Egypt: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

6. 6. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu

 • Egyptská arabská republika
 • Gumhúrijat Misr Al-Arabíja
 • The Arab Republic of Egypt

 Složení vlády (k 15. únoru 2018)

President

Abdel-Fattah EL-SISI

Premiér

Mostafa Madbouly

Min. obrany

Gen. Mohamed Ahmed Zaki

Min. zahraničních věcí

Sameh SHOUKRY

Min. zemědělství a zúrodňování půdy

Mr. Ezz El Din Abu Steit

Min. turismu

Dr. Rania Al Mashat

Min. památek

Khaled AL-ANANY

Min. kultury

Dr. Inas Abdel Dayem

Min. náboženských otázek

Mohamed Mokhtar GOMAA

Min. školství a technického vzdělávání

Tarek Galal SHAWKY

Min. civilního letectví

Younis Al Masri

Min. elektřiny a energií

Mohamed SHAKER

Min. komunikací a informačních technologií

Eng. Amr Talat

Min. financí

Mohammed Ahmed Maait

Min. obchodu a průmyslu

Amr Nassar

Min. investic a mezinárodní spolupráce

Sahar NASR

Min. zdravotnictví

Dr. Hala Zayed

Min. zásobování

Ali el-Sayed MOSELHY

Min. vyššího vzdělávání

KhaledAtef Abdel-GHAFAR

Min. výstavby a městského rozvoje

Asem Al-Gazzar

Min. vnitra

Gen. Mahmoud Tawfik

Min. závlah a vodních zdrojů

Mohamed Abdel AATY

Min. plánování

Hala Helmy El-SAEED

Státní min. životního prostředí

Yasmine Saladine

Min. vojenské výroby

Mohamed El-ASSAR

Min. pracovních sil

Mohamed SAAFAN

Min. spravedlnosti

Hossam Abdel RAHEEM

Min. pro místní správu a rozvoj

Mahmoud Shaarawy

Min. ropného průmyslu a nerostného bohatství

Tarek El-MOLLA

Min. sociální solidarity

Ghada WALI

Min. pro imigraci a záležitosti populace

Nabila MAKRAM

Min. mládeže a sportu

Dr. Ashraf Subhi

Min. dopravy

Kamel El Wazir

Min. pro právní a parlamentní záležitosti 

Omar MARWAN

 

 

Min. pro státní podniky

Hesham Anwar Tawfik

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

05/2019

100,9 mil

Z toho trvale žijících v zemi       

90,1 mil.

Přechodně pracujících v zahraničí

9 mil.

Největší koncentrace obyvatelstva je v nilském údolí a nilské deltě

95 % obyvatel, hustotat 96,6km2 (2018)

Městská populace  

38,5 %

Zdroj: Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS)

Roční přírůstek obyvatelstva představuje 2,45 % (2017).

Věkové složení v procentech (1.1.2018)

Do 14 let

34,3

15–64 let

61,8

nad 65 let

3,9

muži

51,6

ženy

48,4

 Vzdělanost populace postupně roste, přičemž je podstatně vyšší ve městech. Na venkově je ženská část populace většinou nevzdělaná. Podíl negramotných dle sčítání lidu v roce 2018  byl 25,8 % obyvatelstva (21,2 % mužů, 30,8 % že)n.

Národnostní složení:

Dominantní skupinou jsou Arabové. Další malé národnostní skupiny tvoří Berbeři, Beduíni, Bedžůnové, Núbijci. Nepatrné je množství Evropanů, mezi nimiž mají největší podíl Italové, Francouzi, Angličané, Arméni a Řekové.

Náboženské složení:

Hlavním náboženstvím je islám, který vyznává přibližně 90% obyvatel. Menšina obyvatelstva (cca 9%) vyznává některou formu náboženství křesťanského - koptské pravoslavné, koptské katolické, řecké ortodoxní nebo protestantské.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Egyptský fiskální rok se počítá od července do června následujícího roku, statistiky odpovídají tomuto časovému horizontu.

HDP

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

HDP (mld. USD)

314

331 

342,8

237,07

meziroční změna (%)

2,1

4,2

3,8

 5,3

Zdroj: Světová banka, Central Bank of Egypt

 

2013

2014

2015

2016

2017

HDP/obyv. (USD)

11 328

11 490

11 803

12 137

12 671

Zdroj: knoema.com  

Inflace

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

 2017/18

inflace dle spotřebních cen (%) 

10,1 

10,4

12,1

13,1

 11,1

Pozn.: Po uvolnění kursu egyptské libry v listopadu 2016 se inflace krátkodobě vyšplhala na 30%.

Zdroj: CBE, CIA

Nezaměstnanost

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

 2017/18

nezaměstnanost (%)

13,5

12,8

13,1

12,2

 10

(Zdroj: CBE, CIA)

Nezaměstnanost mladých ve věku 15-29 let se v roce 2017 pohybovala na úrovni přes 24,8%. Každý rok vstoupí na trh práce cca 800.000 nových uchazečů o místo.

Struktura HDP 2017
zemědělství 11,93 %
průmysl 32,89 %
služby         55,18%                        

Egypt - očekávaný vývoj v teritoriu 2018

Dosavadní výsledky ekonomických reforem egyptské vlády, které pozitivně oceňují jak domácí analytici, tak např. Mezinárodní měnový fond nebo ratingová agentura S&P, spolu se stabilizovanou politickou situací v zemi dávají naději na pokračování ekonomické konsolidace Egypta i v blízké budoucnosti. Dobré vyhlídky egyptského hospodářství posilují i další faktory:

 • relativně úspěšné potlačování teroristických skupin, které má za následek postupný návrat turistů do egyptských letovisek,
 • centrální bankou dobře zvládnutý přechod od pevného kursu egyptské měny na kurs plovoucí (listopad 2016), který nezpůsobil dramatický ekonomický otřes s výjimkou krátkodobého růstu inflace nad 30 %, ale výrazně pomohl snížením hodnoty domácí měny egyptským exportérům a výrobcům vůbec, protože zdražení dovozů zvýšilo poptávku po zboží domácího původu,
 • soustavná vládní podpora přímých zahraničních investic, jež vyvrcholila v r. 2017 přijetím nového investičního zákona, který usnadňuje zřizování společností, garantuje práva zahraničních vlastníků a poskytuje jim daňové úlevy a dotace,
 • postupné zvyšování těžby zemního plynu z nového středomořského naleziště Zohr napomůže snižování schodku zahraničního obchodu i státního rozpočtu.

Při dodržení stávajících trendů, které lze vzhledem k politické stabilitě předpokládat, by tedy rok 2018 měl Egyptu přinést další zlepšení ekonomických ukazatelů (očekává se růst HDP až o 5 %, snížení inflace pod 20 %, snížení nezaměstnanosti pod 10 %, růst exportu alespoň o 10 %). Nový investiční zákon by měl podnítit investiční aktivity, jež se egyptský stát bude snažit směrovat do nově vytvářených svobodných zón, z nichž největší se buduje při Suezském kanálu.

Egypt lze určitě považovat za perspektivního partnera pro české firmy, které jeho potenciál jako odběratele své produkce dosud velmi málo využívají a které jej s jedinou výjimkou dosud nezaregistrovaly jako místo pro výhodné investice do výroby s potenciálem rychlého růstu produkce díky velikosti vlastního trhu a dostupnosti exportních trhů Blízkého východu a Afriky.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (v mld. EGP)

 

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

příjmy

393,476

440,7

549

486

627

výdaje

533,785

752,8

790

737

963

primární deficit

1 383

312,1

240

251

336

Zdroj: CBE

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Běžný účet (mld. USD)

 

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18 

Obchodní bilance

-31,542

- 33,702

-39,060

-38,683

-37,275

 -37,276

Vývozy

25,971

26,119

22,245

18,705

21,728

 25,827

  - Ropné

12,006

12,452

8,892

5,674

6,589

 8,773

  - Neropné

13,965

13,667

13,353

13,030

15,139

 17,054

Dovozy

-57,513

-59,822

-61,305

-57,388

-59,003

 -63,103

Bilance služeb

12,446

8,274

10,743

6,533

5,614

 11,122

Příjmy

22,220

17,631

22,024

16,079

15,400

 21,486

  Doprava

9,187

9,466

9,850

9,535

7,911

 8,707

  - z toho Suez

5,031

5,369

5,362

5,122

4,945

 5,706

  Turistika

9,748

5,073

7,370

3,768

4,380

 9,804

  Vládní služby

0,438

0,654

1,382

0,378

0,776

 0,636

  Ostatní

2,649

2,243

3,210

2,399

2,333

 2,339

Platby

9,581

9,163

11,069

9,546

9,786 10,365

  Doprava

1,658

1,717

1,535

1,339

1,332

 1,480

  Turistika

2,929

3,045

3,338

4,091

2,740

 2,452

  Vládní výdaje

1,244

1,074

0,854

0,777

1,124

 1,494

  Ostatní

3,750

3,327

5,342

3,339

4,590

 4,939

Bilance příjmů z investic

-7,406

-7,263

-5,701

-4,472

-4,568

 -6,280

Přijaté příjmy z investic

0,198

0,194

0,213

0,397

0,498

 0,835

Vyplacené příjmy z investic

7,604

7,457

5,914

4,869

4,921

 7,115

Transfery

19,265

30,368

21,876

16,791

21,835

 26,470

Vládní (čisté)

836

11,920

2,670

0,102

0,149

 0,206

Soukromé (čisté)

18,429

18,448

19,205

16,689

21,686

 2,624

  Převody zahr. příjmů *

18,668

18,519

19,330

17,077

21,816

 26,393

Bilance běžného účtu

-6,390

-2,780

-12,143

-19,831

-14,394

 -5,962

Zdroj: CBE, Ministry of Finance

 * Převody přííjmů egyptských občanů zaměstnaných v zahraničí

Kapitálový a finanční účet (mld. USD)

 

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18 

Kapitálový

-0,087

0,194

-0,123

-0,141

-0,113

 -0,151

Finanční

9,860

4,995

18,052

21,318

31,128

 22,147

Investice v zahraničí

-0,184

-0,327

-0,223

-0,164

-0,175

 -0,271

FDI (čisté)

3,753

4,178

6,380

6,933

7,932

 7,719

Kapitálový a finanční účet

9,773

5,190

17,929

21,177

31,015

 21,997

Zdroj: CBE

Platební bilance

 

2012/2013

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18 

mld. USD

0,237

1,479

3,725

-2,813

13,717

 12,788

Zdroj: CBE

Devizové rezervy

Po revolučních událostech roku 2011 došlo ke strmému propadu devizových rezerv. Během vlády Muslimského bratrstva se dále zmenšily, vládě presidenta Sísího se podařilo díky reformnímu programu podpořenému půjčkou IMF ve výši 12 mld. USD devizové rezervy opět významně navýšit. Přispěla k tomu zejména devalvace egyptské měny v důsledku uvolnění kursu v listopadu 2016. Zatímco ještě ke konci kalendářního roku 2017 by pokrývaly devizové rezervy dovozy po dobu 7 měsíců, ke konci roku 2018 se tento údaj již zvýšil na 7,7 měsíců.

Devizové rezervy
 

2014

2015

2016

04/2017

11/2018

mld. USD

15,3

20,080

24,3

28,6

44,5

Zdroj: CBE

 

 

Zadluženost

Egypský veřejný dluh dlouho omezoval ekonomické možnosti státu. Díky reformní hospodářské politice vlády presidenta Sísího se jej daří postupně snižovat. V polovině roku 2018 byla zadluženost vlády na úrovni 97 % HDP, do roku 2022 by dle plánů hospodářské politiky měla klesnout na 80 % HDP. Vzhledem k tomu, že se vládě daří postupně snižovat rozpočtový deficit (4,2 % HDP v první polovině rozpočtového roku 2018/2019 oproti 4,9 % o rok dříve), jde o realistický cíl.

Zahraniční dluh

Zahraniční zadluženost je poměrně vysoká jak v absolutních číslech, tak v poměru k HDP (36,8 % ke konci fiskálního roku 2017/2018). Cílová hodnota plánu na fiskální rok 2018/2019 je stanovena ve výši 34 %. Zmíněné hodnoty znamenají dosažení ekonomické stability země, jejíž zahraniční zadluženost se tedy pohybuje v makroekonomicky bezpečném pásmu 30-50 %.

 

Zahraniční zadluženost (mld. USD)

 

2014

2015

2016

2017

2018 

Zahraniční dluh celkem

46,067

48,063

55,764

79,033

 92,64

Vládní zahraniční dluh

29,054

25,707

24,437

34,875

 

Nevládní zahraniční dluh

17,013

22,356

31,327

44,158

 

Zdroj: Central Bank of Egypt, AmCham

Podíl zahraničního dluhu na HDP (%)
 

2014

2015

2016

2017

2018 

Podíl zahraničního zadlužení na HDP

15,1

14,4

16,6

33,6

 35,1

Podíl zahraničního vládního dluhu na HDP

9,7

7,9

7,9

14,8

 

Podíl zahraničního dluhu per capita (USD)

506,4

513,5

573,1

754,1

 

Zdroj: Central Bank of Egypt

Dluhová služba (mld. USD)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Dluhová služba celkem

3,089

3,199

5,609

5,085

7,320

Zdroj: Central Bank of Egypt, Ministry of Finance

Pozn.: Údaje o externím zadlužení se vztahují k poslednímu dni finančního roku 201x/201y, tj. 30. 6. letopočtu uvedeného v záhlaví.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor

Všechny banky v EAR jsou řízeny Central Bank of Egypt (CBE) s výjimkou těchto bank:

 • Industrial Development Bank of Egypt
 • Egyptian Arab Land Bank
 • Bank for Development and Agricultural Credit

Centrální egyptská banka kontroluje a řídí měnovou, úvěrovou a celkovou bankovní politiku prostřednictvím běžných metod - diskontní a úrokové sazby, likvidity a rezerv. Politika CBE je vysoce restriktivní vzhledem k vysokému počtu bank působících v zemi.

Restriktivní opatření přijatá v návaznosti na pokles rezerv zahraniční měny v době porevolučního ekonomického poklesu, která spočívala v omezení vkladů, výběrů hotovosti a mezinárodních transferů, byla po uvolnění kursu egyptské měny v listopadu 2016 zrušena. Aktuální informace jsou uváděny na stánkách Centrální banky Egypta.

Organizační struktura

CBE řídí přímo obchodní, investiční a specializované banky. Guvernérem je od listopadu 2015 Tarek Amer.

Největší státní banky

 • National Bank of Egypt (NBE)
 • Banque Misr
 • Banque du Caire

Dne 15. června 2003 byl vydán nový bankovní zákon (88/2003) týkající se Centrální banky, bankovního systému a směnných relací. Tento bankovní zákon nahradil roztříštěnou bankovní legislativu, která se postupně vytvářela od roku 1957. Přinesl mimo jiné posílení vlivu Centrální banky, která je nyní podřízena přímo prezidentovi republiky. Cíle monetární politiky však musí být formulovány v souladu s vládou, která tuto politiku ovlivňuje prostřednictvím koordinační rady ustavené prezidentem.

V listopadu 2004 bylo vydáno nařízení, že jednotlivé banky mohou mezi sebou obchodovat s volnou měnou. Toto rozhodnutí mělo významný vliv na posílení hodnoty egyptské měny. V roce 2004 bylo rovněž přijato rozhodnutí, že jedna ze čtyř největších státních bank, Bank of Alexandria, bude privatizována. Stát se začal zbavovat svých podílů v soukromých bankách. Tím byla zahájena privatizace egyptského bankovního sektoru. Úspěšnou privatizací Bank of Alexandria v roce 2006 a dynamickým nárůstem podílu soukromého sektoru v dalších letech se koncem roku 2008 snížil podíl státu v bankách na 50% a dále klesal.

Výsledkem těchto reformních kroků je skutečnost, že počet bank se snížil z 57 v polovině roku 2004 na 40 (z toho pět státních bank, včetně dvou specializovaných, 27 soukromých a joint-venture bank a sedm poboček zahraničních bank).

V Egyptě existuje velký potenciál pro další rozvoj bankovnictví když ze 35 mil. Egypťanů nad 21 let, kteří mají oprávnění otevřít si vlastní bankovní účet, jej vlastní jen 15%. V současnosti ale Egypt nemá zájem o vydávání nových bankovních licencí a proto jedinou formou pro vstup nových subjektů je akvizice.

Islámské bankovnictví

Je patrné, že egyptská centrální regulační instituce pro bankovnictví v minulosti neměla velký zájem podpořit rozvoj islámského, tj. v zásadě bezúročného a bezrizikového, bankovnictví v zemi. Výsledkem je skutečnost, že podíl těchto bank na trhu není tak významný, jako v některých jiných arabských státech. Islámské banky jsou regulovány stejným bankovním právem jako konvenční banky v zemi (zákon 88 z roku 2003). V Egyptě působí tři výhradně islámské banky a 3 pobočky zahraničních (země Perského zálivu) bankovních ústavů, které nabízejí služby islámského bankovnictví. Také řada dalších bank nabízí bankovní služby v souladu se šaríjou jako alternativu.

Zájem o licenci na provozování islámského bankovnictví v Egyptě v posledním období projevily některé další banky ze zemí Perského zálivu, nicméně podíl islámského bankovnictví na egyptském bankovním sektoru zatím činí jen asi 6 %.

Organizace pojišťovnictví

Tento sektor poněkud zaostává ve srovnání s jinými, jelikož až 80% všech pojistek v zemi se centralizuje do 4 státních pojišťoven. Průměrný Egypťan vydá ročně za pojištění jen asi 8 dolarů, což je nesrovnatelně méně než např. v zemích Zálivu. V roce 2008 parlament schválil několik nových dodatků o pojišťovnictví. Jedním z hlavních požadavků je vznik kapitálově silnějších institucí. Podle posledních legislativních dodatků se vyžaduje od nových společností kapitál ve výši EGP 60 mil. Soukromé pojišťovny se zaměřují hlavně na poskytování životních pojistek. Před egyptskou vládou stojí úkol reformovat tento sektor postupnou privatizací.

Největším hráčem na trhu je Insurance Holding Company (IHC) s více než 13 000 zaměstnanci. Jedná se o státní podnik, jehož prostřednictvím vláda řídí i činnost v Misr Insurance Co. a Egyptian National Insurance Co.  (NICE). Misr Insurance Co. nabízí celý sortiment pojištění a poté, co se v roce 2007 spojila  s El Shark Insurance Co. a Egyptian Company for Reinsurance, výrazně posílila svoji pozici na trhu a ovládá asi 70 % trhu. Pojišťovna NICE se zaměřuje na oblast neživotního pojištění (např. pojištění nemovitostí a movitého majetku).

Aktivity zahraničních pojišťoven na trhu

Pozornost zasluhují aktivity nadnárodních společností MetLife (po jeho koupi ALICO od AIG v březnu 2010, Allianz a ACE), Credit Agricole a Etiqa (z Malajsie), které požádaly o licenci. Vzhledem k tomu, že se očekává dynamický růst pojišťovnictví v Egyptě, je pravděpodobný vstup dalších významných firem na trh v blízké budoucnosti.

Soukromé pojišťovací společnosti:

 • Suez Canal Insurance Co.
 • Mohandes Insurance Co.
 • Delta Insurance Co.
 • United Investors Insurance Co.
 • Pharaonic Insurance Co.
 • Pharaonic American for Life Insurance

Pojišťovací společnosti ve volných zónách:

 • Egyptian American Insurance Co.
 • Arab International Insurance Co.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém v EAR se řídí zákonem č. 91/2005, který začal být uplatňován od 1. 1. 2006. Tento zákon nahradil předcházející zákon č. 157 z roku 1981.

Daně z příjmů

Každá fyzická osoba žijící v Egyptě je povinna platit daně ze zdanitelných příjmů. To se týká i osob žijících v zahraničí a majících své příjmové zdroje v Egyptě. Pro posouzení délky pobytu je lhůta 183 dnů fiskálního roku. Právnická osoba, která je povinna platit daně, musí splňovat tato kritéria: byla založena podle egyptského práva, hlavní vedení je v Egyptě, podnik je vlastněn z více než 50 % státem nebo veřejnou právnickou osobou.

Fiskální rok pro výběr daní je od 1. 1. do 31. 12. Daň je splatná následující den po uplynutí fiskálního roku nebo jinak nastaveném období 12 měsíců. 

Platí se z příjmů z následujících zdrojů: 

 •    z kapitálu
 •    z obchodní a výrobní činnosti
 •    ze mzdy
 •    z nekomerčních profesí
 •    z realit, ze zemědělské půdy (zde ovšem po odečtení 50 % všech nákladů).

Výše daní z příjmu

činnost

daň

právnické osoby z komerční a výrobní činnosti

22,5 %

těžba ropy, zemního plynu a minerálů

40,55 %

mzdy od EGP 5 000 do 20 000  

10 %

od EGP 20 000 do 40 000  

15 %

více než EGP 40 000  

20 %

výnosy Suez Canal Authority, Egyptian Petroleum Authority a rovněž centrální banky

40 %

Daňové úlevy - fyzické osoby:

 • částka EGP 4 000/rok - úleva z daní pro každého plátce
 • prvních EGP 5 000/rok zdanitelných – sazba 0 %

Osvobození od daní

 • důchody
 • odstupné, výplaty životního nebo zdravotního pojištění
 • diplomatický sbor – za předpokladu, že existuje reciproční dohoda
 • zahraniční experti žijící v Egyptě, pracující pro státní nebo soukromý sektor a mající své  příjmy ze zahraničí
 • veškeré zemědělské podniky při kultivaci půdy –  po dobu 10 let
 • zisk zemědělských organizací produkující maso, drůbež, ryby – po dobu 10 let
 • příjmy z akcií a investic kotovaných na Egyptské burze
 • neziskové organizace
 • vzdělávací instituce
 • ze zisku společností ve volných zónách

Sociální pojištění

Odvody na sociální pojištění lze chápat jako součást daňového systému. Ze základní mzdy zaměstnance se odvádí 14 % (a zaměstnavatel 26 %), z variabilní složky mzdy 11 % (24 %).

Odpisy – příklady (každý fiskální rok):

 •  5 % - budovy (nákup, rekonstrukce), lodě a letadla
 • 10 % - nehmotný majetek
 • 50 % - informační systémy, počítačové sítě
 • 0 % - půda, umění, starožitnosti, šperky
 • 30 % - 1. fiskální rok u strojů a zařízení investiční povahy

Daň z přidané hodnoty

V roce 2016 Egypt zavedl zákonem č. 67/2016 DPH, která nahradila dosud uplatňovanou daň z obratu („sales tax“ ve výši 10 %). Počáteční základní sazba daně od 1. října 2016 byla 13 %, od začátku dalšího fiskálního roku (1. 7. 2017) byla zvýšena na 14 %. Zvýhodněná sazba DPH ve výši 5 % se uplatňuje na strojní vybavení pro výrobu zboží a poskytování služeb, export zboží a služeb je od daně osvobozen. Některé obory výroby a služeb, vyjmenované v zákoně, jsou zdaněny zvláštní sazbou daně.

Spotřební daně

Spotřebními daněmi jsou zatíženy tabákové výrobky, alkoholické nápoje a káva.

Novinkou roku 2010 bylo razantní navýšení daně u tabákových výrobků, které vedlo ke zdražení cigaret přibližně o 40-50 %. V případě tabáku určeného k užití ve velmi populárních vodních dýmkách - shisha - došlo k prakticky ke zdvojnásobení cen. V červnu 2014 byla daň na cigarety opět zvýšena o 50 %, u piva dokonce o 200 %.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: