Co přinese nový občanský zákoník malým a středním firmám

7. 12. 2013 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Co přinese nový občanský zákoník malým a středním firmám Nový občanský zákoník by měl malým a středním firmám přinést vesměs pozitivní změny. Přechod na celou řadu nových pravidel a nařízení ovšem samozřejmě způsobí určité potíže.

Malý podnik v postavení slabší strany

Podnikatel může v určitých případech využít tvrzení, že je slabší stranou, a pokud to prokáže, může se dovolat pravidel, která slabší stranu chrání. To se týká zejména případů, kdy základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit. Bude se jednat typicky o smluvní doložky, které jsou nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné. Z pozice slabší strany se tak podnikatel může dovolat jejich neplatnosti.

Založení společnosti bez ocenění podílu znalcem

Při založení společného podniku s obchodním partnerem se mohou společníci dohodnout na tom, že hodnota vkladu pro ně je větší nebo menší než formální hodnota podle znaleckých výpočtů a oba tak budou schopni získat tak velký podíl, jak předpokládali.

Založení s.r.o. za 1 Kč

Podstatná změna pro podnikatele, který vkládá do podnikání pouze svůj intelektuální kapitál a svoji práci, a chce si založit např. firmu zaměřenou na vývoj software nebo internetový byznys.  Nově již nebude muset vkládat minimální základní kapitál 200 000,- Kč a bude si moci založit i více takových společností. Odstraňuje se tak jedna z bariér pro zahájení podnikání.

Řetězení s.r.o. a zakládání dceřiných s.r.o. bez omezení

Podnikatel podnikající prostřednictvím s.r.o. bude moci založit dceřinou s.r.o. na nový projekt, na který existující s.r.o. může poskytnout finanční prostředky formou jejich vkladu do kapitálu a zároveň tím dojde k oddělení dalších rizik spojených s novým projektem od prosperujícího existujícího byznysu. Podnikatelská rizika spojená s novým projektem se tím omezí do výše vloženého kapitálu. Počty takových dceřiných společností nebudou omezeny, každý nový projekt bude moci být bez problému včleněn do samostatné společnosti.

Flexibilnější řízení s.r.o.: Převádění aktiv mezi společností a obchodním majetkem podnikatele

Podnikatel, který podniká prostřednictvím s.r.o. a zároveň má živnostenský list bude moci převádět aktiva mezi společností a svým obchodním majetkem.  V praxi to bude znamenat podstatné zjednodušení v tom, že podnikatel bude moci převádět majetky v mezích daňových předpisů podle potřeby, aniž by musel aktiva složitě oceňovat a vynakládat tak další nemalé finanční prostředky. Převody lze tak uskutečnit i za ceny zcela symbolické nebo zcela subjektivní.

Provozní činnost: Lepší ochrana živnostníků před povinností hradit škodu

Pokud podnikatel prokáže, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo, škodu nebude muset nahradit. Musí se jednat o rozumně požadovanou péči, která zjevně vede ke snížení rizika vzniku škody. Nebude se však jednat o povinnost činit taková opatření, která jsou sice považována za účinná, ale vzhledem k výslednému efektu by byla neodůvodnitelně nákladná.

Rodinný závod

Zde se jedná o případ, kdy obchodní závod vytvořený podnikatelem, využívá práce dalších rodinných příslušníků.  Institut rodinného závodu poskytuje členům rodiny, kteří trvale pracují pro rodinu určitý stupeň ochrany, aniž by tento vztah musel být smluvně právně upraven. Členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu mají ze zákona např. právo na podíl na zisku v míře odpovídající množství a druhu jejich práce. Mají také právo spolurozhodovat o tom, jak bude zisk z provozu rodinného závodu použit.

Podíly pro děti a zaměstnance

Podnikatel, který vede úspěšnou firmu a chce přenechat podíly svým dětem nebo zaměstnancům, bude mít možnost nákup těchto podílů v s.r.o. financovat přímo touto společností a umožnit tak osobám, které chce takto odměnit získat podíly bez toho, aby si na ně musely vzít např. úvěr u banky. Nesmí však být ohrožena solventnost společnosti a podnikatelovo rozhodnutí musí být dostatečně vysvětleno.

Věroslav Sobotka, manažer pro legislativu AMSP ČR, s využitím příspěvků partnerských advokátních kanceláří PRK Partners, Noack & Partner a DLA Piper Prague LLP

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek