Ekvádor: Vztahy země s EU

23. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Z členských států EU má velvyslanectví v ekvádorském hlavním městě Quitu pouze Německo, Belgie, Španělsko, Francie, Itálie, Spojené království a Nizozemí. Nově bylo otevřeno velvyslanectví Maďarska. Naprostá většina ostatních zemí je zastoupena na nerezidentní bázi či prostřednictvím honorárního konzulátu. Většina zemí EU pak má svůj konzulát kromě hlavního města Quita též v Guayaquilu, některé země i v Cuence. Svoje velvyslanectví má v Quitu i EU. EU se v Ekvádoru snaží o podporu lidských práv, rozvoj demokracie, podporu ochrany životního prostředí, rozvoj ekologicky šetrných projektů a obnovení ekonomické dynamiky mj. podporou rozvoje kapacit malých a středních podniků.

Bilaterální vztahy mezi EU a Ekvádorem se vyvíjí pozitivně. Rozvoji spolupráce v řadě oblastí napomáhá mechanizmus politických konzultací.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Dne 17. června 2014 podepsaly EU a Ekvádor za účelem liberalizace vzájemného obchodu dohodu, tzv. vícestrannou FTA EU se státy Andského společenství národů. Vstup dohody v platnost byl dlouho podmíněn souhlasem Kolumbie a Peru, které tehdy váhaly vzhledem k zavedení dodatečných dovozních daní Ekvádorem na začátku roku 2015. Poté, co Ekvádor avizoval na poli WTO odbourání těchto opatření určených na ochranu obchodní bilance, vyjádřily Peru a Kolumbie v prosinci 2015 souhlas s přístupem Ekvádoru k FTA. Příslušný přístupový protokol vstoupil po legislativních procesech na obou stranách (EU a Ekvádor) v platnost 1. ledna 2017. Obchodní dohoda je v současnosti implementována a v roce 2018 byly již viditelné některé pozitivní výsledky, např. odbourání kvót při dovozu automobilů, zlepšování podmínek pro dovoz alkoholických nápojů apod.

Od 1. ledna 2017 byla s okamžitou platností odbourána cla na 76 % z 2 565 celních položek dovážených z EU do Ekvádoru (pozn. nově se sem zařadily produkty jako alkohol, hnojiva apod.). Pokud jde o agrární produkty, pro firmy EU je liberalizován dovoz 44,1 % těchto položek. Pokud jde o průmyslové výrobky a produkty rybolovu, činí podíl liberalizovaných položek 62,3 %.

Následně by měl Ekvádor na základě FTA postupně začít přijímat i zbývajících 24 % produktů z EU s částečnou redukcí celních sazeb či zcela bezcelně. Přechodná období jsou platná v horizontu 5 až 10 let, většinou se jedná o kategorie zboží, jako jsou léky, stroje, dopravní prostředky nebo kapitálové statky. V praxi dochází během přechodných období k postupnému poměrnému snižování, na dohodnutou úroveň cla. Ke snižování celních sazeb již dochází od roku 2018.

Nadále je zakázáno dovážet z EU jakékoliv použité zboží. Pro Ekvádor FTA znamená právo vyvážet do EU bez celní povinnosti 99,7 % zemědělských produktů a 100 % průmyslových produktů a rybích produktů. Dále se také ustanovily podmínky pro možnost účasti evropských firem na veřejných zakázkách. Jedním z důležitých bodů této nové smlouvy je ochrana tzv. domácí zaměstnanosti, kdy v každé EU firmě působící na ekvádorském trhu, která má více než 10 zaměstnanců, musí být 90 % zaměstnanců ekvádorského občanství.

Ve dnech 13. - 14. 12. 2018 byla v Quitu na zasedání obchodního výboru FTA hodnocena implementace jednotlivých kapitol dohody mezi EU na jedné straně a Peru, Kolumbií a Ekvádorem na straně druhé. Od r. 2017 využíval Ekvádor dohodu FTA směrem k EU na 97%, zatímco opačně (využití dohody ze strany EU směrem k Ekvádoru) tomu bylo jen na 42%. Dle Ekvádoru je to však proto, že většina výrobků z EU využívá dovozních tarifů MFN 0% (mimo FTA). Obě strany se tedy dohodly na aktualizaci statistik s přihlédnutím k této informaci.

Hlavní importéři z Ekvádoru v rámci EU (v mil. USD; dle FOB)

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

% z vývozu

(2018)

 

% z ekv.

vývozu do

EU (2018)

 

Španělsko

 

525,1

483,5

547,3

600,8

582,1

2,7

18,3

Itálie

 

431,1

326,0

460,9

587,3

646,8

3

20,4

Německo

 

525,6

548,9

530,7

502,2

494,4

2,3

15,6

Nizozemsko

 

521,6

460,3

422,6

472,7

435,6

2

13,7

Francie

 

313,5

268,6

280,8

276,4

267,3

1,2

8,4

Spojené

království

 

175,8

166,0

139,3

199,9

187,1

0,9

5,9

Belgie a

Lucembursko

221,8

215,2

176,5

185,7

209,6

1

6,6

Ostatní země

EU

 

266,7

304,5

273,5

348,6

446,1

2,1

14,1

EU celkem

 

2 981,3

2 773,0

2 831,7

3 173,4

3269

15,1

100

Zdroj: Banco Central del Ecuador

Ve struktuře ekvádorského exportu nehrají významnější roli jednotlivé evropské země, nýbrž EU jako celek, kam směřuje cca 15 % ekvádorského vývozu. V rámci EU představují hlavní odběratele Španělsko, Německo, Itálie a Nizozemsko.

Hlavními vývozními artikly do EU jsou především banány a další zemědělské produkty, popřípadě produkty z ryb.

Hlavní exportéři z EU do Ekvádoru (v mil. USD; dle CIF)

 

2014

2015

2016

2017

2018

% z dovozu

(2018)

 

% z dovozu EU (2018)

 

Španělsko

 

617,6

430,1

357,3

620,1

572,4

2,5

19,3

Německo

 

577,5

497,0

398,2

481,1

518,1

2,2

17,5

Nizozemsko

 

480,5

369,6

259,4

459,8

542,3

2,3

18,3

Belgie a Lucembursk

 

398,8

411,9

241,0

334,5

459,2

2

15,5

Itálie

 

325,8

343,8

257,8

261,7

319

1,4

10,8

Francie

 

139,0

120,2

132,5

102,3

151,2

0,7

5,1

Spojené

Království

 

150,5

86,5

51,2

96,5

97,4

0,4

3,3

Ostatní země

EU

 

296,4

223,7

160,0

216,8

306,2

1,3

10,3

EU celkem

 

2 986,2

2 482,9

1 857,4

2572,9

2965,9

12,8

100

Zdroj: Banco Central del Ecuador

EU jako celek představuje zhruba 13 % z celkového dovozu do Ekvádoru. V rámci EU jsou hlavními dodavateli Německo, Španělsko, Nizozemsko a Belgie a Lucembursko. Export z EU do Ekvádoru se meziročně dostal na vyšší úroveň než v předcházejících třech letech. Tento vývoj byl ovlivněn mimo jiné mnohostrannou FTA s EU a oživením ekvádorské ekonomiky oproti předchozím rokům.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je současně i největším poskytovatelem rozvojové spolupráce v Ekvádoru; na období 2014 - 2017 bylo do bilaterálního rozvojového fondu vyčleněno 67 mil. EUR. Na druhou stranu pro EU již Ekvádor přestává být typicky rozvojovou zemí a rozvojová pomoc je postupně utlumována.

Po ničivém zemětřesení 16. dubna 2016 (lidské oběti a ztráta 3 % HDP) poskytla EU Ekvádoru humanitární pomoc v celkové hodnotě 5 mil. EUR prostřednictvím unijního mechanizmu civilní ochrany. EU jako jedna z prvních poskytla humanitární asistenci v postižených oblastech (zejména Manabí a Esmeraldas), kam vyslala speciální záchranné týmy řízené střediskem pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC).

Na konci roku 2016 poskytla Evropská investiční banka Ekvádoru úvěr ve výši 175 mil. USD na obnovu základních sociálních služeb v zemětřesením postižené oblasti Manabí a další úvěr ve výši 44 mil. USD na výstavbu první linky metra v Quitu.

V letech 2016-2018 poskytla EU Ekvádoru na obnovení výrobních kapacit 34,7 mil. EUR. V roce 2018 začal být připravován program na podporu implementace ekvádorské “Národní politiky oživení výrobních aktivit v provinciích postižených v roce 2016 zemětřesením“. Priority jsou definovány mj. ve spolupráci s výborem pro rekonstrukci a obnovení výrobních aktivit Senplades (Národní úřad pro plánování a rozvoj).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: