Čeští exportéři čelí mnoha rizikům. Jak se jim vyhnout?

19. 11. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Čeští exportéři čelí mnoha rizikům. Jak se jim vyhnout? Jak se vyhnout problémům, obchodujete-li se zahraničním partnerem? Jak si ověřit jeho důvěryhodnost, aby vám včas zaplatil za vaše zboží či služby? Na české exportéry číhají při vstupu na zahraniční trhy značná rizika, která se zvyšují s rostoucí vzdáleností od evropských břehů. 

Kudy se vydat a jakou strategii zvolit, pokud chcete se svými výrobky bez zbytečných komplikací dobývat zahraniční trhy – zejména ty exotické či dosud neobjevené, prozrazuje Martin Růžička, Country Manager společnosti Coface, která patří k předním světovým poskytovatelům pojištění pohledávek.

Jaká největší rizika číhají na české firmy na nových trzích, zejména ve třetích zemích mimo EU? Co vše by si měl exportér při vstupu na nový trh vyhodnotit?
Rizika spojená s vývozem jsou obecně vždy větší, pokud se vyváží do vzdálenějších destinací nebo pokud se jedná o teritoria vzdálená naší kultuře či právnímu systému. I přes různé odlišnosti lze pro samotné řízení rizik spojených s neplacením použít pravidlo kontroly třech elementů takzvaného obchodního klimatu v dané zemi. 

Martin RůžičkaMůžete tyto ‚elementy‘ stručně představit?
V první řadě jde o to zjistit si obvyklé platební podmínky a použít v dané zemi nejbezpečnější metodu placení. Samozřejmě přiměřeně k povaze obchodování dané komodity nebo služby a k vašim obchodním záměrům. Za druhé je důležité zjistit si podmínky právního prostředí pro vymáhání pohledávek, tj. ověřit si postavení věřitele a dlužníka. Patří sem informace kdo požívá na trhu větší ochrany, jaká je délka soudního vymáhání nebo jaké jsou postupy a náklady vymáhání. A nejdůležitější je právě hodnocení bonity samotného zahraničního odběratele.
Exportér by si měl před navázáním vztahů - nebo nejpozději před poskytnutím odložené splatnosti za dodávky zboží - o zahraničním odběrateli vždy zjistit z nezávislých zdrojů informace o jeho bonitě, historii, finanční a obchodní síle a dalších informacích důležitých pro daný obchod.

Zjišťuje si exportér takové informace sám?
Základní ošetření obchodních rizik pronikání na zahraniční trhy si provádí exportér sám, ale může k tomu využít zkušenosti různých asociací, sdružení, obchodních komor či firem, které se věnují rozvoji obchodní spolupráce s daným teritoriem. Například Coface poskytuje odborné veřejnosti, tedy všem, i nepojištěným exportérům, zdarma informace o prvních dvou ‚elementech obchodního klimatu‘, tedy obvyklých platebních instrumentech a podmínkách pro vymáhání pohledávek u vybrané země na svých webových stránkách www.coface.cz/Ekonomicke-studie

Vaše databáze obsahuje záznamy o 50 milionech firem z celého světa, exportéři si přes ni mohou ověřit jejich kredibilitu. Jaké informace přesně obsahuje?
Databáze o firmách je základním stavebním kamenem úvěrového pojištění. Naše záznamy nevznikají jen ze zkušeností plynoucí z pojišťování českých exportérů, ale opírají se o mezinárodní přítomnost Coface pro exportéry v 99 zemích. To nám umožňuje pokrýt cca 200 zemí. Databáze musí obsahovat takové informace o firmách, které klientovi umožní hodnocení rizik neplacení a akceptaci rizika pojišťovnou. Konkrétně jde o data, jež umožňují jednoznačnou identifikaci obchodního partnera - historie firmy, vybrané finanční ukazatele a v neposlední řadě výskyt případů neplacení.

Do jaké míry je pro exportéry důležitou součástí byznysu úvěrové pojištění?
Pojištění rizik neplacení je pro exportéry asi nejlepší službou, která kombinuje jak prevenci, tak i eliminaci ztrát z pohledávek za zahraničními partnery. Součástí prevence v rámci pojištění je již zmiňovaná kontrola bonity partnera a vymáhání opožděných plateb od dlužníka pojišťovnou.

Jakým způsobem se pohledávky vymáhají, respektive jak se věřitelé nejsnadněji dostanou ke svým penězům?
Ve zhruba 70 procentech případů vymůžou pojišťovny za exportéra opožděné platby od dlužníků po nahlášení neplacení ještě před samotnou výplatou pojistného plnění. Pojišťovna má většinou pro vymáhání lepší pozici. Jedná totiž z pozice finanční instituce, která obvykle sdružuje více pojištěných dodavatelů vůči dlužníkovi.

Jaké další služby Coface svým zákazníkům nabízí? V čem můžete pomoci malým podnikům? Poskytujete jim například monitoring rizik, i když se u vás nepojistí?
Služby skutečně poskytujeme i odděleně od pojištění, tedy pro nepojištěné klienty. V rámci prevence by si měli exportéři vyhodnocovat informace o firmách. Tato data poskytujeme nepojištěným podnikům ve formě tzv. kreditních informací.
Unikátním a komplexním výstupem kreditní informace je hodnocení bonity ve formě rizikového skóre na stupnici 0-10, kde při skóre 0 je u firmy záznam o probíhající insolvenci a při skóre 10 existuje zanedbatelná pravděpodobnost vzniku insolvence, a dále výstup ve formě doporučené výše obchodního úvěru. To je vhodné zejména pro malé a střední podniky, které mohou postrádat zkušenosti i prostředky pro uplatnění vlastní metodiky hodnocení rizik odběratele. Stejně jako nabízíme nepojištěným klientům kreditní informace o firmách, vymáháme pro ně i pohledávky.

Pojišťují se i tzv. politická rizika v daném teritoriu?
Pokud jde o pojištění politických rizik, klient má možnost volby. Obvykle exportér pojištění politických rizik nepožaduje při vývozu do zemí EU nebo do vyspělých zemí OECD. Nicméně s rostoucí délkou splatnosti narůstá i nejistota a pravděpodobnost, že k neplacení dojde zásahem jiné vyšší moci. Pro takové případy doporučujeme rozšířit naše základní pojištění rizik neplacení o krytí politických rizik.

Jaký je mezi českými exportéry o úvěrové pojištění zájem? Neřeší ochranu svých zájmů v zahraničí stále více například přes factoringové společnosti?
O úvěrové pojištění roste zájem standardně vždy v okamžiku, kdy se hromadí negativní zkušenost  s neplacením. Větší výskyt neplacení jde ruku v ruce s cyklickým výskytem krizí zemí nebo odvětví. Právě díky výskytu stále obtížněji predikovatelných krizí, jejich dopadů a trvání v globálně propojeném světě, je pro řadu firem úvěrové pojištění již rutinní součástí zejména pak u jejich exportních aktivit. Pokud firmy spolupracují s factoringovou společností, jejich primární motivace pro tuto spolupráci je spíše financování. Pokud factoringová společnost poskytuje bezregresní faktoring, tj. kryje i rizika neplacení, pak má většinou sama sjednané pojištění s úvěrovou pojišťovnou.

Měli by se vývozci pojišťovat i při obchodování v zemích, kde je riziko nízké? Nešetří české podniky, které poznamenala nedávná krize, například i na pojištění?
K úvěrovému pojištění by měl každý zodpovědný manažer exportní firmy přistupovat jako řádný hospodář a  měl by mít snahu toto pojištění vždy aplikovat. I přes stále dokonalejší informační toky a zpracování dat se totiž vyskytují případy nepředvídaných vzniků neplacení a insolvencí a dosavadní pozitivní zkušenost nedává vůbec žádnou záruku, že zítra jeden z hlavních odběratelů náhle neoznámí svoji insolvenci a nepřestane platit. Pokud se exportní firmy chtějí úspěšně věnovat své hlavní činnosti, pak by měly přenést veškeré riziko neplacení na pojišťovnu.

Pokud se ale podnik přece jen rozhodne nepojistit?
Pokud se firma rozhodne selektivně pojišťovat nebo nepojišťovat vůbec, musí si sama vyhodnotit riziko a vytvářet přiměřené rezervy na případné ztráty z neplacení. Krátkodobě může být s touto strategií  úspěšná, dlouhodobě ale zkušenost hovoří ve prospěch sjednání pojištění. Nehledě na to, že osobní odpovědnost manažera za řízení úvěrových rizik u nepojištěné firmy je nesrovnatelně vyšší.

V čem jsou specifika v pojištění exportu u malých podniků, jsou-li taková?
Malé podniky jsou obecně pružnější v rozhodování a jsou ochotné více riskovat. Protože u malých firem je flexibilita dána menším počtem zaměstnanců a jednoduchou organizační strukturou, je rozhodování o úvěrovém pojištění většinou koncentrováno na jednatele nebo přímo majitele. Zkoušíme jim tedy zjednodušit fázi sjednání pojištění a nabízíme on-line pojistky. Nicméně naše dosavadní zkušenosti ukazují, že je na to možná ještě brzy, protože i malé firmy potřebují individuální přístup k pojištění rizik neplacení. Jejich základní potřeby a motivy k pojištění se de facto neliší od velkých firem, proto standardně všem věnujeme stejnou pozornost.

Zveřejňujete hodnocení rizik světových zemí pravidelně? Dají se vyjmenovat případy států, kde se situace pro české exportéry zhoršuje, nebo to hrozí v blízké budoucnosti?
Na vývoj v zemích reagujeme průběžně a pravidelně čtvrtletně přehodnocujeme hodnocení jejich rizik. K základní orientaci pro hodnocení zemí slouží barevná světová mapa rizik, kterou najdete na našich webových stránkách. V průběhu roku reagujeme na nové události a zveřejňujeme výtažky ze studií nebo celé studie o zemích, regionech či odvětvích. Nedávno jsme tak publikovali dopady čínského zpomalení na asijský region, ale informujeme i o pozitivních změnách. Letos na jaře jsme například vyhodnotili pět nejstabilnějších zemí pro blízkou budoucnost, což jsou Německo, Jižní Korea, Švýcarsko, Belgie a Nizozemsko.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek