Barbados: Zahraniční obchod země

24. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

Obchodní bilance za posledních 5 let (v mil. BDs)
Rok 2005 2006 2007 2008 2009
Vývoz 864 929 794 822 813
Dovoz 2 894 3 288 3 421 3 623 3 755
Saldo 2 030 2 359 2 627 2 801 2 942

Pramen: Barbados Statistical Service

zpět na začátek

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz Barbadosu:

Největším obchodním partnerem Barbadosu jsou již tradičně země CARICOMu s cca 38 % tzv. domácího exportu (viz bod 5.2.), z nichž je největší export na Trinidad Tobago, Jamaiku, St. Lucii a St. Vincent a Grenadiny. Mimo země CARICOMu směřuje největší vývoz do USA (14,6 %) a Velké Británie (10,9 %), rostou vývozy do Kanady, Japonska, Německa a Venezuely a do ostatních zemí (34,2 %). Země EU začaly v r. 2004 projevovat větší zájem o barbadoské produkty, zejména zemědělsko-potravinářské, statistiky podle zemí nejsou však k dispozici, jak ve vývozu, tak v dovozu je patrná přetrvávající tradiční vazba na Velkou Británii.

Dovoz Barbadosu:

Největším dodavatelem Barbadosu byly v r. 2004 USA s cca 36,4 % všech dovozů. Druhým největším partnerem byly země CARICOMu s 24,7 % (zejména Trinidad a Tobago), to díky vyšším cenám ropy a kovů, a dále Velká Británie s podílem na dovozech 5,9 %. Zvýšily se také dovozy z Japonska na 4,5 % a Kanady na 3,8 %, dále z Německa a Venezuely a zemí EU. Položka ostatní země představuje cca 23 %, statistiky podle zemí nejsou k dispozici.

zpět na začátek

6.3. Komoditní struktura

Vývoz Barbadosu:

Nejvýznamnější vývozní položkou je cukr a melasa, dále rum, chemikálie, potravinářské produkty a nápoje, elektrické komponenty, tuky a ostatní produkty (oděvy, ryby aj.).

Dovoz Barbadosu:

Téměř 60 % dovozu představuje zboží nespotřební povahy, z toho jsou 62 % polotovary, 37,3 % kapitálové statky, investiční zboží, stroje a strojní zařízení a zbytek je zboží neklasifikované.

Spotřební zboží činí cca 40 % veškerých dovozů, z toho netrvanlivé 59 % (převážně potravinářské produkty pro rychlou spotřebu), trvanlivé 19,8 % a hotové průmyslové výrobky 21,2 %.

zpět na začátek

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Barbadoský trh je trhem liberálním s tržním prostředím otevřeným pro vstup zahraničních investic do všech odvětví národního hospodářství. Vláda je liberální, její politika směřuje k úplnému odstranění kontroly devizové kontroly vyplývající ze zahraniční obchodní výměny. Zákon o devizové kontrole však umožňuje registraci a repatriaci zahraničních investic, poukazy dividend, zisků, úroků a výnosů z pronájmů z nemovitostí i nerezidentním osobám, jakož i převody půdy a budov na Barbadosu. Nákup deviz je možný přímo v komerčních bankách, vláda prostřednictvím centrální banky stanovila limity částek pro zahraniční poukazy rezidentům i nerezidentům. Rezidentním osobám je povolena částka 3 750 USD na osobní cesty a na obchodní cesty 25 000 USD. Cizí státní příslušníci, kteří pracují na Barbadosu a nejsou klasifikováni jako rezidentní, mohou mít externí účet, na který mohou být připsány cizí měny ze specifických zdrojů. Centrální banka prostřednictvím komerčních bank volně přiděluje devizové prostředky na dovozy. Vývozy nepodléhají jiné zvláštní kontrole ze strany místních úřadů.

Firemní právo

Barbadoský Zákon o společnostech (The Barbados Companies Act), který vstoupil v platnost v r. 1985, byl vytvořen podle modelu kanadského zákona o společnostech (Canada Business Corporations Act). Proces založení společnosti je jednoduchý a účinný. Společnost může být založena jak osobami rezidentními tak nerezidentními bez licence nebo jiné výslovné autorizace, pokud firma nežádá speciální statut nebo výhody. V čele firmy musí být minimálně jeden ředitel. Jména a adresy ředitelů a sekretáře společnosti musí být zapsány ve firemním rejstříku. Není omezena výše autorizovaného akciového podílu a akcie mohou být vystaveny par value, tj. bez stanovení výše. Společnost může provozovat jakýkoliv druh legální činnosti.

zpět na začátek

6.5. Ochrana domácího trhu

Na Barbadosu nejsou v platnosti opatření směřující k vyšší formě ochrany domácího trhu.

zpět na začátek

6.6. Zóny volného obchodu

V zemi nejsou provozovány žádné zóny volného obchodu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek