Belgie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

27. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Bruselu (Belgie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

88 691

89 086

92 389

96 502

93 699

Dovoz

56 315

58 835

59 379

59 754

61 409

Obrat

145 006

147 921

151 768

156 256

155 108

Saldo

32 376

30 251

33 010

36 748

32 290

V/D (v%)

157,4

151,4

155,6

161,5

152,6

Zdroj: Český statistický úřad (obchodní výměna v mil. CZK/rok)

Belgie tradičně patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům ČR. Od roku 1990 vzájemný obchod meziročně rostl tempem, které Belgii řadí mezi nejdynamičtěji se rozvíjející relace zahraničního obchodu ČR.

Rok 2018 přerušil kontinuální nárůst exportu ČR do Belgie, který lze zaznamenat od roku 2012. Obrat vzájemného obchodu dosáhl v roce 2018 pouze 155 108 mld. Kč, v porovnání s rokem 2017, kdy byl 156 256 mld. Kč. Rok 2016 i 2015 byly ve znamení mírného vzestupu exportu i importu mezi ČR a Belgií oproti roku 2014, kdy byl nárůst vývozu, dovozu a obratu znát nejvíce. Obrat vzájemného obchodu dosahoval v roce 2014 145 mld. Kč.

V rámci zemí EU, se v roce 2018 Belgie shodně umístila na 11. místě v celkovém dovozu i celkovém vývozu zboží a služeb do ČR. Podíl na dovozu činil 2,3 %, na vývozu pak 2,4 %. S každým rokem Belgie do ČR dováží víc a víc zboží. V roce 2017 se umístila na 12. místě mezi odběrateli českého zboží v rámci zemí EU, v roce 2016 na 16. místě. V roce 2015 se dokonce ani neumístila mezi prvními šestnácti zeměmi. V kategorii vývoz se Belgie stabilně umisťuje okolo 11. místa.  

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Položky vývozu

Název zboží

CZK (tis.)

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

16 286 435

Díly a příslušenství vozidel motorových

8 860 742

Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich díly jn.

5 935 964

Nábytek a díly, žíněnky, matrace aj. nábytek čalouněný

2 798 370

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní

6 785 314

Výrobky z kovů základních jn.

3 155 823

Výrobky nožířské

1 682 962

Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory ap.

3 806 024

Stroje, motory neelektrické (ne turbíny, motory píst.)

21 142

Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.)

2 549 292

Ve vývozu ČR do Belgie v letech 2018 a 2019 výrazně převládaly stroje a dopravní prostředky SITC 3, které byly následovány díly a příslušenstvím motorových vozidel a třetí místo zaujímala zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní. (Tabulka je vytvořena z dat Českého statistického úřadu za roční období od února 2018 do února 2019).

Největší položky vývozu z ČR do Belgie za období leden-únor 2019 představovaly (tis. CZK):

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní

2 282 089

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

2 279 125

Díly a příslušenství vozidel motorových

1 540 397

Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich díly jn.

969 055

To znamená, že šlo především o výrobky tříděné dle materiálu, stroje a dopravní zařízení, průmyslové spotřební zboží, tedy výrobky s velkou přidanou hodnotou. Podíl těchto 3 skupin průmyslových výrobků představuje téměř 90 % veškerých vývozů. Potraviny, zemědělské výrobky a nápoje zaujímají nízký podíl, i když jejich export mírně roste, avšak očekávání, že po odstranění různých překážek, které existovaly před vstupem do EU, by se měla tato komodita prosazovat, se naplňuje.

Za pozornost stojí stabilní export chemických výrobků. Belgie má velmi silný chemický průmysl (farmaceutické výrobky, plastické hmoty, barvy) a projevuje se to jak v dovozu, tak také právě ve vývozu (z ČR).

Zdroj: Český statistický úřad, Země dle SITC leden-únor 2019

Položky dovozu

Název zboží

CZK (tis.)

Hmoty plastické ostatní v prvotních formách

4 060 697

Voňavky, přípravky kosmetické a toaletní (bez mýdel)

3 301 335

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

3 163 996

Vozidla motor. silniční (k dopr. veřejné, traktory ap.)

2 298 093

Výrobky ploché válcované z oceli legované

2 095 121

Léčiva (vč. léčiv veterinárních)

1 983 709

Pláty, desky, blány, fólie a pásy z hmot plastických

1 784 848

Díly a příslušenství vozidel motorových

1 738 378

Sklo

1 576 081

Léčiva, výr. farmaceut. (ne antibiotika, hormony ap.)

1 459 055

V dovozu do ČR z Belgie v roce 2018 stejně jako v roce 2017 byly na prvním místě zastoupeny plastické hmoty v prvotních formách, na druhém místě to byly voňavky, kosmetické a toaletní přípravky a třetí příčku obsadily osobní automobily. (Tabulka z dat Českého statistického úřadu za roční období od  února 2018 do února 2019.)

Největší položky dovozu za období leden – únor 2019 představovaly (tis. CZK ):

Hmoty plastické ostatní v prvotních formách

759 804

Voňavky, přípravky kosmetické a toaletní (bez mýdel)

498 275

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

471 658

Obchodní vztahy mezi Belgií a ČR jsou z hlediska přítomnosti podnikatelských subjektů v teritoriích nevyvážené. V České republice působí přes desítku belgických podniků s většinovou kapitálovou účastí a řada z nich má v ČR obchodní zastoupení či kontaktní kancelář. Velký počet belgických podniků v České republice má kladný vliv na exportní kapacitu těchto podniků, které přes své mateřské podniky vyvážejí své výrobky mj. také do Belgie. Je zřejmé, že činnost zahraničních investorů tak ovlivňuje zásadním způsobem výsledky obchodu v některých komoditách.

Zdroj: Český statistický úřad, Země dle SITC leden – únor 2019

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ČR dosahuje aktivní saldo z celkového vývozu a dovozu služeb. V roce 2018 se bilance služeb s Belgií držela na stejné úrovni jako předchozí roky, a to na 17 920 mil Kč (v porovnání s rokem 2017, kdy byla 17 967,9 mil Kč). V roce 2016 bilance dosáhla 19 317,4 mil. Kč. Největší podíl na obratu služeb má doprava (hlavně silniční a letecká), cestovní ruch a ostatní služby.

Zdroj: Český statistický úřad

Vývozy a dovozy služeb nemohly uniknout vlivu hospodářské krize a jejich hodnoty v době hospodářské krize klesaly o 1,4 %, resp. o 4,8 %. Vývozy služeb tak v porovnání s vývozem a dovozem zboží klesaly výrazně méně. Obchod se službami mírně roste. Tento trend ukazuje značný potenciál tohoto sektoru, který se může výrazněji projevit po dokončení Jednotného trhu EU.

Obchod se službami ČR – Belgie
Bilance vzájemné výměny služeb, struktura vývozu a dovozu služeb ČR - Belgie podle platební bilance vykazuje dynamický vývoj, k čemuž nejvíce přispívá sektor dopravy (cca 50 %).

ZÚ není běžně informován o vývozu/dovozu služeb mezi ČR a Belgií, proto je obtížné vyhodnotit zájem českých poskytovatelů služeb o teritorium. Pokud byly v teritoriu prováděny stavební nebo montážní práce, byli vyslaní pracovníci českých podniků většinou placeni českou stranou v rámci kontraktní ceny.

Uvolnění trhu práce k 1.5.2009 v Belgii vedlo k mírnému nárůstu poskytovaných služeb z ČR do Belgie, zejména ve stavebnictví, kde přechodné období ztěžovalo vysílání pracovních sil do Belgie k provádění prací a služeb.

Překážky a bariéry bránící českým poskytovatelům služeb proniknout na trh:
Belgie využila přechodného období zákazu kabotáže pro ČR až do 30. dubna 2009. V rámci harmonizace kabotáže v rámci Evropské unie si Belgie vydala vlastní vyhlášku upravující podmínky kabotáže. V praxi se však zdá, že toto omezení není výraznou překážkou.

Belgie rovněž ukončila přechodné období pro volný pohyb osob/pracovních sil a k 1. květnu 2009 otevřela svůj pracovní trh občanům osmi nových členských zemí, včetně ČR, kteří tak i nadále nepotřebují pro výkon své pracovní činnosti pracovní povolení.

Hlavní bariéry při průniku na trh jsou:

 • neznalost podnikatelského prostředí
 • jazyková náročnost teritoria (francouzština, nizozemština, angličtina a v menší míře i němčina)
 • relativně vysoké daňové zatížení podniků a velmi vysoké náklady na pracovní sílu
 • neodpovídající kapitálová a personální vybavenost
 • vysoká kvalita lidských zdrojů v oblasti vzdělanosti, praxe a jazykové vybavenosti v Belgii
 • znalost trhu podložená marketingovým průzkumem
 • velmi komplikovaný federální systém země

Perspektivy českých firem v oblasti služeb:
Novou bariérou v oblasti služeb by se v Belgii mohla stát praxe vyžadování minimální mzdy pro řidiče kamionů, zřejmě podle vzoru jiných států, jako např. Německa a Francie.

Belgie disponuje relativně malou, ale silně otevřenou ekonomikou s velkou koncentrací výroby, s vysokým podílem služeb (přes 70% HDP) a vysokým podílem zahraničního kapitálu. Perspektivy českých firem ve vývozu služeb jsou v sektorech: dopravy, stavebnictví, poradenství a právních služeb, a podnikatelských aktivit v oblasti IT.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Českých podnikatelských subjektů, které by přímo v teritoriu investovaly a vykazovaly činnost, je málo a spíše jsou z oblasti služeb navazujících na činnost evropských institucí v Belgii. ČNB vykazuje za rok 2017 PZI z ČR do Belgie v celkové hodnotě 4 524,2 mil. Kč. V předchozích letech se jednalo o podobné částky, v roce 2016 to bylo 4 729,2 mil. Kč, v roce 2015 pak 5 246,8 mil. Kč. 

Protože český export zaznamená každoročně mírný pokles, bude do budoucna nutné posilovat přítomnost českých firem v Belgii. Pro zpracování trhu bude nezbytné budovat vlastní distribuční síť, kontrolovat trh, marketingové aktivity i marže prodejců.

Stejně tak i belgické přímé investice do České republiky jsou rok od roku nižší. Pro srovnání, v roce 2015 dosahovaly 64 362,8 mil. Kč, o rok později 44 959,3 mil. Kč. Rok 2017 zaznamenal největší propad, a to když PZI dosáhly pouze ceny 12 906,5 mil. Kč.

Belgické firmy, které v roce 2017 v České republice hojně investují jsou: Drylock Technologies, InBev, Gamma, Afrifina, Bekaert, Gondella, IG Watteeuw, Jonckers, KBC Group, La Lorraine, Materialise, Ontex, Vyncke, Pharma Nord a další.

Zdroj: ČNB – Přímé zahraniční investice

Výše belgických investic dosáhla svého vrcholu v roce 1999. K významným akvizicím patří např. nákup ČSOB bankou KBC, Glaverbel - AGC Flat Glass Europe (Glavunion), Lhoist Group (VČS), CBR (CEVA Mokrá), Unic Design (Kovobel Litoměřice), Delhaize-le Lion (Delvita), Tractebel (Cheming), Primus (International Victor Company), Bekaert (ŽDB), Thona International (Eupen Uničov), Interbrew – dnes InBev (Pražské pivovary). Belgická firma Barco n.v., vybudovala nový závod na zelené louce v lokalitě Kladna a vytvořila 170 nových pracovních míst. Fa Bekaert realizovala svou druhou investici v ČR v oboru výroby ocelového drátu. Kapacitou menší pivovar Duvel Moortgat zakoupil 50% podíl v pivovaru Bernard.

Dochází i k odchodu belgických firem z ČR nebo snižování jejich investice v ČR. Již v roce 2007 obchodní řetězec Delvita (Delhaize), v roce 2009 odprodala své akvizice v ČR brazilsko-belgická společnost InBev (pivovary). Belgická potravinářská společnost La Lorraine, největší výrobce zmraženého pečiva v ČR, oznámila na konci roku 2015 značné investice do rozšíření svého výrobního závodu v Kladně. V roce 2016 ohlásil šéf KBC další investice v České republice.

Zdroj: E15, Hospodářské noviny

Vývozci do Belgie:

Největší čeští vývozci do Belgie jsou nadnárodní společnosti, převážně v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

HEXION SPEC. CHEMIC. SOKO, Sokolov, ŠKODA AUTO A.S. ML.BOL, Mladá Boleslav, PRAMET TOOLS SRO, ŠUMPER, Šumperk, SIEMENS AUT. SYSTÉMY SRO, Frenštát pod Radhoštěm, COOPER-STAN., SRO, ŽĎÁR, Žďár nad Sázavou, MÖLNLYCKE HEALTH CARE K, Karviná, CARTEC GROUP, S.R.O., Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, LION PRODUCTS SRO, JIŘIC, Jiřice, BEHR CZECH SRO, MN.HRAD, Mnichovo Hradiště, MONDI PAC. PAPER ŠTĚTÍ, Štětí, PITT. COR., SRO, KLÁŠTEREC, Klášterec nad Ohří, DAIKIN INDUST. SRO PLZEŇ, Plzeň 3, DONALDSON, SRO, KLÁŠTEREC, Klášterec nad Ohří, EATON IND., SRO, CHOMUTOV, Chomutov, PCA LOGISTIKA CZ, SRO, P, Praha 4, WITTE NEJDEK, SRO NEJDEK, Nejdek, FEDERAL-MOGUL AS,KOSTEL, Kostelec nad Orlicí, LUČ. ZÁV. DRASL., AS, KOLÍN, Kolín, MEOPTA-OPTIKA, A.S. PŘERO, Přerov, BORGERS CS SRO PLZEŇ, Plzeň 3, BROSE CZ, SRO, ROŽNOV, Kopřivnice, CON. TEVES CR, SRO, JIČÍN, Jičín, aj.

Dovozci z Belgie:

ŠKODA AUTO A.S.ML. BOL, Mladá Boleslav, ANIMALCO,A.S., PRAHA, Praha 6, AGROTEC, A.S., HUSTOPEČE, Hustopeče, ALLIANCE UNICH. SRO, PHA, Praha 10, PHIL. MORRIS ČR , AS,K.H., Kutná Hora, OSPAP A.S., PRAHA, Praha-Štěrboholy, ALCAN DĚČÍN, SRO, Děčín, PHOENIX-ZEPP., SRO, MODLE, Modletice, AGC AUTOMOT. SRO, BÍLINA, Bílina, PEGUFORM PLASTIC, SRO, LB, Liberec, KOBERCE BRENO, SRO, PHA, Praha 4, MÖLNLYCKE HEALTH CARE K, Karviná, LION PRODUCTS SRO, JIŘIC, Jiřice, PITT. COR., SRO, KLÁŠTEREC, Klášterec nad Ohří, TOYOTA PEUG.CITR., SRO,K, Kolín, JANSSEN-CILAG, SRO, PHA, Praha 5, HP-PELZER K.S. PLZEŇ, Plzeň 5-Křimice, VESUVIUS ČR, AS TŘINEC, Třinec, JUTA, AS,DVŮR KR.N.L., Dvůr Králové nad Labem, UCB, SRO, PHA, Praha 3, DAIKIN AIRC., SRO, PHA, Praha 8, GLAXOSMITHKLINE, SRO, PHA, Praha 4, GLAXOSMITHKLINE, SRO, PHA, Praha 4, FORD MOTOR COMP. SRO, PHA, Praha 8, PFIZER, S.R.O., PRAHA, Praha 5, BAXTER CZ, SRO, PHA, Praha 1, VOLVO TRUCK, SRO, ČESTL., Říčany, MONROE CZECH, SRO, HODKOV, Hodkovice nad Mohelkou, VOLVO AUTO CZ., SRO, PRŮH, Průhonice, aj.

Ze seznamu největších „českých“ vývozců a dovozců je zřejmé, že podíl zahraničních investorů je na zahraničním obchodě ČR do Belgie velmi významný.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Smlouva o přistoupení ČR k EU: Smlouva mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii. (Athény, 16. 4. 2003), vstoupila v platnost 1. 5. 2004, publikace :č. 44/2004 Sb.
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě (Praha, 17. 4. 1968), publikace č. 110/1969 Sb., vstup v platnost: 31. 10. 1968
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku* (Praha, 16. 12. 1969), publikace č. 95/2000 Sb., vstup v platnost: 24. 7. 2000. * Do konce roku 2009 bude podepsán dodatek k této smlouvě, který umožní, aby Belgie poskytovala ČR údaje o účtech českých občanů v Belgii a uskutečněných transakcích.
 • Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi ČSFR-UEBL (Union Economique Belgo-Luxembourgeoise)*, vstoupila v platnost 13. 2. 1992, publikace č. 574/192 Sb * ČR navrhla v roce 2009 Belgii a Lucembursku, aby tato dohoda byla zrušena.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o letecké dopravě (Brusel 6. 4. 1998), publikace č. 129/2003, vstoupila v platnost: 23. 6. 2006
 • Dohoda o spolupráci mezi vládou ČR a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou regionu Valonskoze dne 28. 3. 2001, vstoupila v platnost: 22. 7. 2002, publikace č. 114/2002
 • Dohoda o spolupráci mezi vládou ČR a Vlámskou vládou ze dne 12. 2. 2002, vstoupila v platnost: 29. 5. 2003, publikace č. 99/2003 Sb.

Poznámka: Dohody, které vstoupily v platnost před rozdělením ČSFR, byly převzaty do právního řádu České republiky k 1. 1. 1993.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika neposkytuje Belgii rozvojovou pomoc.

Rozvojová spolupráce Belgie

Pro tuto spolupráci bylo v roce 2004 vybráno 14 států, tzv. „partnerských zemí“, do kterých bude pomoc prioritně směřovat: Bénin, Burundi, Burkina Faso, Guinea, Kongo DR, Mali, Maroko, Mosambik, Niger, Uganda, Rwanda, Senegal, Tanzanie, Palestinská území. V roce 2014 se Belgie primárně soustředila na Rwandu (duševní zdraví), Ugandu (boj proti dětské úmrtnosti a podvýživě), Palestina (vzdělání), Burundi (řádná správa věcí veřejných), Mali (kvalitní zdravodní péče) nebo Bolívii (podpora interkulturalismu). Belgie poskytuje pomoc dalším zemím, včetně těch, které ztratily statut prioritních. V posledních letech směřovala rozvojová pomoc do dalších více než 50 zemí, počínaje Afgánistánem, přes Čínu, Kubu a konče Zimbabwe. 

Při realizaci rozvojových programů se belgické MZV opírá o za tímto účelem zřízenou instituci BTC (Belgian Technical Co-operation), která působí jako veřejná akciová společnost se sociálním posláním, jejímž výhradním majitelem je federální stát. BTC má exkluzivitu na realizaci mezivládních rozvojových projektů, přičemž vztah mezi ní a státem je založen na manažerském kontraktu. V roce 2018 se TBC přejmenovala na Enabel (z anglického enable – umožnit).

Výdaje Belgie na rozvojovou spolupráci jako podíl HNP zůstává na úrovni 0,45 % v roce 2017. Cílem Belgie je dosáhnout výše 0,7 % HNP v co nejbližší době v souladu se závazky v rámci OSN. Zatímco v roce 2010 se podařilo poskytnout pomoc ve výši 0,64 % HNP (nejvíce v historii), v následujících letech došlo kvůli finanční krizi k velkému propadu. V současnosti zaujímá Belgie výší prostředků na rozvojovou pomoc na hlavu 9. místo ve světě, v absolutní částce 16. místo. Členění a zdroje rozvojové pomoci viz: www.dg-d.be.

Celková rozvojová pomoc v roce 2017 činila 1 106 mil. EUR (ve srovnání s 1,160 mil. EUR za rok 2016). Humanitární pomoc byla poskytnuta ve výši 170 mil. EUR. V posledních letech Belgie podnikla kroky k implementaci přístupu 3D (Diplomacy, Development, Defence), který byl později vyvinut na 3DLO (Law and Order). Cílem bylo dosáhnout ucelené a účinné zahraniční politiky, která bude schopna reagovat na složité a neustále se měnící výzvy na mezinárodní úrovni. Nová strategie Komplexní přístup (Comprehensive Approach) jde o krok dále a přizpůsobuje podobný vývoj na mezinárodní úroveň, zejména v evropském kontextu. Ústředním bodem je trvalý dialog, hodnocení a přizpůsobení postoje Belgie vůči konkrétním zemím, regionům a tématům. Komplexní přístup není cílem sám o sobě, ale pracovní metodou k posílení zahraniční politiky Belgie.

V roce 2017 byly dále spuštěny nové pětileté programy nevládní spolupráce. Belgická rozvojová spolupráce má partnerství s 83 organizacemi pracujícími ve 49 zemích po celém světě. Dotace, v celkové výši 1.147 mld. EUR na období 2017 – 2021, také pokrývají studijní granty občanům v rozvojových zemích. Programy podporují občanskou společnost v dosahování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), a to jak v rozvojových zemích, tak v Belgii. V roce 2017 činila celková dotace těmto organizacím zhruba 218 milionů EUR, přičemž přibližně 56% této částky šlo do nejméně rozvinutých zemí.

Počátkem roku 2019 byla v rámci zvýšení transparentnosti rozvojové politiky Belgie spuštěna webová stránka Openaid.be. Na tomto datovém portálu jsou uváděny veškeré informace o projektech, programech a organizacích financovaných belgickou vládou od roku 2014. V současné době se Belgie nachází na 7. místě v žebříčku transparentnosti bilaterálních donorů, díky nové platformě by se však v budoucnu mohla dostat až na pozici jedničky (dle celkového hodnocení Aid Transparency Index se země v horizontu čtyř let dokázala posunout ze 49. místa na současnou 18. příčku).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: