Barbados: Finanční a daňový sektor

24. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

V CIA The World Factbook je uváděn státní rozpočet z r. 2000 ve výši 847 USD milionů příjmy včetně grantů a 886 milionů USD výdaje včetně výdajů kapitálových. Novější údaje o státním rozpočtu nejsou k dispozici.

zpět na začátek

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Platební bilance 2005-2009 (mil. BDS)
  2005 2006 2007 2008 2009
1. Viditelný obchod -2 029,7 -2 359,1 -1 924,0    
1a/ Export 864,3 929,5 794 822 813
1b/ Import 2 894,0 3 288,6 3 421 3 623 3 755
2. Služby netto 1 522,9 1 697,8      
3. Důchod netto -303,3 -216,0      
4. Běžné transfery 193,1 212,7      
5. Běžný účet(1+2+3+4) -617,0 -664,6      
6. Kapitálový  a finanční účet     629,6 732,6      
7. Chyby a omyly -150,8 14,6      
8. Bilance pro oficiálnífinancování (5+6+7) -138,2 82,7      
9. Oficiální fin. transakce (10+11+12) 0 0      
10. MMF 0 0      
11. Ostatní měnové instituce 0 0      
12. Ostatní finanční instituce 0 0      
13. Změny v rezervách CBB základ  (8+9) (+pokles/-nárůst) 138,2 -82,7      
14. Změna v rezervách IMF základ (+pokles/-nárůst) -46,1 42,5      

Pramen: Central Bank of Barbados 2010

Devizové rezervy za posledních 5 let (mil. BDS)
Rok 2005 2006 2007 2008 2009
Devizové rezervy CBB základ celkem 128,2 -82,7 122,0 134 141
Devizové rezervy IMF základ netto -46,1 42,5 46,9 69 63

Devizové rezervy netto reprezentují v posledních letech krytí dovozu na 30 týdnů.

zpět na začátek

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Zahraniční dluh ke konci r. 2009 dosáhl výše BDs 5,6 mld., z toho interní půjčky BDs 2,8 mld. půjčky externí BDs 2.8 mld. Dluhová služba externí činí každoročně kolem 6 %.

Bankovní sazby:

 • 2000 – 10,00
 • 2001 – 7,50
 • 2002 – 7,50
 • 2003 – 7,50
 • 2004 – 7,50
 • 2005 – 10,00
 • 2006 – 12,00
 • 2007 – 12,00
 • 2008 – 7,00
 • 2009 – 10,00

Pramen: Caribbean Community Service, duben 2010

zpět na začátek

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V čele barbadoského bankovního systému je centrální banka, Central Bank of Barbados, která plní funkci emisní banky. Hlavními komerčními bankami v zemi jsou:

 • Bank of New Scotia
 • Barbados National Bank Inc.
 • Butterfield Bank (Barbados) Ltd.
 • FirstCaribbean International Bank (B´dos) Ltd.
 • RBC Royal Bank of Canada
 • RBTT Bank (Barbados) Ltd.

a dále kartelové finanční a obchodní banky:

 • Atlantic Trust Corp.
 • Bank of New Scotia Trust Co.
 • Bdos Mortgage Finance Co. Ltd
 • BNB Finance and Trust Corp.
 • Citicorp Merchant Bank Ltd.

zpět na začátek

5.5. Daňový systém

Společnosti a rezidentní fyzické osoby se sídlem na Barbadosu jsou povinny platit daně z příjmu získaných v zemi i mimo Barbados. Fyzické osoby, které jsou rezidentní, ale nemají sídlo na Barbadosu, podléhají dani z příjmu z výnosů poukazovaných na Barbados. Nerezidentní osoby jsou daněny pouze z příjmů získaných na Barbadosu. Žádné kapitálové zisky nejsou daněny.

Sazby daní aplikovaných v r. 2009

 • Daň z příjmu společností: 25 %
 • Daň z příjmu osob: 35 %
 • Zadržovaná daň ze mzdy (sražená daň): 12,5–25 %
 • Majetková daň z transferů (platná na transfery akcií a nemovitostí na Barbadosu) obchodník: 7,5 %

Daň z přidané hodnoty (Value Added Tax - VAT)

Je platná od 1. 1. 1997 a s určitými výjimkami (finanční služby, prodej nemovitostí) je vybírána na všechno zboží a služby na Barbadosu a na zboží dovážené. DPH je stanoveno na 15 % na zboží a služby, na základní potraviny není DPH stanovena, hotelové ubytování 7,5 %, vývozy, dodávky služeb nerezidentům a zboží dovážené subjekty operujícími v sektoru mezinárodních finančních služeb 0 %, z DPH jsou vyňaty finanční služby, prodej, převod nebo nakládání s nemovitostmi, dále leasing realit na více než 25 let a leasingy na bydlení.

Zmezení dvojího zdanění/investiční dohody

Mimo daňové dohody s Caricomem uzavřel Barbados dohody o zamezení dvojího zdanění s USA, Kanadou, Velkou Británií, Finskem, Švédskem, Norskem, Mauriciem, Švýcarskem, Venezuelou, Kubou, Čínou, Maltou a ČR.

Bilaterální investiční dohody byly podepsány s Kanadou, Čínou, Kubou, Německem, Itálií, Švýcarskem, Velkou Británií a Venezuelou. Navíc byla podepsána dohoda o výměně informací (Exchange of Information Agreement) s USA. Tato kombinace dohod o zamezení dvojího zdanění a investičních dohod včetně daňových pobídek dělá z Barbadosu zemi jedinečně atraktivní pro zahraniční investory v rámci celého Karibiku.

Ustanovení o dohodách o bilaterální ochraně investic zdůrazňuje tyto základní elementy:

 • podpora a ochrana investic
 • ustanovení o kompenzaci ztrát
 • ustanovení doložek nejvyšších výhod a národního zacházení
 • ochrana před protiprávním vyvlastněním a znárodnění investice
 • zásady pro spravedlivé a nestranné urovnání vzniklých sporů
 • zásady pro včasnou repatriaci investic a její návratnost
 • zásady pro promptní transfer fondů
 • substituce – převzetí práv věřitele

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek