Dominikánská republika: Finanční a daňový sektor

8. 7. 2018

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (v mil. DR pesos)
  2005 2006 2007 2008 2009e
Příjmy 165 620,0 190 806,0 270 000 340 000 322 000
Výdaje 189 551,5 241 916,2 351 000 517 000 357 000
Saldo -23 931,5 -51 110,2 -81 000 -177 000 -35 000

Pramen: Banco Central de la Republica Dominicana
r. 2009 - příjmy jsou odhadovány

zpět na začátek

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Dominikánská ekonomika je vysoce zapojena do mezinárodního obchodu, což způsobuje její lehkou zranitelnost vůči vnějším vlivům. Je čistým dovozcem ropy a velké části spotřebního zboží i strojů. Zároveň je vývozcem služeb, především v oblasti turistiky a zpracovatelského průmyslu v bezcelních zónách.

I přes otřesy na mezinárodních trzích skončila platební bilance za období leden–září 2009 přebytkem ve výši 85,5 mil. USD, což bylo o 411,9 mil. USD více než v r. 2008. Běžný účet je už tradičně lehce deficitní vzhledem k tomu, že DR je trvale závislá na importu. Za období leden až září  2009 byl deficit běžného účtu 1,275 mld. USD, což je nižší než v r. 2008, kdy byl nakumulován deficit ve výši USD 2,475 mld. USD, a to kvůli vysokým cenám některých dovážených surovin,  např. železa, což negativně ovlivnilo rozvoj stavebnictví. 

Odhaduje se, že deficit je z 65 % způsoben vnějšími faktory.

Platební bilance Dominikánské republiky (v mil. USD)
  2005 2006 2007 2008 2009e
I. Běžný účet -477,8 -786,1 2 287,6 -2 475,0 -1 275,0
I.1 Obchodní bilance -3 724,7 4 750,2 -8 438,8 -4 966,0 -9 272,0
Export 6 144,7 6 440,0 7 860,2 7 549,0 6 321,0
-národní 1 395,1 1 922,4 2,635,1    
-volné zóny 4 749,6 4 506,6 4 525,1    
Import 9 869,4 -11 190,2 -12 597,3 -16 821,0 -14 783,0
-národní -7 366,3 -8,745,1 -11 097,3    
-volné zóny -2 503,1 -2 445,1 -2 499,7    
I.2 Bilance služeb 2 446,7 2 665,9 -2 290,7    
Příjmy 3 913,2 4 223,5 3 503,9    
-cesty 3 518,3 3 792,2 3 151,6    
-ostatní 394,9 431,3 352,3    
Výdaje -1 466,6 -1 557,6 -1 213,2    
-dopravné -706,7 -762,8 -509,8    
- ostatní -759,8 -794,8 -703,4    
I.3 Nájmy investic -1 897,0 -1 735,1 -1 819,0    
Příjmy 418,0 556,9 336,3    
-Bco.Central 59,5 117,0 20,0    
-ostatní 358,5 439,9 316,3    
Výdaje -2 315,0 -2 292,0 -2 155,3    
-úroky -327,7 -327,2 -330,6    
-výnosy aj. -1 942,3 -1 964,8 -1 824,7    
I.4 Transfery netto běžné 2 697,1 3 033,3 2 527,5    
rodinné poukazy 2 429,8 2 747,7 2 230,2    
sociální poukazy 166,8 163,5 171,9    
indemnizace 111,0 117,6 120,7    
ostatní donace -10,6 4,5 4,7    
ll. Kapitálový a finanční účet 1 563,1 1 556,3 117,5    
II.2 Finanční účet 1 563,1 1 556,3 117,5    
Přímé investice 1 023,0 1 183,3 909,1    
Portfoliové investice 248,8 581,9 -24,3    
Dluh dlouhodobý (soukromý i veřejný) 83,0 449,8 -143,0    
Dluh krátkodobý (soukromý i veřejný) -38,8 -32,6 -227,4    
měna a depozita -9,7 23,1 -7,0    
ostatní 256,9 -649,2 -389,9    
III. Omyly a opomenutí -380,4 -499,2 -985,4    
IV Bilance (I+II+III) 704,9 271,0 179,2    
V. Financování -704,9 -271,0 -179,2    
Externí aktiva (zvýš.) -1 108,7 -319,4 -541,8    
Rezervní aktiva -1 108,7 -319,4 -541,8    
Užití úvěru FMI 219,1 37,5 65,7    
Transfery (kondonace dluhu) 0,0 35,9 4,3    
Ost.pasivní investice 184,7 -25,0 292,6    
Reprogramace dluhu 417,0 90,6 0,0    
Zpoždění celkem -232,3 -115,6 292,6    

Pramen: Depto. Internacional, Subdireccion de Balanazas de Pagos, Banco Central de la RD

Devizové rezervy (v mil. USD)
2000 btto 818,2 ntto 441,9    
2001 btto 1.340,8 ntto 962,2    
2002 btto 828,9 ntto 376,0    
2003 btto aktiva 489,2 btto rezervy 279,4 ntto rezervy 123,6  
2004 btto aktiva 1 045,4 btto rezervy 824,8 ntto rezervy 602,2 ntto rezervy FMI 191,5
2005 btto aktiva 2 120,3 btto rezervy 1 929,3 ntto rezervy 1 519,7 ntto rezervy FMI 849,9
2006 btto aktiva 2 463,1 btto rezervy 2 250,9 ntto rezervy 1 787,8 ntto rezervy FMI 1 128,4
2007   btto rezervy 2 600,0 ntto rezervy 2 100,0  
2008   btto rezervy 2 900,0 ntto rezervy 2 300,0  
2009   btto rezervy 3 200,0 ntto rezervy 2 800,0  

Od r. 2003 se rezervy brutto vykazují podle 5. vydání Manuálu Platební bilance FMI, který definuje aktiva k financování nerovnováhy platební bilance, jako „aktiva v zahraničí pod okamžitou kontrolou měnových úřadů". Mezinárodní netto rezervy se definují jako rozdíl mezi mezinárodními brutto rezervami Banco Central a rezervními pasívy. Pro další sledování FMI, depozita v devizách národních bank Banco Central (včetně těch, které spadají do legálního rámce) jsou sníženy z netto rezerv a považují se za část rezervních pasív.

zpět na začátek

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Veřejná zahraniční zadluženost (v mil. USD)
2005 2006 2007 2008 2009
6 400 7 600 8 100 8 300 8 750

Pramen: Banco Central de la República Dominicana

zpět na začátek

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V čele bankovního systému DR je centrální banka, Banco Central de la República Dominicana. Bankovní systém poskytuje všechny standardní bankovní služby a zahrnuje komerční banky, hypoteční banky, spořitelny a půjčkové ústavy a rozvojové banky. Hlavním finančním zdrojem financování soukromého sektoru jsou komerční banky, které poskytují obvykle krátkodobé úvěry; úvěry střednědobé a dlouhodobé pro stavební a turistický sektor poskytují banky hypoteční. Spořitelní a půjčkové ústavy umožňují získat i dlouhodobé úvěry na bydlení. Rozvojové banky státní i soukromé nabízejí úvěry zejména pro financování projektů prioritních odvětví, jako je zemědělství, turistika, průmysl, doprava a služby. V DR funguje také systém multibank, schopných poskytnout všechny služby komerční, hypoteční i služby rozvojových bank.

 • Banco Popular
 • Banco Comercial BHD s.a.
 • Banco del Comercio Dominicano s.a.
 • Banco del Exterior Dominicano s.a.
 • Banco de Reservas de la República Dominicana
 • Banco Dominicano del Progreso s.a.
 • Banco Gerencial y Fiduciario Dominicano
 • Banco Intercontinenal s.a.
 • The Bank of Nova Scotia
 • Citibank
 • Banco Mercantil s.a.,
 • Banco Metropolitano s.a.
 • Banco Nacional de Crédito, a další

zpět na začátek

5.5. Daňový systém

V r. 2000 byla modifikována daňová reforma o některé dodatky umožňující snížení fiskálního deficitu, snížení chudoby a docílení rovnováhy v distribuci příjmů. V zemi je zavedena daň z příjmu a je stanovena pro právnické osoby na 25 % a pro fyzické osoby maximálně 25 %. Je odstupňována podle výše příjmu, přičemž do výše příjmu fyzických osob 125 256 RD pesos ročně se daň neplatí, od této výše do 208 760 RD pesos se platí 15% daň, do 313 140 daň 20 % a přes tuto hranici 25 %. Je zohledňována roční inflace kalkulovaná podle indexu spotřebitelských cen centrální bankou.

Příjmy z obchodní aktivity jsou zdaněny 10% sazbou (poplatky, provize aj.). Vyšší sazba 20 % je stanovena na příjmy z leasingových operací, 15 % na výnosy z loterií a her, 1,5 % za výnosy státních agentur poskytujících nezávislé služby a 10 % na ostatní příjmy. Daňový poplatník je povinen se v zemi zaregistrovat v národním rejstříku (RNC – Registro Nacional de Contribuyentes).

Dále je v zemi stanovena daň z transferu industrializovaného zboží a služeb (ITBIS) a je aplikovaná na již uvedené transfery industrializovaného zboží kalkulované na bázi netto hodnoty transferu plus příslušné služby, dále na dovoz industrializovaného zboží kalkulovaný na bázi CIF hodnoty zboží plus clo a dále za poskytování a pronajímání služeb kalkulované na bázi hodnoty služeb, vyjma mandatorních poplatků. Daňová reforma zvýšila tuto daň ITBIS z 8 % na 12 %. Inzertní služby jsou zdaněny nižší sazbou, a to 6 %. Ze zdanění jsou vyjmuty také některé produkty zemědělského a chovatelského odvětví, jako jsou živá zvířata, maso, ryby na chov, mléčné produkty, rostliny k pěstování, zelenina a ovoce pro veřejnou spotřebu, káva, kukuřice, mleté výrobky, cukr, kakao aj. Dále paliva a energie, knihy a časopisy a osobní počítače a příslušenství. Ze zdanění jsou osvobozeny také služby vzdělávací, kultura, zdraví, finančnictví (mimo pojišťovnictví), penzijní programy, pozemní přeprava, elektřina, voda a odvoz odpadu, nájem domů a osobní péče.

Selektivní spotřební daň se aplikuje na transfery některého zboží vyráběného v zemi, na dovoz určitých produktů a poskytování určitých služeb, např. na alkohol a tabákové výrobky, vozidla, šperky, některé domácí spotřebiče, hotelové pokoje aj. Daňový rozsah je odstupňován od 5 % do 80 % podle hodnoty např. automobilu a daň je splatná měsíčně. Hodnota CIF do 10 000 USD pro motorová vozidla je nulová, nejvyšší sazba 80 % je na vozidla v kategorii od 32 000 USD CIF výše.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek