Barbados: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

25. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Jak je výše uvedeno, barbadoský trh je velmi malý jak rozlohou, tak počtem obyvatelstva, a je tedy i z těchto důvodů komplikovaný pro výraznější vstup českých firem do teritoria. Největším zdrojem příjmů pro jeho národní hospodářství a tvorbu hrubého domácího produktu je terciální sféra, zejména turistika a na ní navazující odvětví, jako je hotelnictví, restaurační a další ubytovací služby, finanční služby a služby pro turistiku obecně (informatika, telekomunikace aj.).

Pro úspěšný vstup na trh je vhodný i zcela obvyklý místní zástupce, který zná jednak klientelu v oboru a jednak místní mentalitu, což je důležitý faktor pro exportéry a zejména pro vytvoření potřebné distribuční a dealerské sítě pro zpracovávání trhu.

zpět na začátek

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Barbadoský imigrační zákon povoluje cizím občanům pracovat na ostrově pouze s pracovním povolením. Dodatek uvedeného zákona umožňuje určitým státním příslušníkům členských zemí CARICOMu žít a pracovat na Barbadosu bez tohoto pracovního povolení. Zájemce o pracovní povolení musí mít akademickou hodnost, diplom nebo profesionální akreditaci a nabídku na zaměstnání nebo se deklarovat jako osoba výdělečně činná na vlastní účet. Neexistují žádná statutární omezení počtu cizinců na výplatní listině. Cizinci přispívají do sociálního systému země a mají právo na sekundární sociální úlevy na stejné úrovni jako občané Barbadosu. Vydání pracovního povolení obvykle trvá 6–8 týdnů. Formuláře a seznam požadovaných dokladů je k dispozici na www.labour.gov.bb, odd. imigrace.

zpět na začátek

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Viz bod 6.4.

zpět na začátek

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Propagace zboží a služeb je na Barbadosu zcela obvyklá forma stejně jako v zemích Latinské Ameriky, kam Barbados teritoriálně patří. Při zadávání propagačních, marketingových, inzertních, reklamních aj. akcí se doporučuje využít především služeb, znalostí a možností místního zástupce, který ve spolupráci s odbornými propagačními agenturami může na trhu zaručit vyšší efektivnost vynaložených prostředků na propagaci a především na místě průběžně sledovat a aktivně reagovat na podněty a odezvu trhu. K propagaci se využívají všechny formy působení na obyvatelstvo, včetně využití HSP.

zpět na začátek

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

V případě jakéhokoliv obchodního sporu je nutné využít služeb místních advokátních kanceláří, autorizovaných zastupováním zahraničních i místních společností při řešení veškerých sporů vyplývajících z dodavatelsko-odběratelských vztahů.

zpět na začátek

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou vyhlašovány v minimálním rozsahu (služby, infrastruktura) a režim jejich zadávání upřednostňuje místní společnosti, které mohou také nejlépe technicky a hlavně cenově konkurovat zahraničním dodavatelům a vytvářejí nová pracovní místa pro barbadoské pracovníky.

zpět na začátek

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Problémy a rizika místního trhu odpovídají latinskoamerickým zvyklostem, dále viz bod 8.9.

zpět na začátek

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

zpět na začátek

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obvyklou platební podmínkou je platba neodvolatelným a potvrzeným akreditivem, otevřeným v ČR, příp. akreditivem s odloženou splatností v závislosti na druhu obchodovaného zboží. Při dodávkách investičního zboží na úvěr se doporučuje maximální zajištění návratnosti tohoto úvěru s bankovní garancí nebo s bankovním avalem a úhrada akontace 5–30 % z hodnoty dodávky. Při dodávkách zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního se doporučuje platba předem. Platební morálka barbadoských klientů je vcelku dobrá, nicméně je třeba počítat s určitými rysy vyplývajícími z geografické polohy, z klimatických podmínek Barbadosu a z mentality místních firem, které mnohdy ovlivňují ve vyšší míře kvalitu a hlavně včasnost prováděných poukazů a jejich přístup k plnění kontrahovaných podmínek.

zpět na začátek

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Na Barbadosu nejsou organizovány veletrhy mezinárodního rozsahu a charakteru, spíše jen regionální semináře, setkání místních podnikatelů podle oborů a výstavy, které nemají větší jméno ani v okolních karibských státech, členských zemích sdružení CARICOM.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek