Botswana: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

V březnu 2018 vypršel druhý pětiletý mandát bývalého prezidenta Ian Khamy, který z úřadu podle ústavy odstoupil. Až do všeobecných voleb v říjnu 2019 zemi povede bývalý viceprezident Mokgweetsi Masisi. Vládní strana Botswana Democratic Party před volbami představila svůj program Vision 2036, podle kterého by měla Botswana do roku 2036 dosáhnout postavení vysoko příjmové země. Hlavní témata vlády i opozice jsou v zásadě totožná: diverzifikace ekonomiky a boj proti nezaměstnanosti, jejíž míra je na úrovni 18 %, přičemž mezi mladými do 35 let činí nezaměstnanost dokonce 40 %. Trvá značná ekonomická závislost země na těžbě nerostného bohatství, problémem je i vysoká míra společenské nerovnosti, nedostatek perspektivy pro mládež a relativní slabost základní infrastruktury. Země nicméně nadále patří mezi nejstabilnější a nejlépe fungující státy v subsaharské Africe.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Botswanská republika (Botswana, ang. Republic of Botswana)

Hlavou státu je prezident Mokgweetsi Masisi, který zemi převzal dne 1. 4. 2108 jako viceprezident po odstoupivším Ianu Khamovi, jež působil ve funkci po dvě pětiletá funkční období od 1. dubna 2008. Mokgweetsi Masisi povede zemi až do prezidentských voleb v říjnu 2019. Prezident je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil a stojí v čele vlády.

Složení vlády: Seznam členů vlády naleznete na vládním portále Botswanské republiky.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 2,25 milionu (2016)
Míra porodnosti (na 1000 obyv.): 23,56 %
Roční přírůstek obyvatelstva: 1,8 %

Národnostní složení:

 • 79% - Tswana
 • bantuská etnika (Kalanga, Yeyi, Ndebele, Herero), bušmeni (Basarwa), běloši a Asiaté

Náboženské složení:

 • 30 % - tradiční animistická náboženství
 • 70 % - křesťané

Zdroj: worldbank.org

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2013

2014

2015

2016

2017

HDP/obyv. (USD, běžné ceny, dle MMF)

7 173 7 728 6 785 7 270 7 876

HDP (mld. USD, běžné ceny, dle MMF)

14,9 16.3 14,4 15,7 17,1

HDP růst (%)

11,3 4,1 -1,7 4,3 2,1

Inflace (%, dle MMF)

4,1 3,7 3,1 3,0 2,9

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2018

V letech pro roce 2010 zaznamenávala ekonomika nebývalý úspěšný růst způsobený mj. zvýšenou poptávkou po diamantech v po krizovém období, v roce 2015 naopak došlo ke zpomalení růstu způsobeném oslabením poptávky po diamantech a poklesem cen surovin, které se podílejí na HDP z více než 80 %. Během roku 2016 došlo k mírnému oživení ekonomiky díky růstu exportu a projektům mimo těžební průmysl. Do budoucna se očekává výraznější růst díky projektům v infrastruktuře, výstavbě elektráren, škol aj. Podobně jako další země regionu jižní Afriky Botswana zažívá největší sucha za posledních několik let, která mohou mít dlouhodobé negativní dopady na ekonomiku země.

Díky relativně úspěšné restriktivní politice centrální banky a nízkým cenám ropy se daří snižovat úroveň inflace, která je v současné době na úrovni okolo 3 %. Spadá tedy tak do inflačního cíle, který je mezi 3-6 %. Finanční sektor země je stabilní a dobře kapitalizovaný. Od října 2017, kdy došlo k poslednímu snížení ze strany centrální banky, se úrokové sazby drží na úrovni 5 %.

Z pohledu Global Competitiveness Report 2017/2018 si Botswana v žebříčkurenceschopnosti zemí polepšila o 1 příčku na 63. místo ze 137 hodnocených zemí (přičemž zůstala na čtvrtém místě mezi zeměmi subsaharské Afriky za Mauriciem, Jižní Afrikou a Rwandou).

I přes dlouhodobý růst se země potýká s vysokou mírou chudoby a nerovnosti distribuce příjmů. I když se daří míru chudoby snižovat, v roce 2016 jí bylo zasaženo 16 % obyvatel země. Nezaměstnanost dosahovala v březnu 2018 necelých 18 % a země je zasažena epidemií HIV/AIDS (postižena je více než pětina dospělého obyvatelstva). 

Botswana má rozsáhlé zásoby uhlí, s ohledem na změnu klimatu však musí hledat další možnosti pro výrobu elektrické energie (průzkumy zásob plynu). Země se již několik let snaží vymanit z energetické závislosti na dovozu energie (především z Jižní Afriky), zatím se však se potýká s problémy při rekonstrukcí elektrárny Morupule B, která se stále opožďuje. Pokud jde o obnovitelné zdroje energií, náklady na výrobu solární energie a dodávky do sítě jsou dosud velmi vysoké, ale s vývojem technologií se snižují. Botswana tuto možnost aktivně zkoumá. Do roku 2020 by se podle prohlášení vlády měla Botswana dostat z energetické krize a být schopna naopak elektřinu vyvážet, nicméně je otázka, zda se vládě tento závazek podaří splnit. Za perspektivní obory je považována těžba mědi, uranu a uhlí – podmínkou pro jejich úspěšný rozvoj jsou však investice do infrastruktury včetně železniční.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Příjmy státního rozpočtu (mil. BWP, pula) 49 007 55 958 47 473 55 051 59 177
Výdaje státního rozpočtu (mil. BWP, pula) 41 730 50 564 54 411 56 971 58 386
Saldo (mil. BWP, pula) 5 054 2 919 -8 766 -1 303 2 070

Zdroj: MMF, databáze WEO květen 2018

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2013

2014

2015

2016

2017

Platební bilance (mld. USD) 1,32 2,49 1,12 1,82 1.85
Veřejný dluh vůči HDP (%) -4,5 -9,3 -8,0 -3,4 -2,7
Zahraniční zadluženost (mld. BWP, pula) 7,27 5,39 -6,93 -1,92 0,79

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2018

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor v Botswaně je relativně vyspělý. Působení řady zahraničních komerčních bank a poměrně efektivní centrální řízení dodává bankovnímu sektoru potřebnou stabilitu. Taktéž poskytované finanční služby jsou na dobré úrovni. Převod financí do zahraničí není regulován. Seznam komerčních bank, které působí v Botswaně, lze nalézt na stránkách centrální banky Bank Of Botswana. Patří k nim například:

 • Barclays Bank of Botswana Ltd. (založena 1950 - britská banka Barclays Bank)
 • Standard Chartered Bank Botswana Ltd. (založena 1950 - britská Standard Chartered Bank)
 • First National Bank of Botswana Ltd. (založena 1991 - jihoafrická First National Bank)
 • Stanbic Bank Botswana Ltd. (založena 1992 - jihoafrická Standard Bank)
 • Bank of Baroda (Botswana) Ltd. (založena 2000 - indická Bank of Baroda)
 • Bank of India (Botswana)

Dále zde působí řada nebankovních finančních institucí na podporu rozvoje Botswany, které jsou většinou v rukou státu. Jsou to např.:

 • National Development Bank (financování komerčních projektů v zemědělství)
 • Botswana Building Society (hypotéky pro domácnosti)
 • Botswana Savings Bank (venkovské oblasti - využívá poštovní sítě)
 • Botswana Development Corporation (hlavní investor ve spojení se zahraničními firmami a místními podnikateli - formou úvěrů i kapitálového podílu)

Také pojišťovnictví se rozvíjí a v zemi působí celá řada pojišťoven.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňové příjmy nejsou pro státní rozpočet Botswany rozhodující příjmovou položkou. Výše daňe z přidané hodnoty (VAT) je 12 %. Daň z příjmu právnických osob činí 22 %, pro nerezidentní společnosti je však daň z příjmu 30 % (výhodnější se tak stává založit v Botswaně dceřinou firmu než působit na tomto trhu prostřednictvím pobočky zahraniční firmy). Pro výrobní společnosti činí daňová sazba 15 % (v případě schválených aktivit). Vedle toho existují tzv. zvláštní ekonomické zóny (Special Economic Zones), do kterých se vláda snaží nalákat investory mj. pomocí daňových pobídek. Investoři v těchto zónách mají po určitou dobu zvýhodněný daňový režim. Bližší informace na webových stránkách Botswanského investičního a obchodního centra, BITC.

Některá rozvojová odvětví (např. finanční sektor, zpracovatelský průmysl) mají pro místní firmy sníženou sazbu daně z příjmu na 15 %. Sazba srážkové daně z dividend činí 7,5 %. Bližší informace viz také na webu LexAfrica.com.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: