Chytrá řešení pro odpadové hospodářství

10. 3. 2018 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Doba monopolů svozových firem v rámci měst končí – města si začínají uvědomovat hodnotu odpadu a cítí možnost začít úspěšně podnikat v odpadovém hospodářství, buď sama, nebo skrze svou odpadovou společnost. Vedle této obchodní příležitosti je ale důležitá i ekologická stránka – občanům oproti předchozí dekádě více záleží na vzhledu okolí, na čistotě vzduchu, na domově pro jejich rodiny.

Oblast odpadového hospodářství je co do samosprávných kompetencí měst a obcí jednoznačně nejdůležitější a největší oblastí životního prostředí z pohledu všech velikostních skupin samospráv měst a obcí. V současné době však většina měst a obcí dostává od svozových firem pouze celková data o svozu komunálního odpadu (směsný i recyklovatelný). Nejsou tak schopna určit míru efektivity jednotlivých svozových hnízd.

Bohužel úroveň IT připravenosti a finanční možnosti mnoha měst a obcí, ale i samotných svozových firem nejsou na tak vysoké úrovni, aby si mohly dovolit v následujících letech implementovat náročná řešení typu PayT – například vážení popelnic přímo na místě.

Nutno podotknout, že legislativně se ČR řídí doporučením Evropské komise (a to hlavně dvěma body: 1) 60 % recyklace komunálního odpadu do roku 2024 a za 2) 65 % recyklace komunálního odpadu a 10 % skládkování odpadu do roku 2030), tedy města a obce musí ve velmi brzké době začít tuto oblast velmi aktivně řešit.

Dle Plánu odpadového hospodářství ČR (bod 2.8.1 Posouzení potřeby nových systémů sběru) bude v nové legislativě obec povinna určit způsob a zajistit místa pro oddělené shromažďování minimálně papíru, plastů, skla a kovů z komunálních odpadů, a to v rozsahu, který je dostatečný pro dosažení cílových hodnot stanovených POH ČR v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech pro celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci odpadů z papíru, kovu, plastu, skla pocházejících z domácností a odpadů jiného původu, pokud jsou jejich toky podobné odpadům z domácností.

Peníze na posledním místě?

Samosprávu v odpadovém hospodářství vykonávají obce a kraje. Obce jsou původci komunálních odpadů a mají přímou odpovědnost za fyzické nakládání s odpady na svém území. Každá obec vytváří systém sběru, svozu a dalšího nakládání s odpady. Z hlediska financování systému nakládání s odpady se jedná o mandatorní výdaj obecních rozpočtů – část financování je řešena pomocí příjmů, ale přibližně 30 % nákladů obec doplácí.

(Kliknutím tabulku zvětšíte)

Z uvedených údajů průměrného doplácení podle velikosti obce je zřejmé, jak je zkreslena evidence odpadů kvůli rozpočítávání hmotnosti obsahu svozového auta na jednotlivé obce bez zohlednění objektivních ukazatelů. Dle výkladu MŽP (Základní strategický dokument v oblasti odpadového hospodářství) malé obce v důsledku toho mají často vyšší náklady než velká města, která si výkon služeb lépe kontrolují.

Technologie pomáhá

Etnetera AppSatori v roce 2017 dokončila první část projektu Wasty.eu, který usnadňuje evidovat množství a přepočtenou váhu recyklovatelného odpadu v konkrétních nádobách při svozu a dodává tak data pro rozhodování o ekonomickém provozu jednotlivých nádob. V průběhu prvního ročního pilotu došlo k ověření funkčnosti i využitelnosti takového softwaru v rámci recyklace textilu u 8 svozových firem. V roce 2018, v druhé etapě projektu, je systém nasazován přímo pro vedení měst, která tak lépe úkolují svozové firmy. Město tak může napřímo ovlivňovat a snižovat skládkování versus recyklovatelný odpad.

Cílem projektu bylo vytvořit levný informační systém, bez zbytečného zatěžování rozpočtů měst. Bylo využito cloudové prostředí pro velmi rychlý vývoj s minimálním narušením stávajících procesů svozových firem a maximální datovou konzistencí.

Chytré koše ale umějí i zachraňovat lidské životy. Je totiž možné osadit kontejner čidly, která rozeznají živý organismus a okamžitě informují dispečink. Zvenčí takový kontejner vypadá úplně stejně, jediným rozdílem je uvnitř kontejneru malá bílá krabička. „Funguje to na bázi infračervených čidel, která reagují na změnu teploty,“ vysvětluje ředitel společnosti.

Funkce, které města požadují a využívají

 • přesná evidence nádob (nesvážejí se nezaplacené nádoby – dle informací z MŽP došlo u měst, ve kterých byl zaveden systém evidence, ke zjištění více než 10 % nádob s falešným označením, tedy svážel se odpad, za který nikdo neplatil)
 • analýza a kontrola správnosti rozdělení zisku za odvezený tříděný odpad (svozová firma svážející více obcí najednou rozděluje zisk rovnoměrně, ne na úroveň jednotlivých nádob, tedy jsou např. znevýhodněny obce, které recyklují)
 • přidání funkce predikce a optimalizace umístění nádob dle nových přidaných dat, analýza historických dat a zhodnocení ekonomičnosti stávajícího místa pro nádobu
 • navržení nového umístění na základě dalších externích dat (počet obyvatel, sezonnost, změny v demografii – občanská obslužnost atd.)
 • navýšení kapacity jednoho odpadového hnízda
 • návrh na vytvoření nového odpadového hnízda
 • navržení většího objemu kontejneru
 • analýza ekonomičnosti svozových tras (radnice řeší, zda svozová firma nejezdí k málo naplněným nádobám)
 • navržení frekvence svozu kontejneru
 • navržení jiné svozové trasy
 • zavedení automatizované predikce trasy svozů (svozová plachta)
 • definování přepravně právních vztahů, aby byl zajištěn optimální provoz svozu
 • analýza možnosti snížení směsného odpadu na úkor recyklovatelného (nižší náklady na skládku/spalování a zároveň vyšší příjem z recyklovatelných materiálů)
 • sledování abnormalit a včasný zásah při zneužívání systému svozu odpadu v obcích
 • benchmarking – vzájemné porovnání míry a efektivnosti recyklace napříč zapojenými obcemi České republiky
 • detailní demografie uživatelů systému (např. má obec přípojku na plyn vs. jaký obsah popelu je ve směsném odpadu

 
Převzato z časopisu Komora, autor: Petr Simon

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek