ČMZRB je národní rozvojovou bankou. Jak pomůže trhu a podnikům?

24. 10. 2017 | Zdroj: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB)

Rozhodnutím vlády na konci srpna letošního roku začala Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) plnit úlohu národní rozvojové banky. Je to nejen důležitý milník v historii společnosti, ale i významný posun v rámci hospodářské politiky státu. Nejen o tom v rozhovoru s předsedou představenstva a generálním ředitelem banky Jiřím Jiráskem.

Větší zapojení banky do rozvoje české ekonomiky, větší využívání finančních nástrojů a vyšší čerpání finančních zdrojů ČR a EU totiž s sebou přinese zajištění dlouhodobě stabilní podpory pro podnikatele. Podpory, která nedeformuje tržní prostředí a naopak pomáhá v oblastech, v nichž dochází k tržnímu selhání. V konečném důsledku by tak ČMZRB měla přispívat ke stabilnímu hospodářskému růstu ČR a eliminaci jeho výkyvů.

ČMZRB zahájila svou činnost v září 1992 s cílem se pomocí vládních programů zaměřit na podporu malého a středního podnikání. V roce 1997 se její činnost rozšířila o podporu v oblasti bydlení a začala významně přispívat při odstraňování povodňových škod v postižených částech ČR. V roce 2000 zahájila financování rozvojových projektů v oblasti infrastruktury a vstupem ČR do EU v roce 2004 navázala hlubší spolupráci s evropskými finančními institucemi. V roce 2014, v souvislosti se startem Investičního plánu pro Evropu, vyzvala Evropská komise členské země, aby do něj zapojily své národní rozvojové banky, a pokud je nemají, tak aby zvážily jejich zřízení.

V reakci na toto doporučení a z důvodu zvýšení efektivity dopadu Junckerova balíčku na investice, ekonomický růst a zaměstnanost, přijala vláda ČR na podzim loňského roku usnesení o aktivizaci ČMZRB na národní rozvojovou banku a následně 21. srpna 2017 schválila projekt její přeměny.

Pane Jirásku, ČMZRB se stala národní rozvojovou bankou. Jaký vliv to bude mít na její další činnost?
Současné aktivity banky, zaměřené především na podporu malého a středního podnikání, rozvoj obcí a infrastruktury, se rozšíří o její angažovanost v oblastech, jako jsou např. úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, věda, výzkum a inovace a sociální podnikání. Podpora malých a středních podniků ve formě bankovních záruk a spolupráce s komerčními bankami a leasingovými společnostmi však bude tvořit páteř produktového portfolia banky i nadále.

V současné době velká část podpory směřuje k financování investičních projektů podnikatelů ve formě záruk. Zaměří se ČMZRB do budoucna více i na poskytování zvýhodněné podpory v oblasti provozního financování?
Ano. Do budoucna by se mohly více otevřít možnosti i v této oblasti. Především subdodavatelé velkých firem, kteří pociťují tlak na objem zásob, budou muset mít zajištěné dostatečné cash flow ke krytí provozních nákladů včetně mezd zaměstnanců.

Kde se dále otevírají možnosti pro rozšíření podpory malým a středním podnikům?
Například v oblasti podpory záruk za účast malých a středních podnikatelů v zadávacích řízeních, a to z důvodu podnícení hospodářské soutěže. Podle zjištění Ministerstva průmyslu a obchodu totiž ČR patří v EU poslední místo z hlediska podílu malých a středních podniků na realizaci veřejných zakázek.

Říkal jste, že malé a střední podniky budou i nadále tvořit páteř produktového portfolia banky. Nicméně, předpokládám, že nepůjde o jediný segment, ve kterém se bude banka angažovat?
Vedle podpory malých a středních podniků se ČMZRB ve větší míře zaměří také na podporu v oblasti rozvoje obcí a infrastruktury. Například v projektech typu výstavby či rekonstrukce silnic a obchvatů, vodohospodářských staveb apod. může zajistit jako finanční manažer kompletní projektové financování za účasti zdrojů EU, veřejných rozpočtů i soukromých zdrojů, čímž by oproti současnému stavu došlo ke zrychlení realizace takových projektů.

A co drobní podnikatelé a živnostníci? Může národní rozvojová banka poskytovat podporu i jim?
Ano. Smysl v tomto směru dává například zvýhodněné financování projektů v sociální oblasti, jako je třeba podpora sebezaměstnávání.

ČMZRB doposud připravovala programy na podporu podnikatelů a dalších subjektů na trhu především ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Změní se něco i v tomto směru?
Ano. ČMZRB jako národní rozvojovou banku mohou pro své aktivity a rozvojové programy vedle ministerstev vykonávajících akcionářská práva (MPO, MMR, MF) využívat i další ministerstva či jiné veřejné instituce. Konkrétním příkladem může být např. připravovaný program s pracovním názvem „Venkov 2017“, který vzniká ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. Jeho cílem je formou finančních nástrojů, resp. zvýhodněných úvěrů, podpořit nezemědělské podnikatele v zaostávajících regionech. Bude-li tedy chtít některé z ministerstev či jiná veřejná instituce podpořit svou spravovanou oblast návratnou formou podpory, bude moci využít ČMZRB, která má s finančními nástroji již více než 25 let zkušeností.

Znamená to, že ČMZRB bude konkurovat státním fondům a jim podobným institucím?
Nikoliv. Vznik národní rozvojové banky by neměl jakkoliv narušit činnost státních fondů a jiných institucí či vytvořit povinnost svěřovat správu finančních nástrojů pouze jí. Jejím úkolem je s těmito institucemi spolupracovat, vytvářet synergické efekty s jejich aktivitami a využívat jejich odbornou kapacitu.

Jaké hlavní produkty tedy bude banka dále nabízet? Půjde pouze o finanční nástroje?
Ano. Hlavními produkty budou záruky a úvěry v kombinaci s finančními příspěvky, případně přímé či nepřímé kapitálové investice poskytované ve spolupráci s ostatními finančními institucemi. A bude tak podobně jako dnes doplňovat produkty spolupracujících komerčních bank a leasingových společností.

K finančním nástrojům se řadí i kapitálové investice. Některé zahraniční rozvojové banky s nimi již delší dobu pracují. Jaká je situace v ČR?
I Česká republika s nimi začíná mít zkušenosti, přestože je doposud nevyužívala v takové míře jako okolní státy. ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravuje zapojení České republiky do Středoevropského fondu fondů (SFF). SFF je projekt řízený Evropským investičním fondem (člen skupiny Evropské investiční banky), který se bude zaměřovat na podporu rostoucích inovativních firem v zemích regionu střední Evropy formou rizikového kapitálu.

Přinese transformace bance také nové aktivity směrem do zahraničí?
Ano. Úlohou národní rozvojové banky bude působit i v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ČR, EU a mezinárodních finančních institucí, což znamená, že bude podporovat zapojení českých subjektů do jejich zahraničních aktivit (např. projektů v rozvojových zemích). Například na podzim tohoto roku vstoupí v platnost nařízení o Evropském fondu udržitelného rozvoje (EFSD), známé také jako tzv. externí Junckerův balíček. Prostřednictvím tohoto fondu má být mobilizováno přes 44 miliard EUR veřejných a soukromých investic.

V současné době proto ČMZRB společně s Ministerstvem zahraničních věcí a dalšími subjekty připravuje takový typ programu, který by byl zaměřen na podporu segmentu malého a středního podnikání a jejich exportního potenciálu do třetích zemí definovaných EFSD (Afrika, země jižního a východního partnerství apod.) za účelem zmírnění migračních vln do Evropy.

Opět by se mělo jednat o souhrn podpor typu záruk, zvýhodněných úvěrů, finančních příspěvků a poradenství, které budou moci podnikatelé využívat pro své exportní aktivity v rozvojových zemích.

Zdroj: Informační bulletin Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek