Nejčastější dotazy veřejnosti na téma nemocenské u zaměstnanců

30. 1. 2010 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Odpovědi na otázky z oblasti nemocenské zaměstnanců.

zpět na životní situaci „Nemocenské – zaměstnanec“

Kdy mi bude vyplaceno nemocenské (jiná dávka nemocenského pojištění)?

Nemocenské, stejně jako ostatní dávky nemocenského pojištění, se vyplácí zpětně v zákonné lhůtě nejpozději do jednoho měsíce ode dne následujícího po dni, ve kterém byly příslušné správě sociálního zabezpečení (OSSZ/ PSSZ/ MSSZ) doručeny stanovené doklady pro nárok na výplatu dávky (§ 110 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění).

Pro výplatu nemocenského je pojištěnec povinen prokázat vedle vzniku pracovní neschopnosti též její trvání k určitému dni. Bez prokázání trvání pracovní neschopnosti nelze nemocenské vyplatit.

Trvání pracovní neschopnosti se prokazuje V. dílem – „Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti“ nebo v případě, že pracovní neschopnost trvá delší dobu – tiskopisem „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“ – tzv. „lístek na peníze“. Tento doklad předkládá zaměstnanec svému zaměstnavateli.

Jak se dozvím, za jakou dobu mi bylo nemocenské vyplaceno?

Současně s dávkou obdrží příjemce písemné oznámení o druhu vyplácené dávky, její denní výši, výši denního vyměřovacího základu a době, za kterou byla dávka vyplacena.

Oznámení se uvádí formou sdělení příjemci na výpisu z účtu nebo formou sdělení na poštovní poukázce (tzv. zpráva pro příjemce).

V případě, že oznámení bude delší, než je povolený počet znaků na zprávě pro příjemce, zašle písemné oznámení OSSZ/ PSSZ/ MSSZ formou dopisu.

Můj pracovní poměr sjednaný na dobu určitou skončil k 31. 5. 2010. Byla jsem uznána práce neschopnou 29. 5. 2010. Mám nárok na nemocenské, pokud moje pracovní neschopnost vznikla ještě za trvání zaměstnání? U koho nárok na dávku uplatním?

Vzhledem k tomu, že vaše pracovní neschopnost vznikla ještě za trvání zaměstnání, náleží vám od 15. kalendářního dne trvání této pracovní neschopnosti nemocenské. Nárok na nemocenské uplatníte u bývalého zaměstnavatele IV. dílem tiskopisu „Žádost o nemocenské“.

V době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti nejsou zaměstnanci zabezpečeni dávkami nemocenského pojištění, ale náhradou mzdy (s výjimkou prvních tří pracovních dnů), kterou poskytuje zaměstnavatel a náleží zaměstnancům jen v době trvání pracovního vztahu.

Pokud vaše zaměstnání skončilo 31. 5. 2010 a od 29. 5. 2010 jste byla uznána práce neschopnou, náhrada mzdy vám nenáleží, jelikož za první tři pracovní dny se náhrada mzdy neposkytuje a od 1. 6. 2010 vám již netrval pracovní vztah.

K datu 31. 5. 2010 mi končí výpovědní lhůta. Na 7. 6. 2010 mám plánovanou operaci, po které budu asi 3 týdny v pracovní neschopnosti. Budu mít nárok na nemocenskou a kdo mi ji bude platit?

Po skončení zaměstnání plyne ochranná lhůta, která trvá 7 kalendářních dnů, pokud zaměstnání trvalo alespoň po tuto dobu (§ 15 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění). Vznikne-li dočasná pracovní neschopnost v rámci této ochranné lhůty, náleží pak od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti nemocenské.

Pokud tedy budete uznán práce neschopným od 7. 6. 2010 a váš pracovní poměr, který trval déle než 7 kalendářních dnů, skončil 31. 5. 2010, bude vám od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti, tj. od 21. 6. 2010, náležet nemocenské, které bude vyplácet příslušná správa sociálního zabezpečení.

Žádost o nemocenské (příslušný díl tiskopisu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“) je třeba předat bývalému zaměstnavateli.

V období prvních 14 dnů pracovní neschopnosti však nebude náležet ani nemocenské, ani náhrada mzdy od zaměstnavatele (neboť již netrvá zaměstnání).

Máme se zaměstnancem uzavřenu dohodu o pracovní činnosti, kdy odměna je sjednána na měsíční částku cca 1 200 Kč. Vyplácí se při dočasné pracovní neschopnosti takovému zaměstnanci nemocenská? Vím, že do 2 000 Kč nejsou odvody ze mzdy.

U zaměstnání malého rozsahu, kterým je míněno zaměstnání, kde sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem, tj. 2 000 Kč, anebo příjem nebyl sjednán vůbec, je zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu alespoň 2 000 Kč (§ 7 zákona o nemocenském pojištění).

V měsíci, kdy nedosáhl částky 2 000 Kč, není účasten nemocenského pojištění, neodvádí se z jeho příjmu pojistné na sociální zabezpečení a vznikne-li proto v tomto měsíci zaměstnanci dočasná pracovní neschopnost, nemá při této pracovní neschopnosti nárok na nemocenské.

Jsem poživatelem starobního důchodu a můj pracovní poměr sjednaný na dobu určitou skončí k 31. 5. 2010. Od 6. 4. 2010 jsem v pracovní neschopnosti. Jak dlouho mi bude ještě poskytováno nemocenské po skončení zaměstnání?

Nemocenské se poživateli starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů v rámci jedné pracovní neschopnosti a současně v rámci jednoho kalendářního roku, nejdéle však do dne, jímž skončilo zaměstnání (pojištění) – viz ust. § 28 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění.

Pokud vaše zaměstnání skončí k 31. 5. 2010, bude tento den posledním dnem, kdy vám bude vyplaceno nemocenské (pokud jste uvedených 70 dnů výplaty nemocenského nevyčerpal již dříve).

Stal se mi pracovní úraz, jsem na neschopence. Jak to je s nemocenskými dávkami?

Při pracovní neschopnosti vzniklé následkem pracovního úrazu náleží nemocenské stejně jako u ostatních pracovních neschopností z důvodu nemoci či úrazu, tj. od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti. Rovněž výše dávky je stejná jako u ostatních pracovních neschopností.

Pokud jde o odškodnění pracovního úrazu podle pracovněprávních předpisů (např. poskytování náhrady za ztrátu na výdělku), doporučujeme obrátit se na zaměstnavatele, popř. na příslušný inspektorát práce nebo pojišťovnu, u které je zaměstnavatel ze zákona pojištěn pro případ pracovních úrazů svých zaměstnanců.

Jsem na rodičovské dovolené, pobírám rodičovský příspěvek a onemocněla jsem. Pracovní poměr mi stále trvá. Mám nárok na nemocenské?

Nemocenské je dávkou, která má pojištěnci nahrazovat příjem, jež mu uchází, protože nemůže z důvodu pracovní neschopnosti vykonávat výdělečnou činnost. Proto se nemocenské nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu, pokud pracovní neschopnost vznikla dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno (ust. § 28 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění).

Při vzniku pracovní neschopnosti v době čerpání rodičovské dovolené tedy nemocenské nenáleží.

Pobírám třetí rok rodičovský příspěvek a měla bych se vrátit zpět do zaměstnání. Jsem však nemocná. Mám nárok na nemocenské?

Nemocenské se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu, pokud pracovní neschopnost vznikla dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno (ust. § 28 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění). V době čerpání rodičovské dovolené z původního zaměstnání tedy nemocenské nenáleží (neboť zde pojištěnce neuchází příjem, který má nemocenské nahradit).

Pokud je však pojištěnka po skončení rodičovské dovolené v den plánovaného návratu do zaměstnání v pracovní neschopnosti, je již situace jiná (příjem ze zaměstnání uchází) a dávka při splnění zákonných podmínek náleží.

Od 4. 5 2010 jsem veden jako uchazeč o zaměstnání u úřadu práce. Onemocněl jsem 15. 5. 2010. Lékař mi odmítl vystavit tiskopis „Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti“. Byl postup lékaře správný?

Ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti pojištěnce, který nemůže plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, pouze pokud jeho dočasná pracovní neschopnost vznikla v ochranné lhůtě ze skončeného zaměstnání (§ 57 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění). Ochranná lhůta činí pro nemoc 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění, pokud pojištění po takovou dobu trvalo (§ 15 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění).

Jelikož jste onemocněl až po uplynutí ochranné lhůty, nemůže vám již ošetřující lékař vystavit tiskopis „Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti“.

Jakým způsobem doložit pracovní neschopnost v tomto případě vám sdělí úřad práce.

Jak často má ošetřující lékař vystavit "Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“?

Platná právní úprava (§ 61 písm. j) zákona o nemocenském pojištění) stanoví, že ošetřující lékař je pro účely výplaty nemocenského nebo poskytování náhrady mzdy, platu, odměny, sníženého platu nebo snížené odměny v době dočasné pracovní neschopnosti povinen potvrdit pojištěnci na předepsaném tiskopise trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to ke dni vydání tohoto potvrzení nebo nejvýše 3 kalendářní dny dopředu.

Trvá–li pracovní neschopnost déle než 14 kalendářních dnů, je povinen pro účely náhrady mzdy potvrdit její trvání vždy ke 14. kalendářnímu dni ode dne jejího vzniku.

Ke kterému dni a v jakém intervalu má ošetřující lékař potvrzovat trvání pracovní neschopnosti (karantény) pro účely výplaty nemocenského, právní úprava blíže nespecifikuje. Je však třeba vycházet z toho, že nemocenské je de facto náhradou ušlého výdělku z důvodu pracovní neschopnosti (karantény), a proto by mělo být toto potvrzení ošetřujícím lékařem vystavováno zpravidla jedenkrát za měsíc, neboť i mzda je ve většině případů vyplácena měsíčně. Není však nezbytné, aby toto potvrzení bylo vystavováno vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

Nemocenské OSSZ/ PSSZ/ MSSZ vyplácejí průběžně, dávky k výplatě jsou bankám předávány zpravidla každý pracovní den. Ošetřující lékař tedy může vystavit toto potvrzení k jakémukoli dni v kalendářním měsíci.

Výhodné pro obě strany (tj. lékaře i pojištěnce) je, aby toto potvrzení lékař vystavoval ke dni ošetření nebo kontroly zdravotního stavu u ošetřujícího lékaře.

Komu pojištěnec předává „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“?

Zaměstnanec předává „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“ svému zaměstnavateli. Osoba samostatně výdělečně činná a zahraniční zaměstnanec jej předává přímo příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Přestože dávky se vyplácí prostřednictvím účtu České správy sociálního zabezpečení, nezasílá se „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“ na adresu České správy sociálního zabezpečení, neboť dávky vypočítávají a předávají k výplatě příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Pokud pojištěnec nebo zaměstnavatel zašle „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“ na adresu České správy sociálního zabezpečení, dochází ke značnému zdržení výplaty dávky, protože Česká správa sociálního zabezpečení musí toto potvrzení poslat poštou příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ. Tím dochází ke zdržení výplaty dávky minimálně o týden až 10 dnů a pojištěnec může zůstat po delší dobu bez prostředků.

Kdy předává zaměstnavatel „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“?

„Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“ vystavené ke 14. kalendářnímu dni si zaměstnavatel ponechává a použije jej jako podklad pro výplatu náhrady mzdy v prvních 14 kalendářních dnech dočasné pracovní neschopnosti.

Další „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“ (zpravidla v pořadí druhé vystavené potvrzení) předává zaměstnavatel spolu se IV. dílem – „Žádost o nemocenské“ (popř. III. dílem – „Potvrzení o nařízení karantény“) a vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku“ neprodleně příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Před odesláním těchto dokladů je vhodné, aby zaměstnavatel zkontroloval, zda zaměstnanec vyplnil všechny údaje na příslušných tiskopisech k uplatnění nároku na nemocenské (zejména, zda vyplnil způsob, jakým chce dávku vyplatit a uvedl číslo účtu, včetně všech náležitostí, popř. správnou adresu, na kterou chce dávku zaslat, a podepsal příslušná prohlášení).

Podklady k výplatě nemocenského je zaměstnavatel povinen předávat příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ neprodleně (§ 97 zákona o nemocenském pojištění), tzn. že je zasílá OSSZ/ PSSZ/ MSSZ průběžně a nečeká s předáním dokladů až na konec kalendářního měsíce. Tyto doklady by měl předávat OSSZ/ PSSZ/ MSSZ alespoň jednou týdně, aby nedocházelo ke zbytečnému zdržení výplaty dávky.

U následných „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“, tj. v pořadí třetích, čtvrtých atd. je vhodné, aby zaměstnavatel překontroloval, zda zaměstnanec podepsal prohlášení, a potvrzení neprodleně předá příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Další dotazy a odpovědi naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

zpět na životní situaci „Nemocenské – zaměstnanec“

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení: