Dominika: Ekonomická charakteristika země

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Dominická ekonomika rostla v letech 2005 až 2009 mezi 1,5 až 3,5%, s výjimkou r. 2009, kdy zaznamenala pokles o 0,3 %. Po letech finanční krize se podařilo stabilizovat zadluženost a fiskální schodek reformními opatřeními s pomocí mezinárodních finančních institucí (IFIs). Ekonomický růst je přisuzován výnosům z turistiky, stavebnictví, offshore finančních služeb a exportu banánového průmyslu. IMF nedávno pochválil dominickou vládu za úspěšné makroekonomické reformy a dále zdůraznil zbývající úkoly, včetně dalšího snižování veřejného dluhu, větší regulace finančního sektoru a diverzifikace trhu.

V dominické ekonomice převládá pěstování banánů a dalších zemědělských plodin a přes 40 % pracovní síly je zaměstnáno v zemědělství. Tento sektor je však vysoce citlivý na klimatické podmínky a externí jevy ovlivňující komoditní ceny. V odpovědi na snižování obchodních preferencí u banánů v EU dominická vláda diverzifikovala zemědělský sektor exportem menšího množství citrusového ovoce a zeleniny a zvýšením vývozu kávy, pačuli, aloe vera, řezaných květin a exotického ovoce, jako např. manga, guave a papaji. Dominika má úspěch ve zvyšování exportu průmyslové výroby, hlavně mýdla. Významné je zapojení Dominiky do off shore trhu finančních služeb.

Dominika je převážně vulkanický ostrov a má málo pláží, proto se turistika rozvíjí pomaleji než na sousedních ostrovech. Přesto je však atraktivním místem pro ekoturistiku – má hory, deštný prales, sladkovodní jezera, horké sopečné jezero, teplé minerální prameny, vodopády a místa pro potápění. Je zastávkou turistických výletních parníků po Karibiku a výnos z nich přispívá k výstavbě nových doků a přístaviště v hlavním městě a podílí se významnou měrou na příjmech do státního rozpočtu.

Dominickou měnou je východokaribský dolar (ECS), regionální měna pro členy Východokaribské měnové unie (ECCU). ECS emituje Východokaribská centrální banka se sídlem na St. Kitts, která řídí měnovou politiku a reguluje a dohlíží na aktivity komerčních bank v členských zemích. Směnný kurz je touto bankou pevně vázán na ECS 2,7/1 USD.

Stejně, jako u jejích východokaribských sousedů, je prioritou Dominiky v zahraničních vztazích její ekonomický rozvoj. Země má své diplomatické zastoupení ve Washingtonu, New Yorku, Londýně a Bruselu a společně s ostatními OECS také v Kanadě. V zemi jsou rezidentní jen ZÚ Číny (ČLR), Kuby a Venezuely. Dominika je členem Caribbean Development Bank (CDB) a Britského Commonwealthu. Stala se členem OSN a Mezinárodního měnového fondu (IMF) v r. 1978, a dále Světové banky a Organizace amerických států (OAS) v r. 1979.

zpět na začátek

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

HDP v mld. USD v běžných cenách a v % růstu
Rok 2008 2009 2010
HDP (mil. USD) 757,1 754,8 765,4
Přírůstek HDP (%) 3,2 0,3 1,4
HDP/ob. 10 400 10 400 10 500

Podíl na tvorbě HDP dle sektorů:

 • služby  50 %,
 • zemědělství 20 %,
 • průmyslová výroba 30 % (2010)

Nezaměstnanost:

 • 23 % (2010)

Inflace:

 • 2007: 2,7 %
 • 2008: 1,7 %
 • 2009: 0,1 %         

Přírodní zdroje: dřevo, vodní zdroje, měď, vápence, pemza

zpět na začátek

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Podíl na tvorbě HDP činí menší část ekonomické ektivity: asi 30 % , jde o zpracování zemědělských plodin, výroba mýdla aj. produktů na bázi kokosů, oděvní průmysl, výroba nábytku, kožedělných výrobků a keramiky.

Na Dominice je pouze lehký průmysl, vázaný na zpracování zemědělských produktů. Průmyslové závody představují zařízení na zpracování kokosových ořechů na olej a kopru pro export. Celkem 4 linky na zpracování citrusů a ostatního citrusového ovoce, 2 linky na plnění nápojů do lahví, 2 průmyslové destilérie, 4 malé závody na výrobu oděvů a 4 malé továrny na nábytek představují průmyslový potenciál Dominiky. Domácí průmysl dále vyrábí některé drobné kožedělné výrobky, keramiku a výrobky ze slámy. Sektor průmyslové výroby expandoval jen mírně, a to v oborech montáže elektroniky, výrobě rumu, svíček a barev a laků.

Odvětví hornictví na Dominice hraje zanedbatelnou roli v národní ekonomice, nejvíce se těží pemza na export a dále hlína, vápenec, vulkanický popel, písek a štěrk, zejména pro stavebnictví.

zpět na začátek

4.4. Stavebnictví

Výstavba mezinárodních hotelů a ubytovacích kapacit k posílení sektoru turistiky.

zpět na začátek

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

Dominika je mnohostranný producent zemědělských produktů, jak pro národní spotřebu, tak zejména na export. Hlavními zemědělskými plodinami jsou banány, kokosové ořechy, mango, guave, avokádo, papaya, zázvor, citrusy, kořenová zelenina a v menší míře kakao a rostlinné oleje a extrakty. Chov dobytka a rybolov není příliš významný. Dominika není soběstačná ve výrobě potravin, obzvláště produktů s vysokým obsahem proteinu. Dováží se proto maso a masné výrobky, mléko, sýry, drůbež, vejce, ryby a rybí produkty cca v objemu přes 7,5 milionů USD ročně. Zemědělství se podílí na tvorbě HDP cca 10 % (2005). Stáda hovězího dobytka se odhadují na cca 580 hlav, dále 9 700 koz, 7 600 ovcí a 5 000 prasat. Pastviny pokrývají cca 2 000 hektarů, tj. 2,7 % celkové rozlohy země.

zpět na začátek

4.6. Služby

Turistika

Dominický turistický průmysl je, ve srovnání s ostatními ostrovy Karibiku, nejméně rozvinutý. Dominika je hornatý vulkanický ostrov, který má nedostatečně rozvinutou infrastrukturu pro rozvoj turistiky ve větším rozsahu,  nemá téměř žádné pláže, ale nabízí možnosti pro horskou turistiku a ekoturistiku, potápění a pozorování delfínů a velryb. Počet zahraničních návštěvníků se pohybuje kolem 200 000 osob ročně a průměrné roční příjmy přesahují cca 18 mil. USD a jsou převážně reprezentovány maloobchodem, restauračními službami a průvodci cizinců. Ostrov je také vyhledávanou zastávkou výletních parníků po Karibiku.

Finanční služby a pojišťovnictví

Stejně jako ostatní malé karibské ekonomiky také Dominika se snaží rozšířit svou ekonomickou základnu vytvářením vhodných podmínek pro sektor offshore finančních služeb. Relativně malý počet bank a ostatních mezinárodních obchodních společností (International Business Companies – IBC) registrovaných na Dominice přiměl dominickou vládu k zavádění pravidel pro snadnější a ekonomicky výhodnější registraci, kdy např. tyto IBC mohou být konstituovány prostřednictvím Internetu apod.

Vláda udělila několika internetovým gamblerským společnostem provozní licence. Ještě kontroverznějším bylo vydání tzv. ekonomického občanství cizím státním příslušníkům, což znamená, že dominické pasy byly vydány cizincům výměnou za minimální investice. Prvními „ekonomickými občany“ byli Tchajwanci, ale od r. 1999 stoupá počet Rusů, až na současně odhadovaných 500 osob, které si koupily dominický pas za 50 000 USD. Toto vyvolává domněnky, že ostrov se může brzy stát známým svou „mafiánskou ekonomickou činností“.

zpět na začátek

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

Doprava

 • Letecká – na ostrově jsou 2 malá mezinárodní letiště, která navazují na ostatní mezinárodní letiště v regionu, na severu ostrova letiště Melville Hall Airport a na jihu Canefield Airport, v r. 1997 bylo zaznamenáno celkem 18 672 příletů a odletů
 • Železniční doprava – neexistuje
 • Silniční doprava – síť v délce 780 km, z toho je 50,4 % dlážděných (odhad 1999)

Telekomunikace

 • Pevná telefonní síť na 100 obyvatel – 67 (2009)
 • Mobilní síť na 100 obyvatel – 78 (2009)
 • Rozhlas – 647 na 1 000 obyvatel
 • TV přijímače na 1 000 obyvatel – 350 (2009 odhad)                                                 
 • Uživatelé osobních počítačů na 100 osob – 35 (2009)
 • Uživatelé internetu na 100 obyvatel – 35 (2009)

Energetika

Hlavním dodavatelem elektrické energie z vodních zdrojů na Dominice je společnost Dominica Electricity Services Ltd., tj. asociace mezi vládou a soukromými společnostmi Dominiky a Commonwealth Development Corporation. Elektrická síť pokrývá celý ostrov a dodává 220V/440 W. Jaderná energetika na ostrově není.

Z četných krátkých říčních toků na Dominice nejméně 30 může být zdrojem hydroelektrické energie z minielektráren, přičemž cca 50 % dodávek elektrické energie již z instalovaných kapacit vodních zdrojů pochází. V r. 1991 byla uvedena do provozu Trafalgar Hydroelectric Power Station, která je téměř dostačující pro zásobování celého ostrova elektrickou energií. Na Dominice je také potenciál geotermální energie z vulkanických pramenů lokality Boiling Lake, kde dosahuje teplota 82–92° Celsia. Produkce elektrické energie dosahuje 75 mil. kWH, a to z fosilních paliv 47,8 % a 52 % z vodních zdrojů. Spotřeba činila 75 mil. kWH a celková kapacita je 19 MW.

Spotřeba ropy činí asi 1 000 barelů denně, stejně vysoký je i její dovoz (2009).

zpět na začátek

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

Dominika je příjemcem US Caribbean Basin Initiative, která umožňuje bezcelní přístup národního zboží na trh USA. V r. 2009 dosáhly celkové exporty výše 61 milionů USD, z toho 3 % do USA, celkové dovozy 152 mil. USD, z toho cca 35 % z USA. Dominika patří do anglicky mluvícího Karibského společenství a společného trhu (CARICOM), CARICOM Single Market and Economy (CSME) a Organizace Východokaribských států (OECS).

Hlavní donorské programy určené pro Dominiku:

 • CIDA – Canadian International Development Agency – vedoucí donor v OECS, dlouhodobá podpora pod hlavičkou Programu ekonomického managementu Východního Karibiku (ECCMP)
 • CARTAC – Caribbean Technical Assistance Company – finanční podpora od CIDA,IMF, WB – posílení cash managementu
 • DFID – UK`s Department for International Development – podpora správy daní, rozpočtové reformy, reformy veřejných služeb, správa dluhu
 • EU – European Union – programy veřejných investic – program podpory produkce banánů přes PEMS
 • CDB – Caribbean Development Bank – posílení makroekonomického rámce

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek