Dánsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kodani (Dánsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Dle dostupných statistik za rok 2017 je evidentní výrazný nárůst vzájemné obchodní výměny. Zejména ve vývozu ČR došlo za posledních pět let k mimořádné expanzi s růstem o cca 55 %. Přestože hodnota dovozu se takto silně nezvýšila, i zde je zřejmý značný nárůst obchodních vztahů o více než 20 %. Celková obchodní bilance je pozitivní ve prospěch České republiky.

Vývoj ZO ČR a Dánska za posledních pět let, mil. EUR

 

2013

2014

2015

 2016   

2017

2013-2017
změna

Celkový obrat

1 646,7

2 237,8

2 136,4

 2 196,6

2 347,6

+ 42,6 %

Vývoz z ČR

999,4

1 511,0

1 380,2

 1 467,4

1 553,4

+ 55,4 %

Dovoz do ČR

647,4

726,7

756,1

 729,1

794,2

+ 22,7 %

Bilance ČR-DK

+ 352,0

+784,3

+ 624,1  + 738,3 759,2

 

    Zdroj: ČR, ČSÚ

Nejvýznamnější českou exportní položkou jsou farmaceutické výrobky (20 %) a osobní automobily, které tvořily v minulosti cca čtvrtinu z celkového vývozu a v loňském roce cca 18 %. Na domácím trhu se dle statistik dánské automobilové asociace De Danske Bilimportoerer prodalo za rok 2017 cca 13 300 osobních automobilů značky Škoda, což představuje tržní podíl 7,1 %. Postupně narůstá také český vývoz automobilů značek Toyota, Peugeot a Citroen z výrobních linek kolínského závodu TPCA.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Struktura českého vývozu do Dánska stejně jako struktura dovozu do ČR je silně ovlivňována průmyslovými výrobky, které nadále ve vzájemném obchodě převažují. Podíl na českém vývozu tvoří cca 55,6 % a na dovozu z Dánska 42,7 %. Nejvýznamnější položkou v českém vývozu jsou farmaceutické výrobky (20 %) a osobní automobily (18 %), dále následují výrobky ze železa a oceli, elektrotechnické a komunikační výrobky atd.

V tabulkách je uvedena základní struktura vývozu, resp. dovozu, a poté je rovněž zpracován detailní přehled nejobchodovanějších položek tříděných dle klasifikace SITC(4), který ilustruje velmi podrobně strukturu hlavních obchodovaných komodit.

Následující tabulky uvádějí strukturu vzájemného obchodu z pohledu ČR za rok 2017:

Vývoz (členění dle základních skupin SITC)

Název zboží

Stat. hodnota v EUR (tis.)

Podíl v %

Potraviny a živá zvířata

28 646

1,8 %

Nápoje a tabák

2 535

0,2 %

Surové materiály, nepoživatelné

6 052

0,4 %

Minerální paliva, maziva apod.

5 161

0,3 %

Živočišné a rostlinné oleje

315

- - -

Chemikálie a příbuzné výrobky

458 437

29,5 %

Tržní výrobky

188 223

12,1 %

Stroje a dopravní prostředky

706 775

45,5 %

Průmyslové spotřební zboží

156 214

10,1 %

Komodity a předměty obchodu jiné

1 069

- - -

Dovoz (členění dle základních skupin SITC)

Název zboží

Stat. hodnota v EUR (tis.)

Podíl v %

Potraviny a živá zvířata

49 429

6,2 %

Nápoje a tabák

2 372

0,3 %

Surové materiály, nepoživatelné

23 886

3,0 %

Minerální paliva, maziva apod.

16 348

2,1 %

Živočišné a rostlinné oleje

1 395

0,2 %

Chemikálie a příbuzné výrobky

259 916

32,7 %

Tržní výrobky

101 894

12,8 %

Stroje a dopravní prostředky

178  425

22,5 %

Průmyslové spotřební zboží

160 541

20,2 %

Komodity a předměty obchodu jiné

4

- - -

Vývoz - 10 nejvýznamnějších položek (v tis. EUR)
 

Název zboží

2017

5429

Léčiva

308 575

7812

Motorová vozidla k dopravě osob

281 020

5422

Léčiva obsahující hormony a deriváty

 74 976

7523

Ostatní zařízení k autom. zprac. dat

 60 164

5416

Glykosidy, lečebné žlázy a jiné orgány

 25 366

7616

Televizní přijímače, i kombinované

 23 769

7642

Mikrofony, reproduktory

 23 766

7614

Ostatní monitory

 22 896

6996

Výrobky ze železa nebo oceli

 22 739

831

Plastické předměty k dopravě či balení zboží

 21 552

Dovoz - 10 nejvýznamnějších položek (v tis. EUR)

Kód zboží

Název zboží

2017

5429

Léčiva

109 347

8942

Tříkolky, kočárky, hračky, puzzle

 96 681

5422

Léčiva obsahující hormony a deriváty

 44 770

5416

Glykosidy, léčebn žlázy nebo jiné orgány

 38 318

6842

Hliník. slitiny hliníku

 29 852

7843

Ostatní díly a příslušenství motorových vozidel

 18 940

6732

Ploché válc. výrobky ze železa

 10 627

6429

Výrobky z buničiny, papíru, lepenky

  9 379

5822

Ost. pláty, desky, fólie z plastických hmot, nelehčených

  9 090

7478

Kohouty, ventily, armatury                        

7 812

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Dle údajů ČNB o struktuře běžného účtu platební bilance v relaci ČR - Dánsko představují v roce 2017 příjmy ze služeb cca 17,5 %.

Struktura běžného účtu platební bilance v relaci ČR-DK

Běžný účet platební bilance – příjmy:

Hodnota 

- zboží

25 445,7 mil. CZK

- služby

6 536,0 mil. CZK

- prvotní důchody

886,0 mil. CZK

- druhotné důchody

54,0 mil. CZK

Celkem běžný účet

32 921,7 mil. CZK

Bilance vzájemné výměny služeb

Služby

 Hodnota

- příjmy

6 536,0 mil. CZK

- výdaje

2 672,9 mil. CZK

- saldo

3 863,1 mil. CZK  

Z hlediska struktury příjmů v oblasti služeb má hlavní podíl doprava (cca 35 %) a cestovní ruch (30 %).

Detailní přehled o struktuře služeb uvádí statistika ČNB - běžný účet platební bilance 2017 mezi ČR a Dánskem (v mil. CZK):

Přehled o struktuře služeb - běžný účet platební bilance mezi ČR a Dánskem

 

Příjmy

Výdaje

Saldo

Doprava

2 455,1

1 199,2

1 255,9

Námořní doprava

39,9

268,5

-228,6

Letecká doprava

24,9

16,5

8,4

Ostatní doprava

2 388,0

913,6

1 474,4

Poštovní služby

2,2

0,6

1,6

Cestovní ruch

1 447,8

216,9

1 231,0

Pracovní cesty

211,8

153,4

58,4

Soukromé cesty

1 236,0

63,4

1 172,6

Ostatní služby

Služby v oblasti stavebnictví

18,5

25,3

-6,8

Pojišťovací služby

43,4

29,2

14,2

Finanční služby

21,2

18,0

3,1

Služby výpočetní techniky a informační služby

517,4

151,5

365,9

Autorské a jiné odměny a licenční poplatky

12,1

339,5

-327,3

Ostatní služby obchodní povahy

813,7

597,3

216,4

Výzkum a vývoj

111,9

7,1

104,8

Odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení

499,7

529,0

-29,3

Technické služby, služby souvis. s obchodem a ostatní podnikatel. služby

202,1

61,2

140,9

Osobní, kulturní a rekreační služby

31,4

15,0

16,4

Vládní služby j.n.

0,0

0,0

0,0

Nezařazené služby

0,0

0,0

0,0

Čeští poskytovatelé služeb se z hlediska poptávek, resp. dotazů, obracejí na ZÚ ČR v Kodani či kancelář CzechTrade (Zahraniční zastoupení se sídlem ve Stockholmu) spíše ojediněle, max. 4–5 x za rok, přičemž korespondence je směrována většinou na žádosti o pomoc při hledání partnera, popř. na vstupní informace o teritoriu. Zpětné reakce jsou dosud minimální, např. upozornění na bariéry při průniku na trh - vysoké vstupní náklady, požadovaná znalost dánštiny atd.

Pro budoucí působení českých poskytovatelů služeb lze za perspektivní, s reálnou šancí uspět na dánském trhu, uvést následující oblasti:

 • cestovní ruch
 • logistika / doprava
 • obchod s nemovitostmi
 • podnikatelské aktivity (poradenství, právní služby, marketing, daně)

Na podporu exportu/importu služeb není v Dánsku zřízena specializovaná organizace. Dánským subjektům obchodujícím se službami zajišťuje podporu Dánská obchodní rada (Danmarks Eksportrad, TDC-Trade Council of Denmark) - bez rozlišení obchodu se zbožím a službami, která spadá pod Ministerstvo zahraničních věcí. Nově byla proto založena asociace poskytovatelů služeb Danish Service Industries při největším podnikatelském svazu v Dánsku -(Dansk Industri - DI). Tato asociace (soukromého sektoru) byla založena na podporu domácích firem působících v oblasti služeb na dánském trhu i v zahraničí. Celkový počet členů činí cca 1 500 společností. Bližší informace viz www.si.di.dk.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Rozvoji vzájemného obchodu napomáhá cca 90 společností s dánským kapitálem působících na českém trhu. Jde jednak o společnosti výrobní, zaměřené většinou na technologie, ve kterých dánské firmy představují světovou špičku, jednak o firmy podnikající v oblasti obchodu a služeb.

Pronikání dánských firem do zemí SVE bylo v 90. letech podporováno několika dánskými vládními fondy. Pro Českou republiku měl význam především Investiční fond pro střední a východní Evropu (IOE). Fond se podílel na financování 32 projektů, do nichž dánské firmy investovaly částku cca 383 mil. DKK (1,3 mld. CZK). V mnoha případech byly projekty IOE podpořeny granty pocházejícími z Fondu pro spolupráci v oblasti životního prostředí (7 projektů v ČR). Aktivity IOE spojené s otvíráním nových projektů v přistupujících zemích skončily k datu jejich vstupu do EU.

Některé z firem, které za pomoci fondu v ČR investovaly, patří nyní k nejvýznamnějším vývozcům (Dansk Eternit Holding, A.P. Moeller-Maersk, DISA, Norwood, Marius Pedersen). Významným investorem v oboru realit se stala společnost  TK Development, která se podílela na výstavbě velkých nákupních center po celé ČR. Vedle těchto společností mají své majetkové účasti v ČR ještě např. LEGO A/S, Rockwool A/S, NKT Holding, Bang&Olufsen, Coloplast, Fibertex, Faerch Plast, Jysk, Kompan, Novo Nordisk, atd.

Nejnovější významnou investicí bylo rozšíření závodu na výrobu hraček LEGO.

České firmy se prakticky kapitálově v Dánsku neangažují.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dopisem ministra zahraničních věcí České republiky ze dne 21. 3. 1994, resp. odpovědí dánské strany z 2. 5. 1994, byla stvrzena sukcese do 15 bilaterálních smluv a dohod.

V současné době jsou v platnosti následující smluvní dokumenty:

 • Dočasná úprava obchodních styků mezi Republikou Československou a Dánským královstvím (výměna nót, Praha 18. 4. 1925)
 • Rozhodčí smlouva mezi ČSR a Dánskem (Praha 30. 11. 1926)
 • Dohoda mezi Republikou Československou a Dánským královstvím o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách na Grónsko (výměna nót, Kodaň 26. 8. 1929)
 • Dohoda o kulturních a uměleckých stycích mezi ČSR a Dánským královstvím (Kodaň 12. 5. 1937)
 • Dohoda mezi ČSR a Dánským královstvím o vypořádání určitých nároků (Praha 23. 12. 1958)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě (Praha 21. 1. 1969)
 • Dohoda mezi ČSSR a Dánským královstvím o hospodářské, průmyslové a technické kooperaci (Kodaň 9. 11. 1970)
 • Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku (Praha 5. 5. 1982)
 • Dlouhodobý program rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi ČSSR a Dánským královstvím (Kodaň 16. 10. 1984)
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Dánska o zrušení vízové povinnosti (výměna nót, Kodaň 5. 6. 1990)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti energetiky (Praha 19. 2. 1991)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti životního prostředí (Dobříš 23. 6. 1991)
 • Protokol ke Smlouvě mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha 11. 9. 1992)
 • Dohoda o letecké dopravě mezi vládou ČR a vládou Dánského království (Stockholm, 4. 6. 1998)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím  o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Praha, 25.8.2011)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Není ze strany ČR poskytována ani přijímána.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: