BOZP – seznam zákonů, vyhlášek a vládních nařízení (aktuální a platná legislativa BOZP)

26. 4. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - BOZP – seznam zákonů, vyhlášek a vládních nařízení (aktuální a platná legislativa BOZP) Následující článek zahrnuje seznam aktuálních a platných zákonů, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento seznam, nebo také registr zákonů BOZP chcete-li, se bude s každou příchozí novelou pravidelně aktualizovat a doplňovat.

Vzhledem k tomu, že oblast BOZP obsahuje zhruba 300 právních předpisů - zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, ale také směrnic EU, uvádí se v tomto registru pouze ty nejdůležitější. Pokud si myslíte, že nějaký důležitý zákon nebo informace byla opomenuta, využijte komentáře pod článkem, a zašlete vaše připomínky.

Obsah seznamu zákonů - BOZP INFO

Seznam obsahuje vždy typ předpisu, číslo předpisu, název předpisu, stručný popis a jeho případnou novelizaci. U daného zákonu je vždy uveden odkaz na jeho celé platné znění. Informace uvedené v popise zákonu jsou výtažkem z jednotlivých předpisů.

Seznam 30-ti nejdůležitějších zákonů z oblasti BOZP

Jednotlivým zákonům BOZP, které jsme pro vás vybrali, se věnujeme pod tímto seznamem.

 1. Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce
 2. Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 3. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 4. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 5. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 6. Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce
 7. Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 8. Vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, …
 9. Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 10. Vyhláška č. 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání
 11. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 12. Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákoník práce a zrušuje zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
 13. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
 14. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, ...
 15. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, ...
 16. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
 17. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 18. Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 19. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 20. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 21. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 22. Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese
 23. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 24. Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 25. Vyhláška č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 26. Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení, ...
 27. Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení, …
 28. Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti,
  ...
 29. Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení, ...
 30. Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce

Zákon řeší právní ustanovení, která se týkají výkonu práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale také právní vztahy kolektivní povahy. Zákon informuje o právních vztazích, ke kterým dochází ještě před vznikem pracovněprávních vztahů a o právech a povinnostech jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů při dodržování dočasného režimu práce osoby, která je v neschopnosti pracovat. V zákonu jsou také uvedeny některé sankce za porušení těchto povinností.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

377/2015 Sb., 47/2016 Sb., 385/2015 Sb., 298/2015 Sb., 205/2015 Sb., 182/2014 Sb., 250/2014 Sb., 328/2014 Sb., 101/2014 Sb., 303/2013 Sb., 435/2013 Sb., 155/2013 Sb., 385/2012 Sb., 396/2012 Sb., 399/2012 Sb., 472/2012 Sb., 167/2012 Sb., 375/2011 Sb., 341/2011 Sb., 364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb.,429/2011 Sb., 466/2011 Sb., 185/2011 Sb., 180/2011 Sb., 73/2011 Sb., 347/2010 Sb., 377/2010 Sb., 427/2010 Sb., 306/2008 Sb., 462/2009 Sb., 286/2009 Sb., 320/2009 Sb., 326/2009 Sb., 305/2008 Sb., 382/2008 Sb., 451/2008 Sb., 294/2008 Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb., 116/2008 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 357/2007 Sb., 362/2007 Sb., 181/2007 Sb., 585/2006 Sb.

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jeden z nejdůležitějších zákonů BOZP, který v návaznosti na Zákoník práce č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to zejména v pracovněprávních vztazích, ale také při poskytování služeb mimo ně dle § 3 Zákoníku práce. Tento zákon týkající se BOZP řeší povinnosti bezpečnosti práce na pracovišti, rizikových faktorů a práce na staveništi.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

88/2016 Sb., 225/2012 Sb., 375/2011 Sb., 365/2011 Sb., 223/2009 Sb., 189/2008 Sb., 362/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Toto nařízení vlády podrobně hovoří o požadavcích na zajištění BOZP v pracovním prostředí. Konkrétní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení, kde se hovoří o stabilitě a mechanické odolnosti staveb, elektrické instalaci, průmyslových rozvodech, potrubních systémech, vedení a sítích, únikových cestách a východech, podmínkách pro bezpečný výkon práce na střechách, pracovišti s výskytem prachu a škodlivinách v pracovním ovzduší, dopravních komunikacích, nebezpečných prostorách, nakládacích a vykládacích rampách, pracovištích pro výrobu, opravy a údržbu dopravních prostředků, poskytování první pomoci, venkovním pracovišti, skladování a manipulaci s materiálem a břemeny, skladech pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv a nízkotlakých kotelnách.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Toto nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Toto nařízení vlády se zabývá rizikovými faktory pracovních podmínek. V zákonu se hovoří o jejich členění, metodách a způsobech jejich zajišťování. Nařízení dále informuje z hlediska BOZP o hygienických limitech, způsobech vyhodnocování rizikových faktorů BOZP, podmínkách a povinnostech při poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) a ochranných nápojích. Řeší také konkrétní hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, opatření pro případné řešení mimořádných událostí, které jsou spojeny s možných zvýšením expozice na úroveň, která může mít následek bezprostředního ohrožení zdraví či dokonce života zaměstnance, který se dostal do přímého styku s chemickou látkou, její směsí nebo prachem.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

32/2016 Sb., 9/2013 Sb., 93/2012 Sb., 93/2012 Sb., 68/2010 Sb., 93/2012 Sb.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Tento rozsáhlý zákon se zabývá právy a povinnostmi fyzických a právnických osob, týkající se ochrany veřejného zdraví. Též řeší úkoly, působnost a pravomoc orgánů, které jsou činné v ochraně veřejného zdraví, hodnocení a snižování hluku a vibrací a neonizujícím záření, které působí na životní prostředí. V zákoně se hovoří také o hygienických požadavcích na vodu, jejích kontrolách, úpravách apod., dále pak o umělých koupalištích a saunách, hygienických požadavcích ve školských provozech, nakládání s nebezpečnými látkami a chemickými směsmi a dalších záležitostech v oblasti BOZP.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

267/2015 Sb., 267/2015 Sb., 82/2015 Sb., 250/2014 Sb., 252/2014 Sb., 247/2014 Sb., 64/2014 Sb., 223/2013 Sb., 333/2012 Sb., 115/2012 Sb., 375/2011 Sb., 298/2011 Sb., 466/2011 Sb., 151/2011 Sb., 281/2009 Sb., 227/2009 Sb., 301/2009 Sb., 189/2006 Sb., 274/2008 Sb., 124/2008 Sb., 130/2008 Sb., 296/2007 Sb., 378/2007 Sb., 110/2007 Sb., 392/2005 Sb., 186/2006 Sb., 264/2006 Sb., 342/2006 Sb., 59/2006 Sb., 222/2006 Sb., 186/2006 Sb., 392/2005 Sb., 74/2006 Sb., 381/2005 Sb., 444/2005 Sb., 392/2005 Sb., 392/2005 Sb., 362/2003 Sb., 392/2005 Sb., 253/2005 Sb., 392/2005 Sb., 125/2005 Sb., 274/2003 Sb., 562/2004 Sb., 326/2004 Sb., 274/2003 Sb., 356/2003 Sb., 167/2004 Sb., 274/2003 Sb., 274/2003 Sb., 253/2005 Sb., 392/2005 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 392/2005 Sb., 13/2002 Sb., 120/2002 Sb., 274/2003 Sb., 86/2002 Sb., 274/2003 Sb., 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 274/2003 Sb.

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

Zákon, který je zaměřen zejména na kontrolní orgány a inspektoráty práce, které se soustředí na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také na pracovní podmínky zaměstnanců. Zákon řeší působnost těchto úřadů a inspektorátů, práva a povinnosti při kontrolách, přestupky, právní delikty a samozřejmě také sankce za porušování stanovených povinností.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

47/2016 Sb., 88/2016 Sb., 81/2015 Sb., 136/2014 Sb., 250/2014 Sb., 247/2014 Sb., 64/2014 Sb., 341/2011 Sb., 350/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb., 73/2011 Sb., 281/2009 Sb., 382/2008 Sb., 294/2008 Sb., 362/2007 Sb., 213/2007 Sb., 264/2006 Sb., 230/2006 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Velmi starý zákon, který upravuje vymezení pravomocí a působnosti Státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení (technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová). Zákon také hovoří o podnikajících fyzických osobách a jejich povinnostech, které se týkají například zajištění bezpečnostních opatřeních při provozování vyhrazených technických zařízení - prohlídek, revizí a zkoušek.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

341/2011 Sb., 223/2009 Sb., 189/2008 Sb., 253/2005 Sb., 436/2004 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 124/2000 Sb., 71/2000 Sb., 47/1994 Sb., 253/2005 Sb., 159/1992 Sb., 253/2005 Sb., 575/1990 Sb.

Vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, ...

Vyhláška, které stanovuje zakázané práce těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které jsou v období kojení, pracujícím matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým zaměstnancům. Zákon vymezuje konkrétní rizikové práce, které mohou mít vliv na bezpečnost při práci a ochranu zdraví výše zmíněných zaměstnanců. Těhotným zaměstnankyním je například zakázána práce, při které se vyžaduje používat izolační dýchací přístroje, práce, při kterých dochází k fyzické a psychické námaze, nebo práce, které je spojená s chemickými látkami nebo chemickými směsi, atd.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Tato vyhláška zatím nebyla novelizována.

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Zákon o zdravotních službách informuje zejména podmínkami jejich poskytování. Řeší také výkon státní správy, práva a povinnosti pacientů a jejich blízkých, poskytovatelů zdravotnických služeb, ale i pracovníků v této oblasti. Z oblasti BOZP jsou v tomto zákoně zmíněny podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotnických služeb.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

47/2016 Sb., 205/2015 Sb., 60/2014 Sb., 303/2013 Sb., 66/2013 Sb., 437/2012 Sb., 167/2012 Sb.

Vyhláška č. 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání

Zákon stanovuje konkrétní požadavky, jak postupovat při uznávání a posuzování nemocí z povolání. Řeší také, jaké konkrétní náležitosti má obsahovat posudek o nemoci z povolání a v příloze se lze dočíst o konkrétních podmínkách, za nichž nelze nemoc nadále uznat za nemoc z povolání.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Tato vyhláška zatím nebyla novelizována.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Toto nařízení vlády se řídí příslušnými předpisy EU a upravuje, jakým způsobem má být evidován, nahlášen a zaslán záznam o pracovním úrazu či hlášení o smrtelném pracovním úrazu. Předpis také uvádí, jaký má být obsah vzoru záznamu o pracovním úrazu nebo stanovuje orgány a instituce, kterým se má úraz ohlašovat a zasílat. Řeší také povinnosti zaměstnavatelů vůči úrazům zaměstnanců.

BOZP info tip: Zkuste zdarma online formulář pro řešení pracovních úrazů

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

170/2014 Sb.

Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákoník práce a zrušuje zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

Jedná se o zákon, který mění zákoník práce č. 262/2006 Sb., zrušuje zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců č. 266/2006 Sb., a ruší nebo mění některé další zákony. V zákoně jsou uvedeny například náhrady majetkové a nemajetkové újmy, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů vůči náhradám vzniklých škod apod. Řeší také pracovní úrazy a nemoci z povolání - konkrétně rozsah náhrady škody, druhy náhrad apod.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Tento zákon zatím nebyl novelizován.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Toto nařízení vlády specifikuje vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení zvukových, hlasových, světelných a dalších signálů, jejichž účelem je informovat o bezpečnostních situacích na pracovišti. Nařízení obsahuje mimo konkrétní specifikace používání značení a signalizace také tabulku barev značek a světelných signálů. Tuto tabulku naleznete v příloze tohoto nařízení.

BOZP info tip: Grafika bezpečnostních značek - příloha k nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

405/2004 Sb., o1/c119/2002 Sb.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, ...

Vyhláška, která stanovuje kritéria, faktory a limity pro zařazování práce do kategorií. Mezi faktory se ve vyhlášce řadí chemické, fyzikální a biologické činitele, fyzická zátěž, prach, zátěž chladem nebo teplem a další. Konkrétní faktory, kritéria a limity pro zařazování prací do kategorií jsou uvedeny v příloze č. 1. Další limitní hodnoty jsou pak uvedeny v příloze č. 2. Vyhláška řeší mimo zařazování práce do kategorií a limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů apod. například také náležitosti hlášení prací s azbestem nebo náležitosti hlášení při manipulaci a zacházením s biologickými činiteli.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

181/2015 Sb., 240/2015 Sb., 107/2013 Sb.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, ...

Nařízení vlády, které stanovuje v souladu s Evropským společenstvím konkrétní rozsah a podmínky, za jakých má docházet k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. V nařízení se hovoří o tom, co ochranné prostředky jsou a nejsou, co musí splňovat apod. Též se v nařízení definují práce a činnosti, při kterých je nutné poskytnout zaměstnancům OOPP.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Toto nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Další nařízení vlády, které se zabývá osobními ochrannými pracovními prostředky pro ochranu lidského zdraví a života při výkonu práce. Stanovuje přesné technické požadavky na OOPP, ale také například podmínky uvedení na trh a do provozu, postupy posuzování shody, ES přezkoušení typu, ES systém řízení jakosti výrobku, systém zajištění ES jakosti výroby prostřednictvím dohledu a další.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Toto nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády, které specifikuje hygienické limity hluku a vibrací v pracovním prostředí a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců před jejich nepříznivými účinky. V předpisu se dočtete například o typech hluku, limitech, hodnocení rizika hluku, minimálním rozsahu opatření k omezení expozice hluku, ale také přípustné expoziční limity vibrací, hygienické limity vibrací pro jinou než osmihodinovou směnu, způsoby měření a hodnocení hluku atd.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Toto nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Toto nařízení vlády upravuje v souladu s předpisy Evropské unie nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření pro zaměstnance a fyzické osoby v komunálním prostředí. Řeší také způsoby jeho zajištění, hodnocení expozice, bezpečnostní značky, informovanost o ochraně zdraví při práci a opatření, která mají vést k ochraně zdraví zaměstnanců. V nařízení se také specifikují podmínky technické dokumentace laserů a jejich zabezpečení při používání. V neposlední řadě se předpis zabývá označováním míst, ve kterých není možné vyloučit expozici pracovníků v komunálním prostředí, kde se mohou vyskytovat nejvyšší přípustné hodnoty.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Toto nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Toto vládní nařízení stanovuje v souladu s Evropským společenstvím způsoby organizace práce, pracovní a technologické postupy a bližší požadavky na bezpečnost práce při používání strojů, dopravních prostředků, technických zařízení, přístrojů a nářadí v pracovním prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Obsahuje například zásady prevence, posuzování rizik, povinnosti zaměstnavatele týkající se zabezpečení zařízení, klasifikace prostorů a další požadavky a informace pro zajištění BOZP s nebezpečím výbuchu.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Toto nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vládní nařízení, ve kterém jsou zapracovány příslušné předpisy Evropského společenství, upravuje způsoby, jakými má docházet k organizaci práce a pracovních postupů, které je povinen zajistit zaměstnavatel na pracovištích, jež jsou vystavena zvýšenému nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky. Nařízení dále definuje bližší požadavky na bezpečný chod a práci s technickými zařízeními, které poskytuje zaměstnavatel pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Toto nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vládní nařízení, ve kterém jsou zapracované právní předpisy Evropského společenství, a který informuje o konkrétních minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení dále upravuje náležitosti oznámení o zahájení stavebních prací, pracovní činnosti, které vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další činnosti, které je povinen zajistit a provádět při přípravě a realizaci stavby koordinátor BOZP na staveništi. Předpis informuje z hlediska BOZP také o dalších požadavcích na staveniště a provoz a používání strojů a nářadí na staveništi, ale také o organizaci práce a pracovních postupů.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Toto nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.

Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese

Toto vládní nařízení definuje povinnosti zaměstnavatele týkající se práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru, jako je například údržba lesů, parků, sadů či obvodu dráhy, těžba, skladování a dovoz dříví, ale také práce ve výškách na stojících stromech. Předpis informuje z hlediska BOZP například o tom, jak přepravovat ostré nářadí, jak pracovat s řeznými nástroji, jak postupovat při kácení stromů, jak pracovat s řetězovou pilou apod.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Toto nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Vládní nařízení, které je v souladu s právem Evropského společenství, informuje o bezpečném provozu a používání strojů, přístrojů, nářadí a technických zařízení. Řeší například minimální požadavky na bezpečnost práce v provozu a při používání zařízení, kontrolování bezpečnosti provozu, požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců nebo požadavky na používání pojízdných zařízení, dále pak požadavky na bezpečnost práce při používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot atd.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

o1/c62/2002 Sb.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Tato vyhláška se zabývá stupni odborné způsobilosti pracovníků, kteří obsluhují elektrické zařízení nebo na nich pracují - projektují, vyrábí, montují nebo se jiným způsobem podílejí na jejich vývoji dodavatelským způsobem. Elektrickým zařízením je v tomto případě myšleno takové zařízení, které je životu nebezpečné a může způsobit poškození zdraví nebo majetku na základě elektrického proudu, a zařízení, která jsou určena k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

98/1982 Sb.

Vyhláška č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Tato vyhláška je určena těm organizacím, které vyrábějí, montují, provozují, opravují, udržují a provádí revize plynových zařízení. Předpis se zabývá zejména revizemi, kontrolami a zkouškami těchto plynových zařízení, konkrétně definuje přípravu revize, výchozí revize a provozní revize, ale informuje také o revizních zprávách, zkouškách zařízení, přípravách zkoušek, povinnostech, osvědčení a odborné způsobilosti revizních techniků apod.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

352/2000 Sb.

Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení, ...

Tato vyhláška se vztahuje na organizace, které podléhají působnosti orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce, a právnické a fyzické osoby, které podnikají podle zvláštních právních předpisů. Definuje vyhrazená tlaková zařízení, oprávnění k jejich výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám a rekonstrukcím. Mezi tato tlaková zařízení patří například kotle, stabilní tlakové nádoby, kovové tlakové nádoby a další.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

393/2003 Sb., 118/2003 Sb., 352/2000 Sb., 551/1990 Sb., 393/2003 Sb., 97/1982 Sb.

Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení, …

Tato vyhláška se vztahuje na organizace, jejichž působnost spadá pod orgán státního odborného dozoru nad bezpečností práce, ale také na fyzické a právnické osoby vykonávající podnikání podle zvláštních předpisů. Vyhláška se zabývá vyhrazenými zdvihacími zařízeními, jak jsou zdvihadla, jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny, stavební výtahy, regálové zakladače apod. Z hlediska BOZP informuje o oprávněních organizace, zkoušení, opravách, revizích, kontrolních prohlídkách apod.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

394/2003 Sb., 352/2000 Sb., 552/1990 Sb., 394/2003 Sb.

Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, ...

Tato vyhláška definuje vyhrazená elektrická zařízení, kterými jsou zařízení pro rozvod, odběr výrobu, přeměnu a přenos elektřiny a elektrické instalace. Zabývá se také zařazení těchto zařízení do tříd a skupin, například pro použití tam, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru, pro použití ve zdravotnických zařízení nebo v objektech pro přechodné ubytování osob apod. Vyhláška z hlediska BOZP také informuje o bližších podmínkách bezpečnosti těchto zařízení.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Tato vyhláška zatím nebyla novelizována.

Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení, ...

Tato vyhláška je závazná pro organizace, jejichž působnost spadá pod orgán státního odborného dozoru nad bezpečností práce, ale také pro fyzické a právnické osoby vykonávající podnikání podle zvláštních předpisů. Vyhláška upravuje vyhrazená plynová zařízení, mezi něž patří zařízení na výrobu, úpravu, skladování, zkapalňování a odpařování plynů apod. Definuje také oprávnění organizací, odbornou způsobilost revizních techniků, kontrolní prohlídky a zkoušky apod.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

395/2003 Sb., 352/2000 Sb., 554/1990 Sb., 395/2003 Sb.

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Tato vyhláška stanovuje a upravuje základní požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které jsou povinni zabezpečit právnické a fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů, ale také organizace podléhající dozoru orgánů státního odborného dozoru nad BOZP. Vyhláška hovoří o úpravách a zpracování materiálů, jako například obrábění kovů a dřeva, lisování a stříhání, zakružování a rovnání materiálů, válcování a další.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

192/2005 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb., 207/1991 Sb., 324/1990 Sb.


Všechny zákony BOZP

Seznam všech platných zákonů najdete na webu Zakonyprolidi.cz v sekci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Převzato z portálu Bezpečnost práce.info.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek