Egypt: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

25. 11. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

V Egyptě je třeba, aby čeští vývozci při zvažování svých obchodních a investičních aktivit brali též do úvahy následující trendy:

 • rychle roste počet obyvatel. Egypt má momentálně cca 94 milionů obyvatel, z nichž převážnou většinu tvoří mladí lidé do 30 let. Země zdaleka nemůže takovéto množství obyvatelstva uživit a je závislá na nákupech potravin v zahraničí. Vzdělanost obyvatelstva není vysoká, až 26% populace tvoří lidé, kteří neumí číst a psát. Extrémně rychle rostou zejména velké městské aglomerace.
 • Z tohoto vyplývá, že roste počet spotřebitelů hotových rychloobrátkových výrobků (např. potravin) a klesá podíl samozásobitelů. Tento trend je významný zejména pro vývozce potravinářského zboží. Velký odbyt lze předpokládat i u zařízení na výrobu potravin. Egypt velmi usiluje o vstup investorů do této oblasti a nabízí relativně levné vstupy (pracovní sílu a veškeré energie) a extrémně velký trh, včetně trhu dalších arabských zemí Blízkého východu a Afriky, kde Egypt a jeho produkty mají dobré jméno.
 • V Egyptě je velmi výrazné rozvrstvení obyvatel podle majetku. Existuje poměrně rozsáhlá skupina obyvatel, kteří si mohou dopřát luxusní velmi drahé značkové zboží. Dále existuje početná většina chudých lidí, kteří ale představují významnou kupní sílu pro levné základní životní potřeby. Střední třída je sice na místní poměry nepočetná, počet obyvatel v této skupině ale dosahuje téměř počtu obyvatel celé ČR. Navíc se tato skupina stále rozšiřuje. Příslušníci této třídy více méně kopírují evropské nákupní zvyky – např. nákupy v obchodních centrech (důležité pro vývozce elektroniky a spotřebního zboží).
 • Egypt se snaží o navýšení investic do výstavby infrastruktury. Země oznámila řadu sektorových priorit (podpora energetiky včetně větrné a solární, automobilová, průmyslová, zemědělská výroba, zpracování odpadů, zlepšení závlahového hospodářství aj.). Země dále usiluje o revitalizaci železniční a silniční sítě a reaktivaci důlních kapacit. Teritorium Egypta je perspektivní nejen pro vývoz samotných hotových výrobků, ale i pro vývoz výrobních zařízení, linek a podobných celků spíše investičního charakteru.
 • Schválený rozpočet země přiděluje značné prostředky silovým resortům (policii, armádě) na nákup vybavení a výcvik všech jejich složek.  Zde je navíc třeba říci, že ČR má v této oblasti v Egyptě mimořádně dobré jméno a zázemí, protože velká většina kádrů, kteří momentálně o těchto nákupech rozhodují, prošla nějakou formou vojenského školství pod vedením českých učitelů, ať již v ČR či v Egyptě.

České firmy mají ve velké většině rezervy v exportní politice, která se v případě Egypta nedá dělat od stolu z České republiky. Je třeba teritorium navštívit a své výrobky prezentovat. Egypt se v rámci hospodářských reforem spíše snaží svoje dovozy omezovat a být maximálně soběstačný. Z toho vyplývá jeho zájem především o investice. Tento trend, až na výjimku společnosti Pegas, české firmy zcela opomíjejí. Zatím sice mohou čeští exportéři sázet na dobré jméno ČR, ale pokud do budoucnosti svoji obchodní strategii a přístup nezmění a budou se nadále spoléhat na jiné, zůstane potenciál českého vývozu nevyužitý. Je třeba říci, že žádná pomoc ze strany MZV na tom nic nemůže změnit, protože posláním obchodní diplomacie není nahrazovat aktivity firem, ale podporovat je. Činnost ZÚ Káhira by se proto měla zaměřit i na osvětu a dále pak na podporu firem, které pro teritorium Egypta mají aktivní exportní strategii, nebo používají služeb dobrých prostředníků či obchodních zástupců. Asistence zprostředkovatelů obchodu je v Egyptě pro zahraniční firmy velmi důležitá a díky dlouholetému působení firem z USA a EU mají místní subjekty dost zkušeností. Obchodní zástupci hrající opravdovou "první ligu" jsou většinou rozebráni a není lehké je najít.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V současné době, s výhledem i do příštích let, jsou z pohledu ZÚ Káhira na potenciál místního trhu perspektivní pro český export níže uvedené obory. Při výběru sektorových priorit byly vzaty do úvahy i možnosti ZÚ Káhira aktivně napomoci rozvoji vzájemné spolupráce s egyptskými subjekty.

Energetika (výroba a distribuce elektřiny)

Spotřeba elektrické energie roste ročně o 8%, což na jednu stranu znamená požadavky na nově instalovaný výkon ve výši 4.000 MW ročně (v roce 2017 disponoval Egypt asi 39 GW instalovaného výkonu, nové zdroje jsou průběžně dokončovány). Na druhou stranu chce egyptská strana snížit svoje ztráty, které vycházejí ze zastaralé přenosové infrastruktury a špatného stavu v současnosti provozovaných elektráren, které mnohdy, z důvodů nedostatku ND či potřeby modernizace, fungují ve zcela nouzovém režimu. V roce 2016 byla s Rosatomem podepsána smlouva o vybudování historicky první atomové elektrárny do roku 2025. Potenciál pro ČR je v dodávkách služeb a náhradních dílů a v modernizaci již dodaných 9 elektráren české (resp. československé) provenience. České dodávky pro egyptský energetický průmysl v roce 2013 činily cca 40 mi. USD a skládají se zejména z generátorových soustrojí, rozvaděčů, čerpadel a průmyslových armatur, v roce 2015 byl dodán elektrotechnický materiál a zařízení v hodnotě přes 26 mil. USD.

Celkový potenciál vývozu pro české firmy v nejbližších letech v sektoru výroby a distribuce elektřiny odhadujeme na cca 90 mil USD ročně.

 • 8501 00 00 00/80 Elektrické motory a generátory
 • 8501 61 00 00/10 Generátory střídavého proudu (alternátory)
 • 8504 00 00 00/80 Elektrické transformátory, statické měniče (například usměrňovače) a induktory
 • 8504 21 00 00/10 Transformátory s kapalinovým dielektrikem
 • 8523 51 00 00/10 Polovodičová média
 • 8535 00 00 00/80 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů
 • 8535 21 8537 00 00 00/10 Automatické vypínače elektrických obvodů
 • 8537 00 00 00/80 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené pro elektrické ovládání nebo rozvod elektrického proudu
 • 8544 00 00 00/80 Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty, kabely
 • 8410 00 00 00/80 Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory a další podobná zařízení na výrobu elektrické energie
 • 8406 00 00 00/80 Parní turbíny
 • 8402 11 00 00/10 Parní kotle

Speciál a civilní zbraně

Egypt vydává ročně na obranu kolem cca 15 % HDP, V posledních letech však byly nákupy v této oblasti silně poddimenzované s ohledem na polický vývoj země a částečné embargo, které uplatňovaly země EU. Značnou část rozpočtu sice tvoří dovozy v rámci US vojenské pomoci, Egypt ale také potřebuje realizovat značné objemy nákupů pro potřeby servisu a modernizace již nakoupených zbraní východní provenience.  V posledních dvou letech se podařilo ZÚ ČR z části odstranit hlavní překážku (reminiscence na neúspěšnou dodávku letadel L-59 z Aera Vodochody z let 1991-1995) pro další úspěšné nabídky českých firem v teritoriu. Několika českým firmám se již podařilo proniknout na egyptský trh. Jedná se především o malé ruční zbraně (pistole a samopaly), střelivo všeho druhu, výrobky duálního charakteru pro těžební potřeby (důlní výbušniny, speciální chemikálie aj.). ZÚ Káhira eviduje i velký zájem o individuální dovozy pistolí pro potřeby populace (v roce 2013 až 10.000 kusů různých pistolí).  ZÚ se v současné době snaží s ohledem na podporu vývozu speciálu a rozšíření vzájemné kooperace o prosazení  vzájemné spolupráce mezi rezorty obrany (zejména školení vybraných specialistů egyptské armády v ČR), konkrétně o podpis MoU mezi rezorty obrany.

V sektoru obranného průmyslu odhadujeme potenciál pro možnou realizaci českého vývozu ve výši cca 70 - 100 mil. USD ročně. 

 • 9301 00 00 00/80 Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole
 • 9302 00 00 00/80 Revolvery a pistole
 • 9303 30 00 00/80 Ostatní sportovní, lovecké nebo ke střelbě na cíl učené pušky a karabiny
 • 9304 00 00 00/80 Ostatní zbraně (například pušky, karabiny a pistole na pružiny a stlačený vzduch)
 • 9305 00 00 00/80 Náhradní díly, části, součásti a příslušenství revolverů a pistolí
 • 9306 21 00 00/10 Náboje pro pušky a karabiny s hladkým vývrtem hlavně a jejich části a součásti
 • 9306 21 00 00/80 Náboje vojenské
 • 9306 30 10 00/80 Náboje pro revolvery a pistole a pro samopaly
 • 8706 00 00 00/80 Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla
 • 8526 10 00 00/80 Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary)

Dopravní prostředky - kolejová vozidla a bezpečnostní a signalizační zařízení pro železnice

V oblasti kolejových vozidel připravuje Egypt celou řadu projektů v celkové hodnotě několik mld. USD.  Většinou jde o modernizaci zastaralé a nedostačující infrastruktury. Ačkoli z pohledu egyptského trhu je zde veliký potenciál pro české firmy, žádné z nich se zatím, vzhledem k výrazné konkurenci, nepodařilo úspěšně prosadit. ZÚ sice eviduje dodávky nejrůznějších ND, ale s ohledem na tradici české výroby a potřeby teritoria nejsou tyto dodávky dostačující. Kromě kolejového svršku a vozidel jsou možnosti zejména v oblasti signalizačních, zabezpečovacích a komunikačních zařízení.

Příležitosti v oblasti železniční dopravy odhadujeme na příští roky ve výši 25 mil. USD ročně.

 • 8600 00 00 00/80 Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich součásti a části, kolejový svršek a upevňovací materiál a jeho části a součásti, mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu
 • 8602 10 00 00/80 Dieselelektrické lokomotivy
 • 8603 00 00 00/80 Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy s vlastním pohonem
 • 8605 00 00 00/80 Železniční nebo tramvajové osobní vozy, bez vlastního pohonu; zavazadlové vozy, poštovní vozy a jiné železniční nebo tramvajové vozy pro speciální účely, bez vlastního pohonu
 • 8607 00 00 00/80 Části a součásti železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel /podvozky, nápravy/
 • 8607 21 00 00/10 Brzdy a jejich části a součásti /pneumatické, vzduchové/
 • 8703 00 00 00/80 Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob, včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů
 • 8530 00 00 00/80 Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční dopravy a dopravy po vnitrozemských cestách, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů, nádraží nebo letišť
 • 8530 10 00 00/80 Přístroje a zařízení pro železniční nebo tramvajovou dopravu

Stavebnictví (materiály, mechanizace, výstavba, projekční služby)

Egypt stojí před velkými stavebními úkoly, protože veškerá výstavba státní i soukromá po revoluci v roce 2011 zkolabovala a investoři svoje projekty zmrazili a čekali, jak se situace bude dále vyvíjet. Egypt hovoří o potřebě vystavět minimálně 4 mil bytů, připravují se velké energetické projekty.  5 mld. USD by mělo jít do projektů vodního hospodářství a 1,6 mld. USD na výstavbu nemocnic a zdravotnických zařízení. K tomu přistupují vládní megaprojety jako je již zahájená výstavba nového administrativního hlavního města poblíž Káhiry, výstavba rozsáhlé svobodné průmyslové zóny v oblasti Suezského kanálu včetně rozšíření p rřístavů nebo megaprojekt zůrodnění rozsáhlých pouštních oblastí Sinaje a západní pouště. Český export stavebních materiálů a strojů je zatím zcela mizivý, pokud do něj nezapočteme výrobky ze skla a osvětlovací techniky. Potenciál je u řady výrobků stavební mechanizace, materiálů a služeb, zejména v oblasti výstavby nízkoenergetických a ekologických staveb, které budou do budoucna nutným trendem.

ZÚ Káhira odhaduje potenciál pro možnou realizaci českého vývozu v oblasti stavebnictví ve výši cca 15 mil. USD ročně. 

 • 8704 10 00 00/80 Terénní vyklápěcí vozy (dampry)
 • 8705 00 00 00/80 Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než vozidla konstruovaná především pro dopravu osob nebo nákladu (např. vyprošťovací automobily, jeřábové automobily, požární automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton aj.)
 • 8429 00 00 00/80 Samohybné buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla, lopatové nakladače, dusadla a silniční válce
 • 8429 51 00 00/10 Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače
 • 8426 30 00 00/80 Portálové nebo podstavcové otočné sloupové jeřáby

Dovoz potravin

Dovoz potravin do Egypta v posledních letech roste tempem cca 12 % ročně. Počet obyvatel roste sice významně více, nicméně vzhledem ke zvyšující se životní úrovni a demografickému složení (70 % populace do 30 let) roste spotřeba potravin o 10 % ročně. Egypt je největším světovým dovozcem obilí (pšenice) v objemu až 10 milionů tun ročně. Tento trend však vůbec neodráží český vývoz do Egypta. Potenciál je zejména v exportu cukru a cukrovinek, jejichž spotřeba roste o 9 % ročně, další možnosti jsou v oblasti zdravé výživy, dětské výživy, cereálií, „light“ produktů a mléčných výrobků.

V příštích letech odhadujeme potenciál českého vývozu na cca 15 - 30 mil. USD ročně.

 • 1001-1900 pšenice
 • 1004 - 9000 oves
 • 1704 - cukrovinky neobsahující kakao
 • 1806 -3210 čokoláda a ostatní potravinové přípravy obsahující kakao s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů
 • 1902 Těstoviny
 • 1904 Výrobky z obilovin získané bobtnáním, nebo pražením
 • 1904-20 Připravené potraviny z nepražených obilních vloček
 • 1904-20-10 Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček

Zdravotnictví (vybavení nemocnic)

V současnosti je Egypt velkým trhem pro zdravotnické produkty a zdravotní služby. Jen trh s farmaceutickými výrobky je odhadován na 3,5 mld. USD. Předpokládá se, že všechny tři segmenty zdravotnického průmyslu, tedy trh léčiv, zdravotnické techniky i zdravotnických služeb, poroste v dlouhodobém horizontu tempem převyšujícím 10 % ročně. Egyptský veřejný sektor se na poptávce podílí 65 %, zbytek tvoří soukromé nemocnice. Trh je z 65 % závislý na dovozech, v místě se vyrábějí zejména generická léčiva a jednoduchá zdravotní technika a spotřební materiál (pouze cca 15 % poptávky).

Poptávka po zdravotní péči výrazně roste s ohledem na vysoký růst populace, prodlužování délky života a přibývání starších osob, potřebujících zvýšenou zdravotní péči. Počet osob nad 60 let se má v příštích 15 letech zvýšit ze současného 1 mil. na 2,5 mil. (přírůstek cca 9 % ročně). Nové projekty v této oblasti zahrnují výstavbu 11 nových nemocnic a zdravotních středisek a uvedení do provozu všech rozpracovaných projektů.

Odhad reálného potenciálu zdravotnického vývozu v nejbližších letech pro české firmy je cca 10 mil. USD ročně.

 • Zařízení a vybavení nemocnic (polohovací lůžka, vozíky aj.) Nemá kód v rámci HS 4
 • Laboratorní a testovací přístroje - Nemá kód v rámci HS 4
 • 3003 a 3004 Farmaceutické výrobky a léčiva
 • 3005 a 3006 Zdravotnický materiál

Aktuální sektorové příležitosti pro Egypt

Další oborové příležitosti naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

2018

9. 1.–11. 1. Digi Sign Africa Digital printing,advertising, technologies
18. 1.–21. 1. Plastex Plastics, Chemicals and rubber machinery
1. 3.–4. 3. Batimat Construction market
14. 4.–16. 4. Pharmaconex Pharmaceutical industry
19. 4.–21. 4. Cafex The first specialized trade fair for Café & Restaurant supplies, equipment, furnishings, designs & services
3. 5.–5. 5. Egymedica International medical and pharma exhibition conference
19. 7.–21. 7. LED Technology LED technology and electronic components
4. 9.–6.9. Retech and Solar Energy The Int'l Cairo Renewable & Green Energy Exhibition 
10. 9.–12. 9. Paper Middle East The 10th International Exhibition for Paper, Board, Tissue & Packaging Industry
16. 9.–19. 9. Sahara International Agricultural Exhibition
28. 9.–30. 9. Cairo Fashion and Tex Cairo Fashion and Tex is the first and only international exhibition specialized in yarn, textile, garment and it’s trimming supplies and accessories in Egypt
23. 10.–24. 10. Intelligent Cities Exhibition Latest technologies, sustainable solutions and products as well as best practices on managing and building the cities of tomorrow
25. 10.–27. 10. Agrena International Agricultural Exhibition (production of poultry, livestock,fishes)
8. 11.–11. 11.

ICS

International Ceramics and Sanitation Ware Exhibition
15. 11.–18. 11. MACTECH Machine Tools, Industrial Tools, Welding and Cutting
17. 11.–19. 11.

Mefsec

International trade Cairo exhibition for the firefighting, safety and security market
17. 11.–19. 11. Electricx Electricx power and energy exhibition
30. 11.–3. 12.

Egywoodex

Wood & Woodworking Machinery industry
3. 12.–5. 12. Edex Latest military technology,equipment and systems across land, sea and air
8. 12.–10. 12.

Food Africa

Agro - food industry

2019

3.2. - 5.2.  Pharos

PHAROS features a display of shipyards work-boats, marine electronics, navigation marine, propulsion deck, machinery safety equipment, clothing water, waste ship fittings terminal equipment etc.

3.2.- 5.2.  Middle East and Africa Rail Show

 

11. 2.–13. 2.

Egypt Petroleum Show

 

Egyptian Petroleum Show
28.2. - 3.3.

 Egy Home Tex Expo

 
19.3.-21.3.

 

EG Media Tech 2019 Exhibition & Conference

 

 

Broadcasting 

Sound & Light 

AV Integration 

Film/Video 

Digital Media 

                                Studio/DJ

Březen 2019 Windoorex International Exhibition on Glass, Aluminium, Windows, Doors, Skylights and Curtain Wall Technology, Components and Prefabricated Units
Březen 2019 METAL & STEEL MIDDLE EAST + FABEX MIDDLE EAST International exhibition for steel structures, tube and pipe, sheet metal, and metal forming
20.3. - 22.3.  WATREX Leading trade fair for Waste Water and Water Treatment
20.3. - 22.3.  Egyp-Waste and Recycling  
Březen 2019  Batimat showing the companies news of Egypt and internationals related to sectors Building machinery, Building materials, Construction
Duben 2019 TECHNOPRINT EGYPT International Printing Expo in Egypt. Graphic Design, Offset Printing, Flexography, Rotogravure, Digital Printing, Printing for Security Purposes
Duben 2019 Cafex Egyptian specialized Trade Show for cafés and restaurants, Equipment, Furnishings, Supplies and Services in the Middle East
 Duben 2019  Pipe Africa Expo  The Pipe Africa Expo display products,

Pipe equipment, Flange, Pipeline and Facilities Integrity, Control and Dispatching etc.

Duben 2019 AFRO PACKAGING & FOOD MANUFACTURING International Packaging and Food Processing Technology Exhibition in Egypt
Duben 2019 PHARMACONEX Pharmaceutical industry
Květen 2019 GLASS WORLD - EGYPT International Exhibition for Glass Products and Glass Technology in The Middle East & Africa
9.10. -10.10.  Egyptian Coatings Show  The only trading platform for the coatings industry that connects this biggest Middle East Country with the world
Listopad 2019  Airtech 2019 18th International Exhibition for compressed air technology and accessories
Listopad 2019 MACTECH  Machine Tools, Industrial Tools, Welding and Cutting

Pozn: Jde o předběžné informace, které se mohou ještě postupně měnit, protože přesné termíny jsou často publikovány až nedlouho před zahájením akce.

Upřesněné informace o veletrzích v roce 2019 proto budou publikovány před koncem roku 2018.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: