Česká republika se po 24 letech vrací do Zambie

12. 7. 2017 | Zdroj: Economia, a. s.

motiv článku - Česká republika se po 24 letech vrací do Zambie Ekonomickým tahounem tohoto afrického státu zůstává těžba mědi zabezpečující až tři čtvrtiny exportních příjmů, dynamickým rozvojem však prochází zemědělství, stavebnictví a služby.

Od dubna 2017 má Česko v Zambii residenčního velvyslance, který je v tuto chvíli jediným českým diplomatem v zemi. Slavnostního otevření zastupitelského úřadu ČR v Lusace se dne 26. dubna 2017 účastnil i ministr zemědělství Marian Jurečka. V srpnu se z úřadu v Harare přesunou poslední dva diplomaté a přesídlí do Lusaky. Do budoucna by do Lusaky měl přibýt ekonomický a rozvojový diplomat.

Nově zřizovaný úřad ČR v Zambii má za úkol rozvíjet vztahy především v politické oblasti, obchodně‑ekonomické oblasti a v rozvojové spolupráci. Perspektivní je též investice do zambijských absolventů českých vysokých škol, kteří často působí na odpovědných místech ve státním i soukromém sektoru.

Rozvojová spolupráce

Česko od devadesátých let působí v Zambii skrze programy české rozvojové spolupráce. Projekty financované prostřednictvím ČRA, malých lokálních projektů i prostřednictvím financování od nečeských subjektů (např. UNHCR) realizují v dnešní době např. česká Charita a Njovu, do Zambie směřuje i ČvT.

Přes mnohá úskalí, problémy spojené s přetrváním projektů a jejich návazností a častou nepružnost státní správy je zřejmý velice kladný dopad českého působení na zlepšení života cílové populace, většinou nejchudších rodin, dětí a matek. Zambijská strana si českého působení velmi váží. To vedlo k rozhodnutí, že Zambie se od roku 2018 stane jednou ze šesti prioritních zemí české ZRS se zaměřením na zdravotnictví a rozvoj zemědělství.

Sama Zambie přijala v roce 2006 všestrannou strategii zmírňování chudoby nazvanou Vision 2030, která vyjadřuje odhodlání stát se prosperující zemí se středním příjmem. Národní rozvojové plány jsou zaměřeny na snížení závislosti na měďném průmyslu a diverzifikaci hospodářství.

Ekonomická spolupráce

Dynamický hospodářský růst Zambie se sice v roce 2016 zpomalil, HDP i tak roste v průměru o čtyři procenta ročně. Zambie je zemí otevřenou zahraničním investicím, v rámci svých ekonomických reforem podporuje soukromé investice ve všech produktivních odvětvích. Je na jednom z čelných míst v Africe v hodnocení Světové banky Doing Business.

Hlavním ekonomickým tahounem sice i nadále zůstává těžba mědi zabezpečující až tři čtvrtiny exportních příjmů, velmi dynamickým rozvojem však prochází zemědělství, stavebnictví a zejména služby. Konjunktura se týká především hlavního města Lusaky a tzv. měďného pásu na severu země, poprvé v historii zde vzniká autentická střední třída s odpovídajícími spotřebními návyky. I tak zůstává Zambie zemí s obrovskou nerovností v příjmech bohatých a chudých vrstev.

Závislost na mědi

Základním ekonomickým cílem současnosti zůstává snížení závislosti ekonomiky na vývozu mědi. Perspektivními, vládou podporovanými obory jsou rostlinná a živočišná výroba i rybářský průmysl a zpracování místních zemědělských komodit. Vláda podporuje investice do zemědělské mechanizace i aplikaci nových zemědělských metod. Má zájem i na diverzifikaci těžby surovin a jejich zpracování do hotových výrobků. Dalším prioritním sektorem zůstává turistický průmysl, vedle světoznámých Viktoriiných vodopádů má Zambie řadu národních parků, jejichž infrastruktura je však buď velmi drahá, nebo zaostalá.

Kde vidíme největší příležitosti pro české vývozce? Těžební průmysl zůstává nejdůležitějším odvětvím místního hospodářství. Perspektivní trh najdou všechny těžební, přepravní stroje, stroje na zpracování rud, zařízení sléváren (zejména mědi) a rovněž všechny chemikálie využitelné při extrakci minerálů a zpracování rud. Zambijci se v poslední době začínají zajímat i o zkušenosti s rekultivací důlních oblastí.

Elektřina je převážně vyráběna v hydroelektrárnách, a je proto závislá na vydatnosti dešťových srážek a kapacitě vodních nádrží. S rostoucím počtem obyvatel a jejich nároků se poptávka po elektrické energii zvyšuje. Instalovaná kapacita 2350 MW je nedostatečná, dochází k častým výpadkům elektrického proudu. Existuje vysoká poptávka po generátorech jak v soukromých domech a veřejných budovách, tak i ve výrobních podnicích. Uplatnění najdou i zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (např. malé vodní elektrárny, domácí solární ohřívače a solární elektrárny), včetně zapojení off‑grid. Zambijská vláda uvažuje o výstavbě dalších vodních přehrad.

Stavebnictví (ať již jde o infrastrukturní projekty či výstavbu obytných domů) je významným zdrojem ekonomického růstu Zambie. Poptávka po stavebních strojích a materiálech v posledních letech rychle roste.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Diverzifikace a intenzifikace zemědělství a přechod od samozásobitelství k modernějším metodám pěstování plodin a chovu hospodářských zvířat zůstane dlouhodobě základní prioritou strategie rozvoje Zambijské republiky. Zambie má rozsáhlé oblasti obdělávatelné půdy a značné zásoby podzemní vody. Využito je jen velmi malé množství, odhaduje se mezi 8 a 10 procenty.

S růstem zambijského zemědělství souvisí i rychle stoupající poptávka po zemědělské technice. Obdobně se vyvíjí poptávka po strojích a nářadí pro zemědělství, zavlažovacích systémech a průmyslových hnojivech.

Mezi podporované oblasti patří rovněž chov ryb, rozvoj zahradnictví, květinářství či potravinářský a zpracovatelský průmysl a produkce nápojů. V Zambii působí mnoho finančně velmi silných velkofarmářů.

Převzato z časopisu Agro Export, přílohy Hospodářských novin, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Autor: Radek Rubeš, velvyslanec ČR v Zambii. Úvodní foto: MZe.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek