Dominika: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

ZÚ Caracas nemá informace o distribučních a prodejních kanálech, kterými by do teritoria Dominiky směřovaly dosud velmi sporadické české dodávky, ani informace o existenci místních zástupců. Vzhledem k velmi nízké vzájemné obchodní výměně a diverzifikaci zboží lze předpokládat, že veškeré zahraničně obchodní operace se odvíjejí na bázi ad hoc. V posledních letech nebyly zaznamenány ani opakované dodávky stejného českého zboží do tohoto teritoria.

zpět na začátek

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Podmínky pro zaměstnávání cizinců a místních sil jsou velmi liberální, nepředepisují poměr místních pracovníků k zahraničním ředitelům a zaměstnancům a neexistuje diskriminace v druhu pracovní činnosti a v rozdílnosti platů mezi cizinci a místními zaměstnanci. Pracovní povolení se nevyžaduje. Některé další informace jsou uvedeny pod bodem 5.5. této STI.

zpět na začátek

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro zřízení kanceláře na Dominice je třeba dodržet následující postup:

1. Založení a registrace firmy nebo obchodu v rejstříku společností

Zakládání obchodních společností na Dominice je upraveno Zákonem o společnostech (Zákon 21 z r. 1994), Pravidly pro společnosti (S.R.O. 22 z r. 1997 a S.R.O. 57 z r. 2002), Mezinárodním obchodním zákonem (Zákon 10 z r. 1996) a Zákonem o obchodním jménu (kap. 78–46 zákonů Commonwealthu Dominika). Je třeba požádat o vydání a předložit:

  • statutární deklaraci zástupcem
  • stanovy firmy (2 kopie)
  • memorandum asociace
  • uvedení jmen ředitelů
  • uvedení adresy registračního úřadu
  • licence od vládního kabinetu
  • místopřísežné prohlášení ředitele, že společnost je registrována v jiné zemi a dokumenty prokazující tuto registraci (jen pro zahraniční společnosti)
  • kopie licence

Obchodní podniky s více než 20 vlastníky/akcionáři musí být zaregistrovány v rejstříku firem bez ohledu na předmět podnikání.

Pro další informace je možno kontaktovat:

REGISTRY DEPARTMENT
Dame Mary Eugenia Charles Boulevard
Roseau
telefon: 001-767-448 24 01 linka 3140
fax: 001-767-448 74 00
e-mail: registrar@cwdom.dm

2. Registrace na úřadu sociálního zabezpečení – Dominica Social Security (DSS)

Všichni zaměstnavatelé musí být zaregistrováni na dominickém úřadu sociálního zabezpečení (Dominica Social Security) a musí zaregistrovat na tomto úřadě přijetí zaměstnance do 7 dnů. Zaměstnavatel platí 7 % mzdy až do maxima 350 ECS (cca 130 USD) měsíčně a zaměstnanec přispívá 4 % mzdy až do výše ECS 150,- (cca USD 55,-) měsíčně. Další procedura spočívá ve vyplnění formuláře žádosti o registraci, v případě společnosti je třeba ji doložit stanovami, žádost předat na DSS. Konkrétní informace k sociálnímu zabezpečení je možno získat na adrese:

DOMINICA SOCIAL SECURITY
Hanover Street
P.O.Box 772
Roseau
telefon: 001-767-448 21 11
fax: 001-767-448 57 04
e-mail: dss@cwdom.dm

3. Registrace na berním úřadě – Inland Revenue Division

Všechny firmy se musí registrovat na Inland Revenue Division, kde obdrží daňové číslo. Musí vyplnit formulář žádosti o registraci a předložit kopii stanov. Bližší informace jsou k dispozici na adrese:

INLAND REVENUE DIVISION
High Street
Roseau
telefon: 001-767-448 18 93
fax: 001-767-448 03 94
e-mail: irddom@cwdom.dm

Investorské aktivity, které zahrnují výstavbu budov, musí mít předem schválené plány, bližší informace jsou k dispozici na adrese:

PHYSICAL PLANNING
3, Charles Avenue
Goodwill
telefon: 001-767-448 24 01 ext. 3751/3761
e-mail: physicalplanningdiv@cwdom.dm

Obchodní aktivity spojené s námořní dopravou, rybolovem a obchodem s mořskými produkty je nutno registrovat v divizi rybolovu na adrese:

FISHERIES DIVISION
Dame Mary Eugenia Charles Blvd.
Roseau Fisheries Complex
telefon: 001-767-448 24 01 ext. 5263/52 91
fax: 001-767-448 01 40
e-mail: fisheriesdivision@cwdom.dm

zpět na začátek

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Nejsou kladeny žádné mimořádné požadavky na formy a rozsah propagace, marketingu a reklamy, odlišné od běžné praxe v Karibiku a Latinské Americe.

zpět na začátek

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Pro řešení obchodních sporů vyplývajících z odběratelsko dodavatelských vztahů je nutno využívat služeb místních advokátních kanceláří, které jsou však obecně drahé. Doporučuje se řešit případné spory smírčím řízením.

zpět na začátek

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Vzhledem k liberalizaci trhu, volnému přístupu zahraničních firem na dominický trh a nízké výkonnosti národních firem je režim zadávání veřejných zakázek předmětem volného nabídkového řízení národních i mezinárodních firem a není upraven zákonem. Umožňuje volnou participaci jakéhokoliv, v zemi registrovaného podniku nebo společnosti, které platí tzv. vládní poplatek z provozu firmy.

zpět na začátek

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Problémy a rizika místního trhu jsou běžná a komerční, doporučuje se pečlivý výběr vhodného bonitního partnera a využívání služeb bankovních ústavů a auditorských společností k získání kvalitních a seriózních informací o partnerovi. Trh je politicky stabilní, nehrozí nebezpečí změny stávajícího státního systému ani politicko ekonomické změny.

zpět na začátek

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Dominika je členem World Intellectual Property Organization (WIPO). Problematika duševního vlastnictví je upravena zákonem Trademarks Ordinance, revidovaným vydáním ke konci r. 1961, a zahrnuje obchodní značky, patenty a autorská práva. Další informace lze získat na Ministerstvu turistiky, průmyslu a soukromých vztahů na mintour@cwdom.dm.

zpět na začátek

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

V teritoriu nejsou žádná specifika v oblasti zajišťování návratnosti vynaložených devizových prostředků, je však třeba dbát na kvalitu a bonitu místního obchodního partnera a dávat přednost placení zajištěnému neodvolatelným potvrzeným akreditivem otevřeným u některé z českých bank, resp. požadovat bankovní záruku nebo aval u dodávek úvěrových. Doporučuje se výběr partnera konzultovat před uzavřením kontraktu se ZÚ Caracas.

ZÚ Caracas nezaznamenal v posledních letech ztrátu u žádného z českých subjektů nebo nedobytnou pohledávku, kterou by bylo nutno vymáhat právní cestou.

zpět na začátek

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Dominika není organizátorem žádných významných mezinárodních veletržních a výstavních akcí. Propagační akce regionálního dosahu organizuje DOMINICA HOTEL AND TOURIST ASSOCIATION, e-mail: dhta@cwdom.dm, kde je možno získat konkrétní informace o některých regionálních akcích.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek