Botswana: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Botswanský trh je relativně malý a silně propojený se sousední JAR. Preciznost a solidnost ve vzájemné spolupráci firem jsou naprostou samozřejmostí. U zboží spotřebního charakteru dává většina firem přednost napojení bezprostředně na výrobce z důvodu uspoření nákladů na prostředníky. U strojírenského zboží je již více využíván distributor se svými sklady, který nakupuje na vlastní účet a prodává menším firmám. Důležitou otázkou, kterou místní partneři kladou, a kterou je potřeba před vstupem na trh vyřešit, je záruční servis a řešení reklamací.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem ke vzdálenosti trhu je žádoucí při vývozu českého zboží využívat místních zástupcůznalých místního prostředí případně podle charakteru zboží distributorů. Pro počáteční kontakty a obchodní případy se doporučuje opatrnost při volbě platebních podmínek (doporučuje se dokumentární akreditiv). Většina významnějších firem má úzké napojení na jihoafrické případně jiné nadnárodní společnosti. Z toho důvodu je nákupní politika utvářena mateřskou firmou v zahraničí.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Převážnou většinu komodit je možno dovážet do Botswany volně, pouze na skupinu vybraných položek je nutno mít dovozní povolení (Import Permit), fytosanitární nebo veterinární popř. další osvědčení. Přehled dovozních i vývozních požadavků a tarifů včetně aktuálí výše DPH stanovuje daňový úřad Botswany, Botswana Unified Revenue Service. Celní tarify je možné najít podle HS kódů taktéž v databázi Evropské komise Market Access Database, volně přístupné v zemích EU.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Registrovat firmu v Botswaně je relativně jednoduché. V oblasti podpory podpory zahraničních investic do země působí agentura ministerstva pro investice, obchod a průmysl Botswana Investment and Trade Centre (BITC), jež má centrálu v Gaborone a několik zahraničních kanceláří (v JAR v Johannesburgu, v Londýně). V případě, že český subjekt uvažuje o založení vlastní kanceláře, reprezentace či společného podniku v Botswaně, je možno doporučit využití služeb této investiční agentury. BITC poskytuje „one-stop” centrum služeb pro zahraniční investory, vyhledání obchodního partnera pro joint-venture, informace o pobídkách, sektorových příležitostech aj.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Vzhledem k vyspělosti botswanského trhu jsou propagace, marketing a reklama jedním ze základních předpokladů úspěchu na trhu. V oboru působí řada specializovaných firem a asociací, které jsou schopny poskytovat servis na profesionální úrovni. V oblasti reklamy jsou obvyklé jak inzeráty v denících, tak i v odborných časopisech, které jsou vydávány jednotlivými profesními svazy (textil, obráběcí stroje, strojírenství a důlní průmysl atd.) a stále častěji v elektronických médiích.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Mezinárodní úmluvy: Botswana je členem ARIPO (The African Regional Intellectual Property Organization); Úmluvy WIPO; Pařížské úmluvy (průmyslového vlastnictví); Bernské úmluvy (o ochraně literárních a uměleckých děl); PCT; WCT (WIPO o právu autorském); WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty).

Ochranné známky: Požadavky na její zápis: plná moc (v angličtině); 2 výtisky ochranné známky; úplné údaje o žadateli; seznam výrobků a/nebo služeb, pro které se ochranná známka uplatňuje; doklad o přednostním právu spolu s ověřeným anglickým překladem. Ochrana je dvacet let a začíná běžet od data podání žádosti. Obnova: každý rok. Zahraniční žadatelé musí žádost o zápispředložit prostřednictvím místního zástupce.

Patenty: Typy patentů: vynálezy a patenty PCT (mezinárodní přihláška); požadavky na podání:

  • vynálezy - plná moc (v angličtině);veškeré údaje o vynálezci a žadatelích; specifikace, požadavky, abstrakt vangličtině; patentové nároky, anotace, příp. výkresy a obrázek k anotaci v angličtině; doklad o přednostním právu spolu s ověřeným anglickým překladem;
  • patenty PCT - plná moc (v angličtině); veškeré údaje o žadateli; popis vynálezu, patentové nároky, anotace, příp. výkresy a obrázek k anotaci v angličtině; kopie zveřejněné mezinárodní rešerše; kopie zveřejněné mezinárodní přihlášky; doklad o přednostním právu spolu s ověřeným anglickým překladem. Doba platnosti patentu je dvacet let od data podání přihlášky. Obnova: každý rok (v den podání nebo datum vzniku práva přednosti).

Autorské právo: Botswana je členem Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, což znamená, že je možné chránit autorská díla v zemi v rámci jedné žádosti, stejně jako ve všech ostatních členských zemích (více než 160 zemí). Právní základ: Copyright and Neighbouring Rights Act, Act No. 8 of 2000.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek je upravena tzv. „Local Procurement Programme", na základě kterého má být rezervováno ne více než 30 % vládního ročního rozpočtu na objednávky pro malé a střední firmy zapojené v programu. Aby se firma kvalifikovala do programu musí mít minimálně 25% místního kapitálu a splňovat alespoň dvě z těchto kritérií - roční obrat mezi 0,2 až 5 mil. BWP, méně než 200 zaměstnanců a kapitál ve výši 50 tis. až 5 mil. BWP. Firma kvalifikovaná v rámci tohoto programu se může také zúčastnit tendrů určených pro zahraniční dodavatele. Bližší informace o veřejných zakázkách v Botswaně naleznete na webu undo.org, dále na vládním portále gow.bw.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Pokud se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou v Botswaně, je užitečné využít poradenské
asistence místní právnické kanceláře, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k ekonomickému i národnostnímu propojení s JAR jsou prostředí i jednání dosti podobné. Právní systém je také velmi blízký systému JAR. Bezpečnostní situace, kriminalita, je nicméně podstatně lepší, i když i v Botswaně je nutno věnovat zvýšenou pozornost této problematice (doporučuje se větší částky peněz a dokumenty ponechávat v bezpečnostních schránkách v hotelu apod.). Korupce je značně nižší než v sousední JAR, přičemž vláda se věnuje jejímu dalšímu omezování, nicméně transparence státních zakázek není dostatečná. Místní zvyklosti se příliš neliší od evropských standardů. Před cestou na jednání s botswanským partnerem každopádně doporučujeme nastudovat Desatero pro obchodní jednání s africkými zeměmi.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza k cestě do Botswany se vydávají na velvyslanectví Botswanské republiky v Londýně, nicméně dají se zakoupit na mezinárodním letišti či na hranicích. S účinností od června 2017 je při vstupu do Botswany požadováno zaplacení poplatku ve výši 30,- USD. Poplatek se platí při vstupu do země na všech hraničních přechodech; poplatek lze zaplatit v hotovosti nebo debetní či kreditní kartou v určených platebních automatech. Tato povinnost se týká všech návštěvníků Botswany; nevztahuje se na občany Botswany a občany zemí Jihoafrického rozvojového společenství (SADC). Potvrzení o zaplacení je platné 30 dnů a během platnosti může sloužit pro více vstupů. Více informací lze získat na webu Botswana Tourism nebo na lince +267 391 31 11 Ministerstva životního prostředí, ochrany přírodních zdrojů a turistiky Botswany.

Cestující mohou bezcelně dovézt: 2 litry vína, 1 litr lihovin, 200 ks cigaret, 20 ks doutníků, 250 gramů tabáku, 50 ml parfémů a 250 ml toaletní vody. Zbraně musí být licencované a musí být deklarovány při příjezdu. Není omezeno množství cizí měny přivážené do země, a to jakoukoliv formou (hotovost, kreditní karty, šeky, cestovní šeky). V Botswaně jsou akceptovány především kreditní karty VISA, MasterCard, American Express a Diners Club, avšak v odlehlejších oblastech omezeně - před cestou mimo hlavní centra a města je nutno se informovat. Výměnu valut na místní pula (BWP) je nutno provést buď na letišti, na větších hraničních přechodech nebo ve velkých městech v bankách nebo směnárnách, protože není zajištěna směna v odlehlejších oblastech. V Botswaně se vyskytuje malárie (v hlavním městě Gaborone nikoliv, což je však výjimka), na severu v distriktu Chobe se vyskytuje ojediněle moucha tse-tse, která roznáší spavou nemoc.

Časový posun: +1 hod., v době letního času stejný čas jako v ČR. Všeobecně se hovoří anglicky. Motorová vozidla jezdí vlevo. Mezinárodní provolba: +267.

Před cestou vřele doporučujeme zaregistrovat se v systému dobrovolné registrace do zahraničí ministerstva zahraničních věcí, DROZD MZV ČR.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky zaměstnávání cizích státních příslušníků se řídí příslušnými zákony. Viz informace k získání pracovního povolení na stránkách vládního portálu Botswany.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Botswaně je zdravotní péče rozdělená na státní a soukromou, byť cizinci dlouhodobě pobývající v zemi mají nárok státní zdravotní péči využívat, všeobecně se cizincům doporučuje vyhledávat privátní zdravotní zařízení. Bližší informace na stránkách ministerstva zdravotnictví.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: