odpadní průmysl

Austrálie, která má i přes nedostatek vodních zdrojů v některých částech země rozvinutou vodohospodářskou strukturu, pokračuje v budování zavlažovacích systémů, přehrad, desalinačních zařízení atd. Hlavními výzvami pro australské vodohospodáře je rostoucí poptávka, klimatické změny (větší sucho v jižních částech) a populační růst. S tím jsou spojené úkoly jako zlepšení účinnosti procesů díky novým technologiím a inovacím, údržba a rozšíření infrastruktury a zajištění bezpečných zdrojů pitné vody.

 • 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
 • 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
 • 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
 • 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
 • 8484 – Těsnění ap. výrobky kovoplastové; soubory, sestavy, mechanické ucpávky
 • 9025 – Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, barometry, vlhkoměry aj. zařízení
 • 867 – Architektonické, inženýrské a ostatní technické služby

Služby

Australské hospodářství disponuje vyspělou strukturou služeb, které se podílí ze 70 % na tvorbě HDP. Čtyři z pěti Australanů pracují ve službách. Jedná se o bankovní služby, vzdělávací služby, informační a komunikační služby a služby v cestovním ruchu. Australský trh s informačními a komunikačními službami představuje 89 mld. AUD. Přibližně 25 000 specializovaných firem zaměstnává 200 tis. osob. Austrálie je jedním z digitálně nejpropojenějších míst na světě. Na 22,3 mil. obyvatel připadá 28 mil. mobilních telefonů. Díky oblibě a rozsahu mobilního a internetového připojení firmy investují rekordní částky do online reklam, rozvoje e-bankovnicví,  e-commerce, m-plateb a aplikací. Australská vláda se rozhodla v roce 2009 poskytnout kvalitní internet všem domácnostem i firmám.  Plán nazvala National Broadband Network. Celkové náklady na vybudování kvalitního internetového budou 29,5 mld. AUD. Hlavním cílem je podpořit ekonomický růst spojený s e-businessem, digitálním vzděláváním, teleworkingem a výzkumem a vývojem. Do roku 2020 se má Austrálie stát globálním digitálním lídrem. Tento trend chce podpořit i nová australská vláda premiéra Turnbulla, která kromě předpokládaného dalšího rozvoje digitalizace, navrhuje i větší podporu start-upů a absolventů vysokých škol. Nová vláda se také bude snažit zabránit „úniku mozků“ z AU do USA a naopak vytvořit podmínky pro to, aby se část AU vědců vrátila zpět do vlasti. Jen v Silicon Valley je v současné době cca 20 tis. Australanů. AU se snaží snížení vývozních cen u nerostných surovin a tím způsobený pokles v důlním a těžebním průmyslu nahradit právě zvýšeným vývozem služeb, a to zejména do Asijsko-Pacifického regionu.

 • CPA 61.10 Služby související s pevnými telekomunikačními sítěmi
 • CPA 61.20 Služby související s bezdrátovými telekomunikačními sítěmi
 • CPA 62.09 Ostatní služby v oblasti informačních technologií a počítačů

Zábava a volný čas

Díky příznivým klimatickým podmínkám jsou Australané zvyklí trávit svůj volný čas venku a věnovat se outdoorovým aktivitám, a to jak sportovním, tak i třeba rybaření. Jako perspektivní se jeví také trh s hračkami, kde možné sledovat odklon od nákupu levných plastových hraček vyrobených v Číně ke kvalitnějším, např. ručně vyráběným hračkách z kvalitních zdravotně nezávadných materiálů, což odpovídá i současného australskému trendu zdravého životního stylu. Za kvalitnější výrobky jsou Australané ochotni si i připlatit, proto by české výrobky i při dovozních nákladech mohly být na australském trhu konkurenceschopné (viz např. dovoz českých koloběžek firmy Koska).

 • 8712 – Kola jízdní a jiná bez motoru
 • 9506 – Potřeby pro tělocvik, atletiku aj sporty
 • Pruty – udice rybářské aj pro lov na udici
 • 8801 – Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání
 • 9501 – Hračky na kolečkách navrženy pro děti k ježdění, např. tříkolky, koloběžky, šlapací auta; Kočárky pro panenky
 • 9502 – Panenky pouze v podobě lidských bytostí
 • 9503 – Ostatní hračky; Zmenšené modely, podobné zábavní modely i mechanické modely; Puzzle všeho druhu

Austrálie je zemí vysoce atraktivní pro zahraniční kapitál z řady důvodů:

 • stabilní hospodářské a právní prostředí,
 • dlouhodobě rostoucí ekonomika,
 • politická stabilita,
 • blízkost k asijskému trhu
 • daňová soustava,
 • bohatá surovinová základna,
 • kvalifikovaná multikulturní pracovní síla,
 • špičkový výzkum a vývoj
 • vysoká kvalita životního stylu a neznečištěné životní prostředí. 

Austrálie je významným dovozcem kapitálu a vládní strategie napomáhá zahraničním investicím s cílem posílení internacionalizace australského hospodářství a zvýšení konkurenceschopnosti země.

Na federální úrovni láká investory agentura Austrade (www.austrade.gov.au), kterou řídí Department of Foreign Affairs and Trade. Vlády jednotlivých australských států se snaží vůči investorům propagovat svůj stát. Vládní pomoc investorům je zejména v oblasti konzultační: doporučení dodavatelů, nalezení a zaškolení personálu, možnost čerpání grantů (https://www.business.gov.au/grants-and-assistance/Pages/default.aspx) nebo daňových úlev v oblasti výzkumu a vývoje. Speciální pozornost získají investoři do infrastruktury pro rozvoj turistického ruchu, protože se jedná o vládní prioritu Strategie cestovního ruchu 2020. Dále stát nabízí asistenci při vývozu z Austrálie.

K perspektivním odvětvím pro investice v Austrálii patří:

 • infrastruktura pro cestovní ruch (zejména ubytovací zařízení)
 • infrastruktura -  silnice, železnice, přístavy
 • zemědělství/potravinářství
 • digitální technologie  
 • geologický průzkum a těžba ropy (zdroje a energetika)
 • strojírenství (zdravotní technika, nové materiály)

Federální vláda přispěje spolu s jednotlivými státními vládami a soukromým sektorem celkem do roku 2020 přes 125 mld.AUD na rozvoj infrastruktury – zejména nové silnice, dálnice, železnice, přístavy a letiště.

Další investiční projekty jsou v sociální oblasti (nemocnice, domovy pro seniory, věznice) a vodohospodářství.

Australské vlády od 90. let privatizovaly státní společnosti. Nedávno byla dokončena privatizace přístavů v Botany, Newcastle a Kembla (Nový Jižní Wales) nebo letiště v Hobartu. Většinou jde o finanční skupiny ze Středního východu, Evropy nebo Kanady, které získaly 99letý pronájem.

Národní auditorská komise doporučila ve střednědobém horizontu privatizaci Australské pošty, Mincovny (Royal Australian Mint), Moorebank Intermodal Company Limited, Australian Rail Track Corporation Limited a COMCAR.

Aktuální sektorové příležitosti pro Austrálii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Podrobný kalendář veletrhů a konferencí je k dispozici na webových stránkách Generálního konzulátu v Sydney.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek