Egypt: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

6. 6. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

V Egyptě je třeba, aby čeští vývozci při zvažování svých obchodních a investičních aktivit brali též do úvahy následující trendy:

  • rychle roste počet obyvatel. Egypt má momentálně cca 100 milionů obyvatel, z nichž převážnou většinu tvoří mladí lidé do 30 let. Země zdaleka nemůže takovéto množství obyvatelstva uživit a je závislá na nákupech potravin v zahraničí. Vzdělanost obyvatelstva není vysoká, až 26% populace tvoří lidé, kteří neumí číst a psát. Extrémně rychle rostou zejména velké městské aglomerace.
  • Z tohoto vyplývá, že roste počet spotřebitelů hotových rychloobrátkových výrobků (např. potravin) a klesá podíl samozásobitelů. Tento trend je významný zejména pro vývozce potravinářského zboží. Velký odbyt lze předpokládat i u zařízení na výrobu potravin. Egypt velmi usiluje o vstup investorů do této oblasti a nabízí relativně levné vstupy (pracovní sílu a veškeré energie) a extrémně velký trh, včetně trhu dalších arabských zemí Blízkého východu a Afriky, kde Egypt a jeho produkty mají dobré jméno.
  • V Egyptě je velmi výrazné rozvrstvení obyvatel podle majetku. Existuje poměrně rozsáhlá skupina obyvatel, kteří si mohou dopřát luxusní velmi drahé značkové zboží. Dále existuje početná většina chudých lidí, kteří ale představují významnou kupní sílu pro levné základní životní potřeby. Střední třída je sice na místní poměry nepočetná, počet obyvatel v této skupině ale dosahuje téměř počtu obyvatel celé ČR. Navíc se tato skupina stále rozšiřuje. Příslušníci této třídy více méně kopírují evropské nákupní zvyky – např. nákupy v obchodních centrech (důležité pro vývozce elektroniky a spotřebního zboží).
  • Egypt se snaží o navýšení investic do výstavby infrastruktury. Země oznámila řadu sektorových priorit (podpora energetiky včetně větrné a solární, automobilová, průmyslová, zemědělská výroba, zpracování odpadů, zlepšení závlahového hospodářství aj.). Země dále usiluje o revitalizaci železniční a silniční sítě a reaktivaci důlních kapacit. Teritorium Egypta je perspektivní nejen pro vývoz samotných hotových výrobků, ale i pro vývoz výrobních zařízení, linek a podobných celků spíše investičního charakteru. Pro tradiční české výrobce jsou zajímavé zakázky na rekonstrukce a rozšiřování starších výrobních a energetických provozů.
  • Schválený rozpočet země přiděluje značné prostředky silovým resortům (policii, armádě) na nákup vybavení a výcvik všech jejich složek.  Zde je navíc třeba říci, že ČR má v této oblasti v Egyptě mimořádně dobré jméno a zázemí, protože velká většina kádrů, kteří momentálně o těchto nákupech rozhodují, prošla nějakou formou vojenského školství pod vedením českých učitelů, ať již v ČR či v Egyptě.

České firmy mají ve velké většině rezervy v exportní politice, která se v případě Egypta nedá dělat od stolu z České republiky. Je třeba teritorium navštívit a své výrobky prezentovat. Egypt se v rámci hospodářských reforem spíše snaží svoje dovozy omezovat a být maximálně soběstačný. Z toho vyplývá jeho zájem především o investice. Tento trend, až na výjimku společnosti Pegas, české firmy zcela opomíjejí. Zatím sice mohou čeští exportéři sázet na dobré jméno ČR, ale pokud do budoucnosti svoji obchodní strategii a přístup nezmění a budou se nadále spoléhat na jiné, zůstane potenciál českého vývozu nevyužitý. Je třeba říci, že žádná pomoc ze strany MZV na tom nic nemůže změnit, protože posláním obchodní diplomacie není nahrazovat aktivity firem, ale podporovat je. Činnost ZÚ Káhira by se proto měla zaměřit i na osvětu a dále pak na podporu firem, které pro teritorium Egypta mají aktivní exportní strategii, nebo používají služeb dobrých prostředníků či obchodních zástupců. Asistence zprostředkovatelů obchodu je v Egyptě pro zahraniční firmy velmi důležitá a díky dlouholetému působení firem z USA a EU mají místní subjekty dost zkušeností. Obchodní zástupci hrající opravdovou "první ligu" jsou většinou rozebráni a není lehké je najít.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V současné době, s výhledem i do příštích let, jsou z pohledu ZÚ Káhira na potenciál místního trhu perspektivní pro český export níže uvedené obory. Při výběru sektorových priorit byly vzaty do úvahy i možnosti ZÚ Káhira aktivně napomoci rozvoji vzájemné spolupráce s egyptskými subjekty.

Energetika (výroba a distribuce elektřiny)

Spotřeba elektrické energie roste ročně o 8%, což na jednu stranu znamená požadavky na nově instalovaný výkon ve výši 4.000 MW ročně (v roce 2017 disponoval Egypt asi 39 GW instalovaného výkonu, nové zdroje jsou průběžně dokončovány). Na druhou stranu chce egyptská strana snížit svoje ztráty, které vycházejí ze zastaralé přenosové infrastruktury a špatného stavu v současnosti provozovaných elektráren, které mnohdy, z důvodů nedostatku ND či potřeby modernizace, fungují ve zcela nouzovém režimu. V roce 2016 byla s Rosatomem podepsána smlouva o vybudování historicky první atomové elektrárny do roku 2025. Potenciál pro ČR je v dodávkách služeb a náhradních dílů a v modernizaci již dodaných 9 elektráren české (resp. československé) provenience. České dodávky pro egyptský energetický průmysl v roce 2013 činily cca 40 mi. USD a skládají se zejména z generátorových soustrojí, rozvaděčů, čerpadel a průmyslových armatur, v roce 2015 byl dodán elektrotechnický materiál a zařízení v hodnotě přes 26 mil. USD.

Celkový potenciál vývozu pro české firmy v nejbližších letech v sektoru výroby a distribuce elektřiny odhadujeme na cca 90 mil USD ročně.

Speciál a civilní zbraně

Egypt vydává ročně na obranu  cca 15 % HDP, V posledních letech však byly nákupy v této oblasti silně poddimenzované s ohledem na polický vývoj země a částečné embargo, které uplatňovaly země EU. Značnou část rozpočtu sice tvoří dovozy v rámci US vojenské pomoci, Egypt ale také potřebuje realizovat značné objemy nákupů pro potřeby servisu a modernizace již nakoupených zbraní východní provenience.  V posledních dvou letech se podařilo ZÚ ČR z části odstranit hlavní překážku (reminiscence na neúspěšnou dodávku letadel L-59 z Aera Vodochody z let 1991-1995), které se v egyptském letectvu neosvědčily . Několika českým firmám se již podařilo proniknout na egyptský trh. Jedná se především o malé ruční zbraně (pistole a samopaly), střelivo všeho druhu, výrobky duálního charakteru pro těžební potřeby (důlní výbušniny, speciální chemikálie aj.). ZÚ Káhira eviduje i velký zájem o individuální dovozy pistolí pro potřeby populace (v roce 2013 až 10.000 kusů různých pistolí).  ZÚ se v současné době snaží s ohledem na podporu vývozu speciálu a rozšíření vzájemné kooperace o prosazení  vzájemné spolupráce mezi rezorty obrany (zejména školení vybraných specialistů egyptské armády v ČR), konkrétně o podpis MoU mezi rezorty obrany.

V sektoru obranného průmyslu odhadujeme potenciál pro možnou realizaci českého vývozu ve výši cca 70 - 100 mil. USD ročně. 

Dopravní prostředky - kolejová vozidla a bezpečnostní a signalizační zařízení pro železnice

V oblasti kolejových vozidel připravuje Egypt celou řadu projektů v celkové hodnotě několik mld. USD.  Většinou jde o modernizaci zastaralé a nedostačující infrastruktury. Ačkoli z pohledu egyptského trhu je zde veliký potenciál pro české firmy, žádné z nich se zatím, vzhledem k výrazné konkurenci, nepodařilo úspěšně prosadit. ZÚ sice eviduje dodávky nejrůznějších ND, ale s ohledem na tradici české výroby a potřeby teritoria nejsou tyto dodávky dostačující. Kromě kolejového svršku a vozidel jsou možnosti zejména v oblasti signalizačních, zabezpečovacích a komunikačních zařízení.

Příležitosti v oblasti železniční dopravy odhadujeme na příští roky ve výši 25 mil. USD ročně.

Stavebnictví (materiály, mechanizace, výstavba, projekční služby)

Egypt stojí před velkými stavebními úkoly, protože veškerá výstavba státní i soukromá po revoluci v roce 2011 zkolabovala a investoři svoje projekty zmrazili a čekali, jak se situace bude dále vyvíjet. Egypt hovoří o potřebě vystavět minimálně 4 mil bytů, připravují se velké energetické projekty.  5 mld. USD by mělo jít do projektů vodního hospodářství a 1,6 mld. USD na výstavbu nemocnic a zdravotnických zařízení. K tomu přistupují vládní megaprojety jako je již zahájená výstavba nového administrativního hlavního města poblíž Káhiry, výstavba rozsáhlé svobodné průmyslové zóny v oblasti Suezského kanálu včetně rozšíření p rřístavů nebo megaprojekt zůrodnění rozsáhlých pouštních oblastí Sinaje a západní pouště. Český export stavebních materiálů a strojů je zatím zcela mizivý, pokud do něj nezapočteme výrobky ze skla a osvětlovací techniky. Potenciál je u řady výrobků stavební mechanizace, materiálů a služeb, zejména v oblasti výstavby nízkoenergetických a ekologických staveb, které budou do budoucna nutným trendem.

ZÚ Káhira odhaduje potenciál pro možnou realizaci českého vývozu v oblasti stavebnictví ve výši cca 15 mil. USD ročně. 

Dovoz potravin

Dovoz potravin do Egypta v posledních letech roste tempem cca 12 % ročně. Počet obyvatel roste sice významně více, nicméně vzhledem ke zvyšující se životní úrovni a demografickému složení (70 % populace do 30 let) roste spotřeba potravin o 10 % ročně. Egypt je největším světovým dovozcem obilí (pšenice) v objemu až 10 milionů tun ročně. Tento trend však vůbec neodráží český vývoz do Egypta. Potenciál je zejména v exportu cukru a cukrovinek, jejichž spotřeba roste o 9 % ročně, další možnosti jsou v oblasti zdravé výživy, dětské výživy, cereálií, „light“ produktů a mléčných výrobků.

V příštích letech odhadujeme potenciál českého vývozu na cca 15 - 30 mil. USD ročně.

Zdravotnictví (vybavení nemocnic)

V současnosti je Egypt velkým trhem pro zdravotnické produkty a zdravotní služby. Jen trh s farmaceutickými výrobky je odhadován na 3,5 mld. USD. Předpokládá se, že všechny tři segmenty zdravotnického průmyslu, tedy trh léčiv, zdravotnické techniky i zdravotnických služeb, poroste v dlouhodobém horizontu tempem převyšujícím 10 % ročně. Egyptský veřejný sektor se na poptávce podílí 65 %, zbytek tvoří soukromé nemocnice. Trh je z 65 % závislý na dovozech, v místě se vyrábějí zejména generická léčiva a jednoduchá zdravotní technika a spotřební materiál (pouze cca 15 % poptávky).

Poptávka po zdravotní péči výrazně roste s ohledem na vysoký růst populace, prodlužování délky života a přibývání starších osob, potřebujících zvýšenou zdravotní péči. Počet osob nad 60 let se má v příštích 15 letech zvýšit ze současného 1 mil. na 2,5 mil. (přírůstek cca 9 % ročně). Nové projekty v této oblasti zahrnují výstavbu 11 nových nemocnic a zdravotních středisek a uvedení do provozu všech rozpracovaných projektů.

Odhad reálného potenciálu zdravotnického vývozu v nejbližších letech pro české firmy je cca 10 mil. USD ročně.

 

Další oborové příležitosti naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

2019

17.6. - 19.6.  Cairo Technology Week

Telekomunikace, IT, Technologie

19.7. - 21.7.  International exhibition for LED technology and electronic components

 Elektronika a elektrotechnika

30.8. - 1.9.

Cairo Kids and Mother International Exhibition

 

Dětská móda a oblečení, mateřské doplňky a vybavení
2.9. - 4.9.

 The Big 5 Construct

 
8.9. - 11.9.

 Sahara Expo

 Zemědělství a lesnictví
12.9. - 14.9.

Egypt Health Expo 

 

Zdravotnictví, Wellness a Fitness
18.9. - 20.9. Paper Middle East  
18.9. - 22.9. Automech Formula  
23.10. - 24.10. Intelligent Cities  
3.11. - 5.11.  Electrix  Elektronika a elektrotechnika
14.11. - 17.11. Transpotech  
14.11. - 17.11. Mactech  
16.11. - 18.11.   Pack Africa  Balící papíry, celulóza, lepenka
 21.11. - 23.11  Ceramic and Sanitary Ware Exhibition  Keramika a sanitární technika
 9.12. - 11.12.  Food Africa  Agro food výstava

Pozn: Jde o předběžné informace, které se mohou ještě postupně měnit, protože přesné termíny jsou často publikovány až nedlouho před zahájením akce.

Upřesněné informace o veletrzích v roce 2020 proto budou publikovány před koncem roku 2019.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: