Ekvádor: Vztahy země s EU

21. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Z členských států EU má velvyslanectví v ekvádorském hlavním městě Quitu pouze Německo, Španělsko, Francie, Itálie a Spojené království. Nově bylo otevřeno velvyslanectví Maďarska. Naprostá většina ostatních zemí je zastoupena na nerezidentní bázi či prostřednictvím honorárního konzulátu. Většina zemí EU pak má svůj konzulát kromě hlavního města Quita též v Guayaquilu, některé země i v Cuence. Svoje velvyslanectví má v Quitu i EU. EU se v Ekvádoru snaží o podporu lidských práv, rozvoj demokracie, podporu ochrany životního prostředí, rozvoj ekologicky šetrných projektů a obnovení ekonomické dynamiky mj. podporou rozvoje kapacit malých a středních podniků.

Bilaterální vztahy mezi EU a Ekvádorem se vyvíjí pozitivně. Rozvoji spolupráce v řadě oblastí napomáhá mechanizmus politických konzultací. V rámci něho proběhlo v listopadu 2017 v Quitu 4. bilaterální zasedání. Delegaci vedla za EU vrchní ředitelka pro region Amerik Evropské služby pro vnější činnost, Edita Hrdá. Při této příležitosti byla probrána témata společného zájmu, zahrnující otázku klimatických změn, lidských práv a rekonstrukci po zemětřesení v roce 2016.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Dne 17. června 2014 podepsaly EU a Ekvádor za účelem liberalizace vzájemného obchodu dohodu, tzv. vícestrannou FTA EU se státy Andského společenství národů. Vstup dohody v platnost byl dlouho podmíněn souhlasem Kolumbie a Peru, které tehdy váhaly vzhledem k zavedení dodatečných dovozních daní Ekvádorem na začátku roku 2015. Poté, co Ekvádor avizoval na poli WTO odbourání těchto opatření určených na ochranu obchodní bilance, vyjádřily Peru a Kolumbie v prosinci 2015 souhlas s přístupem Ekvádoru k FTA. Příslušný přístupový protokol vstoupil po legislativních procesech na obou stranách (EU a Ekvádor) v platnost 1. ledna 2017. Obchodní dohoda je v současnosti implementována a v roce 2018 jsou již viditelné některé pozitivní výsledky, např. odbourání kvót při dovozu automobilů, zlepšování podmínek pro dovoz alkoholických nápojů apod.

Od 1. ledna 2017 byla s okamžitou platností odbourána cla na 76 % z 2 565 celních položek dovážených z EU do Ekvádoru (pozn. nově se sem zařadily produkty jako alkohol, hnojiva apod.). Pokud jde o agrární produkty, pro firmy EU je liberalizován dovoz 44,1 % těchto položek. Pokud jde o průmyslové výrobky a produkty rybolovu, činí podíl liberalizovaných položek 62,3 %.

Následně by měl Ekvádor na základě FTA postupně začít přijímat i zbývajících 24 % produktů z EU s částečnou redukcí celních sazeb či zcela bezcelně. Přechodná období jsou platná v horizontu 5 až 10 let, většinou se jedná o kategorie zboží, jako jsou léky, stroje, dopravní prostředky nebo kapitálové statky.

Nadále je zakázáno dovážet z EU jakékoliv použité zboží. Pro Ekvádor FTA znamená právo vyvážet do EU bez celní povinnosti 99,7 % zemědělských produktů a 100 % průmyslových produktů a rybích produktů. Dále se také ustanovily podmínky pro možnost účasti evropských firem na veřejných zakázkách. Jedním z důležitých bodů této nové smlouvy je ochrana tzv. domácí zaměstnanosti, kdy v každé EU firmě působící na ekvádorském trhu, která má více než 10 zaměstnanců, musí být 90 % zaměstnanců ekvádorského občanství.

Na konci roku 2017 Ekvádor vyčíslil pozitivní výsledky FTA. Obchodní bilance Ekvádoru s EU dosáhla přebytku ve výši 1 mld. USD, přičemž export do Evropy za období leden – říjen 2017 vzrostl o 12 %. EU v letech 2017-2018 ekvádorské instituce podpořila přímou účastí na několika konferencích pro ekvádorskou obchodní komunitu, jejichž předmětem byla prezentace výhod FTA s EU a briefingy o změnách v dosavadních exportních procedurách.

Hlavní importéři z Ekvádoru v rámci EU (v mil. USD; dle FOB)

 

2013

2014

2015

2016

2017

% z vývozu (2017)

% z ekv. vývozu do EU (2017)

Španělsko

777,2

525,1

483,5

547,3

600,8

3,1

18,9

Itálie

416,0

431,1

326,0

460,9

587,3

3,1

18,5

Německo 

410,7

525,6

548,9

530,7

502,2

2,6

15,8

Nizozemsko

425,1

521,6

460,3

422,6

472,7

2,5

14,9

Francie

315,1

313,5

268,6

280,8

276,4

1,4

8,7

Spojené království

170,1

175,8

166,0

139,3

199,9

1

6,3

Belgie a Lucembursko

239,4

221,8

215,2

176,5

185,7

1

5,9

Ostatní země EU

257,4

266,7

304,5

273,5

348,6

1,8

10,9

EU celkem

3 011,1

2 981,3

2 773,0

2 831,7

3 173,4

16,5

100

Zdroj: Banco Central del Ecuador

Ve struktuře ekvádorského exportu nehrají významnější roli jednotlivé evropské země, nýbrž EU jako celek, kam směřuje cca 17 % ekvádorského vývozu. V rámci EU představují hlavní odběratele Španělsko, Německo, Itálie a Nizozemsko. Hlavními vývozními artikly do EU jsou především banány a další zemědělské produkty, popřípadě produkty z ryb.

Hlavní exportéři z EU do Ekvádoru (v mil. USD; dle CIF)

 

2013

2014

2015

2016

2017

% z dovozu (2017)

% z dovozu EU (2017)

Španělsko

737,5

617,6

430,1

357,3

620,1

3,1

24,1

Německo

577,5

577,5

497,0

398,2

481,1

2,4

18,7

Nizozemsko

291,0

480,5

369,6

259,4

459,8

2,3

17,9

Belgie a Lucembursko

328,0

398,8

411,9

241,0

334,5

1,7

13

Itálie

291,6

325,8

343,8

257,8

261,7

1,3

10,2

Francie

126,8

139,0

120,2

132,5

102,3

0,5

4

Spojené Království

341,1

150,5

86,5

51,2

96,5

0,5

3,7

Ostatní země EU

215,3

296,4

223,7

160,0

216,8

1,1

8,4

EU celkem

2 908,8

2 986,2

2 482,9

1 857,4

2572,9

12,9

100

Zdroj: Banco Central del Ecuador

EU jako celek představuje zhruba 13 % z celkového dovozu do Ekvádoru. V rámci EU jsou hlavními dodavateli Německo, Španělsko, Nizozemsko a Belgie a Lucembursko. Export z EU do Ekvádoru se meziročně dostal na vyšší úroveň než v předcházejících dvou letech. Během roku 2018 se očekává další zlepšení mnohých aspektů exportu díky platnosti mnohostranné FTA s EU i díky oživení ekvádorské ekonomiky.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je pro Ekvádor v oblasti rozvojové spolupráce největším partnerem. Rozvojové programy EU byly dosud financovány zejména prostřednictvím nástroje DCI (Development Cooperation Instrument) - jak z jeho geografické části, tak i z tematických programů. Prostřednictvím tematických programů financuje EU aktivity v oblasti lidských práv, sociálního rozvoje a životního prostředí. V posledních letech se zvýšila pozornost věnovaná malým a středním podnikům a diverzifikaci výrobní základny.

Od klasické rozvojové spolupráce po asistenci při rekonstrukci po zemětřesení

V letech 2007 - 2013 vyčlenila EU na rozvojovou spolupráci s Ekvádorem prostředky ve výši 141 mil. EUR. Rozvojová spolupráce byla zaměřena především na sociální opatření, zejména vzdělávání (55 %), na vytváření udržitelných ekonomických příležitostí a posílení regionální integrace (45 %). Jelikož je Ekvádor (dle klasifikace OECD DAC) v současnosti řazen mezi země s vyššími středními příjmy a není typickou rozvojovou zemí, bylo v uplynulých letech poskytování klasických rozvojových fondů EU přehodnocováno. V období 2014 - 2017 se částka poskytnutá z fondů rozvojové spolupráce EU snížila o polovinu, na 67 mil. EUR. Nicméně velké zemětřesení v roce 2016, i environmentální a sociální (spotřeba drog) problémy posledních let ukázaly, že je země vhodným adeptem pro pokračující rozvojovou spolupráci i nadále. Rozvojové fondy EU v letech 2016-2018 směřovaly z velké části narekonstrukci a oživení (řemeslné i průmyslové) výroby.

Po ničivém zemětřesení 16. dubna 2016 (lidské oběti a ztráta 3 % HDP) poskytla EU Ekvádoru humanitární pomoc v celkové hodnotě 5 mil. EUR prostřednictvím unijního mechanizmu civilní ochrany. EU jako jedna z prvních poskytla humanitární asistenci v postižených oblastech (zejména Manabí a Esmeraldas), kam vyslala speciální záchranné týmy řízené střediskem pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC).

Na konci roku 2016 poskytla Evropská investiční banka Ekvádoru úvěr ve výši 175 mil. USD na obnovu základních sociálních služeb v zemětřesením postižené oblasti Manabí a další úvěr ve výši 44 mil. USD na výstavbu první linky metra v Quitu.

EU vyhradila ve prospěch rekonstrukce v Ekvádoru celkem 40 mil. EUR. V letech 2016-2018 poskytla EU Ekvádoru na obnovení výrobních kapacit 34,7 mil. EUR. V roce 2018 začal být připravován program na podporu implementace ekvádorské “Národní politiky oživení výrobních aktivit v provinciích postižených v roce 2016 zemětřesením“. Priority jsou definovány mj. ve spolupráci s výborem pro rekonstrukci a obnovení výrobních aktivit Senplades (Národní úřad pro plánování a rozvoj).

Podpora ochrany životního prostředí

Na začátku roku 2018 byla v rámci nástroje LAIF (investiční nástroj pro Latinskou Ameriku) podepsána dohoda o technické asistenci na podporu investic v sektorech vodohospodářství a odpadové hospodářství. Z fondu LAIF bylo vyčleněno 10 mil. EUR na posílení administrativních, finančních a provozních kapacit regionálních vlád při komplexním řešení problémů v uvedených oblastech. V souladu s platnou metodikou je prostřednictvím LAIF komplementován dřívější (konec 2015) úvěr (100 mil. USD) francouzské rozvojové agentury (AFD).

EU soustředí pozornost na spolupráci nejen s centrální, ale též s regionální sférou. Na konci prosince 2016 podepsala EU se sdružením provinčních vlád (CONGOPE) projekt na podporu tvorby a implementace veřejných politik pro boj s klimatickými změnami (prevence a mitigace na úrovni regionů). Projekt pracuje s rozpočtem 1,25 mil. EUR. Na základě projektu mají být připraveny konkrétní strategie, mj. v oblasti udržitelného zemědělství, vodních zdrojů a lesních porostů. Implementace programu pokračuje v roce 2018.

Rozvojové aktivity EU věnují pozornost komplexnímu nakládání s pevnými odpady, což je v Ekvádoru nedořešený problém. Vzhledem k tomu, že nový prezident L. Moreno přikládá ochraně životního prostředí větší váhu než jeho předchůdce, lze očekávat růst environmentální agendy ve vztazích mezi EU a Ekvádorem.

Podpora vědecko-výzkumné sféry

V červenci 2016 schválila EU pro Ekvádor prostředky rozvojové spolupráce ve výši 43,4 mil. EUR z nástroje DCI, určené na rozvoj vědeckotechnických kapacit, modernizaci infrastruktury v postižených oblastech a podporu malých a středních podniků. Správa některých projektů byla delegována španělské rozvojové agentuře AECID. Mezi realizátory byla též další klíčová vzdělávací instituce v zemi – Regionální amazonská univerzita IKIAM.

V červenci 2016 poskytla EU Ekvádoru 135 mil. USD v rámci programu vědecké spolupráce mezi Latinskou Amerikou a Evropou. Do Ekvádoru byly finance poskytnuty prostřednictvím vítězné univerzity Yachay Tech s využitím projektu EULAC - Focus.

Sociální rozvoj a podpora občanské společnosti

V roce 2017 pokračovala nevratná finanční pomoc EU v rámci programu PASES II (Program podpory ekonomického, sociálního, solidárního a udržitelného sektoru). V roce 2017 byla takto poskytnuta částka 15,5 mil. EUR. Celkem bylo pro realizační období 2014-2018 vyhrazeno 38,4 mil. EUR. Program je zaměřen na plnění cílů ekvádorského rozvojového plánu (Plan Nacional para el Buen Vivir) pokud jde o udržitelný sociálně ekonomický rozvoj, sociální inkluzi, transformaci výrobní základny, posílení veřejných financí, efektivní regulaci ekonomických činností a rovnost pracovních příležitostí.

Důležitým tématem rozvojové spolupráce EU jsou ve vztahu k Ekvádoru lidská práva a podpora rozvoje občanské společnosti. V lednu 2018 byl v této oblasti vydán konkrétní harmonogram tzv. roadmap 2018-2020, který definuje priority pro nadcházející období. Těmi jsou optimalizace legislativního rámce, interakce s občany při zajišťování veřejných politik a podpora kapacit organizací občanské společnosti v aktuálním politickém kontextu.

Podpora rozvoje malých a středních podniků a zahraničního obchodu

Na základě dohody mezi ministerstvem zahraničního obchodu Ekvádoru a EU z června 2016 a v návaznosti na FTA bylo na období 2017-2020 vyčleněno 10 mil. EUR k podpoře ekonomické transformace, zvyšování přidané hodnoty a diverzifikace ekvádorského exportu, inovací, investic do modernizace dopravní infrastruktury a logistiky.

Celkem dva takto zaměřené programy jsou realizovány Ekvádorskou federací exportérů (Fedexpor) a Sdružením na podporu exportu a investic (Corpei). Ty pracují přímo s ekvádorskými malými a středními podniky. Smyslem je jejich větší internacionalizace a zvýšení vyhlídek na odbyt v EU.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: