Digitální Česko v. 2.0

3. 10. 2014 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Kapitoly článku

Koncepční dokument vlády Státní politika v elektronických komunikacích „Digitální Česko“ si klade za cíl stanovit priority vlády v oblasti elektronických komunikací a podpořit rozvoj vysokorychlostního internetu v České republice.

Vláda dne 20. března 2013 svým usnesením č. 203 schválila materiál aktualizované Státní politiky v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice, který navazuje na původní Digitální Česko z roku 2011.  

Aktualizovaná koncepce vycházející z Digitální Česko v. 1.0 je postavena na třech pilířích: na podpoře budování kvalitní infrastruktury, rozvoji digitálních služeb a zvyšování digitální gramotnosti. Hlavním cílem je podpořit potenciál České republiky v oblasti rozvoje moderních informačních a komunikačních technologií a služeb, které jsou jejich prostřednictvím poskytovány.

V souladu s evropskou Digitální agendou si vláda stanovuje cíl v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu, a to rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu umožňujících přenosové rychlosti 30 Mbit/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácností.

Pokud nechce Česká republika do budoucna zaostávat ve schopnosti konkurovat svým evropským i mimoevropským partnerům, musí stimulovat investice a odstranit bariéry, které brzdí růst digitální ekonomiky. Proto mezi další cíle vlády do roku 2020, stanovené schváleným dokumentem, patří například efektivní využívání rádiového spektra ve prospěch koncových uživatelů, posílení samoregulačních mechanismů digitální ekonomiky, zvyšování dostupnosti ICT pro všechny bez ohledu na lokalitu, sociální postavení nebo zdravotní postižení či podpora celoživotního vzdělávání za účelem posílení digitální gramotnosti.

Tyto cíle jsou realizovány prostřednictvím 17 opatření, na kterých se podílí kromě Ministerstva průmyslu a obchodu např. také Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury nebo Český telekomunikační úřad. Mezi tato opatření patří například zpracování Strategie správy rádiového spektra, podpora přechodu na internetový protokol verze 6, vyhodnocování dopadů využívání nových technologií v oblasti ICT, mimo jiné i z hlediska kybernetické bezpečnosti, a podpora legální nabídky digitálního obsahu.

Sledováním plnění těchto opatření byla společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu pověřena Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS). Navržený koordinační mechanismus by měl přispět k odstranění resortismu a roztříštěnosti ICT v České republice, která mimo jiné snižuje i možnosti využití potenciálu digitální ekonomiky. Předpokládá se rovněž aktivní účast odborné veřejnosti na naplňování této státní politiky.

Aktuální stav plnění státní politiky

MPO v rámci plnění své dosavadní koordinační role zpracovalo souhrnnou Zprávu o plnění opatření aktualizované Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice a o naplňování Digitální agendy pro Evropu v ČR (dále jen „Zpráva“). Ta má sloužit jako podkladový materiál pro RVKIS, potažmo vládu ČR, a jejím cílem je podat přehled o stávajícím stavu implementace opatření Digitálního Česka 2 a Digitální agendy pro Evropu. Zpráva prošla mezirezortním připomínkovým řízením a ve druhé polovině května 2014 byla projednána a schválena vládou ČR. Shrnutí aktuálního stavu (konec srpna 2014) plnění opatření Digitálního Česka 2 obsahuje následující tabulka, která ze zprávy čerpá.

Aktuální stav plnění opatření Digitálního Česka v. 2.0 (stav k 29. 8. 2014)

Úkol č. Název úkolu Gestor  Stav plnění
1 RVKIS ve spolupráci s MPO převezmou koordinaci digitální agendy.

RVKIS,

MPO

Splněno částečně. Na MPO byl zřízen Referát pro koordinaci digitální agendy, který v květnu 2014 předložil vládě Zprávu o stavu implementace Digitálního Česka 2 a Digitální agendy pro Evropu, avšak RVKIS byla od cca poloviny roku 2013 nefunkční a zřejmě bude zcela zrušena a nahrazena jiným koordinačním mechanismem.
2

RVKIS vypracuje materiál, který se bude zabývat klíčovými aspekty digitální agendy, jako je např. jednotný digitální trh, interoperabilita, důvěra a bezpečnost při využívání digitálních služeb, výzkum a inovace, dovednosti a začlenění,

zaměstnanost v oblasti ICT a další.

RVKIS Nesplněno. RVKIS nefunkční.
3 RVKIS vypracuje návrh dalších opatření pro podporu výstavby NGA sítí, která se zaměří na využití veřejných zdrojů, zjednodušení administrativy spojené s výstavbou a na snížení poplatků spojených s věcnými břemeny. RVKIS Nesplněno. RVKIS nefunkční. Toto opatření do určité míry nahrazuje MPO zpracováním Národního plánu rozvoje sítí nové generace.
4 ČTÚ připraví Strategii správy rádiového spektra nezbytnou pro naplnění cílů Digitální agendy a Digitálního Česka. ČTÚ Splněno. Návrh Strategie správy rádiového spektra byl zpracován a do meziresortního připomínkovacího řízení byl návrh předán 3. 6. 2014 s prodlouženým termínem do 1. července 2014. Vzhledem k rozsahu a závažnosti některých obdržených připomínek byl termín předání návrhu opakovaně prodloužen. V současnosti ČTÚ očekává vyjádření dvou subjektů (Min. kultury, Česká televize) k návrhu způsobu vypořádání připomínek. Následně bude proces vypořádání připomínek dokončen a dokument bude předán MPO.
5 V souvislosti s připravovanou spektrální strategií provede ČTÚ revizi využití spektra v pásmu 470 – 790 MHz. ČTÚ Splněno. Na základě analýzy využití rádiového spektra v pásmu UHF byly zpracovány některé návrhy opatření do Strategie správy spektra v uvedeném pásmu. Způsob využití pásma UHF je také předmětem koncepčních návrhů připravovaných v rámci pracovní skupiny k technologické migraci zemského TV vysílání.
6 ČTÚ zajistí udržování aktuální podoby technického rámce pro zemské digitální televizní vysílání formou národního D-booku a vhodnou formou bude prezentovat minimální požadavky na technické vlastnosti televizních přijímačů. ČTÚ

Splněno. ČTÚ provedl aktualizaci národního D-booku, který stanoví minimální požadavky na přijímací zařízení pro poskytování služeb v sítích DVB-T a DVB-T2, a dokument zveřejnil.

K další případné aktualizaci D-booku ČTÚ přistoupí v návaznosti na závěry projednání problematiky rozvoje DVB-T2 (viz opatření č. 5) a s ohledem na požadavky operátorů sítí a provozovatelů vysílání respektujících aktuální technologický vývoj.

7 ČTÚ vydá obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu a dále vhodné měřicí prostředky a vyhodnocovací postupy pro určení, zda poskytovatel přístupu k internetu dodržuje stanovené požadavky na kvalitu. ČTÚ Splněno. Pravidla a doporučení byla dne 20. prosince 2013 zveřejněna na internetové stránce ČTÚ v konečné podobě. Dne 15. srpna 2013 zveřejnil ČTÚ i konečnou podobu materiálu „Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE“ (metodický postup).
8 MPO bude nadále prosazovat plnění povinností vyplývajících z usnesení vlády ze dne 8. června 2009 č. 727 a podporovat přechod na IPv6 a napomáhat k úspěšné implementaci na úrovni veřejné správy. MPO Opatření je plněno průběžně.
9 MPO předloží vládě ke schválení materiál zaměřený na podporu rozšíření technologie DNSSEC ve veřejné správě a při využívání jejích elektronických služeb. MPO Splněno. MPO předložilo vládě ke schválení materiál zaměřený na podporu rozšíření technologie DNSSEC ve veřejné správě a při využívání jejích elektronických služeb a o rozšíření IPv6 ve veřejné správě. Materiál byl dne 18. prosince 2013 schválen usnesením vlády č. 982.
10 MPO bude sledovat a vyhodnocovat dopady využívání nových technologií v oblasti ICT a podporovat samoregulační mechanismy. Zároveň vždy bude zkoumána zejména otázka bezpečnosti a spolehlivosti, ochrana soukromí, zabezpečení kritické infrastruktury (kybernetická bezpečnost), etiky, interoperability, řízení a technických norem. Stěžejní je pravidelný dialog mezi státní správou a soukromou sférou. MPO Opatření je plněno průběžně. MPO v rámci své působnosti při prezentaci své činnosti vhodně upozorňuje na uvedené principy. Tyto principy jsou rovněž zohledňovány při přípravě pozic ČR v rámci jednání na evropské (EU, CEPT) i mezinárodní úrovni (OECD, ITU). V reakci na vývoj na mezinárodní úrovni je a bude nadále podporována otevřenost internetu a svoboda přístupu k němu bez centrálních regulačních zásahů a jeho vývoj za účasti všech příslušných stran. Uvedená stanoviska budou zastávána na všech klíčových zasedáních s tím, že roli vlád v internetu je nutno směrovat především na osvětu, nikoliv na zásahy do podnikatelského prostředí.
11 Ministerstvo kultury ustaví a povede Pracovní skupinu pro aplikaci autorského práva v digitálním prostředí. MK Splněno. 1. zasedání nově ustanovené Pracovní skupiny pro aplikaci autorského práva v digitálním prostředí se konalo 9. ledna 2014. Na programu tohoto zasedání byla mj. vzájemná výměna informací členů pracovní skupiny o aktuálních zkušenostech z praxe a MK poskytlo účastníkům relevantní informace ze zahraničí. V rámci tohoto bodu proběhla i diskuze k předem zaslanému dokumentu, který MK zpracovalo z podkladů získaných Ministerstvem zahraničních věcí na základě průzkumu provedeného v zemích OECD k tématu legálních nabídek digitálního obsahu. Na uvedeném jednání pracovní skupiny byly rovněž formulovány konkrétní úkoly k naplnění jejího poslání, mj. zpracování přehledu o legálních nabídkách digitálního obsahu zejména v oblasti hudby, filmu a e-knih aj. dostupných v ČR.
12 Česká republika bude garantovat, že nebude blokovat komukoliv přístup k internetu, případně přístup ke konkrétním internetovým stránkám nebo on-line službám. MPO Opatření je plněno průběžně. V rámci projednávání legislativních a nelegislativních návrhů směřujících případně až k nadměrné regulaci přístupu k internetu nebo konkrétním internetovým stránkám, službám nebo aplikacím MPO upozorňuje na existenci tohoto opatření. Tento princip je rovněž zohledňován při přípravě pozic ČR v rámci jednání na evropské i mezinárodní úrovni. Po schválení Digitálního Česka 2 nebyla přijata na národní úrovni žádná norma, která by blokovala komukoliv přístup k internetu, ke konkrétním internetovým stránkám nebo on-line službám.
13 Předseda Legislativní rady vlády vyhodnotí a případně předloží návrh na změnu Legislativních pravidel vlády, který zohlední požadavek, aby návrhy právních předpisů byly posuzovány i s ohledem na dopad na digitální ekonomiku v případech, které se digitální ekonomiky týkají, a podle principů uvedených v této státní politice. LRV Nesplněno.
14 Ministerstvo vnitra v rámci přípravy legislativních opatření souvisejících s projednávanou revizí směrnice č. 2003/98/ES, o opakovaném použití informací veřejného sektoru, provede analýzu rozsahu informací, které jsou podle jednotlivých právních předpisů povinně zveřejňovány subjekty veřejného sektoru (povinnými subjekty podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Nebude-li možné považovat okruh povinně zveřejňovaných informací podle výsledků analýzy z hlediska cílů tohoto materiálu za dostatečný, navrhne Ministerstvo vnitra změnu právní úpravy k rozšíření okruhu povinně zveřejňovaných informací tak, aby došlo k naplnění zásady otevřené a občanům přístupné veřejné správy. MV ČR Opatření je plněno průběžně. Plnění tohoto úkolu, který spočívá v zabezpečení co nejširšího přístupu soukromého sektoru k informacím vytvářeným veřejnou správou, bude zajištěno v rámci transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/37/EU, již se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Termín implementace tohoto předpisu EU je stanoven na 15. srpna 2015. Dne 21. 8. 2014 bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení k novele transpozičního předpisu. MV eviduje cca. 100 zásadních připomínek (ze strany veřejnosti obdrželo dále připomínky od 9 subjektů). V současné době probíhá analyzování došlých připomínek. MV předpokládá svolání jednání k vypořádání zásadních připomínek ve druhé polovině září. Termín předložení návrhu do vlády je Plánem legislativních prací stanoven na 31. 10. 2014.
15

Úřad pro ochranu osobních údajů bude vývoj a aplikaci nových technologií sledovat a v případě selhání samoregulačních mechanismů v návaznosti na dozorové poznatky ze své činnosti navrhne řešení a dále bude posilovat informovanost jednotlivců a jejich odpovědné nakládání s osobními údaji.

 

ÚOOÚ

Opatření je plněno průběžně. Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) je aktivním členem skupiny IWGDPT (mezinárodní pracovní skupina pro ochranu údajů v telekomunikacích). Tato mezinárodní skupina se věnuje problematice ochrany osobních údajů s ohledem na technologický vývoj. Jako nejzávažnější se v současné době jeví zpracováni osobních údajů na sociálních sítích (Facebook, Twitter, aj.), zpracovávání obrovských souborů nestrukturovaných dat (Big data), sledovací technologické novinky (Google glasses, drony, aj.) atd. Jarní zasedání této skupiny v roce 2013 proběhlo v Praze a byl zde přijat důležitý dokument o sledování osob na internetu (web tracking). 

ÚOOÚ se aktivně účastní projednávání připravovaného Evropského nařízení na ochranu osobních údajů a prosazuje dodržení zásad rovnováhy mezi ochranou dat, jejich zveřejňováním a svobodou podnikání.

ÚOOÚ se rovněž podílí na práci poradní skupiny WP29, která se schází v Bruselu. Její závěry a doporučení v oblasti elektronických komunikací, v poslední době zejména v oblasti cookies , realizuje v rámci své konzultační a dozorové agendy.

16 Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracuje společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Strategii pro zvýšení digitální gramotnosti a rozvoj elektronických dovedností občanů.

MPSV

MŠMT

Opatření je plněno průběžně. Termín pro realizaci tohoto opatření byl stanoven na 30. června 2015. MŠMT sdílí gesci za toto opatření s MPSV, které je jeho hlavním gestorem. Na základě dohody mezi oběma resorty se MŠMT v současné době zaměřuje na rozpracování těch aktivit, které se věnují zejména efektivnímu využití IT pro rozvoj klíčových kompetencí ve formálním vzdělávání a pro podporu individualizace a personalizace vzdělávání. MŠMT tyto aktivity vtělí do připravované resortní Strategie digitálního vzdělávání s termínem předložení vládě do konce října 2014. Klíčové části této dílčí strategie budou následně propojeny se souběžnými aktivitami MPSV a společně vytvoří základ komplexní Strategie pro zvyšování digitální gramotnosti a rozvoje elektronických dovedností občanů s tím, že bude usilováno o zajištění synergií mezi aktivitami obou resortů.
17 Ministerstvo průmyslu a obchodu bude nadále na národní i mezinárodní úrovni podporovat, aby v otázkách správy internetu byly před případnými legislativními a regulačními opatřeními upřednostněny principy samoregulace založené na konsensu zúčastněných subjektů. MPO Opatření je plněno průběžně. Na všech zasedáních a fórech, kterých se zástupci MPO účastní, je zastávána pozice, že správa internetu má být zachována ve stávající struktuře s tím, že podstatou internetu je jeho otevřenost a samoregulace. Pozice ČR jsou většinou výsledkem koordinací na evropské úrovni.  Příkladem mohou být vystoupení ČR na Světovém fóru pro politiku telekomunikací (WTPF) pořádaném Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) v květnu 2013, na Radě ITU, na příslušných pracovních skupinách Rady ITU (CWG Internet a CWG WSIS), na zasedáních Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (Com-ITU/CEPT), na zasedáních High Level Internet Group (HLIG), pracovní skupiny Rady EU pro telekomunikace a informační společnost, na úrovni Výboru pro politiku v oblasti informační, počítačové a komunikační technologie Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (ICCP OECD) i jeho příslušných pracovních skupin (např. Pracovní skupiny pro politiku v oblasti komunikačních sítí a služeb (CISP)).

Z tabulky, potažmo Zprávy samotné vyplývá, že z opatření uložených Digitálním Českem 2 bylo 14 opatření splněno či je plněno průběžně a 3 opatření ve stanoveném termínu splněna nebyla a pravděpodobně realizována ani nebudou, a to z důvodu nefunkčnosti RVKIS. Naprostá většina ostatních opatření však již byla splněna či jsou plněna průběžně.

Platí to např. pro všechna opatření v gesci ČTÚ (zpracování strategie správy rádiového spektra, revize využití spektra v pásmu 470 – 790 MHz či aktualizace D-booku) či v gesci MPO (přechod na IPv. 6, DNSSEC, sledování a vyhodnocování dopadů využívání nových technologií v oblasti ICT a podporovat samoregulační mechanismy, podporování otevřeného internetu, atd.). Splněny či plněny průběžně jsou i další důležitá opatření DČ2 spadající do gesce MV ČR, MŠMT, MPSV, MK či ÚOOÚ.

Jako zásadní slabina koordinace digitální agendy v ČR se však ukázala nefunkčnost RVKIS, která byla od cca poloviny roku 2013 de-facto nefunkční a tudíž neplnila svoji roli hlavní instituce zodpovědné za koordinaci digitální agendy v ČR. I přes formální ustavení koordinačního mechanismu usnesením vlády č. 203 fakticky tedy nedošlo k vytvoření funkčního koordinačního mechanismu a tento klíčový předpoklad pro efektivní koordinaci digitální agendy v ČR tak zůstává nadále nenaplněn.

MPO si plně uvědomuje zásadní význam digitální ekonomiky a dopadů moderních informačních a komunikačních technologií na produktivitu a konkurenceschopnost ČR. Právě nalezení efektivního koordinačního mechanismu se v podmínkách ČR ukázalo být největším úskalím, na kterém dosavadní snahy o koncepční, strategické pojetí rozvoje digitální agendy v ČR opakovaně ztroskotaly.

Od jara 2014 probíhají na politické úrovni jednání o nahrazení RVKIS jiným funkčním modelem. Ačkoliv o budoucí podobě koordinačního mechanismu zatím nebylo definitivně rozhodnuto, je již jisté, že RVKIS bude nahrazena jiným funkčním modelem.

Vzhledem k zásadnímu významu gesce MPO (elektronické komunikace a rovněž některé aspekty z oblasti služeb informační společnosti) v rámci digitální agendy a rovněž s ohledem na předchozí stěžejní roli MPO při koordinaci implementace Digitálního Česka 2 a Digitální agendy pro Evropu se MPO i nadále hlásí ke své stěžejní roli při koordinaci digitální agendy v ČR.

Je zapotřebí nastavit účinný koordinační mechanismus, který zajistí nadresortní přístup k prosazování vládou schválených principů a propojení jednotlivých věcných opatření digitální agendy v gesci jednotlivých resortů (například daně, boj s korupcí, reforma zdravotnictví, vzdělávání, výzkum a vývoj, doprava, energetika).

Praktické informace, odkazy a kontakty

Slovníček pojmů

A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   X   123...

A

ADSL

Zkratka ADSL označuje nesouměrnou digitální přístupovou linku, kdy je pro stahování z internetu dostupná větší rychlost než pro odesílání. Zkratka pochází z anglického Asymetric Digital Subscribe Line.

AdWare

Program navržený pro zobrazování reklamy, často v nových vyskakujících oknech, na počítači nebo přesměrovávající výsledky vyhledávání na reklamní webové stránky. Často bývá schován ve freeware nebo shareware programech, kdy nepřímo vydělává na využívání volného software.

B

Botnet

Síť zneužívající cizí počítače, do kterých ilegálně instaluje programy, následně použité ke kriminálním aktivitám.

Broadband

Vysokorychlostní připojení k internetu. Jedná se o službu, která zprostředkovává svým uživatelům přístup k takovým aplikacím a službám, o které mají zájem a které chtějí využívat, a přitom je dimenzována tak, že uživatele v používání těchto služeb nijak neomezuje. Někdy je používán pojem „širokopásmové připojení“.

C

CDMA

Vícenásobný přístup s kódovým dělením, z anglického Code Division Multiple Access. Přístup využívá metodu digitálního multiplexování, tedy přenosu více digitálních signálů prostřednictvím jediného sdíleného média. Jednotlivé signály se rozlišují tím, že každý z nich používá odlišné kódování; tato technologie se využívá i v mobilních sítích (např. v ČR využívají síť CDMA mobilní operátoři Telefonica O2 nebo Mobilkom).

zpět na začátek

D

DoS, Denialof Service

Útok programových virů, které zahltí servery požadavky a tak je dočasně vyřadí z provozu.

DHCP

Protokol pro dynamickou správu připojených zařízení, z anglického Dynamic Host Control (Configuration) Protocol.

Jedná se o způsob přidělování IP adres v místních sítích, kdy DHCP server přiděluje adresy dynamicky v určeném rozsahu a není nutné konfigurovat každé připojené zařízení (např. počítač, mobil, tiskárna) zvlášť.

Digitální dividenda

Přínosy přechodu z analogového na digitální vysílání. Týká se III. a IV./V. TV pásma.

DNS

Systém doménových jmen, z anglického Domain Name System; systém umožňující vzájemné převody doménových jmen a IP adres.

DNSSEC

Nástroj, který umožňuje zabezpečit informace poskytované systémem doménových jmen (DNS) v sítích využívajících internetový protokol. Z anglického Domain Name Systém Security Extensions.

Downstream, download

Přenos dat směrem od poskytovatele přístupu k internetu ke koncovému uživateli. U družicových sítí se jedná o směr vysílání z družice k Zemi.

DRM

Správa práv k autorské tvorbě v digitální podobě, z anglického Digital Rights Management.Ochrana autorských práv proti nelegálnímu kopírování v multimediálních souborech šířených nejen přes internet.

DVB-T

Zemské digitální televizní vysílání, z anglického Digital Video Broadcasting – Terrestrial.

DVB-T2

Zemské digitální televizní vysílání druhé generace, z anglického Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial. Standard digitálního televizního vysílání, který rozšiřuje možnosti parametrů modulace a zlepšuje uspořádání datového toku tak, že při optimálním nastavení obsazení stejného frekvenčního pásma umožňuje přenést přibližně dvojnásobné množství informací než standard DVB-T

zpět na začátek

E

eGoverment

Využití informačních a komunikačních technologií, především internetu, jako prostředku k dosažení dobré či lepší veřejné správy.

eHealth

Medicínské využití elektronických komunikací.

Elektronické komunikační zařízení

Technické zařízení pro vysílání, přenos, směrování, spojování nebo příjem signálů prostřednictvím elektromagnetických vln.

zpět na začátek

F

FTP

Protokol pro přenos souborů, z anglického File Transfer Protocol.Protokol pro přenos souborů mezi počítači přes síť internet, nejčastěji mezi počítačem a serverem. Komunikace probíhá nezabezpečeně a dnes již existuje bezpečnější verze tohoto protokolu Secure FTP.

FTTB

Druh architektury přístupových sítí, optické vlákno k budově, z anglického Fibre to the Building.

FTTC

Druh architektury přístupových sítí, optické vlákno k rozvaděči, z anglického Fibre to the Cabinet.

FTTH

Druh architektury přístupových sítí, optické vlákno do bytu (až k účastníkovi), z anglického Fibre to the Home.

FTTN

Druh architektury přístupových sítí, optické vlákno k uzlu, který je umístěn až několik kilometrů od objektu účastníka, z anglického Fibre to the Node.

FTTx

Fibre to the x je obecný pojem pro všechny druhy širokopásmové síťové architektury, která využívá optické vlákno, které nahrazuje obvyklá metalická vedení.

FWA

Síť pevného bezdrátového přístupu, z anglického Fixed Wireless Access.

zpět na začátek

G

GPRS

General Packet Radio Service. Mobilní datová služba označovaná jako “2,5G” zahrnuta ve standardu GSM. Najdete ji všude, kde má mobilní telefon GSM signál. Nevýhodou je nízká přenosová rychlost.

GSM

Globální systém pro mobilní komunikaci, z anglického Global Systemfor Mobil Communications. Původní název je francouzsky „Groupe Spécial Mobile“; jedná se o standard mobilní komunikace druhé generace (2G), kdy signalizační i hovorové kanály využívají digitální modulaci.

zpět na začátek

H

Hacker

Chytrý programátor, který vyhledává bezpečnostní skuliny a zkouší se jimi dostat do počítačů a systémů. Většinou s úmyslem získat data či jinak škodit.

HDCP

Ochrana proti neautorizovanému šíření videa ve vysokém rozlišení, z anglického High-bandwidth Digital Kontent Protection.

HDTV

Formát digitálního televizního vysílání s vysokým rozlišením, z anglického High Definition TV.

HSDPA

Vysokorychlostní paketový přístup (směrem k terminálu), z anglického High-Speed Downlink Packet Access

zpět na začátek

CH

Chránička

Trubka pro ukládání a ochranu metalických a optických kabelů.

zpět na začátek

I

ICQ

I Seek You. Komunikační program pro zasílání rychlých zpráv po internetu (instant messaging).

ICT

Informační a komunikační technologie, z anglického Information and Communication Technologies.

IM

Služba rychlých zpráv po internetu, z anglického Instant Messaging.

Incumbent

Operátor se specifickým postavením. Většinou se jedná o operátora s dominantním postavením na příslušném trhu, např. jde o nástupce monopolního operátora před liberalizací telekomunikačního trhu. Mohou mu být, vzhledem k jeho postavení, uloženy některé povinnosti.

Internet

Síť sítí, ve které počítače komunikují pomocí protokolů TCP/IP. Nejčastěji využívanou službou jsou webové stránky a elektronická pošta (email).

IP

Internetový protokol; protokol, prostřednictvím kterého spolu komunikují všechna zařízení v internetu.

IP adresa

Číslo (vypadající např. takto 192.168.1.1), které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti používající internetový protokol. Nejvíce používaná je dnes čtvrtá verze (IPv4), postupně se přechází na novější verzi 6 (IPv6); celkový přechod na IPv6 je nezbytný z důvodů vyčerpání volných adres v IPv4.

Oproti MAC adrese se IP adresa při připojení k jinému zařízení (směrovači) změní, dokonce se může změnit i během připojení k stejnému směrovači.

IPTV

Televize přes internetový protokol, z anglického Internet Protocol Television.

IRC

Komunikační kanál oblíbený počítačovými komunitami, z anglického Internet Relay Chat.

ISDN

Digitální síť integrovaných služeb, z anglického Integrated Services Digital Network.

ISP

Poskytovatel internetového připojení, z anglického Internet Service Provider.

zpět na začátek

K

Klíč/Key/Passphrase/Password

Klíč neboli klíčová věta nebo heslovací věta označuje kód, který musíte zadat pro umožnění přístupu do chráněné sítě. Při připojování do chráněné sítě budete požádání o zadání klíče nebo fráze. Můžete také tento klíč uložit do správce hesel pro automatizaci přístupu.

Kybergrooming

Nátlak pomocí internetové komunikace s cílem přimět jednoho z uživatelů k osobní schůzce.

Kyberšikana

Šikana využívající internetovou komunikaci, zveřejňování zesměšňujících textů, fotografií a videí, apod.Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků (např. sms a mms zpráv, videa, emailu, chatu nebo hanlivé webové stránky). Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližuje takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit.

zpět na začátek

L

LLU

Zpřístupnění místní smyčky (účastnického kovového vedení), z anglického Local Loop Unbundling.

LTE

Technologie dlouhodobé evoluce, z anglického Long Term Evolution. Jedná se o technologii pro mobilní datové přenosy, která umožňuje přenášet více dat ve stejném rozsahu kmitočtů. Někdy je označována jako technologie 3,5 nebo 4 generace.

zpět na začátek

M

MAC Address

MAC Address, z anglického Media Access Kontrol Address, neboli „hardware adresa“ je unikátní adresa každého počítače, respektive každá síťová karta v počítači (Ethernet, bezdrátová 802.11, Bluetooth, atd.) má vlastní unikátní identifikátor nazvaný MAC adresa. Ta sestává z 6 skupin po 2 hexadecimálních číslic (například: 01:23:45:67:89:ab). Tato adresa identifikuje počítač v síti a také výrobce síťové karty. Protože je tato adresa unikátní pro počítač, je možné blokací MAC adresy v nastavení směrovače (router) zablokovat přístup počítače do sítě. Novou adresu je možné pak obdržet výměnou síťové karty v počítači.

Poznámka: Je dobré na blokaci přístupu nespoléhat na 100%, protože existují nástroje na podvržení MAC adresy.

Malware

Zlomyslný software, z anglického Malicious Software. Programy, jejichž účelem je neautorizovaná, často škodlivá, činnost.

zpět na začátek

N

Net neutrality

Síťová neutralita; princip, kdy se všemi daty přepravovanými po síti je zacházeno stejně, žádný provoz nemá prioritu.

NGA

Přístup nové generace, z anglického Next Generation Access. Přístup k internetu pomocí nových (optických) zařízení umožňujících vysoké rychlosti přenosu.

NGAN

Přístupová síť nové generace, z anglického Next Generation Access Network. Pevná přístupová síť sestávající plně nebo částečně z optických prvků, která je schopná přenášet služby vysokorychlostního přístupu s lepší charakteristikou (např. vyšší propustností) v porovnání se službami poskytovanými přes již existující metalické sítě.

NGN

Síť nové generace, z anglického Next Generation Networks.

zpět na začátek

O

OLT

Optické linkové zakončení, z anglického Optical Line Termination. Síťový prvek optických přístupových sítí zajišťující funkce síťového rozhraní mezi přístupovou sítí a navazujícími sítěmi elektronických komunikací.

ONU

Optická síťová jednotka, z anglického Optical Network Unit. Zabezpečuje funkce rozhraní mezi optickou a metalickou částí přístupové sítě.

Operátor

Podnikatel, který zajišťuje nebo je oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační síť nebo přiřazené prostředky.

Optické vlákno

Skleněné nebo plastové vlákno, které přenáší signály prostřednictvím světla ve směru své podélné osy.

zpět na začátek

P

Phishing

Metoda internetových útočníků k získání přístupových údajů k bankovním nebo jiným účtům. Využívá se e-mailů, které svým stylem připomínají bankovní oznámení a uživatel je v něm vyzýván k vyplnění uživatelského jména a hesla ke svému účtu. Údaje se pak dostanou ne do banky, ale k útočníkovi, který je zneužije pro přístup k účtu klienta banky. Finanční instituce nikdy podobné e-maily nerozesílají. Obdobně lze tuto metodu použít po telefonu, kdy je volanému informace o výhodné nabídce např. úvěru podmiňována identifikací přístupovými údaji do internetového bankovnictví.

PLC

Komunikace po energetickém vedení, z anglického Power Line Communication.

PON

Pasivní optická síť, z anglického Passive Optical Network. Optická přístupová síť bez aktivních síťových prvků, která umožňuje přístup k internetu i dalším datovým sítím.

PPP

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru, z anglického Public-Private Partnership.

zpět na začátek

R

Refarming

Změna uspořádání rádiových kanálů (např. změna šířky kanálu či stanovení ochranných úseků). Přerozdělení již přidělených kmitočtů a vytvoření kmitočtových bloků o stanovené minimální šířce kanálů s cílem dosáhnout efektivní správy spektra a umožnit poskytování širokopásmových služeb.

Riskware

Obecné označení programů, které jsou legitimní samy o sobě, ale mohou být zneužity ke kriminální činnosti. Například jde o programy pro vzdálenou správu.

Rootkit

Program, který se snaží zamaskovat před uživatelem škodlivý software (např. spyware, trojské koně). Umožňuje skrývat běžící procesy a soubory, které mohou provádět škodlivou činnost v počítači uživatele, bez toho aniž by byly odhalitelné běžnými prostředky.

Router

Směrovač. Aktivní síťové zařízení, které spojuje alespoň dvě sítě a umožňuje mezi nimi přenášet data.

zpět na začátek

S

Síť elektronických komunikací

Přenosové systémy, spojovací nebo směrovací zařízení, pasivní prvky a jiné prostředky sítě, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

SMS

Služby krátkých zpráv v mobilní síti, z anglického Short Message Service.

Spam

Nevyžádaná pošta. Pošta od vám neznámého odesílatele, která může obsahovat nesmyslný text, inzerci, odkaz na stránky, a jiné. Nemá smysl odepisovat, ani když vás mail k tomu vyzývá pro zamezení dalšímu spamu, jen potvrdíte existenci mailové adresy. Většina spamu je rozesílána softwarovými roboty.

Spyware

Software navržený pro sběr dat z počítače a jejich odesílání útočníkovi (bez souhlasu majitele). Zahrnuje monitorování stisku kláves, sběr soukromých a tajných informací (hesel, čísel kreditních karet, PIN), shromažďování emailových adres nebo sledování zvyklostí při prohlížení internetových stránek.

SSL

Secure Sockets Layer. Protokol pro bezpečnou komunikaci a autentizaci s internetovými servery. Nejčastěji se používá v komunikaci s internetovými servery pomocí “https”. Nástupcem SSL protokolu je protokol TLS (Transport LayerSecurity).

zpět na začátek

T

Technologická neutralita

Princip, kdy pro dané využití není stanovena technologie. Omezení tohoto principu musí být zdůvodněno, např. evropskou harmonizací, ochranou před škodlivým rušením, apod.

Tethering

Sdílení internetového připojení pomocí mobilního telefonu.

Trojan

Trojský virus je program, který se navenek tváří jako legální, ale je určen k provádění škodlivých činností na napadeném počítači.

zpět na začátek

U

UMTS

Univerzální mobilní telekomunikační systém, z anglického Universal Mobile Telecommunications System. Standard technologie 3. generace.

Univerzální služba

Soubor služeb stanovený v § 38 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, které jsou dostupné ve stanovené kvalitě všem koncovým uživatelům na celém území státu za dostupnou cenu; dostupnou cenou se rozumí cena zohledňující úroveň spotřebitelských cen a příjmy obyvatel.

UPS

Uninterruptible Power Supply. Záložní napájecí zdroj fungující na principu akumulátoru, který chrání spotřebič před výpadkem proudu nebo před výkyvy napětí v síti.

Upstream, uplink

Přenos dat směrem od koncového uživatele k poskytovateli přístupu k internetu. U družicového spoje se jedná o vysílání z pozemských stanic k družici.

zpět na začátek

V

Veřejně dostupná služba elektronických komunikací

Služba elektronických komunikací, z jejíhož využívání není nikdo předem vyloučen.

VDSL

Vysokorychlostní digitální účastnické vedení, z anglického Very High Speed Digital Subscriber Line. DSL technologie umožňující oproti ADSL vyšší přenosové rychlosti a symetrické přenosy.

VDSL2

Very High Speed Digital Subscriber Line 2, vysokorychlostní digitální účastnické vedení druhé generace.

VLAN

Virtuální místní síť, z anglického VirtualLocal Area Network.

VoIP

Hlas přes internetový protokol, z anglického Voiceover Internet Protocol. Technologie umožňující přenos hlasové komunikace přes sítě využívající internetový protokol.

Veřejná komunikační síť

Síť elektronických komunikací, která slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikace a která podporuje přenos informací mezi koncovými body sítě, nebo síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím je poskytovaná služba šíření rozhlasového a televizního vysílání.

zpět na začátek

W

WAP

Protokol pro bezdrátové aplikace, z anglického Wireless Application Protocol. WAP je norma definovaná organizací WAP Forum a je ekvivalentem k internetovým protokolům pro GSM sítě. Webové stránky jsou zjednodušené, ale lze využívat bankovní služby, zpravodajství.

WEP

Wired Equivalent Privacy. Zabezpečený protokol pro bezdrátové sítě (WLAN) definovaný v 802.11b standardu. Používá klíč s pevnou délkou 64 nebo 128 bitů a RC4 šifrovací algoritmus.

WEP byl jednou z prvních metod pro ochranu bezdrátových sítí před odposloucháváním. Do příchodu WPA technologie byl nejlepší. WEP používá a hexadecimální klíč pro šifrování sítě.

V současnosti již tuto ochranu nelze doporučit, protože slabý algoritmus lze snadno odposlechnout a prolomit.

WIMAX

Worldwide Interoperability for Microwave Access. Otevřený standard pro bezdrátovou distribuci dat zaměřený na venkovní sítě v pásmech 2-11 GHz. Nabízí velký dosah signálů (teoreticky kolem 50 km) při přímé viditelnosti a několik kilometrů ve městě.

WLAN

Bezdrátová místní síť, z anglického Wireless Local Area Network.

WLL

Bezdrátová místní smyčka, bezdrátové účastnické vedení, z anglického Wireless Local Loop.

Worm

Červ, druh počítačových virů, které se samy kopírují, ale ostatní software nepoškozují. Nainstalují se do počítače a pak hledají cestu k rozšíření na další počítače.

WPA/WPA2

Wi-Fi Protected Access. Druh zabezpečení bezdrátových sítí, který vytvořila Wi-Fi Aliance. Reaguje na bezpečnostní nedostatky v WEP (Aires Equivalent Privacy) a implementuje velkou část standardu IEEE 802.11i. Kompletní implementace tohoto standardu přinesla až technologie WPA2. WPA a WPA2 jsou novější technologie vyvinuté po objevení zranitelných míst v šifrování WEP.

Ačkoli stále existují slabá místa technologií WPA a WPA2, jsou tyto šifrovací metody v současnosti považovány za nejbezpečnější pro ochranu bezdrátových sítí.

WPA2

Wi-Fi Protected Access 2. Druh zabezpečení bezdrátových sítí, který plně implementuje standard IEEE 802.11i a používá blokovou šifru AES.

zpět na začátek

X

xDSL

x Digital Subscriber Line; obecně digitální účastnické vedení, zahrnuje všechny DSL technologie (systémy) využívající celé kmitočtové spektrum metalického vedení nebo jeho nehovorovou část.

zpět na začátek

1, 2, 3, …

3G

3G je označení pro technologie mobilních komunikací 3. generace umožňující vysokorychlostní přenos dat a nové multimediální funkce. Oproti 2G umožňuje přenos videohovoru.

4G

4G je označení pro technologie mobilních komunikací 4. generace umožňující násobně vyšší rychlost přenosu dat oproti 3G. Oproti 3G jsou zařízení takřka trvale připojena a veškerá komunikace probíhá přes IP.

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek