Ekvádor: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

21. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj vzájemného obchodu (v tis. USD)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Dovoz

53 247

52 636

50 886

48 491

40 239

Vývoz

16 168

13 872

14 019

13 108

15 513

Bilance

-37 079

-38  765

-36 868

-35 383

- 24 726

Obrat

69 415

66 508

64 905

61 599

55 753

Zdroj: ČSÚ

Česká republika má v posledních 5 letech s Ekvádorem výrazně pasivní obchodní bilanci. Ta je dána relativně slabší úrovní českého vývozu a převahou dovozu z Ekvádoru. Český export nicméně v roce 2017 vzrostl o 18 % a přiblížil se pětiletému maximu z roku 2013. Český dovoz z Ekvádoru od roku 2010, kdy dosahoval hodnot kolem 27 mil USD, též vykazoval rostoucí tendenci, nicméně v roce 2017 poklesl o 17 %. Tento pokles odpovídá relativně slabé kondici ekvádorské ekonomiky. Zejména poklesl (-36 %) dovoz ekvádorských banánů, což pravděpodobně souvisí s extrémními klimatickými podmínkami v daném roce i opatřeními na ochranu trhu EU poté, co vstoupila v platnost FTA.

Obrat vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou a Ekvádorem vykazuje v posledních 5 letech klesající tendenci, přičemž schodek obchodní bilance ČR s Ekvádorem se snižoval.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz do Ekvádoru (v tis. USD)

Komodita

2013

2014

2015

2016

2017

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

3 564

3 820

5 480

4 285

3 576

Přístroje el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu

604

1 750

1 308

2 708

2 715

Vozidla motorová, traktory, kola aj vozidla

4 554

1 250

1 492

667

2 430

Plasty a výrobky z nich

1 079

625

815

1 655

1 448

Sklo a výrobky skleněné

927

918

835

558

1 133

Výrobky chemické sloučeniny kovů, zemin, prvků

658

299

119

366

920

Přístroje optické, foto, kinem., lékař., chirurg. ap.

458

742

857

393

497

Železo a ocel

339

763

275

366

444

Kaučuk a výrobky z něj

-

-

-

-

289

Výrobky ze železa a oceli

-

-

-

-

269

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

Česká republika vyvážela v roce 2017 do Ekvádoru četné množství strojů a zařízení průmyslového i spotřebitelského charakteru. Jednalo se především o buldozery, čerpadla, stroje pro zpracování papíru, elektrická zařízení, osobní automobily atd. V rámci kategorie motorových vozidel, traktorů, kol a jiných vozidel došlo k největšímu meziročnímu nárůstu vývozu, a to na více než trojnásobek oproti hodnotě z minulého roku. Ke znatelnému navýšení exportu došlo také v rámci kategorií chemických a sklářských výrobků. Ve srovnání s rokem 2016 se do desítky nejvíce vyvážených komodit dostaly výrobky z kaučuku a ze železa a oceli, čímž nahradily kategorie výrobků z papíru a nábytek. K největšímu meziročnímu poklesu exportu ve sledované desítce nejvyváženějších komodit došlo v kategorii reaktory, kotle, přístroje a mechanické nástroje, a to přibližně o 17%, což je dáno jistým útlumem v energetice po dokončení některých hydroenergetických megaprojektů. 

Český dovoz z Ekvádoru (v tis. USD)

Komodita

2013

2014

2015

2016

2017

Ovoce, ořechy, jedlé slupky citr. plodů/melounů

34 903

37 712

35 788

28 241

18 615

Přípravky z masa ryb, korýšů aj vod. bezobratl.

5 178

4 103

5 240

5 977

9 773

Přípravky potravinové různé

2 846

5 082

5 329

7 202

4 359

Rostliny živé a výrobky květinářské

900

1 190

1 139

1 825

2 343

Přípravky ze zeleniny ovoce/ořechů

1 479

1 661

2 346

1 855

2 256

Ryby, korýši, měkkýši a ostatní bezobratlovci

4

6

293

716

834

Tabák, náhražky tabákové vyrobené

549

598

0

1 179

755

Výrobky ze železa nebo oceli

0

5

17

222

398

Kakao a přípravky kakaové

255

356

256

363

376

Káva, čaj, maté, koření

34

121

63

179

122

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

Největší podíl na českém dovozu z Ekvádoru, zhruba 43 %, měl i v roce 2017 tradiční ekvádorský vývozní artikl, banány. Značný podíl představovaly dále výrobky z ryb, ořechy, výtažky, koncentráty (kávy, čaje) a esence. Ve srovnání s rokem 2016 nejvíce meziročně vzrostl dovoz výrobků ze železa a oceli, a to přibližně o 79 %. Dovoz rybích produktů, který má významnější podíl na celkových importech, vzrostl meziročně o přibližně 64 %. Naopak nejvíce meziročně poklesl dovoz nápojových koncentrátů, a to o přibližně 39 %. Výraznější pokles dovozu byl zaznamenán také u ovoce a tabákových výrobků.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ekvádorské ministerstvo zahraničního obchodu ani jiné instituce údaje o výměně služeb s Českou republikou neevidují.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České produkty mají v Ekvádoru stále větší jméno. Na ekvádorském trhu jsou dostupné české automobily Škoda, dokonce se v roce 2017 staly největší exportní položkou. Škoda Auto v Ekvádoru disponuje základní prodejní sítí (oficiální dealer jak pro Guyaquil, tak pro Quito: www.skoda.ec/contactenos/concesionarios/). Její podíl na trhu se sice pohybuje kolem 1 %. Ekonomická situace v posledních dvou letech českým automobilům příliš nepřála. Změnu k pozitivnímu vývoji přinesl rok 2017, kdy se do Ekvádoru podařilo dovézt čtyřnásobné množství automobilů ve srovnání s předchozím rokem. V souvislosti s přistoupením Ekvádoru k FTA s EU k 1. 1. 2017 se rýsují příznivější vyhlídky díky odbourání příslušných dovozních kvót.

K dostání je české pivo poté, co se skupině českých investorů sdruženým ve společnosti Czech Brewery Pivovar Ltda. podařilo v regionálním městě Cuenca zrealizovat první českou investici spočívající ve vybudování minipivovaru s restaurací. Navázat by měl prodej lahvového a sudového piva v obchodních řetězcích a expanze do dalších ekvádorských měst, i sousedních zemí. Slavnostní inaugurace investičního projektu proběhla za přítomnosti velvyslance 27. července 2017. Přítomni byli též zástupci místní obchodní komunity a vedení regionálních úřadů.

Na podporu obchodních zájmů českých firem v Ekvádoru proběhla v roce 2015 obchodní mise vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu Eduardem Muřickým. Zájem ČR o obchodní spolupráci byl prezentován na několika rezortech, zahrnujících například ministerstvo strategických sektorů, ministerstvo dopravy a ministerstvo výroby, které je odpovědné za industrializaci země a podporu podnikání. Jednání s Ekvádorem se od té doby zintenzivnila, zahrnovala bilaterální politické konzultace, obchodní jednání na různých úrovních, přičemž v roce 2016 byla v reakci na zemětřesení nastartována rozvojová a humanitární spolupráce (viz níže).

Hlavní obchodní případy českých firem se aktuálně soustřeďují do následujících oborů:

1/ Strategické sektory – energetika (zejména malá vodní)

Po celý rok 2017 usilovaly české firmy z tohoto sektoru o konkrétní náplň k Rámcové dohodě mezi českým ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem elektrické energie obnovitelných zdrojů Ekvádoru (platné od roku 2012). Od návštěvy náměstka ministra průmyslu a obchodu E. Muřického v Ekvádoru v roce 2015 bylo toto téma předmětem všech bilaterálních jednání, včetně bilaterálních politických konzultací na úrovni MZV a specializovaných jednání na ministerstvu elektrické energie a obnovitelných zdrojů / MEER. Na ekvádorskou stranu bylo opakovaně apelováno, aby vytvořila pozitivní podmínky pro ČR k vybudování referenčního projektu v malé vodní energetice.

Do nejpokročilejší fáze jednání se v tomto sektoru dostala skupina českých investorů, zastoupená v Quitu českou společností INVESTA UNI.

2/ Potravinářské technologie

Jednání v tomto sektoru vychází z memoranda o porozumění mezi ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem průmyslu a produktivity Ekvádoru (MIPRO) a o ekvádorskou stranou explicitně sdělený zájem o českou expertizu v oblasti minipivovarů (během jednání náměstka ministra průmyslu a obchodu E. Muřického se svým protějškem v rámci obchodní mise v roce 2015).

Obchodní / investiční spolupráci se snaží konkretizovat Pacovské strojírny, o jejichž technologie projevili ekvádorští partneři zájem již během obchodního fóra v Quitu v dubnu 2015.

3/ Obrana a civilní ochrana

Na ekvádorském trhu jsou známé palné zbraně České Zbrojovky Uherský Brod či munice Sellier&Bellot. O uplatnění v Ekvádoru se též snaží české firmy v oblasti vojenského i civilního letectví.

Zatímco klasické vyzbrojování není v situaci velkého zadlužení pro Ekvádor prioritou, jako perspektivní se ukázal bezpečnostní průmysl mj. v souvislosti s růstem závažné kriminality ve větších městech (úzce spojena s růstem pašování a konzumace drog v teritoriu). Česká firma Secar Bohemia / Sherlog Trace se chystá dodat do teritoria zabezpečovací systémy a aplikace.

Na příležitosti v oblasti civilní ochrany (riziko povodní, sesuvů půdy, zemětřesení apod.) reagovalo v roce 2018 výrobní družstvo Kovobel, které připravuje dodávky skládacích kontejnerů do teritoria. Ty mají velmi široké použití. V Ekvádoru by se mohly uplatnit kromě civilní ochrany též v zemědělství, stavebnictví či při těžbě nerostných surovin.

4/ Další sektory a české firmy s obchodními aktivitami v teritoriu

Řada českých firem v celém spektru oborů je v Ekvádoru zastupována obchodními firmami South America Connections / SAC se sídlem v ekvádorském městě Cuenca a centrálou v Praze a INVESTA UNI s kancelářemi v Quitu i v ČR.

V oblasti veřejné infrastruktury byla v Ekvádoru aktivní firma Lamberga, dodavatel veřejného osvětlení na bázi úsporných technologií LED.

Do Ekvádoru úspěšně dodává firma Vyrtych speciální nevýbušná svítidla na bázi LED, která se uplatnila zejména v důlním průmyslu.

V oblasti spotřebního zboží do Ekvádoru úspěšně dodává česká sklářská firma Abglass (foukané zlacené perly pro dekorativní účely).

Tradici v Ekvádoru mají též české textilní stroje.

České firmy z oboru sledují příležitosti v oblasti rozvoje MHD pro Quito. V současnosti probíhá výstavba metra a projekty městské hromadné dopravy jsou zvažovány i pro regionální města.

Kromě výše uvedeného je třeba připomenout, že ve statistikách zahraničního obchodu zachycené relativně významné objemy vývozu železa a oceli jsou realizovány prostřednictvím evropských tradingových a velkoobchodních firem (Salzgitter Mannesmann Röhrenwerke, Van Leeuwen aj.).

Přesný seznam importérů českého zboží za určité časové období (ač bez kontaktů) lze vygenerovat na stránkách ekvádorské centrální banky.

Podobně lze prostřednictvím téhož odkazu vyhledat i ekvádorské firmy, které vyváží do ČR.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie od 1. 5. 2004 a změnami legislativních podmínek byla ukončena Obchodní dohoda mezi ČR a Ekvádorem. Ve vzájemném vztahu platí dohody a ustanovení platná mezi EU a Ekvádorem, resp. EU a Andským společenství (CAN).

1. ledna 2017 vstoupila pro Ekvádor v platnost mnohostranná dohoda o volném obchodu (FTA) mezi EU a zeměmi andského společenství národů (do té doby Peru a Kolumbie). FTA se tak nově řídí i zahraniční obchod mezi Ekvádorem a ČR.

Od tohoto data nepodléhá 76 % produktů dovážených z EU do Ekvádoru s okamžitou platností žádnému clu (nově se sem zařadily produkty jako alkohol, hnojiva, např. močovina). Na základě FTA by měly být v dovozu do Ekvádoru postupně, v časovém úseku 5 až 10 let, odbourávány cla na zbývajících 24 % produktů z EU. Tato přechodná období se týkají zejména komodit, jako jsou léky, stroje, dopravní prostředky nebo kapitálové statky. Dalším z důležitých bodů přístupového protokolu je ochrana tzv. domácí zaměstnanosti, kdy v případě evropské firmy působící na ekvádorském trhu, která by měla více než 10 zaměstnanců, musí být 90 % zaměstnanců ekvádorského občanství.

Pokud jde o ryze bilaterální smluvní základnu, v roce 2012 byly během návštěvy ministra průmyslu a obchodu M. Kuby v Ekvádoru podepsány dva smluvní dokumenty:

  • Rámcová dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem elektrické energie a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky, jejímž cílem je podpořit spolupráci při rozvoji sektoru energetiky
  • MOU mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a produktivity Ekvádoru, což je rezortní bilaterální dokument k podpoře hospodářské, průmyslové a technické spolupráce.

Během návštěvy náměstka ministra průmyslu a obchodu E. Muřického v Ekvádoru v dubnu 2015 byl vyjádřen potenciální zájem o prohloubení spolupráce v oblasti strategických sektorů a o získání českého know-how k budování ekvádorských výrobních kapacit, což by mohlo být v budoucnosti formalizováno memorandy o porozumění / smlouvami (např. Dohoda o zamezení dvojího zdanění a Dohoda o podpoře a ochraně investic, v závislosti na zvyšování ekonomických aktivit českých subjektů v Ekvádoru).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V důsledku ničivého zemětřesení dne 16. dubna 2016 vyvstala nutnost rekonstrukce škol, zdravotnických či sociálních zařízení, bydlení pro zranitelné skupiny obyvatel, obnovy poškozené infrastruktury a rekonstrukce kapacit pro průmysl i řemeslnou činnost.

ČR Ekvádoru po zemětřesení pomohla konkrétním projektem na oživení řemeslných aktivit v pobřežní provincii Manabí. Rozpočet projektu činil 3 mil. Kč a realizátorem bylo ministerstvo průmyslu a produktivity (MIPRO). Díky projektu, realizovanému v letech 2016-2017, byly výrobním asociacím v postiženém regionu dodány nové stroje na zpracování typických produktů jako panamské klobouky, cukrovinky a pochutiny z tradičních ingrediencí, dekorativní předměty a textilní výrobky.

Kromě toho byl v roce 2017 v Ekvádoru po pětileté mezeře realizován první malý lokální projekt (v lokalitě Las Gilces, Manabí). Ten byl zaměřen na podporu výroby a odbytu řemeslné soli, která může najít uplatnění v potravinářství i kosmetice. Česká republika prostřednictvím projektu podpořila pořízení stroje a příslušenství pro sušení a míchání této komodity za účelem zvýšení přidané hodnoty výsledné produkce, posílení odbytu a zajištění stabilního zdroje příjmů v oblasti.

V roce 2018 pokračovaly v Ekvádoru aktivity české rozvojové spolupráce. Realizovaný malý lokální projekt spočívá v oživení řemeslného chovu měkkýšů a komunitární turistiky v přírodně unikátních přímořských mokřadech provincie Manabí. Akvakultura je v Ekvádoru úzce spojena s gastronomií a je to jedno z odvětví, kde se nabízí předávání odborných znalostí s možností následně nabídnout české technologie.

V minulosti (2012) proběhl projekt, jehož prostřednictvím byl zajištěn výcvik a následné darování služebního psa na vyhledávání drog (pozn. druhý pes v rámci téhož projektu byl darován Peru). Na tento projekt by měly navázat další projekty dlouhodobější technické spolupráce jako např. školení ekvádorských instruktorů služebních psů v ČR a podepsání Memoranda o spolupráci mezi celními složkami obou zemí.

Ve vztahu k Ekvádoru není realizován program vládních stipendií MŠMT. Podmínky se rýsují pro strukturovanější bilaterální spolupráci ve vyšším školství, vědě a výzkumu vzhledem k aktuálnímu živému zájmu Ekvádoru o formování lidských zdrojů a o rozvoj kapacit v oblasti vědy, výzkumu a inovací, k čemuž slouží mj. nové vědeckotechnické univerzitní parky Yachay a Ikiam.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: