Centrum transplantace hematopoetických kmenových buněk / dodávka softwaru

6. 9. 2019

  • Země: Sýrie
  • Datum publikování: 06.09.2019
  • Datum uzávěrky: 30.11.2019 13:00
  • Referenční číslo: TE201900806
  • Stav tendru: schválený projekt
Průmyslové obory:
  • Software a ICT služby

Anotace:

Realizace projektu spočívá v umožnění nákupu sofistikovaného softwaru, který by Centru umožnil laboratorně systematicky pracovat se vzorky dětských pacientů postižených leukémií a rakovinovými nádory.

Popis tendru, projektu:

Velvyslanectví ČR v Damašku informuje potenciální české dodavatele o projektu „Centra transplantace hematopoetických kmenových buněk a buněčné terapie“ (Hematopoietic stem cell transplantation and cell therapy Center), na zakoupení specializovaného počítačového softwaru. Tato pomoc by byla poskytnuta v rámci projektu účelově vázaných peněžních darů v Sýrii, který se realizuje v rámci implementace vládního programu „Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrie v období 2016 – 2019“.
Realizace projektu spočívá v umožnění nákupu sofistikovaného softwaru, který by Centru umožnil laboratorně systematicky pracovat se vzorky dětských pacientů postižených leukémií a rakovinovými nádory. Prostřednictvím tohoto softwaru se Centrum rovněž může propojit s mezinárodní databází odborných dat a vědeckých výsledků z této medicínské oblasti, což rovněž velmi výrazně přispěje při výzkumu rakoviny u dětských pacientů v Sýrii.
Jde o čtyři navzájem komplementárně propojené softwary Prometheus, Orpheus, Cryus a Lable Inn, přičemž Centru se již podařilo zakoupit software Prometheus a nyní Centrum poptává zbylé tři laboratorní softwarové programy.
Finálním příjemcem tohoto daru je Centrum transplantace hematopoetických kmenových buněk a buněčné terapie a toto Centrum tedy prioritně poptává:
• laboratorní software Orpheus
• laboratorní software Cryus
• laboratorní software Lable Inn
Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány pro projekty účelově vázaných peněžních darů v Sýrii, které se realizují v rámci implementace vládního programu „Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrie v období 2016 – 2019“ a to do maximální výše 5 mil. Kč. Konkrétně v rámci tohoto projektu byla částka předběžně vyčíslena na 4 695 840,- Kč (180 000,- EUR), částka se může lehce změnit v závislosti na aktuálním měnovém kurzu.
Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující: Firmy se mohou přihlásit do 30 dnů od vyhlášení poptávky. Poté bude vybrán realizátor a následně se přikročí k samotné realizaci projektu. Projekt by měl být kompletně dokončen do 30.11. 2019.
Analýza příležitostí a rizik: Udržitelnost projektu je garantovaná začleněním Centra do státní Damašské univerzitní nemocnice. Centrum je prozatím jediným zařízením v Sýrii, které je zaměřeno na odbornou péči o dětské pacienty postižené leukémií a rakovinovými nádory.
Zároveň jde o zajímavou podnikatelskou příležitost pro české subjekty uplatnit se v Sýrii ve velmi specifickém obchodním segmentu specializovaných laboratorních softwarů.
Metoda měření úspěšnosti projektu: Za úspěšnou lze finalizaci projektu považovat v té fázi, kdy dojde k úspěšnému a včasnému dodání požadovaného produktu dle specifikace příjemce a následné bezproblémové využívání dodaného vybavení, tedy v tomto případě specializovaného laboratorního softwaru pro Centrum transplantace hematopoetických kmenových buněk a buněčné terapie, které by mělo přinést pokrok v oblasti výzkumu onemocnění rakovinou u dětských pacientů.
Lhůta pro podávání nabídek je 30 dní od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo.
Zájemce je povinen k nabídce přiložit
1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha),
2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha),
Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle v listinné podobě na adresu MZV ČR – Odbor ekonomické diplomacie, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v Damašku / e-mail: commerce_damascus.mzv.cz.
Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

Popis tendru, projektu v cizím jazyce:

The Embassy of the Czech Republic in Damascus informs prospective suppliers about the “Hematopoietic stem cell transplantation and cell therapy Center” project aiming to purchase specialised laboratory software which is used as a gate to the international database and this significantly helps in treatment the different kinds of children blood cancer. For more information, contact please the embassy via following e-mail: commerce_damascus@mzv.cz

Kontaktní informace:

  • Kontaktní osoba: Mertl David
  • Telefon: +963 113 331 383
  • Mobil: +963 991 205 070
  • E-mail: david_mertl@mzv.cz

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: